Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  15
 
 
zpravodajství od 8. 4. 2024 do 14. 4. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Zákon č. 83/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na novelu zákona o státním zastupitelství, kde byl změněna úprava kárného provinění vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce, se mění některá ustanovení...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Vyhláška č. 86/2024 Sb.,

k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, oznámení vztahujícího se na změny povolení k činnosti...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

Zákon č. 84/2024 Sb.,

o trhu s nevýkonnými úvěry
Cílem tohoto zákona je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 (viz níže) do českého právního řádu. Nevýkonným úvěrem se pro účely tohoto zákona...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

Zákon č. 85/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
A) K zákonu č. 21/1992 Sb. Banky a zahraniční banky jsou oprávněny vykonávat správu nevýkonného úvěru podle zákona o trhu s nevýkonnými...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který byl rovněž dotčen menší novelou. Vedle těchto zákonů jsou zde také všechny příslušné vyhlášky. Nově byl zařazen zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců. Změny všech předpisů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 4. 2024, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Zákon č. 83/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
  A) k zákonu č. 283/1993 Sb. Jádrem novelizované právní úpravy je především stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a trvání jejich...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 85/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
V souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry se v občanském soudním řádu nově stanoví, že peněžní prostředky, které správce nevýkonného úvěru, zahraniční správce nevýkonného...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 85/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
Doplňuje se ustanovení,  které opravňuje nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru ke správě nevýkonného úvěru (oprávnění tak vzniká automaticky ze zákona a není potřeba o něj...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Zákon č. 85/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
V rámci ustanovení o nápravě neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce se  pro poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu zrušuje 30denní lhůta pro...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 85/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
Stanoví se správní poplatek za přijetí žádosti o povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, a to ve výši 20 000 Kč.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Protikorupční předpisy

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář

Zakládání demokratických politických stran je v České republice součástí politických práv garantovaných Listinou základních práv a svobod a je vyhrazeno občanům České republiky. Pluralita politických stran patří k definičním znakům demokratického právního státu, jakkoli i ony v historii přispěly k jeho destrukci či dokonce k jeho zániku.
Zakládání a fungování politických stran i jejich ...     ... více

autor: Pavel Mates, Petr Černý, Jan Kněžínek, Martin Kopecký, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 4. 2024, cena: 890 Kč   NOVINKA

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář

týdenní novinky v rámci tématu:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 82/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Mezi provedené změny patří: úprava parametrů vztahujících se k maximální délce a šířce vozidel, u nichž bude moci Ministerstvo dopravy na dobu 1 roku povolovat opakované zvláštní...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 4. 2024, cena: 287 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotnická povolání

Vyhláška č. 79/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.
Mění a doplňuje se zejména: nástavbový obor strukturální intervence v kardiochirurgii, dětská endokrinologie a diabetologie, výčet oborů specializačního...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Životní prostředí

Zákon č. 80/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
Prodlužuje se termín, do kterého mají účastníci systému obchodování nebo osoby, které byly v předchozím roce účastníky systému obchodování, povinnost vyřadit z obchodování množství...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 10. 4. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 4. 2024 do 14. 4. 2024:

Řízení školy č. 4/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Právo a rodina č. 4/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 4/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 8. 4. 2024 do 14. 4. 2024:

79/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2024, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.

9. 4. 2024

80/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

9. 4. 2024

81/2024 Sb.*  

ZÁKON ze dne 7. března 2024, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

9. 4. 2024

82/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 7. března 2024, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

9. 4. 2024

83/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů

9. 4. 2024

84/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. března 2024 o trhu s nevýkonnými úvěry

11. 4. 2024

85/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

11. 4. 2024

86/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2024 k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

11. 4. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz