Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  40
 
 
zpravodajství od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Celní předpisy

Vyhláška č. 304/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
Novelou se v zájmu optimalizace sítě územních pracovišť celních úřadů ruší nebo přesouvají některá územní pracoviště.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daně z příjmů

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. července 2023 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 6. 10. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných v systému automatické výměny informací ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 4. 10. 2023

téma:
Insolvence

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích. V publikaci dále najdete aktuální znění 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek (jednací řád pro insolvenční řízení, odměny insolvenčního správce a další). Všechny změny jsou vyznačeny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 10. 2023, cena: 167 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení.
Dále se věnuje uspokojování pohledávek podle způsobu řešení úpadku dlužníka, přezkumem těchto pohledávek a vlivu incidenčních sporů na jejich ...     ... více

autor: Michal Horák, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 10. 2023, cena: 365 Kč   NOVINKA

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

téma:
Občanský zákoník

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to problematičtější, pokud je její posouzení svěřeno do rukou smluvních stran, které částečně sledují opačné zájmy, jak je tomu ...     ... více

autor: Jana Mattich, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 10. 2023, cena: 350 Kč   NOVINKA

Zvláštní odměna obchodního zástupce

téma:
Obchodní korporace

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, a podává přehled ...     ... více

autor: Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková, podle stavu k 5. 10. 2023, cena: 820 Kč   NOVINKA

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 303/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Dosavadní odkaz na evropské nařízení č. 1371/2007 se mění na odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 10. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 303/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna poněkud opožděně reaguje na fakt, že již v roce 2016 byla v rámci novely zákona o dráhách odňata Drážní inspekci působnost k výkonu státního dozoru; proto se nyní ze zákona o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 10. 2023

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním období) a další. Současně se zákonem se mění některé vyhlášky, mj. vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Publikace obsahuje aktuální znění 48 školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče; Ukrajina. Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 10. 2023, cena: 279 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 303/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mezi hlavní změny patří zejména zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie, a to především s nařízením (EU) 2021/782, zpřesnění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 10. 2023

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje na poslední novely správního řádu, které zohledňovaly přijetí nového zákona o právu na digitální služby a s tím ...     ... více

autor: Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 10. 2023, cena: 2 290 Kč   NOVINKA

Správní řád. Komentář. 7. vydání

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany ...     ... více

autor: Ivana Pilařová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 5. 10. 2023, cena: 459 Kč   NOVINKA

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti.
Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti Environmental, Social, Governance (ESG). Kapitoly obsahují návrhy přístupů ke zprávám s nefinančními, ale i finančními ...     ... více

autor: Hana Březinová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 10. 2023, cena: 495 Kč   NOVINKA

ESG a účetní souvislosti

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to i s ohledem na nastalý vývoj judikatury, ke kterému během uplynulých čtyř let došlo. Kromě toho byl rozvinut také ...     ... více

autor: Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 10. 2023, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023:

Mzdová účetní č. 10/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023:

Částka 141/2023, rozeslaná dne 6. 10. 2023

302.*  

SDĚLENÍ Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle § 142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis

Částka 142/2023, rozeslaná dne 6. 10. 2023

303.   

ZÁKON ze dne 12. září 2023, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

304.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023:

Částka 25/2023, rozeslaná dne 6. 10. 2023

38.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023:

Číslo 11/2023, rozeslán dne 4. 10. 2023

13.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz