Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  23
 
 
zpravodajství od 5. 6. 2023 do 11. 6. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a nařízení vlády a převodu některých archiválií do zahraničí. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 6. 2023, cena: 85 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 499/2004 Sb. Stejně jako dosud, vykonávají spisovou služby také obce se stavebním úřadem (tato povinnost měla být původně ze zákona vypuštěna s předpokladem, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Energetika

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 406/2000 Sb. Změny se týkají zejména kompetencí: Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti uplatňování stanoviska k územnímu opatření o stavební uzávěře,  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 139/2002 Sb. V zákoně o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech se v § 9 odst. 15 zpřesňuje právní úprava plánu tzv. společných zařízení tak, aby se vyřešily nejasnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 156/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky je vyvolána především skutečností, že s účinností od 1. 7. 2023 byl zákonem č. 88/2023 Sb. (stručná anotace zde ), novelizován zákon o zeměměřictví. Mění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 133/1985 Sb. Zpřesňuje se ustanovení ohledně výkonu státního odborného dozoru v oblasti posouzení stavební nebo územně plánovací dokumentace, formy předkládání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
Jsou provedeny legislativně technické úpravy spojené s přijetím nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.), a to sjednocení terminologie s novým stavebním zákonem v těch...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
Provádí se legislativně technická úprava z důvodu předcházení výkladovým obtížím spojeným s povinností zajistit sponzorovaný přístup k technickým normám.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 258/2000 Sb. Hlavní změny: v návaznosti na rekodifikaci stavebního práva se mění rozsah zmocnění pro vydání předpisů stanovících technické požadavky na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 149/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
V souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) se v položce 102 bodě 2 sazebníku správních poplatků upravuje dosavadní poplatek za přijetí žádosti o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Zákon č. 150/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Hlavním smyslem této novely zákona o silničním provozu je modifikace dosud platné právní úpravy terapeutických programů (jakož i právní úpravy terapeutických programů,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 30. 6. 2023, 1. 4. 2024

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
Pokud je zázemí lesní mateřské školy nebo výdejna lesní mateřské školy stavbou, musí zázemí lesní mateřské školy nebo výdejna lesní mateřské školy splňovat podmínky drobné stavby podle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Zákon č. 151/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Cílem této novely je zajistit, aby byla zachována působnost Ministerstva financí i v případném navazujícím soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva financí a kontinuita...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 6. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 266/1994 Sb. V návaznosti na změny stavebního práva se upravují kompetence Ministerstva dopravy při uplatňování stanoviska k územnímu opatření o stavební...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2026

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
V textu zákona se formálně slova „Nejvyšší stavební úřad nebo Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický stavební úřad“; na příslušnosti Krajského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Státní služba

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 234/2014 Sb. V souvislosti s tím, že původně zamýšlený Specializovaný stavební úřad a krajské stavební úřady nevzniknou, se ze zákona o státní službě tyto úřady vypouštějí z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 283/2021 Sb. V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále “NStZ”), který měl od 1. 7. 2023 nahradit dosavadní stavební zákon č. 183/2006 Sb.,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
V ustanovení upravujícím oprávnění k využívání cizích nemovitostí ve vlastnictví státu se sjednocuje terminologie s novým stavebním zákonem (územní rozhodnutí a územní souhlas se nahrazují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Vyhláška č. 155/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Mění se úprava v oblasti kontroly historických vozidel a požadavků na zajištění technických prohlídek historických vozidel, registračních dokladů (zánik technického průkazu)...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 6. 2023, vybraná ustanovení 1. 9. 2023, 1. 1. 2024

Vyhláška č. 154/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, došlo ke zrušení technického průkazu pro silniční vozidla, technického průkazu pro zvláštního vozidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 6. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Vyhláška č. 153/2023 Sb.,

o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Tato vyhláška, nahrazující vyhlášku č. 341/2014 Sb., se použije pro schvalování technické způsobilosti vozidel (vč. jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 6. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 2/1969 Sb. Mění se působnost Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního správního orgánu ve věcech územního plánování a stavebního řádu; důvodem změn je fakt, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské soutěže právě ve sportu, a to zejména z pohledu unijního práva (částečně se zabývá i velice zajímavým, a často odlišným, americkým přístupem). V České republice ucelená publikace zabývající se ...     ... více

autor: Jiří Janák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 6. 2023, cena: 495 Kč   NOVINKA

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 149/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
A) K zákonu č. 289/1995 Sb. Do příslušných ustanovení lesního zákona se promítá procesní integrace na úseku ochrany životního prostředí a zavedení jednotného environmentálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
A) K zákonu č. 44/1988 Sb. Upravuje se vztah mezi povolovacím procesem podle stavebního zákona a horního zákona tak, aby řízení o stanovení dobývacího prostoru nebylo považováno...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Zákon č. 149/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
Do příslušných ustanovení novelizovaných zákonů se promítá procesní integrace na úseku ochrany životního prostředí a zavedení jednotného environmentálního stanoviska podle zákona č....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Zákon č. 148/2023 Sb.,

o jednotném environmentálním stanovisku
Zásadním smyslem zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES) je koncentrace správních úkonů potřebných pro povolení záměru (v režimu stavebního zákona) z hlediska životního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 5. 6. 2023 do 11. 6. 2023:

Soukromé právo č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Právo a rodina č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 6. 2023 do 11. 6. 2023:

Částka 73/2023, rozeslaná dne 5. 6. 2023

148.   

ZÁKON ze dne 10. května 2023 o jednotném environmentálním stanovisku

149.   

ZÁKON ze dne 10. května 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

150.   

ZÁKON ze dne 10. května 2023, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

151.   

ZÁKON ze dne 10. května 2023, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 74/2023, rozeslaná dne 5. 6. 2023

152.   

ZÁKON ze dne 10. května 2023, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Částka 75/2023, rozeslaná dne 9. 6. 2023

153.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2023 o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka 76/2023, rozeslaná dne 9. 6. 2023

154.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 77/2023, rozeslaná dne 9. 6. 2023

155.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/2023, rozeslaná dne 9. 6. 2023

156.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Částka 79/2023, rozeslaná dne 9. 6. 2023

157.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2023 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“

158.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. června 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz