Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  11
 
 
zpravodajství od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH 2021 - výklad s příklady

17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2021.
Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v ...     ... více

autor: Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 3. 2021, cena: 389 Kč   NOVINKA

DPH 2021 - výklad s příklady
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 7413/2021/3901-2,

o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 tímto rozhodnutím ministryně financí promíjí: daň z přidané hodnoty za dodání v tomto rozhodnutí specifikovaných  filtračních...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 9. 3. 2021

Pokyn č. GFŘ-D-47

k promíjení příslušenství daně
Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 14. 3. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura byla zcela ojedinělá, judikatura pochopitelně nebyla žádná. Právě čas uběhlý od prvního vydání ukázal při aplikaci některých zákonných ustanovení velké množství praktických problémů, které ...     ... více

autor: Michal Králík, Jiří Spáčil a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 3. 2021, cena: 3 590 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání
TÉMA

Obchodní korporace

 

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.
Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k 1. 1. 2021. Čerpá z praxe. ...     ... více

autor: Tomáš Moravec, Lucie Andreisová, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 3. 2021, cena: 349 Kč   NOVINKA

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/
TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a 2. na vedení účetnictví příspěvkových organizací.
Podrobněji k obsahu jednotlivých částí publikace
Výklad v první oblasti ...     ... více

autor: Jaroslava Svobodová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 3. 2021, cena: 419 Kč   NOVINKA

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech
TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Soutěžní právo, 3. vydání

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného vymáhání soutěžního práva s ohledem na přijetí nového přestupkového zákona či přijetí unijní směrnice a posléze českého ...     ... více

autor: Jiří Kindl a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 3. 2021, cena: 1 590 Kč   NOVINKA

Soutěžní právo, 3. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021:

Školní poradenství v praxi č- 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Právo a rodina č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021:

Částka 46/2021, rozeslaná dne 10. 3. 2021

123.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.

124.*  

Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021:

Částka 8/2021, rozeslaná dne 8. 3. 2021

11.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

12.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

13.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)

Částka 9/2021, rozeslaná dne 10. 3. 2021

14.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021:

Číslo 16/2021, rozeslán dne 9. 3. 2021

23.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Číslo 17/2021, rozeslán dne 11. 3. 2021

24.   

POKYN č. GFŘ - D - 47 k promíjení příslušenství daně

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz