Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  32
 
 
zpravodajství od 5. 8. 2019 do 11. 8. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Armáda, branné zákony, civilní služba

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 192/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

VYHLÁŠKA č. 193/2019 Sb.,

kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
V reakci na novelu zákona o insolvenčních správcích, která zakotvuje povinnost vydávat průkazy insolvenčním správcům, se stanoví vzory průkazů pro insolvenčního správce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2019

TÉMA

Občanský zákoník

 

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.
Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry ...     ... více

autor: Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, cena: 1 595 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání
TÉMA

Oceňování majetku

 

ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv (průmyslové vlastnictví, práva související s autorským právem). Vyhláška byla k 1. 8. 2019 změněna, mj. v oblasti jednotkových cen stavebních pozemků a staveb, oceňování některých druhů pozemků a lesních porostů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

VYHLÁŠKA č. 196/2019 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
A) K vyhlášce č. 14/2005 Sb. Mění se ustanovení o maximálním počtu hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020, 1. 9. 2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 195/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
A) K nařízení vlády č. 75/2005 Sb. V příloze k tomuto nařízení vlády se u asistenta pedagoga stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti na 36 (dosud 20 až 40...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 191/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Novela umožňuje čerpání prostředků státního rozpočtu nově také na ocenění medailově úspěšných sportovců z deaflympijských her a Global Games (dosud se vztahovalo pouze na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem.
Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná ...     ... více

autor: Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, cena: 2 200 Kč   NOVINKA

Soudní řád správní - Komentář
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 190/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
U části projektu “Ovoce, zelenina a mléko do škol” nastal u žadatelů a distributorů problém se závozem produktů do malých škol. Řešením je úprava nařízení vlády, kterým se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ÚZ č. 1330 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o uznávání odborné kvalifikace, a to v souvislosti s novou úpravou pobytu cizinců na území ČR. Dále se od července 2019 mění obsahové náplně některých živností. Publikace obsahuje také aktuální znění zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákon o podpoře malého a středního podnikání, zákon o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, zákona o volném pohybu služeb a některé další předpisy – celkem 11 právních předpisů. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, cena: 135 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1330 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání
TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 197/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Změny vyhlášky reagují na novelu vodního zákona provedenou zákonem č. 113/2018 Sb., která s účinností od 1. 1. 2019 stanovila, že “ke geologickým pracím...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2019

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 8. 2019 do 11. 8. 2019:

Částka 83/2019, rozeslaná dne 8. 8. 2019

190.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

191.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

192.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

193.   

VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2019, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

194.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 30. července 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 84/2019, rozeslaná dne 8. 8. 2019

195.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

196.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. července 2019, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

197.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

198.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 1. srpna 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 5. 8. 2019 do 11. 8. 2019:

Částka 24/2019, rozeslaná dne 8. 8. 2019

38.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Částka 25/2019, rozeslaná dne 8. 8. 2019

39.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz