Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  45
 
 
zpravodajství od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení vlády č. 330/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného průvodce právem pro obce s detailním zaměřením na výkon samostatné působnosti, na organizaci samospráv, s přesahem ...     ... více

autor: Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 1 390 Kč   NOVINKA

Právo pro obce

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - Komentář

Cílem komentáře, jenž je koncipován autory, kteří stojí jak za legislativní úpravou, tak za aplikační praxí správních úřadů v dané oblasti, je podat rozšířený výklad jednotlivých ustanovení, v návaznosti na realizaci zákona Úřadem práce České republiky i Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zároveň bylo přihlédnuto také k judikatuře soudů, která dotváří výklad předpisu samotného. Snahou je ...     ... více

autor: Michal Kadlec, Petr Seidl, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 11. 2023, cena: 575 Kč   NOVINKA

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - Komentář

téma:
Protikorupční předpisy

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Pojem whistleblowing (dle angl. hvízdat na píšťalku) se začal používat zhruba od 70. let 20. století pro situace, kdy obvykle zaměstnanci upozorní na ilegální či neetické jednání svého zaměstnavatele, nebo na pracovišti obecně. Vzhledem k tomu, že oznamovatelé, označovaní jako whistlebloweři, takovým jednáním riskují – vzhledem k neloajalitě vůči svému zaměstnavateli nebo nadřízenému – ztrátu ...     ... více

autor: Barbora Vlachová, Matěj Dědina, Markéta Flanderková Šlejharová, Kateřina Šveřepová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 690 Kč   NOVINKA

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Komentář, 2 vydání

Druhé, podstatně doplněné vydání komentáře zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů reflektuje všechny přijaté změny zákona od roku 2014, vývoj judikatury k jednotlivým ustanovením a předkládá také okruh dostupné aktuální právní literatury.
Ambicí autorů je předložit řešení praktických problémů při zápisech do veřejných rejstříků, ale také ...     ... více

autor: Petr Hampel, Ivo Walder, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  - Komentář, 2 vydání

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje i jinými způsoby než kontrolou, obsahuje komentář i výklad právní stránky nejrůznějších místních či terénních šetření.
Nestanoví-li kontrolní řád jinak, postupuje se při kontrole podle ...     ... více

autor: Jitka Jelínková, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 660 Kč   NOVINKA

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Komentář k nařízení eIDAS (nařízení EU 910/2014), vybraným prováděcím předpisům a českým adaptačním zákonům (zák. č. 297/2016 Sb. a zák. č. 250/2017 Sb.) je kompletním a aktuálním zpracováním oblastí elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Nařízení je také stěžením předpisem pro elektronické právní jednání a použití elektronických dokumentů. Komentář ...     ... více

autor: Tomáš Lechner, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 1 395 Kč   NOVINKA

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

téma:
Trestní předpisy

Dohoda o vině a trestu

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu.
V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva na spravedlivý proces jakožto garance práv obviněného v řízení o dohodě o vině a trestu. Dále je pojednáno o vývoji ...     ... více

autor: Lukáš Bohuslav, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 630 Kč   NOVINKA

Dohoda o vině a trestu

téma:
Znalci a tlumočníci

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - Komentář

Kniha přináší první komentář k novému zákonu soudních tlumočnících a soudních překladatelích – zákonu č. 354/2019 Sb. Tento zákon s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starou úpravu obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Na rozdíl od starého zákona nová úprava vymezuje práva a povinnosti soudních tlumočníků a překladatelů precizněji. Komentář jim tak pomůže orientovat se ...     ... více

autor: Kamila Balounová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 11. 2023, cena: 745 Kč   NOVINKA

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - Komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023:

Jurisprudence č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 11/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023:

Částka 154/2023, rozeslaná dne 10. 11. 2023

330.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

331.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 2. listopadu 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz