Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 6. 2. 2023 do 12. 2. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Zákon č. 35/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
Změny v novelizovaných zákonech jsou provedeny v souladu s novým zákonem č. 34/2023 Sb., o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, a to z důvodu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Daň z přidané hodnoty

DPH 2023 - zákon s přehledy

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např. novelu pronájmů nemovitých věcí, poukazy, kontrolní hlášení, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, řetězové obchody, odpočet při krádeži ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2023, cena: 359 Kč   NOVINKA

DPH 2023 - zákon s přehledy

téma:
Daně z příjmů

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023.
Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.
Zdaňování ukrajinských zaměstnanců
Vzhledem k situaci na ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, podle stavu k 9. 2. 2023, cena: 519 Kč   NOVINKA

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb.,

o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
Novelou provedenou zákonem č. 365/2022 Sb. byla do energetického zákona vložena právní úprava dosud neexistujícího institutu, a to odvodu z nadměrných příjmů ( zde ). Předmětné nařízení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 2. 2023

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné vyhlášky. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 2. 2023, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

ÚZ č. 1533 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o spotřebních daních vč. 181 změn účinných od 13. 2. 2023. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, a všechny příslušné vyhlášky ke všem zákonům. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 163 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1533 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Aktuální znění stavebního zákona se změnami, ke kterým došlo od ledna 2023 v souvislosti se zjednodušením podmínek pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaika – do 50 kW bez stavebního povolení nebo ohlášení). Od ledna také nabyly účinnosti změny vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky o územně plánovací dokumentaci. V publikaci dále najdete zákon o vyvlastnění, liniový zákon, zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a další. Celkem 17 právních předpisů s tučně vyznačenými změnami; plné citace odkazů na související předpisy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 2. 2023, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Abeceda mzdové účetní 2023

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě ...     ... více

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk,, podle stavu k 9. 2. 2023, cena: 839 Kč   NOVINKA

Abeceda mzdové účetní 2023

Podvojné účetnictví 2023

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení kategorie nehmotného majetku z pohledu zákona o daních z příjmů.
Okrajově se také budeme věnovat připravovanému ...     ... více

autor: Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2023, cena: 299 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví 2023

téma:
Zahraniční obchod

Nařízení vlády č. 31/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
Doplňuje se rozsah údajů týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení, týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení k vývozu, k žádosti o vydání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

Nařízení vlády č. 30/2023 Sb.,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
Novelou zákona č. 594/2004 Sb. došlo ke změně formy podání činěných vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu. Předmětné nařízení stanoví rozsah údajů, o kterých informuje vývozce v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

Nařízení vlády č. 33/2023 Sb.,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení stanoví rozsah údajů týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

Nařízení vlády č. 32/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
Upřesňuje se rozsah údajů  týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení k dovozu pyrotechnických výrobků, požadovaných k žádosti o vydání mezinárodního dovozního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce s komentářem 2023

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, ale i komentáře k některým ...     ... více

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied,, podle stavu k 9. 2. 2023, cena: 1 149 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s komentářem 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 2. 2023 do 12. 2. 2023:

Částka 18/2023, rozeslaná dne 8. 2. 2023

30.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2023, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů

31.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

32.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.

33.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2023, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 19/2023, rozeslaná dne 10. 2. 2023

34.*  

ZÁKON ze dne 25. ledna 2023 o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

35.   

ZÁKON ze dne 25. ledna 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Částka 20/2023, rozeslaná dne 10. 2. 2023

36.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. února 2023 o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz