Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 21. 2. 2022 do 27. 2. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňová evidence 2022

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.
Podrobněji k obsahu publikace
Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitých věcí, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných, a to vše i ve ...     ... více

autor: Ing. Jana Pilátová a kolektiv, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 2. 2022, cena: 459 Kč   NOVINKA

Daňová evidence 2022

téma:
Energetika

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. Kniha nejprve vymezuje relevantní interpretační východiska, aby se následně věnovala navýsost aktuálním problémům ...     ... více

autor: Vratislav Košťál, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 21. 2. 2022, cena: 390 Kč   NOVINKA

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vyhláška č. 38/2022 Sb.,

o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
Nová vyhláška stanovuje způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné praxe autorů. Ten umožňuje získat dostatečný přehled o procesních postupech soudních exekutorů, exekučních soudů i ...     ... více

autor: Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 21. 2. 2022, cena: 2 490 Kč   NOVINKA

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

téma:
Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

Zákon č. 39/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Stejně jako dosud platí, že mimořádná opatření může: na území České republiky nařídit Ministerstvo zdravotnictví, na území svého správního obvodu nařídit krajská hygienická stanice....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 2. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 30/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Viz anotaci výměru MF č. 02/2022, který byl 11. 2. 2022 publikován v částce 4/2022 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu.
První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování služeb, provádění úprav v bytě, odstraňování škod, chov zvířat, podnájem, následky smrti nájemce či pronajímatele, ...     ... více

autor: Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 2. 2022, cena: 430 Kč   NOVINKA

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 39/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
V souvislosti s přijetím novely tzv. pandemického zákona (zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) se mimořádným...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 2. 2022

Nařízení vlády č. 36/2022 Sb.,

o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2022

Nařízení vlády č. 35/2022 Sb.,

o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 6. 2022 se od splátky důchodu splatné po 31. 5. 2022, a přiznané od 1. 6. do 31. 12. 2022 se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

Vyhláška č. 34/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se sazby maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb, zejména za poskytnutí úkonů péče a za stravu a ubytování, za vyprání a vyžehlení prádla a realizaci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 37/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
Celá dosavadní příloha o “Stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení” se nahrazuje novou přílohou. Za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Volby a volební systémy

O volebním víkendu 7.–10. října 2021 se v Peci pod Sněžkou konal už dvacátý devátý ústavněprávní výjezdní seminář Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z něho vzešel tento sborník, který obsahuje třináct studentských příspěvků.
Příspěvky jsou věnovány především otázkám volebního systému, analýze nálezu českého Ústavního soudu z února 2021 a na něj navazující volební reformě, ale také volebním ...     ... více

autor: Marek Antoš, Jan Wintr (eds.), vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 2. 2022, cena: 300 Kč   NOVINKA

Volby a volební systémy

téma:
Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Aktuální legislativa a podrobné výklady
Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. 2. 2022. V období posledních dvou let došlo k několika důležitým změnám, které mají souvislost s daňovou oblastí ...     ... více

autor: Mgr. Tomáš Červinka, podle stavu k 23. 2. 2022, cena: 359 Kč   NOVINKA

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 33/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
V návaznosti na přechodné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 je cílem změn níže uvedených novelizovaných nařízení vlády zejména prodloužení poskytování dotací a přímých plateb...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022, vybraná ustanovení 1. 8. 2022, 1. 1. 2023

Nařízení vlády č. 32/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Pro rok 2022 se prodlužuje období pro poskytování dotací na založení lesního porostu. Dále se zejména mění: vymezení jednotlivých druhů lesních dřevin, příslušných cílových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 40/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
V návaznosti na změny stávajících a přijetí nových pokynů Evropské komise k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 21. 2. 2022 do 27. 2. 2022:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 2. 2022 do 27. 2. 2022:

Částka 16/2022, rozeslaná dne 21. 2. 2022

27.*  

VYHLÁŠKA ze dne 3. února 2022, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17/2022, rozeslaná dne 25. 2. 2022

28.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 3. února 2022, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 %

30.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 16. února 2022 o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

31.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. února 2022 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 18/2022, rozeslaná dne 25. 2. 2022

32.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. února 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

33.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. února 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

34.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. února 2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 19/2022, rozeslaná dne 25. 2. 2022

35.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. února 2022 o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

36.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. února 2022 o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

37.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2022, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení

Částka 20/2022, rozeslaná dne 25. 2. 2022

38.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2022 o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Částka 21/2022, rozeslaná dne 25. 2. 2022

39.   

ZÁKON ze dne 18. února 2022, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Částka 22/2022, rozeslaná dne 25. 2. 2022

40.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz