Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  48
 
 
zpravodajství od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

Zákon č. 416/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Státní oblastní archiv se ze Zámrsku přesouvá do Hradce Králové, čímž se mj. zlepší jeho dostupnost.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně označení původu, o ochraně práv k odrůdám rostlin, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik a další předpisy; dále celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vyhlášek a vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 11. 2021, cena: 147 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Zákon č. 417/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na obecné zrušení povinnosti zpracovávat přehled přestupků (učiněné v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) se tato povinnost ruší i z výčtu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Celní předpisy

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Celníkům se nově dává oprávnění, aby při kontrole dopravních prostředků a jejich nákladů požadovali uhrazení nedoplatku pokuty za předchozí přestupek podle zákona o silničním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Zákon č. 415/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 133/1985 Sb. Novela např.  ukládá větším zařízením sociálních služeb nové povinnosti v oblasti požární ochrany (elektrická požární signalizace, zařízení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 434/2021 Sb. (č. 1065),

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Vláda vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav, který jí podle zákona o krizovém řízení umožňuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 11. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 435/2021 Sb. (č. 1066),

o přijetí krizového opatření
Vláda na základě dříve vyhlášeného nouzového stavu ( viz ) zakázala nebo omezila některé aktivity občanů i firem, a v rámci těchto omezení stanovila hygienické podmínky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 11. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 436/2021 Sb. (č. 1067),

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
Vláda na základě dříve vyhlášeného nouzového stavu ( viz ) mj. uložila pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 11. 2021

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se oprávnění strážníka a obecní policie při výběru pokut za přestupky týkající se provozu na pozemních komunikacích, zadržení a vracení tabulky registrační značky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 411/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Je provedena aktualizace obsahových náplní správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti (změna souvisí například s novou právní úpravou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Oceňování majetku

Vyhláška č. 424/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Hlavní úpravy se týkají oceňování některých nemovitých věcí a spočívají v každoroční aktualizaci: základních cen stavebních pozemků u vyjmenovaných obcí, jejich oblastí a některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Nařízení vlády č. 421/2021 Sb.,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví, stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nařízení vlády obsahuje dvě stupnice, z nichž ve druhé je oproti první...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 420/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify všech státních zaměstnanců.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 420/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vyhláška č. 425/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států vyjmenovaných v § 4 vyhlášky – tento seznam se novelou zpřesňuje.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Vyhláška č. 419/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
 Mění se podrobnosti způsobu vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, o údajích vedených v evidenci dopravních nehod. Jednoznačně se upřesňuje, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 12. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Pokuta uložená za přestupek podle zákona o silničním provozu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností nevybere či nevymůže a předá ji k vymáhání obecnému správci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 412/2021 Sb.,

o rozpočtové skladbě
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví rozpočtová skladba, kterou jsou organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí povinny označovat při třídění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Pokuta uložená za přestupek podle zákona o silniční dopravě nebo zákona o pozemních komunikacích, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností nevybere či nevymůže a předá...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou se do zákona vkládají nová ustanovení, která mají zajistit lepší vymáhání pravomocně uložených pokut: oprávnění policisty při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 417/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na formulační změny učiněné v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se upřesňuje, že pro účely zákona o nemocenském pojištění se nepoužijí ustanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon č. 417/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 250/2016 Sb. Do zákona se doplňují výslovná pravidla, že  promlčecí doba se přerušuje doručením příkazu, pokud je prvním úkonem v řízení, tříletá nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se povinnost registračního místa nevydat novou registrační značku vozidla (resp. registrační značku vozidla na přání) v případech, kdy byla registrační značka vozidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 418/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňují se některá ustanovení o dovolání, stížnosti pro porušení zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 8. 12. 2021

Zákon č. 417/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Upřesňuje se skutková podstata maření účelu omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku v případě, že toto omezující opatření spočívá v zákazu  navštěvovat místa, kde se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 414/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se některá ustanovení o užívání státních symbolů, např.: státní znak jsou nově oprávněny používat také hasičské jednotky a zdravotnická záchranná sužba, stanoví se podrobnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 417/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 143/2001 Sb. Ohledně přestupků se doplňuje, že pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím nebo hromadném přestupku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021:

Částka 185/2021, rozeslaná dne 23. 11. 2021

411.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 186/2021, rozeslaná dne 23. 11. 2021

412.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2021 o rozpočtové skladbě

Částka 188/2021, rozeslaná dne 23. 11. 2021

414.   

ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

415.   

ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

416.   

ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

417.   

ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

418.   

ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

419.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Částka 189/2021, rozeslaná dne 23. 11. 2021

420.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

421.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. listopadu 2021, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

422.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. listopadu 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

423.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. listopadu 2021 o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Částka 190/2021, rozeslaná dne 25. 11. 2021

424.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

425.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka 194/2021, rozeslaná dne 25. 11. 2021

434.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

435.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření

436.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1067 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Částka 196/2021, rozeslaná dne 26. 11. 2021

438.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz