SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 9
rozeslána dne 10.2.2012

14

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 2011 byla v Baku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 9. února 2012.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
ÁZERBÁJDŽÁNSKOU REPUBLIKOU
O PODPOŘE A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ INVESTIC

Česká republika a Ázerbájdžánská republika (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním prohloubit hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou smluvních stran, a udržovat rovné a spravedlivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

uznávajíce, že podpora přílivu mezinárodních investic a ochrana investic jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany na základě této dohody povzbudí podnikatelskou iniciativu,

přejíce si dosáhnout těchto cílů způsobem, který je v souladu s ochranou zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu přímo investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
b)   akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;
c)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající finanční hodnotu související s investicí;
d)   práva z oblasti duševního vlastnictví, což znamená ochranné známky, patenty, průmyslové vzory, technické postupy, know-how, obchodní tajemství, obchodní jména a goodwill, spojená s investicí;
e)   jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem „investor“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.

a)   Pojem „fyzická osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejími zákony. V souladu s použitelnými ustanoveními mezinárodního práva investor neznamená fyzickou osobu mající občanství hostitelské smluvní strany.
b)   Pojem „právnická osoba“ znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu, která má sídlo a z podstatné části vykonává své podnikatelské aktivity na území této smluvní strany.

Pokud je investor vlastněn nebo kontrolován osobami majícími občanství státu, se kterým smluvní strana, na jejímž území je investice umístěna, neudržuje diplomatické vztahy, tento investor nebude požívat výhod plynoucích z této dohody.

3. Pojem „vnitrostátní právní předpisy smluvní strany“ znamená jakýkoli zákon, právní předpis nebo jiný normativní právní akt smluvní strany.

4. Pojem „výnosy“ znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky z půjček, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky. Znovu investované výnosy požívají stejného zacházení jako původní investice.

5. Pojem „území“ znamená:

a)   ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;
b)   ve vztahu k Ázerbájdžánské republice území Ázerbájdžánské republiky včetně části Kaspického moře, nad kterým Ázerbájdžánská republika vykonává, v souladu s jejím národním a mezinárodním právem, svrchovaná práva nebo jurisdikci.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět, a to v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

3. Každá smluvní strana, v rámci svých vnitrostátních právních předpisů, zváží v dobré víře všechny žádosti o vydání nezbytných povolení, která se týkají investic na jejím území, včetně oprávnění zaměstnat řídící pracovníky, manažery, specialisty a technický personál podle výběru investora.

Článek 3
Přístup investora k informacím a transparentnost

Hostitelská smluvní strana je oprávněna si od potenciálního investora nebo jeho domácího státu vyžádat informace o historii řízení společnosti a jeho postupech jako investora, včetně v jeho domácím státě. Hostitelská smluvní strana se zavazuje chránit utajované obchodní informace, které v tomto ohledu obdrží. V souladu s ochranou utajovaných obchodních informací a jinými použitelnými vnitrostátními právními předpisy je hostitelská smluvní strana oprávněna zveřejnit informace, které obdržela, ve státě, ve kterém může být investice umístěna.

Článek 4
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investora jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější.

3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.

6. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se tento článek vztahuje pouze na zacházení poskytované v článcích 2 až 7 této dohody a nebude se vztahovat na právo investora předložit spory vyplývající z této dohody jakémukoli postupu řešení sporu.

Článek 5
Náhrada škod

1. Jestliže investice investorů kterékoli ze smluvních stran utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany v důsledku:

a)   zabavení jejích majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, nebo
b)   zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta restituce nebo spravedlivá a přiměřená náhrada, v závislosti na posouzení jednotlivých případů, za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 6
Vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, podle toho, co nastalo dříve, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění do data skutečné platby, bude uskutečněna bez prodlení, bude účinně realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně na základě tržního směnného kurzu použitelného pro tuto měnu ke dni převodu.

2. Dotčený investor má právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

Článek 7
Převody

1. Aniž jsou dotčena opatření, která smluvní strana převzala jako člen nebo strana celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu, smluvní strany zajistí převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez jakýchkoli omezení a zbytečných prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a)   kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
b)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
c)   platby vyplývající ze smluv, včetně smluv o půjčce;
d)   licenční nebo jiné poplatky;
e)   výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f)   příjmy zahraničních zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni a mají povolení pracovat v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany;
g)   platby vyplývající z řešení sporů.

2. Pro účely této dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující tržní kurz pro běžné transakce k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Za převody provedené „bez zbytečného prodlení“ ve smyslu odstavce 1 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takového převodu.

4. Smluvní strana je oprávněna pozdržet nebo zabránit uskutečnění převodu za podmínky, že použije v dobré víře spravedlivé a nediskriminační opatření s cílem zajistit, aby investor vyhověl právnímu řádu hostitelské smluvní strany, pokud jde o

a)   platbu daní a poplatků;
b)   konkurzní nebo insolvenční řízení nebo ochranu práv věřitelů;
c)   trestné činy nebo správní delikty; a
d)   zajištění souladu s nařízeními nebo rozhodnutími soudu nebo tribunálu hostitelské smluvní strany.

Tato opatření a jejich použití nesmí smluvní strana použít jako prostředek k obcházení svých závazků a povinností vyplývajících z této dohody.

Článek 8
Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany proti teritoriálním rizikům, uzná druhá smluvní strana:

a)   postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupení došlo na základě vnitrostátních právních předpisů nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i,
b)   že smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 9
Konzultace

V případě vzniku jakéhokoli sporu mezi smluvními stranami týkajícího se této dohody, nebo jakékoli otázky v souvislosti s prováděním nebo používáním této dohody, nebo jakékoli jiné záležitosti, která může vyplynout z této dohody, smluvní strany souhlasí vést neprodleně, na žádost jedné z nich, vzájemné konzultace. Konzultace budou vedeny na úrovni příslušných státních orgánů smluvních stran v místě a v čase dohodnutém diplomatickou cestou.

Článek 10
Řešení sporu z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu. Místem jednání bude hlavní město té smluvní strany, která je stranou ve sporu, nedohodnou-li se strany ve sporu jinak.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy investor předložil žádost o řešení sporu, je investor oprávněn předložit spor k vyřešení podle své volby buď:

a)   příslušnému soudu nebo správnímu tribunálu smluvní strany, která je stranou ve sporu; nebo
b)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D.C. 18. března 1965 v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této Úmluvy;
   nebo
c)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel.

3. Rozhodčí soud vezme při svém rozhodování v úvahu prameny práva v následujícím pořadí:

ustanovení této dohody;
platné právo dotčené smluvní strany;
ustanovení zvláštních dohod mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou vztahujících se k investici;
obecné principy mezinárodního práva.

4. Jakmile investor předložil spor v souladu s odstavcem 2(a) příslušnému soudu smluvní strany nebo na základě odstavců 2(b) nebo 2(c) tohoto článku rozhodčímu řízení, jeho výběr je konečný.

5. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu a bude vykonatelný v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím.

6. Žádná ze smluvních stran, která je stranou ve sporu, nebude moci v žádné fázi rozhodčího řízení nebo výkonu rozhodčího nálezu namítat skutečnost, že investorovi, který je protistranou ve sporu, bylo poskytnuto plnění z titulu pojištění plně nebo částečně pokrývající škodu, která mu vznikla.

Článek 11
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen „předseda“). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno nezbytné jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytného jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana uhradí pouze náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla. Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě této dohody a v souladu s mezinárodním právem použitelným mezi smluvními stranami. Rozhodčí soud při rozhodování vezme v úvahu úmysl smluvních stran při sjednávání této dohody.

Článek 12
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 13
Základní bezpečnostní zájmy

1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

a)   týkající se trestných činů nebo správních deliktů;
b)   týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcím s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny přímo nebo nepřímo s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;
c)   učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
d)   vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, nebo
e)   v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.

Článek 14
Použitelnost Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, a na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 15
Doplnění a změny

Tato dohoda může být změněna nebo doplněna vzájemnou dohodou smluvních stran. Tato doplnění a změny budou učiněny formou zvláštních protokolů, které jsou nedílnou součástí této dohody, a vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 16 této dohody.

Článek 16
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem od data pozdější notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu pěti let od data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Baku dne 17. května 2011 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, ázerbájdžánském a anglickém. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Radek Matula v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Ázerbájdžánské republice
Za Ázerbájdžánskou republiku
Tahir Taghizade v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Ázerbájdžánské republiky v České republice