Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  10
 
 
zpravodajství od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce o odborné justiční zkoušce a některých dalších právních předpisech. Odkazy na související předpisy jsou plně citovány; všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 3. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

týdenní novinky v rámci tématu:
Celní předpisy

Vyhláška č. 51/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
Zákonem č. 349/2023 Sb. (vládní konsolidační balíček) byl změněn zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o spotřebních daních. Těmto změnám je nutno přizpůsobit seznamy  přídavných kódů...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 6. 3. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Silniční daň má bohatou historii, která se píše již od roku 1993. Od svého počátku do dnešních dnů byl zákon celkem šestadvacetkrát novelizován. K rozsáhlé novelizaci ale došlo až v roce 2022, která jej i výnos daně výrazně zeštíhlila. I přes toto zúžení má však silniční daň stále své místo v českém daňovém systému. Tímto vám předkládáme výsledné znění, do něhož jsme promítly i novelu zákona o ...     ... více

autor: Martina Šotníková, Tereza Kalinová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 3. 2024, cena: 399 Kč   NOVINKA

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

týdenní novinky v rámci tématu:
Energetika

Vyhláška č. 47/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb.
V souvislosti se změnami, které přinesla novela energetického zákona (provedená zákonem č. 469/2023 Sb.), se mění některé formuláře v přílohách vyhlášky.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 6. 3. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Insolvence

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Komentář

Vychází komentář zákona o preventivní restrukturalizaci (zákon č. 284/2023 Sb.), jenž do českého práva transponuje směrnici 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Komentář je dílem autorského kolektivu, který tvoří přední právní a ekonomičtí odborníci léta činní v oblasti insolvenčního práva a restrukturalizací. Přinášejí komentář postavený na mezioborovém přístupu, který spojuje širší ...     ... více

autor: Bohumil Havel, Rostislav Krhut, Michal Kuděj, Petr Kuhn, Kateřina Martínková,, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 3. 2024, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Komentář

týdenní novinky v rámci tématu:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Vyhláška č. 50/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky je vyvolána tlakem na elektronizací postupů při poskytování údajů z katastru. Hlavní změny: úprava výše úplat za údaje v elektronické podobě tak, aby byli...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov, zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zákon o státním podniku.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 3. 2024, cena: 119 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

týdenní novinky v rámci tématu:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Zákon č. 54/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Ve vazbě na nový stavební zákon se zpřesňuje dokumentace nebo jiné podklady podle stavebního zákona, které budou v rámci výkonu státního požárního dozoru posuzovány Hasičským záchranným...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský zákoník

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva.
Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její snahou bylo poskytnout základní nástin problematiky za využití dostupných zdrojů, přiblížit ochranu držby právní ...     ... více

autor: Eva Dobrovolná, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 3. 2024, cena: 600 Kč   NOVINKA

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 56/2024 Sb.,

o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení
Novelou zákona o spotřebitelském úvěru provedenou zákonem č. 462/2023 Sb. byla do zákona o spotřebitelském úvěru vložena ustanovení o určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes permanentní dostupnost prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailů a platforem všeho druhu otevřou větší prostor pro ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Morávek, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 3. 2024, cena: 512 Kč   NOVINKA

Slaďování soukromého a pracovního života

týdenní novinky v rámci tématu:
Účetnictví podnikatelů, audit

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2024 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných ...     ... více

autor: Václav Vybíhal, Jan Přib, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 5. 3. 2024, cena: 539 Kč   NOVINKA

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

týdenní novinky v rámci tématu:
Ukrajina

Nařízení vlády č. 55/2024 Sb.,

o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Vláda ČR rozhodla, že žádost o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu občanem Ruské federace nebo Běloruské republiky je nepřijatelná, ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Listina v kontextu společenských změn

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli od počátku hrají přeměny hospodářské, technologické, ekologické a politické, mající navíc čím dál více globální ...     ... více

autor: Jan Kudrna, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 3. 2024, cena: 635 Kč   NOVINKA

Listina v kontextu společenských změn

týdenní novinky v rámci tématu:
Životní prostředí

Zákon č. 53/2024 Sb.,

o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
Tento zákon upravuje některé zvláštní postupy při přípravě, výstavbě a provozování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, způsob, jakým je v nich zajišťováno...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Mimo témata

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace

Kniha prakticky a návodně propojuje ISO normy s reportingem udržitelnosti ESG. Autorka vás seznámí se souvislostmi, ale i tím, jakým způsobem může pomoci v ESG například standard ISO 9001. Nabídne i know-how, které využijete v případě, že si systém řízení kvality budete zavádět v organizaci sami. V tom vám pomohou i otázky z reálných auditů na konci každé pasáže kapitoly ISO 9001. Tato praktická ...     ... více

autor: Veronika Soukupová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 3. 2024, cena: 495 Kč   NOVINKA

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024:

Jurisprudence č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Právo a rodina č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 3/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024:

47/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb.

5. 3. 2024

48/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. února 2024 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

5. 3. 2024

49/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2024 o vydání pamětní stříbrné stokoruny s motivem Nejvyššího státního zastupitelství

5. 3. 2024

50/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

5. 3. 2024

51/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.

5. 3. 2024

52/2024 Sb.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. února 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

5. 3. 2024

53/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. února 2024 o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

7. 3. 2024

54/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. února 2024, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

7. 3. 2024

55/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. února 2024 o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

7. 3. 2024

56/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2024 o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení

7. 3. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz