Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  28
 
 
zpravodajství od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné známky, ochranu osobnosti a specifické modely ochrany rozhlasových pořadů. Na co si dát pozor u vypořádání práv pro ...     ... více

autor: Marek Beneš, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 7. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Autorské právo v rozhlasovém vysílání
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je ...     ... více

autor: Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv, podle stavu k 9. 7. 2020, cena: 890 Kč   NOVINKA

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení
TÉMA

Trestní předpisy

 

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního.
Zatímco v roce 2019 se naše pozornost soustředila k desátému výročí přijetí nového českého ...     ... více

autor: Jiří Jelínek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 7. 2020, cena: 790 Kč   NOVINKA

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Vyhláška č. 310/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Do položky přehledu o peněžních tocích “C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu” se nově zahrnují i změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu. Lex voucher se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020, které byly zrušeny nebo od kterých bylo odstoupeno ...     ... více

autor: Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 7. 2020, cena: 250 Kč   NOVINKA

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

O novém vydání stále platí, že jde o zcela ojedinělý počin nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Kniha mapuje nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, exekuci a insolvenci až po finance a daně. A to není zdaleka vše. Ke slovu se dostanou i subjekty, které rovněž mají co ...     ... více

autor: Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 7. 2020, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020:

Jurisprudence č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 7/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020:

Částka 123/2020, rozeslaná dne 8. 7. 2020

310.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

311.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. června 2020 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

312.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/ /2009 Sb., trestní zákoník

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz