Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  49
 
 
zpravodajství od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-148

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Mexiko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 6. 12. 2023

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. 10. 2023 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 7. 12. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 348/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.
V přílohách vyhlášky se mění stanovené jednotky odpovědnostního, druhového, odvětvového a doplňkového třídění příjmů a výdajů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Nařízení vlády č. 344/2023 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Vzhledem ke zvyšování životních nákladů se průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu, náhrady nákladů na výživu pozůstalých,  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Vyhláška č. 347/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách
Stanoví se náležitosti a pravidla pro objednávání, odběr, inventuru, evidenci a způsob vracení tabákových nálepek pro značení ostatních tabákových výrobků (např. žvýkací a šňupací...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury.
Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.
V úvodu učebnice podrobně seznamuje ...     ... více

autor: Eva Horzinková, Zdeněk Fiala, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2023, cena: 420 Kč   NOVINKA

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 343/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
Seznam obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, se rozšiřuje o 9 obecních úřadů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 346/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
Novelou se zpřesňují některá ustanovení zákona o základních registrech, která se týkají např.: vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů, registru osob,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024, 1. 1. 2025

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 346/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
A) K zákonu č. 90/1995 Sb. V jednacím řádu Poslanecké sněmovny se stanoví, že nejen návrhy právních předpisů a dokumenty související s těmito návrhy, nýbrž i ostatní podklady určené k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 1. 2025

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Vyhláška č. 345/2023 Sb.,

o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Nová vyhláška upravuje: formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek, pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023:

Soukromé právo č. 11/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jurisprudence č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obchodní právo č. 11-12/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Právo a rodina č. 11-12/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023:

Částka 159/2023, rozeslaná dne 4. 12. 2023

342.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2023 o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury

343.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 160/2023, rozeslaná dne 7. 12. 2023

344.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. listopadu 2023 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

345.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. listopadu 2023 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Částka 161/2023, rozeslaná dne 7. 12. 2023

346.   

ZÁKON ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

Částka 162/2023, rozeslaná dne 7. 12. 2023

347.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách

348.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023:

Částka 28/2023, rozeslaná dne 4. 12. 2023

41.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

42.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o vojensko-technické spolupráci

Částka 29/2023, rozeslaná dne 7. 12. 2023

43.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně

44.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

45.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The Organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Coopération en matiere ďArmement – OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Částka 30/2023, rozeslaná dne 7. 12. 2023

46.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023:

Číslo 14/2023, rozeslán dne 6. 12. 2023

17.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz