Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  45
 
 
zpravodajství od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

V minulém týdnu byl zveřejněn zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tento zákon novelizuje 63 různých zákonů, přičemž převážná většina těchto změn spočívá v tom, že se formálně nahrazuje dosavadní odkaz na Sbírku zákonů odkazem na Sbírku zákonů a mezinárodních smluv. Novely některých zákonů zahrnují i další změny – jejich anotace najdete níže v tématu Poplatky a v tématu Ústava.

TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evropským předpisům (např. směrnice o elektronickém obchodu apod.). Komentář obsahuje i výklad k vybraným národním souvisejícím předpisům a některým jejich ustanovením.
Čtenář ...     ... více

autor: Irena Holcová a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 2 990 Kč   NOVINKA

Autorský zákon a předpisy související - Komentář
TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky, je dílem autorů JUDr. Ondřeje Závodského, Ph.D. a Mgr. Martina Svobody.
Obtížným úkolem je samotné zařazení komentovaného zákona v systému českého práva. Je totiž právní normou, která obsahuje jak ...     ... více

autor: Ondřej Závodský, Martin Svoboda, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář
TÉMA

Občanský zákoník

 

Zástavní právo, 3. vydání

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle rozebírá nejen ustanovení o zástavním právu (§ 1309 až 1389), nýbrž i četná další ustanovení platné úpravy, která se ...     ... více

autor: Lukáš Vymazal, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 880 Kč   NOVINKA

Zástavní právo, 3. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí ...     ... více

autor: Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 385 Kč   NOVINKA

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

VYHLÁŠKA č. 274/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Kromě zrušení ustanovení, která obsahují vymezení výrobků „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“ (nesoulad s principy Evropské unie pro označování mléčných výrobků), se mění tato...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Ochrana zdraví

 

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví č. 275/2019 Sb.,

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise stanoví antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 6. 11. 2019

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ZÁKON č. 279/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Mění se a doplňují správní poplatky za nahlížení do matričních knih, sbírek listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. 12. 1958 a za vyhledávání údajů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2019

ZÁKON č. 278/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Novelou je provedena změna členění zákona; novým systematickým členěním dochází ke zpřehlednění zákona. Namísto stávajících místních poplatků za lázeňský...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

ZÁKON č. 277/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
V návaznosti na zavedení možnosti požádat kontaktní místo veřejné správy o vydání příslušné částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v podobě ověřeného výstupu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a svobod, doktríny odpovědnosti státu za porušení práva EU, zákona č. 82/1998 Sb. a odpovídající judikatury ...     ... více

autor: Pavel Simon, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 690 Kč   NOVINKA

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace.
Co v této publikaci naleznete?
Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář, doplněný výkladem jednotlivých ustanovení zákona s poukazem na některé aplikační problémy a také nedostatky stávající právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen rovněž ...     ... více

autor: Petr Tomek, Zdeněk Fiala, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 649 Kč   NOVINKA

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání
TÉMA

Sociální pojištění

 

Povinnosti zaměstnavatelů spojené se zavedením eNeschopenky

Od 1. ledna 2020 zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně ...     ... více

Česká správa sociálního zabezpečení

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář je psán jasným a srozumitelným jazykem a díky příkladům a případům z praxe je dostatečně srozumitelný i pro ...     ... více

autor: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, cena: 570 Kč   NOVINKA

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

ZÁKON č. 279/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
A) K zákonu č. 300/2008 Sb. Mění se a zpřesňuje se právní úprava přístupových údajů do datových schránek a zpřístupnění datové schránky, konverze dokumentů. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2019

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

ZÁKON č. 277/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Změny všech zákonů reagují na fakt, že dosavadní dvě samostatné sbírky – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – budou nahrazeny společnou Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv. Této změně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 31. 12. 2019

TÉMA

Vnitřní správa

 

VYHLÁŠKA č. 280/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
V novele vyhlášky se zejména nově upravují, resp. doplňují a upřesňují ustanovení týkající se: postupu vidimace listiny, která je výstupem z automatizované autorizované konverze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2019

VYHLÁŠKA č. 281/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Novela je reakcí na evropské nařízení (viz níže), které zavedlo nový institut vícejazyčných standardních formulářů  připojovaných k matričním a jiným dokladům, vydaným orgány členského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2019

ZÁKON č. 279/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Všech novelizovaných zákonů se dotýká nová úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2019

TÉMA

Zdravotnická povolání

 

VYHLÁŠKA č. 282/2019 Sb.,

o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Tato vyhláška ve své úvodní části nově stanoví jednotné principy a postupy pro organizaci a zajištění všech druhů zkoušek pro specializační vzdělávání, vzdělávání v nástavbových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 11. 2019

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ZÁKON č. 276/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Regulace prodejní doby podle zákona č. 233/2016 Sb. se již nebude vztahovat na velkoobchod; v souvislosti s tím se dosavadní název “zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě” mění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019:

Soudce č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019:

Částka 119/2019, rozeslaná dne 6. 11. 2019

273.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

274.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2019, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

275.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. října 2019 o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020

Částka 120/2019, rozeslaná dne 6. 11. 2019

276.   

ZÁKON ze dne 15. října 2019, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

277.   

ZÁKON ze dne 15. října 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

278.   

ZÁKON ze dne 15. října 2019, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

279.   

ZÁKON ze dne 15. října 2019, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

280.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2019, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

281.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 121/2019, rozeslaná dne 6. 11. 2019

282.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2019 o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Částka 122/2019, rozeslaná dne 8. 11. 2019

283.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

284.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

285.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

286.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

287.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

288.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 123/2019, rozeslaná dne 8. 11. 2019

289.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. října 2019 o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

290.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4. listopadu 2019 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz