Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  37
 
 
zpravodajství od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 06/2020,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Mění se vymezení ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, které lze promítnout do maximálních věcně usměrňovaných cen za dodávky pitné vody z vodovodu a odvádění...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH - výklad s příklady k 1. 9. 2020

16. vydání této publikace, na kterou se dlouho čekalo z důvodů koronavirové krize, obsahuje všechna novelizovaná ustanovení k 1. 9. 2020 a reaguje tak na změny Evropských směrnic, upravující harmonizovaný postup u DPH. Jedná se zejména o zavedení nových pojmů (plnění), která v našem zákoně o DPH dosud upravena nebyla. Např. obchod v řetězci, přemístění zboží v režimu skladu, důkazní prostředky u ...     ... více

autor: Svatopluk Galočík, Zdeněk Kuneš, Oto Paikert, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 449 Kč   NOVINKA

DPH - výklad s příklady k 1. 9. 2020

DODATEK č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287

k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pro účely promíjení sankcí podle daňového řádu se upřesňují podrobnosti vymezení závažnosti porušení daňových nebo účetních předpisů, uplatnění ospravedlnitelných důvodů nepodání...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 8. 9. 2020

Pokyn GFŘ-D-29 č. j.: 111096/16/7100-20116-050484,

k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-0122871
Ministerstvo financí uveřejnilo úplné znění pokynu Generálního finančního ředitelství, do kterého jsou již zapracovány změny provedené dodatkem č. 5...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 8. 9. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-84,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Kanada i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 8. 9. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Směrnice DAC 6 v přehledech

Publikace se podrobně věnuje nové aktuální povinnosti oznamovat přeshraniční transakce u definovaných přeshraničních uspořádání.
Obsahuje související evropské předpisy a přehledy agresivního daňového plánovaní. Porovnává znění evropské směrnice s českým zákonem včetně převodního slovníku mezi EU a CZ. Podává celkový přehled všech směrnic DAC i ATAD. Uvádí definice oznamovaných přeshraničních ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 249 Kč   NOVINKA

Směrnice DAC 6 v přehledech

Nařízení vlády č. 367/2020 Sb.,

o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
V důsledku pandemie COVID-19 se v rámci mezinárodní výměny informací v oblasti daní prodlužují lhůty pro podávání informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních, a to tak, aby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 9. 2020

TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů

 

Lex COVID - Komentář

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020:
•zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí),
•zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů),
•zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor).
Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících ...     ... více

autor: Kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 495 Kč   NOVINKA

Lex COVID - Komentář
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních přístupů k tzv. nesporným řízením. Jedná se o kolektivní dílo předních soudců, notářů, advokátů a akademiků, kteří ...     ... více

autor: Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 1 790 Kč   NOVINKA

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář
TÉMA

Občanský zákoník

 

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Publikace Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020.
Jde o praktického průvodce pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového spoluvlastnictví. Stane se jistě užitečnou pomůckou pro majitele bytových či nebytových jednotek v domě, kteří ...     ... více

autor: Václav Filip, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 715 Kč   NOVINKA

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka
TÉMA

Státní služba

 

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále také zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Podle samotných autorů má komentář za cíl nejenom popsat a blíže ...     ... více

autor: Martin Smolek, Petr Válek, Jan Kněžínek, Petr Gajdušek, Bohuslav Kahle, Iveta Chmielová Dalajková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 790 Kč   NOVINKA

Zákon o zahraniční službě - Komentář
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší.
Velké množství praktických příkladů účtování cizích měn
Tato praktická kniha zpracovává problematiku účetních případů, ve kterých se vyskytují cizí měny, a to od těch nejjednodušších (pokladní příjmy a výdaje a platby ...     ... více

autor: RNDr. Petr Beránek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 9. 2020, cena: 419 Kč   NOVINKA

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020:

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Národní pojištění č. 8-9/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020:

Částka 149/2020, rozeslaná dne 10. 9. 2020

367.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. září 2020 o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

368.*  

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 31. srpna 2020 o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

369.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. září 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020:

Číslo 14/2020, rozeslán dne 8. 9. 2020

18.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

19.   

D O D A T E K č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

20.   

Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-0122871

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz