Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  14
 
 
zpravodajství od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Energetika

Zákon č. 87/2023 Sb.,

o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
Ze zákona o hospodaření energií se vypouštějí ustanovení, která  byla zahrnuta do nového zákona o dozoru nad trhem s výrobky anebo jsou obsažena v evropské legislativě.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 4. 2023

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 88/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 200/1994 Sb. Vzhledem k tomu, že některá ustanovení dosavadního zákona byla již zastaralá, neodpovídala technickému pokroku a rozvoji informačních technologií v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Obchodní korporace

Akciové společnosti

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a je založen na zcela jiných právních předpisech než publikace předchozí. Způsob zpracování ale zůstává obdobný – ...     ... více

autor: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 4. 2023, cena: 1 490 Kč   NOVINKA

Akciové společnosti

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 87/2023 Sb.,

o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
A) K zákonu č. 87/2023 Sb. Nový zákon upravuje  organizační záležitosti státních institucí v oblasti dozoru nad výrobky. Vedle tzv. ústředního styčného úřadu (Ministerstvo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 4. 2023

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 88/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
V sazebníku správních poplatků se stanoví správní poplatek za udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků podle atomového zákona, ruší správní poplatek za udělení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 94/2023 Sb.,

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 částka 40 353 Kč (dosud 37 839 Kč). ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 5. 4. 2023

téma:
Trestní předpisy

Trestní právo daňové, 2. vydání

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. Čtenáři je srozumitelným způsobem poskytnut vhled do tématu daňových trestných činů. Publikace kategorizuje ...     ... více

autor: Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 4. 2023, cena: 720 Kč   NOVINKA

Trestní právo daňové, 2. vydání

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Nařízení vlády č. 89/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
Změny v pravidlech pro investiční pobídky vycházejí zejména z nutnosti podpořit vytváření dlouhodobé konkurenční výhody České republiky založené na využívání znalostí a inovací .  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 4. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 87/2023 Sb.,

o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
Ze zákona o hnojivech se vypouští povinnost informovat o výskytu nebezpečného výrobku (hnojiva); tato informační povinnost je nyní obsažena v zákoně o dozoru nad trhem s výrobky....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 4. 2023

Vyhláška č. 93/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Tato vyhláška stanoví vzor formuláře pro hlášení použití sedimentů na zemědělské půdě.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 87/2023 Sb.,

o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
Mění se ustanovení opravňující příslušné orgány dozoru ukládat ochranná opatření a opatření k nápravě, a to v souladu se zákonem o dozoru nad trhem s výrobky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 4. 2023

Vyhláška č. 95/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Tato novela vyhlášky upravuje zejména: evidenci autorizované obalové společnosti o množství jednorázových plastových obalových prostředků (jednorázových  plastových nápojových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 4. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023:

Částka 48/2023, rozeslaná dne 5. 4. 2023

87.   

ZÁKON ze dne 7. března 2023 o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)

88.   

ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

89.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 49/2023, rozeslaná dne 5. 4. 2023

90.*  

 NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

91.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností

Částka 50/2023, rozeslaná dne 5. 4. 2023

92.*  

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.

93.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

94.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. března 2023 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Částka 51/2023, rozeslaná dne 5. 4. 2023

95.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz