Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňová evidence podnikatelů 2021

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021.
Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový režim EET pro drobné živnostníky, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, ...     ... více

autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2021, cena: 189 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů 2021
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 2709/2021/3901-2,

o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Vzhledem k trvajícímu šíření nemoci COVID-19 se promíjí správní poplatek [podle položky 1 odst. 1 písm. b) sazebníku správních poplatků] za přijetí žádosti...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 8. 2. 2021

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Vyhláška č. 52/2021 Sb.,

o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
V návaznosti na novelu zákona o hasičském záchranném sboru se stanoví formulář pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

Zákon č. 51/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
 Hasičský záchranný sbor má nově právo si vyžádat informace z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví; dále je oprávněn ke...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování účetních souvislostí.
Účetní případy z každodenní praxe účetního pracovníka pochopíte snadno, protože se ...     ... více

autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2021, cena: 229 Kč   NOVINKA

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Nález Ústavního soudu č. 49/2021 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, která se týkají voleb do Poslanecké sněmovny, a to: určení počtu poslanců volených ve volebních krajích,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 2. 2021

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákoník práce s výkladem 2021

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma.
V knize najdete přehledný výklad, který vás upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. Bude ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2021, cena: 149 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s výkladem 2021
TÉMA

Zdravotní služby

 

Vyhláška č. 45/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňuje se rozsah preventivních prohlídek dětí. V rámci preventivních prohlídek pro dospělé se doplňuje doporučení podrobit se ve věku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 2. 2021

TÉMA

Zdravotnická povolání

 

Vyhláška č. 46/2021 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene anesteziologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 55/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Cílem této změny všech níže uvedených novelizovaných nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014 až 2020 (Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 –...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

Nařízení vlády č. 54/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
A) K nařízení vlády č. 330/2019 Sb. Cílem této novely nařízení vlády je upravit podmínky poskytování dotací zemědělským subjektům pro navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ÚZ č. 1423 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021 a 1. 6. 2021. Dále se změnil zákon o realitním zprostředkování a zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Publikace obsahuje také aktuální znění zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, zákona o volném pohybu služeb, obsahové náplně jednotlivých živností a některé další předpisy – celkem 12 právních předpisů. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 2. 2021, cena: 143 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1423 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání
TÉMA

Životní prostředí

 

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. Novelami byly také dotčeny další zákony: o ochraně zemědělského půdního fondu, o chemických látkách, o vodovodech a kanalizacích, o ochraně ovzduší, o povolenkách na emise skleníkových plynů, o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí a další. Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 2. 2021, cena: 395 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Vyhláška č. 44/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Mění a doplňuje se seznam útvarů povrchových vod, a to včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod; tento seznam obsahuje název, identifikační kód, kategorii a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

Zákon č. 50/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn je zajištění podmínek pro hrazení škod na rybách způsobených kormoránem velkým v období let 2021 až 2023.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021:

Částka 22/2021, rozeslaná dne 8. 2. 2021

48.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. února 2021 č. 119 o změně krizového opatření

Částka 20/2021, rozeslaná dne 9. 2. 2021

44.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Částka 21/2021, rozeslaná dne 9. 2. 2021

45.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2021, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

46.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2021 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

47.*  

Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Částka 23/2021, rozeslaná dne 10. 2. 2021

49.   

Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 26/2021, rozeslaná dne 11. 2. 2021

56.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření

Částka 24/2021, rozeslaná dne 12. 2. 2021

50.   

ZÁKON ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

51.   

ZÁKON ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

52.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2021 o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Částka 25/2021, rozeslaná dne 12. 2. 2021

53.*  

ZÁKON ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

54.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

55.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Částka 28/2021, rozeslaná dne 14. 2. 2021

59.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

60.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření

61.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 127 o přijetí krizového opatření

62.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření

63.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření

64.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 130 o přijetí krizového opatření

65.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 131 o přijetí krizového opatření

66.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 132 o přijetí krizového opatření

67.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 133 o přijetí krizového opatření

68.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 134 o přijetí krizového opatření

69.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 135 o přijetí krizového opatření

70.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 136 o přijetí krizového opatření

71.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 137 o přijetí krizového opatření

72.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 140 o přijetí krizového opatření

73.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 141 o přijetí krizového opatření

74.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 143 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021:

Částka 3/2021, rozeslaná dne 10. 2. 2021

3.*  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

4.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

5.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2020 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Částka 4/2021, rozeslaná dne 10. 2. 2021

6.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí,

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021:

Číslo 10/2021, rozeslán dne 8. 2. 2021

15.   

ROZHODNUTÍ o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz