Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  41
 
 
zpravodajství od 4. 10. 2021 do 10. 10. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Celní předpisy

 

Vyhláška č. 358/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška stanovuje náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty (novela zákona o DPH provedená zákonem č. 355/2021 Sb.).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 10. 2021

téma:
Daň z přidané hodnoty

 

ÚZ č. 1448 - Daň z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od 1. 10. 2021 rozsáhle novelizován (např. prodej zboží na dálku, zvláštní režim jednoho správního místa, dovoz zboží nízké hodnoty). Nově jsou zařazeny dva nové pokyny GFŘ. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 18 předpisů a dokumentů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 10. 2021, cena: 165 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1448 - Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení umisťování dětí do dětských domovů pro děti do 3 let věku ze sociálních důvodů se tyto domovy (bývalé kojenecké ústavy) od roku 2025 vypouští z vymezení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Vyhláška č. 358/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na změny pravidel prodeje zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 10. 2021

téma:
Energetika

 

Zákon č. 362/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 458/2000 Sb. Rozsáhlá novela mění řadu ustanovení. Zásadní změny směřují k ochraně spotřebitelů před tzv. energetickými šmejdy, a to cestou  posílení ochrany...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022, 1. 1. 2027

Zákon č. 367/2021 Sb.,

o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 367/2021 Sb. Zákon řeší otevírá cestu rozvoj nových jaderných zdrojů v ČR, resp. zajištění nízkouhlíkové energetiky, stabilních dodávek elektřiny a energetické...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V oblasti péče soudu o nezletilé se mění některá ustanovení o: předběžném opatření upravujícím poměry dítěte, zahájení řízení o předběžném opatření, lhůtě pro rozhodnutí o návrhu na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

téma:
Ochrana zdraví

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení umisťování dětí do dětských domovů pro děti do 3 let věku (bývalých kojeneckých ústavů) ze sociálních důvodů se od roku 2025 ze zákona o ochraně veřejného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 366/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Správní poplatky související s pěstováním rostlin konopí pro léčebné použití budou nově účtovány již za přijetí žádosti (dosud až za vydání licence), neboť správní orgán je povinen vykonat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 362/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se správní poplatky za přijetí žádosti: o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích ve výši 10 000 Kč, o prodloužení platnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení umisťování dětí do dětských domovů pro děti do 3 let věku (bývalých kojeneckých ústavů) ze sociálních důvodů se od roku 2025 ruší osvobození od poplatku za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 365/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení sankcí za neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu, motorových vozidel skupiny AM; zejména se stanoví, že mezi tato vozidla nyní jednoznačně patří vozidla s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se, že od roku 2025 nejsou školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy určena pro děti do 3 let věku, s výjimkou společného umístění se sourozenci, kterým...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Dochází k takovým úpravám v pěstounské péči, kterými se posílí zejména péče u přechodných pěstounů, péče o děti s hendikepy a péče o sourozenecké skupiny. Změny zaručují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2028, 1. 1. 2025

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021.
V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly účinnosti, a rovněž o novou judikaturu správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu. Dále byl komentář celkově ...     ... více

autor: Roman Kočí, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 10. 2021, cena: 850 Kč   NOVINKA

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon č. 365/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Mění se podmínky pro uplatnění práva na odstranění odstaveného silničního vozidla nebo vraku vozidla z pozemní komunikace. Zvyšuje se pokuta za neuposlechnutí výzvy k nízkorychlostnímu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební funkcionáři a účastníci řízení v rámci řízení ve věcech služebního poměru a jeho jednotlivých stadií, tak i vzory podání a úkonů, jež jsou činěny při rozhodování o právech a povinnostech ...     ... více

autor: Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 10. 2021, cena: 599 Kč   NOVINKA

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se zrušením kojeneckých ústavů od roku 2025 se ze služebního zákona vypouštějí odkazy na tyto ústavy.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonům č. 117/1995 Sb. a č. 111/2006 Sb. Opakující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b zákona o sociálně-právní ochraně dětí se při posuzování vzniku nároku na dávky státní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Nařízení vlády č. 368/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.
Provedenou změnou se umožňuje poskytnutí příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem těžby uhlí a uranu zaměstnancům uvolňovaným z pracovního poměru u...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Vyhláška č. 360/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území stanoví zejména podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu, které je předpokladem pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 5. 10. 2021

téma:
Trestní předpisy

 

Nařízení vlády č. 359/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
V reakci na záchyty nových látek s anabolickým či jiným hormonálním účinkem, které bývají zneužívány k dopingu, se v nařízení vlády  nahrazuje novým zněním celá příloha č. 1 s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“. Až na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bylo ženám umožněno soutěžit ve všech disciplínách.
Na tomto více než sto let trvajícím vývoji účasti žen na olympijských hrách lze dobře ...     ... více

autor: Denisa Linhartová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 10. 2021, cena: 350 Kč   NOVINKA

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

téma:
Zákoník práce

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se zrušením kojeneckých ústavů od roku 2025 se ze zákoníku práce vypouštějí odkazy na tyto ústavy.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 592/1992 Sb. Minimální vyměřovací základ pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní pojištění neplatí pro osobu, která je pouze příjemcem odměny pěstouna. B) K...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

téma:
Zdravotní služby

 

Zákon č. 363/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení umisťování dětí do dětských domovů pro děti do 3 let věku (bývalých kojeneckých ústavů ) ze sociálních důvodů (účinnost od roku 2025), tj. z důvodu ohrožení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 364/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
V novelizovaných předpisech se mění a doplňují ustanovení týkající se opatření v rámci regulace invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 28. 11. 2021

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 362/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do živnostenského zákona se vkládá ustanovení, že tomu zákonu nepodléhá zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích. Důvodem je fakt, že pravidla a podmínky činnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Životní prostředí

 

Zákon č. 364/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
A) K zákonu č. 114/1992 Sb. Tato novela je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 10. 2021 do 10. 10. 2021:

Bezpečnost a hygiena práce č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 10. 2021 do 10. 10. 2021:

Částka 158/2021, rozeslaná dne 4. 10. 2021

358.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2021, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka 159/2021, rozeslaná dne 4. 10. 2021

359.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. září 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.

360.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

361.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 29. září 2021 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

Částka 160/2021, rozeslaná dne 8. 10. 2021

362.   

ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 161/2021, rozeslaná dne 8. 10. 2021

363.   

ZÁKON ze dne 9. září 2021, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 162/2021, rozeslaná dne 8. 10. 2021

364.   

ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

365.   

ZÁKON ze dne 15. září 2021, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

366.   

ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

367.   

ZÁKON ze dne 15. září 2021 o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

Částka 163/2021, rozeslaná dne 8. 10. 2021

368.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. září 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.

369.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. září 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022–2028, FIX %

370.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. září 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022–2028, CPI %

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz