Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  6
 
 
zpravodajství od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

 
Účetní průvodce MáDáti

Aktualizace účetního průvodce MáDáti
Byly dokončeny a uvolněny revize a aktualizace všech účtů, hesel a právních předpisů k poslednímu dni roku 2018 a k 1. 1. 2019. Tyto texty mají všichni uživatelé přístupné na www.madati.cz nebo si je můžou stáhnout obvyklým postupem do svého počítače. Po schválení tzv. daňového balíčku, který nyní čeká na finální projednání v Poslanecké sněmovně, bude k 1. 5. 2018 provedena další rozsáhlá revize a aktualizace všech informací v sytému MáDáti.

Účetní průvodce MáDáti

Rozšíření účetního průvodce MáDáti
Na pondělí 10. 6. 2019 připravujeme mimořádnou aktualizaci, jejímž obsahem bude zařazení nového modulu „Daň z přidané hodnoty“. Tento modul bude obsahovat cca 80 nových hesel, která již budou vycházet z novelizovaného zákona o DPH. Díky výkladu a příkladům se z nich dozvíte, jak řešit praktické situace při uplatňování DPH. Jako uživatelé tak získáte nejen nový modul, ale i pomůcku k pochopení novely.
 

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

Transferové ceny

Transferové ceny

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku 2018.
Renomovaní autoři sepsali knihu na vysoce aktuální téma, která na knižním trhu nemá obdoby. Bude přínosem pro všechny, kdo ...     ... více

NOVINKA
autor: Veronika Solilová, Danuše Nerudová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 1 490 Kč

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance.
Podrobněji ke změnám
Již pro druhé zdaňovací období je vydán ...     ... více

NOVINKA
autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 379 Kč

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se zrušením tzv. „karenční doby“, po kterou se v případě prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru neposkytuje...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, ...

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Úvodem: Nosným obsahem novely je řešení situace významné části dlužníků, pro které dosavadní právní úprava neumožňuje jejich dluhovou situaci řešit, neboť jejich...   celá anotace

účinnost: 1. 6. 2019, vybraná ustanovení 1. 6. 2022

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se zrušením tzv. „karenční doby“ bude odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny za každý kalendářní den pracovní neschopnosti nebo karantény vyplacena uvolněným členům...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Občanský zákoník

Výživné

Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.
Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se promlčuje právo na výživné a jeho jednotlivé splátky.
Největší prostor je věnován vyživovací povinnosti ...     ... více

NOVINKA
autor: Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 420 Kč

TÉMA

Oceňování majetku

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v Evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné na všech trzích včetně Evropské unie a USA. Publikace je zaměřena speciálně na trh České republiky se ...     ... více

NOVINKA
autor: Petr Ort, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 340 Kč

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se zrušením tzv. „karenční doby“ přísluší představitelům a poslancům Evropského parlamentu a soudcům snížený plat i za první tři dny pracovní neschopnosti nebo karantény,...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Výživné

Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.
Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se promlčuje právo na výživné a jeho jednotlivé splátky.
Největší prostor je věnován vyživovací povinnosti ...     ... více

NOVINKA
autor: Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 420 Kč

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Podobně jako v zákoníku práce se i v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zrušuje tzv. karenční doba v případě dočasné pracovní neschopnosti služebního poměru...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2019, 11. vydání

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2019, 11. vydání

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění od roku 2019
Zohledňuje stav k 1. 1. 2019. Změny od 1. 1. 2019 se týkají údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 ...     ... více

NOVINKA
autor: Ing. Marta Ženíšková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 349 Kč

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 155/1995 Sb. V souvislosti se zrušením tzv.„karenční doby“, po kterou se v případě prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) osobě...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Sociální zabezpečení

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se zrušením tzv. „karenční doby“, po kterou se v případě prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) osobě v zaměstnaneckém nebo služebním...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Úvodem: Zákonem č. 296/2017 Sb. byla novelizována řada ustanovení zákona o soudech a soudcích, přičemž účinnost těchto změn měla nastat 1. 3. 2019. Tyto změny se zákonem č. 31/2019 Sb....   celá anotace

účinnost: 1. 11. 2019, vybraná ustanovení 7. 2. 2019

TÉMA

Státní služba

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Obdobně jako u pracovněprávního poměru a služebného poměru příslušníků bezpečnostních sborů se i u dočasné pracovní neschopnosti (vč. karantény) státních zaměstnanců ruší tzv. karenční...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, ...     ... více

NOVINKA
autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 669 Kč

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění ...     ... více

NOVINKA
autor: Ing. Petr Ryneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 589 Kč

Podvojné účetnictví 2019

Podvojné účetnictví 2019

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a ...     ... více

NOVINKA
autor: Jana Skálová a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 239 Kč

TÉMA

Vysoké školství

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Stanoví se: výčet činností, které akademičtí pracovníci vykonávají v pracovní době, povinnosti akademických pracovníků týkající se pracovní doby.     celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Zákoník práce

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2018, a to ...     ... více

NOVINKA
autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2019

Cena: 979 Kč

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, ...     ... více

NOVINKA
autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019

Cena: 669 Kč

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ruší se tzv. karenční doba u zaměstnanců v pracovním poměru a u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kdy zaměstnanci nepobírali při své...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019:

Soudce č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 2/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019:

Částka 12/2019, rozeslaná dne 7. 2. 2019

28.*  

VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2019 o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 a k provedení § 27 odst. 1 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 77/2012 Sb. a zákona č. 136/2017 Sb.:

29.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 2019 o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků

30.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/ /2016 Sb.

Částka 13/2019, rozeslaná dne 7. 2. 2019

31.   

ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

32.   

ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz