Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  48
 
 
zpravodajství od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Nařízení vlády č. 467/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, se zařazují: SARS-CoV-2 a virus MERS. Upřesňuje se hygienická smyčka, kterou je oddělený...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 11. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-113,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 25. 11. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Mezinárodní výměna informací

Kniha je společným dílem pracovníků finanční správy, kteří se již mnoho let zabývají problematikou mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního zdaňování. Jejím cílem je čtenáři poutavou a zajímavou formou přiblížit základní zásady mezinárodní výměny informací a mezinárodního zdaňování příjmů ve vazbě na příslušné právní předpisy. Je zpracovaná podle legislativy platné k 1. 7. 2020.
Vedle ...     ... více

autor: Jaroslav Dombrowski, Gabriela Buchtová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, cena: 598 Kč   NOVINKA

Mezinárodní výměna informací

Vyhláška č. 454/2020 Sb.,

o formulářových podáních pro daň silniční
V návaznosti na novelizaci § 72 daňového řádu upravujícího formulářová podání pro účely správy daní, čímž bylo reagováno na nález Ústavního soudu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 455/2020 Sb.,

o formulářových podáních pro daň z hazardních her
V návaznosti na novelizaci § 72 daňového řádu upravujícího formulářová podání pro účely správy daní, čímž bylo reagováno na nález Ústavního soudu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 456/2020 Sb.,

o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
V návaznosti na novelizaci § 72 daňového řádu upravujícího formulářová podání pro účely správy daní, čímž bylo reagováno na nález Ústavního soudu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 457/2020 Sb.,

o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
V návaznosti na novelizaci § 72 daňového řádu upravujícího formulářová podání pro účely správy daní, čímž bylo reagováno na nález Ústavního soudu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 458/2020 Sb.,

o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
V návaznosti na novelizaci § 72 daňového řádu upravujícího formulářová podání pro účely správy daní, čímž bylo reagováno na nález Ústavního soudu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především tématům, která pokládáme za problematická a o nichž víme, že se s nimi praxe aktuálně potýká. Proto laskavý čtenář v ...     ... více

autor: Karel Svoboda, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 23. 11. 2020, cena: 990 Kč   NOVINKA

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka
TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 481/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Důvodem novelizace níže uvedených předpisů je nutnost vytvořit vhodné legislativní prostředí pro řešení dopadů klimatických změn v krajině (sucho, lokální povodně, eroze půdy, aj.) a zvýšit...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Corporate governance společností s účastí státu

Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní konference „Obchodné společnosti (podniky) s účasťou štátu – (SOE – State owned Enterprises)“.
Autoři se ve svých ...     ... více

autor: Kristián Csach, Bohumil Havel, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, cena: 528 Kč   NOVINKA

Corporate governance společností s účastí státu
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Pracovní doba v souvislostech

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají.
Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní doby, včetně nové právní úpravy dovolené
V praxi zaměstnavatelé v této oblasti často chybují, což vede k ...     ... více

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 11. 2020, cena: 349 Kč   NOVINKA

Pracovní doba v souvislostech
TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Abeceda rodinného práva

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec správně? Víme, jak funguje a jak nás i naše blízké ovlivňuje? Pomáhá nám, nebo škodí? Tato publikace se snaží nalézt na ...     ... více

autor: Daniela Kovářová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, cena: 595 Kč   NOVINKA

Abeceda rodinného práva
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 484/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 218/2000 Sb. Hlavní změny: stanoví se podmínky centrální evidence dotací, mění se vymezení informačních povinností o dotacích a návratných finančních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 28. 11. 2020, 1. 1. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Vyhláška č. 485/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se popis nákladů započitatelných pro výpočet částí mýtného za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a hlukem z provozu na zpoplatněných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 2. 2021

Nařízení vlády č. 479/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Provedené změny: v návaznosti na zavedení elektronického systému dálničních poplatků bude mít časový poplatek nově platnost jeden rok, 30 dnů a 10 dnů od potvrzení jeho...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 480/2020 Sb.,

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Vydání nové vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací bylo nezbytné z důvodu zavedení elektronického systému časového zpoplatnění , který nahrazuje stávající nalepovací...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 469/2020 Sb.,

o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 469/2020 Sb. Důchodcům se poskytuje jednorázový příspěvek, a to v jednotné výši 5 000 Kč, který bude vyplacen v prosinci 2020. Jednorázový příspěvek není dávkou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 484/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změny v zákoně o státní službě navazují na novelizované ustanovení § 25a zákona o rozpočtových pravidlech, který upravuje povinnost organizačních složek státu vázat prostředky za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 484/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zpřesňují se pravidla pro zahájení třetího četní zákona o státním rozpočtu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon č. 484/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Jde o legislativně-technickou změnu, která opravuje odkaz na správné ustanovení rozpočtových pravidel.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Vnitřní správa

 

Vyhláška č. 486/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Seznam úřadů, které mohou vykonávat agendu ověřování, se mění tak, že se doplňuje 29 dalších úřadů,  jeden úřad vypouští.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb.
Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a aplikují pracovněprávní předpisy, především zaměstnavatelům, zaměstnancům, ...     ... více

autor: Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová,, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, cena: 1 950 Kč   NOVINKA

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 484/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Dotace a programy spolufinancované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, u kterých je příjemcem podpory organizační složka státu, a dotace a programy spolufinancované z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020:

Částka 184/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

454.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň silniční

455.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z hazardních her

Částka 185/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

456.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Částka 186/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

457.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Částka 187/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

458.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2020 o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Částka 188/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

459.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2020 o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Částka 192/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

467.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

468.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 18. listopadu 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 193/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

469.   

ZÁKON ze dne 13. listopadu 2020 o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

470.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. listopadu 2020 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

Částka 197/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

483.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226 o změně krizových opatření

Částka 191/2020, rozeslaná dne 27. 11. 2020

466.*  

VYHLÁŠKA ze dne 9. listopadu 2020 o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Částka 195/2020, rozeslaná dne 27. 11. 2020

479.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

480.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2020 o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Částka 196/2020, rozeslaná dne 27. 11. 2020

481.   

ZÁKON ze dne 13. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

482.   

ZÁKON ze dne 13. listopadu 2020 o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

Částka 198/2020, rozeslaná dne 27. 11. 2020

484.   

ZÁKON ze dne 13. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 199/2020, rozeslaná dne 27. 11. 2020

485.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2020, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

486.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2020, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020:

Částka 25/2020, rozeslaná dne 23. 11. 2020

46.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020:

Číslo 30/2020, rozeslán dne 25. 11. 2020

39.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz