Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  50
 
 
zpravodajství od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2022 byla podepsána smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku a vyhýbání se...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 9. 12. 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Zákon č. 373/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 164/2013 Sb. Mění a doplňují se zásady a postupy automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, a to zejména týkající se povinností...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

INFORMACE,

jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023
Tato informace obsahuje: instrukce pro zaplacení daně finančnímu úřadu, a to bezhotovostně nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“, specifika pro...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 9. 12. 2022

INFORMACE,

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
V této informaci Ministerstvo financí uveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 9. 12. 2022

téma:
Evropské právo

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z komentovaných ustanovení k přelomu let 2021 a 2022. Kromě relativně stabilních hodnot a institucí komentář obsáhl také téma např. azylové politiky, ochrany životního prostředí, lidských ...     ... více

autor: Michal Tomášek, Václav Šmejkal a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2022, cena: 3 600 Kč   NOVINKA

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Vyhláška č. 389/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
Obec Přemyslovice se přesouvá ze správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (a obce s rozšířenou působností) Prostějov do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (a obce s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem o více či méně odlišné úpravy, zejména pokud jde o sledovaný účel. Z tohoto důvodu autorka předkládá nejen zevrubnou komplexní analýzu tuzemské právní úpravy mezitímního a ...     ... více

autor: Dita Frintová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2022, cena: 750 Kč   NOVINKA

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

téma:
Občanský zákoník

Zákon č. 374/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Všechny změny, které obsahuje rozsáhlá novela občanského zákoníku, se týkají části čtvrté Relativní majetková práva, kde se mění ustanovení o: závazcích ze smluv uzavíraných se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 1. 2023

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 392/2022 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2023 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 102 338,10 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 9. 12. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 391/2022 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2023 platovou základnu pro určení platu soudců ve výši 113 709 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 9. 12. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 390/2022 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2023 platovou základnu pro určení platu představitelů státní moci a některých státních orgánů ve výši 94 757,50 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 9. 12. 2022

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 374/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zpřesňuje působnost zákona tak, aby bylo bylo jednoznačné, že se tato právní úprava použije na vztahy mezi podnikatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé (spotřebitel je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 1. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 384/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve smyslu změny označení postů vedoucích pracovníků podle novelizovaného zákona o státní službě se upřesňuje, že hlavní hygienik České republiky má na Ministerstvu zdravotnictví postavení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 376/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Mění a doplňují se správní poplatky dle položky 97 sazebníku správních poplatků týkající se zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 12. 2022

Zákon č. 372/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se správní poplatky dle položky 37 sazebníku správních poplatků týkající se používání plavidel.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Zákon o silničním provozu - Komentář

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022.
Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které jsou řešeny způsoby, jež nepovažují za ideální. Z toho důvodu v rámci rubriky přehledu výkladu zpracovávájí i témata, ...     ... více

autor: Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2022, cena: 1 995 Kč   NOVINKA

Zákon o silničním provozu - Komentář

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 388/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: zrušení některých povinně vykazovaných položek statistických výkazů, zavedení sledování nových údajů ve statistických výkazech o pedagogických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 9. 2025

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Správní řád - Komentář

Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) je nejužívanějším procesním předpisem, se kterým denně pracují tisíce úředníků a podle kterého se rozhoduje o právech a povinnostech osob v nejrůznějších oborech, v nichž veřejná správa působí.
Autorský kolektiv, který komentář ke správnímu řádu napsal, je složen z akademických pracovníků, kteří mají ale i zkušenosti z aplikační praxe na různých úrovních. Je ...     ... více

autor: Martin Kopecký, Josef Staša a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2022, cena: 2 310 Kč   NOVINKA

Správní řád - Komentář

téma:
Státní služba

Zákon č. 384/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 234/2014 Sb. Smyslem novely služebního zákona je prohloubení depolitizace, profesionalizace a vyšší transparentnosti státní služby. Novelou dojde ke změnám v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 380/2022 Sb.,

o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení
Nová právní stanovuje kritéria určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby, vymezuje ztrátu integrity sítě, určuje rozsah a formu předávání informací osobou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 381/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Novelou vyhlášky se aktualizuje terminologie (změny v důsledku transpoziční novely), zpřesňuje dosavadní úprava.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Trestní předpisy

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu přispívají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.
Jaké změny přináší aktuální vydání trestních kodexů? Především se zdvojnásobilo peněžité vyjádření rozsahu škody ...     ... více

autor: Jiří Jelínek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 12. 2022, cena: 1 880 Kč   NOVINKA

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

téma:
Zahraniční obchod

Zákon č. 383/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
Novelizace všech zákonů souvisí s digitalizací v oblastech, které tytu zákony upravují. A) K zákonu č. 38/1994 Sb. V zájmu posílení přehledu o dovozu vojenského materiálu na území...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 382/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Hlavní změnou oproti dosavadnímu stavu je spojení přímých plateb včetně podmínek podmíněnosti a sektorových intervencí rozvoje venkova do jednoho společného nástroje – Strategického...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 11. 2023

Vyhláška č. 387/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam zásad a protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd: zemědělských druhů, zeleninových druhů, ovocných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 386/2022 Sb.,

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Tato vyhláška mění, resp. ruší a nově stanoví podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a révy, a jeho uvádění do oběhu, některé požadavky na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022:

Rodinné listy č. 8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 11/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 11/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 14/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 11-12/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022:

Částka 169/2022, rozeslaná dne 7. 12. 2022

372.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

373.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 170/2022, rozeslaná dne 7. 12. 2022

374.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka 171/2022, rozeslaná dne 7. 12. 2022

375.*  

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022 o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

376.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Částka 172/2022, rozeslaná dne 7. 12. 2022

377.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2022 o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

378.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2022 o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

379.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2022 o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Částka 173/2022, rozeslaná dne 7. 12. 2022

380.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2022 o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení

381.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

Částka 174/2022, rozeslaná dne 9. 12. 2022

382.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

383.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy

Částka 175/2022, rozeslaná dne 9. 12. 2022

384.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

385.*  

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 29. listopadu 2022

Částka 176/2022, rozeslaná dne 9. 12. 2022

386.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2022 o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

387.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Částka 177/2022, rozeslaná dne 9. 12. 2022

388.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

389.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

390.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. listopadu 2022 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

391.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. listopadu 2022 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

392.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. listopadu 2022 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů

Částka 178/2022, rozeslaná dne 9. 12. 2022

394.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 5. prosince 2022 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022:

Částka 24/2022, rozeslaná dne 7. 12. 2022

42.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů

43.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

44.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2021 Sb. m. s. o přijetí Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Částka 25/2022, rozeslaná dne 9. 12. 2022

45.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022:

Číslo 16/2022, rozeslán dne 9. 12. 2022

21.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

22.   

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz