Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  50
 
 
zpravodajství od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Nález Ústavního soudu č. 443/2021 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Tímto nálezem se opět redukují situace, kdy advokát jako opatrovník ustanovený správním orgánem účastníku řízení nebo ustanovený soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 8. 12. 2021

téma:
Cenové předpisy

Výměr MF č. 01/2022,

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ministerstvo financí vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022. Tento seznam obsahuje zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny, a to: maximální...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 462/2021 Sb.,

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
Stanoví se základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2022. Změny výše sazeb oproti roku 2021 se týkají 12 zemí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Vyhláška č. 453/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to z důvodu: změny cen některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Čtvrté, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje na řešení různých situací při uplatnění daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2021 na základě přijatých legislativních opatření.
Vybrána jsou nejčastěji diskutovaná témata, u kterých dochází velmi často k chybám a omylům a rovněž u kterých došlo k výrazným změnám. Publikace je průvodcem ...     ... více

autor: Ivan Macháček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 12. 2021, cena: 625 Kč   NOVINKA

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Vyhláška č. 437/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
Jedná se o úpravu technického a formálního charakteru vyvolanou zejména potřebou provedení obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání s promítnutím souvisejících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

ROZHODNUTÍ čj. MF-34663/2021/3901-2,

o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Vzhledem k trvajícímu šíření nemoci COVID-19 se promíjí správní poplatek [podle položky 1 odst. 1 písm. c), d), f) a g) sazebníku správních poplatků] za přijetí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 9. 12. 2021

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Vyhláška č. 452/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Důvodem novelizace vyhlášky jsou novelizace zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (poslední rozsáhlá novelizace byla provedena zákonem č. 481/2020 Sb.); stávající...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 459/2021 Sb.,

č. 1121 o změně krizového opatření
Ukončení účinnosti usnesení vlády č. 438 ( anotace zde ) vyhlášeného pod číslem 438/2021 Sb. se posouvá z 12. 12. 2021 na 20. 12. 2021.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 12. 2021

Vyhláška č. 460/2021 Sb.,

o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
Vyhláška stanoví kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Vyhláška navazuje na novelu zákona o požární ochraně provedenou zákonem č....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 12. 2021

téma:
Obchodní korporace

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá třetím osobám za deliktní jednání, kterého se člen jejího statutárního orgánu dopustil při plnění svých úkolů. Platný občanský zákoník však neobsahuje ustanovení, které by vylučovalo přímou ...     ... více

autor: Jan Flídr, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 12. 2021, cena: 660 Kč   NOVINKA

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 446/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem novely je provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu, neboť zatímco jiné výrobky (kovové, plastové) již po vyrobení nemění své vlastnosti, u...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 466/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se povinnosti fyzickým osobám podrobit se očkování proti nákaze vyvolané koronavirem SARS-CoV-2, který je původcem nemoci COVID-19. Dnem 1. března 2022 musí být povinně očkovány...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 12. 2021

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Vyhláška č. 441/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 248/2021 Sb. byl v zákoně o zaměstnanosti zrušen § 115, který upravoval příspěvek v době částečné nezaměstnanosti; v této souvislosti se z předmětné vyhlášky vypouští...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 12. 2021

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Vyhláška č. 449/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Novelou, která je reakcí zejména na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí provedenou zákonem č. 363/2021 Sb., se  mění nebo doplňují téměř všechna ustanovení vyhlášky,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Nařízení vlády č. 465/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
Výčet ocenění udělovaných Ministerstvem zdravotnictví se rozšiřuje o další ocenění udělovaná nelékařským zdravotnickým pracovníkům, zejména ošetřovatelům.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Nařízení vlády č. 457/2021 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády valorizuje průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a náhrady nákladů na výživu pozůstalých; tento průměrný příjem se zvyšuje o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 461/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.
Ve vyhlášce se mění ustanovení upravující: hodnostní označení,  vnější označení policie ČR, způsob prokazování příslušnosti. Z vyhlášky se vypouští úprava...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

Vyhláška č. 442/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Jsou provedeny zejména následující změny: mezi zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám se zařazuje kamera s hlasovým výstupem, upravují se specifikace zvukových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Nařízení vlády č. 458/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.
Mění se ustanovení upravující: minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o specifických zdravotních službách a znění 18 vyhlášek a nařízení vlády, z nichž některé byly rovněž změněny. Nově byl zařazen zákon o elektronizaci zdravotnictví. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 12. 2021, cena: 151 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 447/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.
Hlavním důvodem provedených změn je transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/746 ze dne 6. května 2021 do právního řádu České republiky a tedy zajištění toho, aby odrůdy, které Česká...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nařízení vlády č. 455/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Mění se podmínky poskytování a sazby finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na obnovu lesa. Stávající systematika příspěvků na hospodaření v lesích se rozšiřuje o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 9. 2022

Vyhláška č. 451/2021 Sb.,

o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: seznam druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, konkrétní podmínky poskytování péče, požadavky na prostory a vybavení týkající...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Vyhláška č. 456/2021 Sb.,

o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Zejména s ohledem na aktuální vývoj dopadů klimatické změny a probíhající kůrovcovou kalamitu se mění, resp. ruší a nově se stanoví, podrobné podmínky přenosu semen a sazenic lesních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 454/2021 Sb.,

o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci
Mění se vymezení druhů živočichů vyžadujících regulaci. Hlavním důvodem provedené změny je stanovit druhy živočichů vyžadujících regulaci tak, aby subjekty vymezené zákonem o myslivosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 440/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Ve výčtu evropsky významných lokalit na území České republiky, jež jsou vymezené hranicemi biogeografických oblastí s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť a prioritních druhů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

Nařízení vlády č. 445/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Upravují se pravidla měření látek znečišťujících vodu, emisní limity pro sírany při vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého sulfátovým procesem a emisní limity pro tuto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021:

Mzdová účetní č. 11/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 11-12/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 11/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021:

Částka 206/2021, rozeslaná dne 6. 12. 2021

459.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. prosince 2021 č. 1121 o změně krizového opatření

Částka 195/2021, rozeslaná dne 8. 12. 2021

437.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2021, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní

Částka 198/2021, rozeslaná dne 8. 12. 2021

440.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

Částka 199/2021, rozeslaná dne 8. 12. 2021

441.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

442.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

443.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

444.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 26. listopadu 2021 o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Částka 200/2021, rozeslaná dne 8. 12. 2021

445.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

446.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 201/2021, rozeslaná dne 8. 12. 2021

447.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.

448.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 202/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

449.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

450.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. listopadu 2021 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 203/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

451.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2021 o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

452.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

453.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

454.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2021 o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci

Částka 204/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

455.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

456.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2021 o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Částka 205/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

457.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2021 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

458.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.

Částka 207/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

460.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2021 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

461.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.

Částka 208/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

462.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2021 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

463.*  

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2021 o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků

Částka 209/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

464.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

465.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. října 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

466.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021:

Částka 26/2021, rozeslaná dne 8. 12. 2021

39.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Částka 27/2021, rozeslaná dne 10. 12. 2021

40.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021:

Číslo 35/2021, rozeslán dne 9. 12. 2021

44.   

ROZHODNUTÍ o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz