Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  35
 
 
zpravodajství od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 355/2020 Sb.,

o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví náležitosti a vzory tiskopisů žádostí o předchozí souhlas České národní banky ke snížení základního kapitálu, přeměně nebo jakékoliv dispozici s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020

Vedle změn, ke kterým došlo v první polovině roku, je do textu zákona o DPH zapracována také rozsáhlá novela účinná od září 2020. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2020, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o daních z příjmů – 21 změn umožňujících uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně. Od posledního vydání přibyly také nové pokyny GFŘ a rozhodnutí MF. Kromě toho je v publikaci aktuální znění dalších 23 předpisů. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2020, cena: 155 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje (náklady),
•majetek a zásoby.
Výklad je doplněn o přílohy ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, cena: 760 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z příjmů 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-80

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Malta i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 27. 8. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-82,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Irsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 28. 8. 2020

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Rozhodování o věcech veřejných

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy rozumem, tzn. jsme racionální aktéři, jak tvrdí ekonomie hlavního proudu? A jestliže racionální aktéři jsme, jak to že má ...     ... více

autor: Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, cena: 495 Kč   NOVINKA

Rozhodování o věcech veřejných
TÉMA

Občanský zákoník

 

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich zakotvení do smlouvy a problémové otázky, navrhuje vhodná řešení (nejen) prostřednictvím formulace konkrétních smluvních ...     ... více

autor: Dana Ondrejová, podle stavu k 28. 8. 2020, cena: 825 Kč   NOVINKA

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, podle kterého byla výše stanovena na základě podzákonného předpisu pomocí bodů, a v případě náhrady nemajetkové újmy ...     ... více

autor: Ondřej Pavelek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 27. 8. 2020, cena: 290 Kč   NOVINKA

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách a nalézt určité smysluplné hranice takové kontroly. Stěžejní část ...     ... více

autor: Milan Hulmák, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 27. 8. 2020, cena: 590 Kč   NOVINKA

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách
TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.
Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na ...     ... více

autor: Pavel Andrle, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 8. 2020, cena: 339 Kč   NOVINKA

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Zákon č. 349/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na praktické zkušenosti s uzavřením škol “ze den na den” v souvislosti s šířením koronaviru ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se stanoví zvláštní pravidla, která se použijí,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 8. 2020

Nařízení vlády č. 354/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou se stanoví obory středního vzdělání, které lze ukončit jak maturitní zkouškou, tak výučním listem, upřesňuje, že žáci všech oborů vzdělání na školách zřizovaných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 350/2020 Sb.,

o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
V říjnu 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu. Protože podle stávajících volebních zákonů jsou karanténa a izolace překážkou výkonu práva volit, v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 8. 2020

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly.
Skvělý pomocník pro praxi
Kniha Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 9. 2020 přináší odpovědi na četné otázky, na něž nebylo v době nabytí účinnosti ...     ... více

autor: Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LLM., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 8. 2020, cena: 699 Kč   NOVINKA

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem na to, že do předpisu zasáhla téměř každá vláda a mnohokrát také Ústavní soud.
Výklad je orientován na hlavní ...     ... více

autor: Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, cena: 1 250 Kč   NOVINKA

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář
TÉMA

Zdravotní služby

 

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu.
Oblast vedení zdravotnické dokumentace představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, kdo navštěvuje lékaře či jiného zdravotnického odborníka. O každé takové osobě tak jsou v některé zdravotnické ...     ... více

autor: Ivo Krýsa, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, cena: 229 Kč   NOVINKA

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Vyhláška č. 357/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Mění se požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách (lůžkové péče) mimo “běžnou pracovní dobu”, tj. v pracovních dnech v době...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020:

Soudce č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020:

Částka 140/2020, rozeslaná dne 24. 8. 2020

349.   

ZÁKON ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

350.   

ZÁKON ze dne 20. srpna 2020 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Částka 141/2020, rozeslaná dne 28. 8. 2020

351.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 24. srpna 2020,

352.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. srpna 2020 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

353.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. srpna 2020 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 142/2020, rozeslaná dne 28. 8. 2020

354.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 143/2020, rozeslaná dne 28. 8. 2020

355.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. srpna 2020 o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Částka 144/2020, rozeslaná dne 28. 8. 2020

356.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 25. srpna 2020 o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

357.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020:

Částka 22/2020, rozeslaná dne 28. 8. 2020

37.*  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020:

Číslo 11/2020, rozeslán dne 27. 8. 2020

15.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 12/2020, rozeslán dne 28. 8. 2020

16.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz