Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  19
 
 
zpravodajství od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cizinci, Azyl

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 106/2022 Sb.,

č. 343 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
Lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území České republiky pro občany Ukrajiny, kteří utekli v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 5. 2022

téma:
Daň z přidané hodnoty

Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně

Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii onemocnění COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice ...     ... více

Finanční správa ČR

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Vyhláška č. 109/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Do výčtu informací automaticky vyměňovaných při správě daní mezi zeměmi Evropské unie se doplňuje příjem z licenčních poplatků. Tato povinnost vznikne dnem zprovoznění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Energetika

Vyhláška č. 110/2022 Sb.,

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
Tato vyhláška upravuje: druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny, způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 5. 2022

téma:
Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

Vyhláška č. 100/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Podle zákona č. 160/2021 Sb. vyplatí v roce 2022 zdravotní pojišťovny poskytovatelům definovaných zdravotních a sociálních služeb kompenzace za služby poskytnuté v roce 2021. Ve vazbě na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2022

USNESENÍ Poslanecké sněmovny č. 113/2022 Sb.,

o ukončení stavu pandemické pohotovosti
Poslanecká sněmovna zrušila stav pandemické pohotovosti, který mimo jiné umožňoval vydávat protikoronavirová opatření bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Tím například končí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 4. 5. 2022

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který vychází poprvé. Komentář k zákonu o Sbírce reaguje na ...     ... více

autor: Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 5. 2022, cena: 780 Kč   NOVINKA

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 101/2022 Sb.,

o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Vyhláška zavádí systém epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 a v přílohách stanoví základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci onemocnění COVID-19, postupy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104/2022 Sb.,

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 částka 37 839 Kč (dosud 35 611 Kč). ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 4. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 111/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
Cílem změn obou novelizovaných vyhlášek je prostřednictvím zpřesnění definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků a studentů sjednotit principy systému financování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Novelizované vyhlášky ke stavebnímu zákonu – technické požadavky na stavby, požadavky na využívání území, požadavky na společné stavební povolení; dalších 8 prováděcích vyhlášek. Celkem 17 právních předpisů s tučně vyznačenými změnami; plné citace odkazů na související předpisy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 5. 2022, cena: 289 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

ÚZ č. 1489 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Publikace obsahuje aktuální text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí). Dále zde najdete aktuální znění vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel, vyhlášku o registraci vozidel, zákon o pohonných hmotách včetně jeho prováděcí vyhlášky a další předpisy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 5. 2022, cena: 229 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1489 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 98/2022 Sb.,

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
Tato vyhláška upravuje způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2021 pro účely přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2022

Vyhláška č. 99/2022 Sb.,

o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023
Tato vyhláška stanoví pro rok 2023 nastavitelné parametry přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami, požadavky na obsah, strukturu a formát údajů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 102/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Mění se podmínky využití úhoru s porostem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2022

téma:
Zpracování osobních údajů, GDPR

GDPR v personalistice, 2. vydání

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti.
Blíže ke struktuře a obsahu knihy
Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též na zpracování osobních údajů o bývalých zaměstnancích. Personalisté a další osoby, které mají na starosti ...     ... více

autor: JUDr. Jiří Žůrek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 4. 5. 2022, cena: 389 Kč   NOVINKA

GDPR v personalistice, 2. vydání

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 107/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
Cílem provedených změn je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která nahradila původní směrnici...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 5. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 4. 2022 do 8. 5. 2022:

Částka 50/2022, rozeslaná dne 29. 4. 2022

97.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2022 k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

98.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2022 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

99.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2022 o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023

100.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

101.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2022 o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Částka 51/2022, rozeslaná dne 29. 4. 2022

102.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

103.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. dubna 2022 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

104.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. dubna 2022 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

105.*  

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 14. dubna 2022 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Částka 52/2022, rozeslaná dne 29. 4. 2022

106.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. dubna 2022 č. 343 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.

Částka 53/2022, rozeslaná dne 5. 5. 2022

107.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.

108.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

109.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Částka 54/2022, rozeslaná dne 5. 5. 2022

110.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2022 o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

Částka 55/2022, rozeslaná dne 5. 5. 2022

111.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

112.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/ /2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/ /2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Částka 56/2022, rozeslaná dne 5. 5. 2022

113.   

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 4. května 2022 o ukončení stavu pandemické pohotovosti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz