Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  50
 
 
zpravodajství od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 325/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Změny se týkají zejména: informačních povinností bank a poboček zahraničních bank v rámci sběrného systému ČNB v návaznosti na novou metodiku vykazování finančních výkazů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

Vyhláška č. 327/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Mění se vymezení výkazů předkládaných některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to zejména v návaznosti na přechod na evropské výkaznictví s využitím XBRL...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

Vyhláška č. 326/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Změny se týkají zejména informačních povinností spořitelních a úvěrních družstev v rámci sběrného systému ČNB v návaznosti na novou metodiku vykazování finančních výkazů a XBLR...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

TÉMA

Celní předpisy

 

Vyhláška č. 324/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
Novela je technickým zpřesněním některých ustanovení přílohy č. 1 “Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely”. Dále se formálně nahrazuje dosavadní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Vyhláška č. 327/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Mění se vymezení výkazů předkládaných některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to zejména v návaznosti na přechod na evropské výkaznictví s využitím XBRL...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

INFORMACE,

možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Toto sdělení obsahuje instrukce pro zahájení placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO (soustředěného inkasa plateb obyvatelstva) České pošty. Prostřednictvím SIPO...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 12. 12. 2019

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ÚZ č. 1343 - Daň z přidané hodnoty 2020

Do aktuálního textu zákona o DPH je již zapracováno také 19 změn, které nabývají účinnosti od 1. 5. 2020. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 12. 2019, cena: 167 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1343 - Daň z přidané hodnoty 2020

INFORMACE,

jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
Tato informace obsahuje instrukce pro zaplacení daně z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa, označovaného též jako tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 12. 12. 2019

DODATEK č. 4, čj. 88521/19/7100-20118-012287,

k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
U některých v pokynu vymezených důvodů, které opravňují plátce DPH k podání žádosti svému správci daně o částečné nebo úplné prominutí udělené sankce, lze tuto sankci...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 12. 12. 2019

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Omezení provozu finančních úřadů a daňových pokladen na přelomu roku 2019 a 2020

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost na omezení provozu finančních úřadů v pondělí 23. 12. 2019 a v úterý 31. 12. 2019 a zároveň připomíná, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách pro rok 2019 je středa 18. 12. 2019. Finanční úřady budou dne 23. 12. 2019 otevřeny pro veřejnost ...     ... více

Generální finanční ředitelství

INFORMACE,

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
V této informaci Ministerstvo financí uveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 12. 12. 2019

INFORMACE,

jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020
Tato informace obsahuje: instrukce pro zaplacení daně finančnímu úřadu, a to bezhotovostně nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“, specifika pro placení...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 12. 12. 2019

Pokyn GFŘ-D-29, čj. 111096/16/7100-20116-050484,

k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, čj. 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, čj. 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, čj. 94112/18/7100-20118-012287 a dodatkem č. 4, čj. 88521/19/7100-20118-0122871
Ministerstvo financí uveřejnilo úplné znění pokynu Generálního finančního ředitelství, do kterého jsou již zapracovány změny provedené dodatkem č. 4 čj.88521/19/7100-20118-012287,...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 12. 12. 2019

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje insolvenční zákon po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově je zařazeno nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Dále je v publikaci exekuční řád včetně všech vyhlášek a zákon o veřejných dražbách s vyhláškou upravující elektronické dražby. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 12. 2019, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 11x novelizován; od ledna 2020 se mění 52 bodů v zákoně o místních poplatcích; menší změna nastala také v zákoně o soudních poplatcích. V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, výši puncovních poplatků, zpoplatnění pozemních komunikací, na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 12. 2019, cena: 87 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní
TÉMA

Trestní předpisy

 

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního řádu a trestního zákoníku. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 12. 2019, cena: 199 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019:

Právo a rodina č. 11-12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 11/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 11-12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019:

Částka 138/2019, rozeslaná dne 10. 12. 2019

324.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

325.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

326.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

327.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

328.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 4. prosince 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 139/2019, rozeslaná dne 10. 12. 2019

329.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2019 o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019:

Částka 38/2019, rozeslaná dne 10. 12. 2019

56.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava

57.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Částka 39/2019, rozeslaná dne 10. 12. 2019

58.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

59.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

60.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019:

Číslo 8/2019, rozeslán dne 12. 12. 2019

13.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

14.   

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

15.   

Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa

16.   

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020

17.   

DODATEK č. 4 GFŘ č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

18.   

Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287 a dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 1

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz