Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  37
 
 
zpravodajství od 6. 9. 2021 do 12. 9. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

Zákon č. 326/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Sjednocují se pravidla pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce v oblasti vedení zdravotnické dokumentace.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 329/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na změnu terminologie zákona č. 247/2014 Sb. (viz níže) se pro účely zákona o daních z příjmů mění vymezení zařízení služby péče o dítě v dětské skupině....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

Zákon č. 324/2021 Sb.,

o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
Příjmy v podobě jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice se osvobozují od daně z příjmů fyzických osob....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon č. 330/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelizovaná ustanovení zpřesňují, že uvolněnému zastupiteli nenáleží odměna za výkon funkce také v případě ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle zákona o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Zákon č. 329/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Dětské skupiny budou i nadále pro starší děti a na jesle – což byl původní záměr vládního návrhu tohoto zákona – se měnit nebudou. Dětské skupiny budou navštěvovat děti od 6 měsíců věku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2022, 1. 10. 2024

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon č. 330/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zpřesňují se ustanovení upravující čerpání dovolené, služebního volna při důležitých osobních překážkách ve službě, a to v případě ošetřování nebo péče o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 330/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 187/2006 Sb. Mezi hlavní změny patří: u dlouhodobého ošetřovného zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 323/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 155/1995 Sb. Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2022 se k částce zvýšení procentní výměry důchodu stanovené dosud stanoveným způsobem přičte...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 9. 9. 2021, 1. 9. 2022

Zákon č. 326/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře jsou Česká správa sociálního zabezpečení a služební orgány sociálního zabezpečení (jejich přehled viz níže) oprávněny využívat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 327/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
Vymezují se přestupky a stanoví se podmínky, podle nichž může orgán pomoci v hmotné nouzi provádět srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za tyto přestupky....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 328/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Sjednocují se částky příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III a IV, a to jak u osob starších 18 let, tak i u kategorie osob do 18 let věku; nebere se ohled na to, zda osoba využívá...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 324/2021 Sb.,

o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
Za započitatelné příjmy se pro účely zákona o životním a existenčním minimu nepovažují příjmy jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 327/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
Podle novelizovaného zákona o pomoci v hmotné nouzi lze na úhradu pokut za vybrané přestupky (zápis do školy, péče o školní docházku, přestupky proti veřejnému soužití a další) provádět srážky z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Lobbing, nebo korupce?

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce.
Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska.
Uvádí také návrh zákona o lobbování a jeho kritické zhodnocení a popisuje dosavadní průběh jeho schvalování v Poslanecké ...     ... více

autor: Jana Tlapák Navrátilová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 9. 2021, cena: 280 Kč   NOVINKA

Lobbing, nebo korupce?

Zákon č. 326/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Oblast působnosti Ministerstva zdravotnictví se rozšiřuje  o elektronické zdravotnictví.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákon č. 330/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V novelizovaném § 39 zákona o nemocenském pojištění došlo mimo jiné k rozvolnění podmínky, že ošetřující zaměstnanec a ošetřovaná osoba spolu musí žít v domácnosti; v návaznosti na to byl...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zdravotní služby

 

Právo ve zdravotnictví

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné situace vznikající mezi nimi a dalšími subjekty. Poskytovatelé zdravotních služeb pak díky publikaci získají ...     ... více

autor: Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 8. 9. 2021, cena: 490 Kč   NOVINKA

Právo ve zdravotnictví

Zákon č. 325/2021 Sb.,

o elektronizaci zdravotnictví
Tento zákon stanoví podmínky používání telekomunikačních a informačních technologií ve zdravotnictví (tzv. elektronické zdravotnictví). K tomu dále upravuje: podmínky pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 2. 2022, 1. 1. 2023, 1. 7. 2023, 1. 1. 2024

Zákon č. 326/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Mezi hlavní změny patří: úprava lhůty při zápisu údaje týkajícího se pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb do Národního registru poskytovatelů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023, 1. 1. 2024

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 331/2021 Sb.,

o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
Touto vyhláškou se stanoví obsah a organizace vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, postup a způsob hodnocení ověřování znalostí z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 9. 2021 do 12. 9. 2021:

Soudce č. 7-8/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Státní zastupitelství č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 9. 2021 do 12. 9. 2021:

Částka 143/2021, rozeslaná dne 8. 9. 2021

323.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

324.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021 o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

325.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021 o elektronizaci zdravotnictví

326.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

327.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.

328.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

329.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

330.   

ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 144/2021, rozeslaná dne 8. 9. 2021

331.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2021 o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

332.*  

SDĚLENÍ Ministerstva průmyslu a obchodu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz