Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  23
 
 
zpravodajství od 3. 6. 2019 do 9. 6. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich.
Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na děti odloučené a bez doprovodu. Podrobně analyzuje jejich hmotněprávní i procesní postavení, zejména pak úpravu ...     ... více

autor: Dalibor Jílek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 350 Kč   NOVINKA

Právní postavení nezletilého uprchlíka
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2019

Meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.
Publikace je rozdělena do tří částí:
•obecné principy daně z přidané hodnoty,
•uplatňování daně z přidané hodnoty,
•správa daně z přidané hodnoty.
Výklad je zpracován ve znění ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 6. 2019, cena: 238 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2019
TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního správce). Poznámka k obsahu: do publikace je zařazen exekuční řád a zákon o veřejných dražbách; zákon o ochraně hospodářské soutěže byl přesunut do společného tématu s veřejnými zakázkami.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 3. 6. 2019, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby
TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom.
Komentář je určen jak představitelům ...     ... více

autor: Aleš Zpěvák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 378 Kč   NOVINKA

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář
TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře.
V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky od starověku po 20. století. Zmiňují také představitele vědy mezinárodního práva soukromého v Československu a ...     ... více

autor: Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 390 Kč   NOVINKA

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.
V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 1 200 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ZÁKON č. 135/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení a výše správních poplatků spojených s provozováním plavidel ve vnitrozemské plavbě (položka 38 sazebníku poplatků).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 6. 2019

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby skončení pracovního poměru s praktickými poznámkami pro zaměstnavatele, jak tyto způsoby skončení využít (například jak propustit zaměstnance, který porušuje své povinnosti nebo má ...     ... více

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 5. 6. 2019, cena: 409 Kč   NOVINKA

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech
TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich.
Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na děti odloučené a bez doprovodu. Podrobně analyzuje jejich hmotněprávní i procesní postavení, zejména pak úpravu ...     ... více

autor: Dalibor Jílek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 350 Kč   NOVINKA

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Dítě v rodičovském konfliktu

Rozchod rodičů je pro každé dítě velkou zátěží. Mnohem více však dítěti ubližují následné konfliktní vztahy mezi rodiči. Někteří rodiče si neuvědomují nebo nechtějí vidět, jaké stopy svým chováním zanechávají na křehké psychice dítěte, které má rádo oba své rodiče a musí žít v prostředí naplněném jejich vzájemnou nevraživostí.
Tato příručka radí, jak uvedeným situacím předcházet a jak je ...     ... více

autor: Romana Rogalewiczová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 380 Kč   NOVINKA

Dítě v rodičovském konfliktu
TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

ZÁKON č. 135/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se povinnost vybavit některá plavidla provozovaná na stanovených dopravně významných vodních cestách zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 6. 2019, vybraná ustanovení 4. 12. 2019, 1. 1. 2020

VYHLÁŠKA č. 137/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Novela vyhlášky mění: soubor informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě na vodních cestách, strukturu, formu, obsah a způsob předávání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 6. 2019, vybraná ustanovení 4. 12. 2019

VYHLÁŠKA č. 139/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
A) K vyhlášce č. 222/1995 Sb. S ohledem na rozvoj rekreační plavby se mění vymezení vodních cest, na kterých lze rekreační plavbu provozovat. Mění se vymezení nejmenší šířky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 6. 2019, vybraná ustanovení 4. 12. 2019

VYHLÁŠKA č. 136/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky mění: technické požadavky na plavidla, jejich zařízení a vybavení, podrobnější členění plavidel a jejich znaky, organizační zabezpečení technické prohlídky,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 6. 2019

VYHLÁŠKA č. 138/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Technické požadavky na malá plavidla, jejich zařízení a vybavení stanovené touto vyhláškou se pro provoz malých plavidel nepoužijí, pokud malé plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 6. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

 

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových otázek k řešení.
Monografie podává ucelený výklad právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Dále se zabývá obecnými ...     ... více

autor: Dalibor Šelleng, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2019, cena: 390 Kč   NOVINKA

Právnická osoba jako pachatel trestného činu
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o výkladovou učebnici, ale praktickou pomůcku, která by se měla stát součástí pracovního stolu účetního. Druhé vydání ...     ... více

autor: Lenka Dvořáková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 6. 2019, cena: 375 Kč   NOVINKA

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.
Komplexní zpracování problematiky hmotného a nehmotného majetku
Publikace kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného ...     ... více

autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 5. 6. 2019, cena: 389 Kč   NOVINKA

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 6. 2019 do 9. 6. 2019:

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soukromé právo č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obec a finance č. 3/19
vydává: Triada, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 6. 2019 do 9. 6. 2019:

Částka 59/2019, rozeslaná dne 4. 6. 2019

135.   

ZÁKON ze dne 2. května 2019, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

136.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

137.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

138.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

139.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Částka 60/2019, rozeslaná dne 4. 6. 2019

140.*  

VYHLÁŠKA ze dne 28. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.

141.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. května 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

142.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 28. května 2019 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz