Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  10
 
 
zpravodajství od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 03/2020 čj. MF-6197/2020/1601-2,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Z důvodu zabránění možnému nepřiměřenému zvýšení cen osobních ochranných prostředků dodávaných a prodávaných v souvislosti s šířením koronaviru stanoví Ministerstvo financí  maximální...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 4. 3. 2020

Sdělení Ministerstva financí č. 63/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Viz anotaci výměru MF č. 02/2020, který byl 20. 2. 2020 publikován v částce 2/2020 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 5. 3. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

ÚZ č. 1365 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Změny nastaly zejména v zákoně o zeměměřictví, katastrální vyhlášce a v zákoně o Státním pozemkovém úřadu (40 změn). Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 3. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1365 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Nařízení vlády č. 62/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
S ohledem na tíživou situaci některých dlužníků se zvyšuje tzv. nezabavitelná částka , která nesmí být dlužníkovi sražena z měsíční mzdy; s ohledem na ohrožené skupiny dlužníků pečující o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Občanský zákoník

 

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi.
V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní ...     ... více

autor: David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 3. 2020, cena: 649 Kč   NOVINKA

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa)  Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele ...     ... více

Ministerstvo práce a sociální věcí ČR

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Nařízení vlády č. 61/2020 Sb.,

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Částka životního minima jednotlivce, tj. osoby, která není společně posuzována s jinými osobami, činí měsíčně 3 860 Kč; částka existenčního minima osoby pak měsíčně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

ÚZ č. 1364 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) a dále podstatně novelizovaný zákon o pohonných hmotách (57 změn od dubna 2020); obsahem je rovněž novelizovaná vyhláška o registraci vozidel. Dále zde najdete 5 vyhlášek v aktuálním znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 3. 2020, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1364 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Meritum - Mzdy 2020

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020.
Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou:
•zvýšení důchodů
•zvýšení redukčních hranic a náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci
•stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dalších dávek nemocenského ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 3. 2020, cena: 749 Kč   NOVINKA

Meritum - Mzdy 2020
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 59/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
Zjednodušuje se označování zásilek obsahujících reprodukční materiál lesních dřevin. Ruší se povinnost vkládat do balení zásilky obsahující reprodukční materiál lesních dřevin část B...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 3. 2020

Vyhláška č. 60/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Mění a nově se stanoví zejména: podmínky organizace specializovaných školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami, včetně odběru...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 3. 2020

Nařízení vlády č. 64/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Předmětem změn níže uvedených nařízení vlády je zejména: zjednodušení administrace související s poskytováním dotací tak, jak ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 3. 2020

Vyhláška č. 58/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Zvyšuje se sazba pro výpočet úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případě, kdy jeho činnost hradí stát, a to z 1,20 Kč na 1,60 Kč...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020:

Bezpečnost a hygiena práce č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020:

Částka 25/2020, rozeslaná dne 5. 3. 2020

58.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

59.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

60.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 26/2020, rozeslaná dne 5. 3. 2020

61.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

62.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

63.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 26. února 2020 o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Částka 27/2020, rozeslaná dne 5. 3. 2020

64.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz