Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 6. 1. 2020 do 12. 1. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

ÚZ č. 1351 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2020

Od ledna 2020 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 1. 2020, cena: 69 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1351 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2020
TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

ÚZ č. 1350 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční 2020

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani z nemovitých věcí a některé vyhlášky. Dále jsou zde také související pokyny a sdělení Ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 1. 2020, cena: 69 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1350 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční 2020
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Končí platnost pokladních certifikátů pro zařízení EET vygenerovaných před třemi lety

Počátkem roku 2020 bude postupně docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb, a to uživatelům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát před třemi lety. Finanční správa proto připomíná, aby si uživatelé pokladních zařízení jejich platnost zkontrolovali a včas vyměnili za nový. Není třeba čekat na vypršení platnosti certifikátu, protože ...     ... více

Finanční správa ČR

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019.
Zapracovány všechny aktuální změny
Výklad v této publikaci reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona ...     ... více

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, cena: 339 Kč   NOVINKA

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Sdělení č. 1/2020 Sb. m. s.

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu sjednaná...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 20. 12. 2019

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 4/2020 Sb.,

o energetických specialistech
Nová vyhláška reaguje na novelu zákona o hospodaření energií, která se mj. dotkla i oblasti energetických specialistů; zejména stanovila, že  principem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 1. 2020

Zákon č. 3/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Velmi rozsáhlá novela, která zasahuje do většiny ustanovení dosavadního zákona, zpřesňuje zejména kategorizaci podnikatelů tak, aby povinnosti stanovené “velkým”...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

TÉMA

Evropské právo

 

Brexit v zrcadle ústavního práva

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů.

O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se dočtete v osmi textech uvedených v tomto sborníku.

autor: Jan Wintr, Marek Antoš (eds.), vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, cena: 220 Kč   NOVINKA

Brexit v zrcadle ústavního práva
TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona a používané pojmy. Publikace obsahuje ucelený a srozumitelný přehled soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu s výkladem základních institutů a procesů v insolvenčním zákoně, jako ...     ... více

autor: Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 1. 2020, cena: 450 Kč   NOVINKA

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Vyhláška č. 7/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Upřesňuje se, že stanovená výše paušálních částek nákladů na provádění dodatečných kontol se týká dodatečných kontrol vymezených  čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 1. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. K popularitě tématu v poslední ...     ... více

autor: Jaroslav Zahradníček, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, cena: 390 Kč   NOVINKA

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný zákon o spotřebních daních a aktuální texty všech prováděcích vyhlášek. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákona o povinném značení lihu a aktuální texty zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 1. 2020, cena: 129 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.
Druhé vydání ...     ... více

autor: Helena Kučerová, Eva Horzinková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, cena: 1 290 Kč   NOVINKA

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  s komentářem a judikaturou, 2. vydání
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 5/2020 Sb.,

o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Cílem nové vyhlášky (kterou se současně ruší dosavadní vyhláška č. 215/2008 Sb.) je zajištění fungování nového fytosanitárního režimu Evropské unie na našem území. Vyhláška se zaměřuje na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 1. 2020, vybraná ustanovení 14. 12. 2020

Vyhláška č. 7/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Upřesňuje se, že stanovená výše paušálních částek nákladů na provádění dodatečných kontol se týká dodatečných kontrol vymezených  čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 1. 2020

Vyhláška č. 6/2020 Sb.,

o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů, popis technických a technologických požadavků vhodných k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 1. 2020

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence.
Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou rozhodovací praxi dozorových orgánů a zejména na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. ...     ... více

autor: Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 1. 2020 do 12. 1. 2020:

Bezpečnost a hygiena práce č. 12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 1/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 1. 2020 do 12. 1. 2020:

Částka 2/2020, rozeslaná dne 10. 1. 2020

3.   

ZÁKON ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

4.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2019 o energetických specialistech

Částka 3/2020, rozeslaná dne 10. 1. 2020

5.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

6.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019 o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

7.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

8.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. ledna 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

9.   

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 3. ledna 2020 o vydání cenových rozhodnutí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 6. 1. 2020 do 12. 1. 2020:

Částka 1/2020, rozeslaná dne 8. 1. 2020

1.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Částka 2/2020, rozeslaná dne 10. 1. 2020

2.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

3.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz