SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 35
rozeslána dne 20.12.2018

52

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci1). Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Praze dne 9. listopadu 2017.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 11. září 2018.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 3 dne 1. února 2005. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce 4 téhož článku dne 1. ledna 2019.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(pdf)

1) Trestněprávní úmluva o korupci, otevřená k podpisu ve Štrasburku dne 27. ledna 1999, byla vyhlášena pod č. 70/2002 Sb. m. s.
Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č. 43/2009 Sb. m. s.
Změna prohlášení České republiky k článku 29 Trestněprávní úmluvy o korupci byla vyhlášena pod č. 17/2018 Sb. m. s.