SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 14
rozeslána dne 1.3.2006

31

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1999 byl v Bruselu přijat Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, včetně Dodatku I (Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů) a Dodatku II (Obecná příloha).

Jménem České republiky byl Protokol včetně uvedených Dodatků podepsán v Bruselu dne 30. června 2000.

S Protokolem včetně uvedených Dodatků vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol včetně uvedených Dodatků ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Světové celní organizace, depozitáře Protokolu, dne 17. září 2001.

Protokol včetně Dodatků I a II vstupuje v platnost na základě svého článku 3 odst. 3 dne 3. února 2006 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Podle článku 1 Protokolu jsou preambule a ustanovení Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, přijaté v Kjótu dne 18. května 1973 a vyhlášené pod č. 648/1992 Sb., nahrazeny Dodatkem I Protokolu.

Podle článku 2 Protokolu se přílohy výše uvedené Úmluvy nahrazují Obecnou přílohou obsaženou v Dodatku II a Zvláštními přílohami obsaženými v Dodatku III Protokolu. Dodatek III Česká republika zatím neratifikovala. Části Obecné přílohy obsažené v Dodatku II nahrazují odpovídající ustanovení příloh Úmluvy:

1. V příloze A.2 Úmluvy definice uvedené pod písmeny b), c), d), e) a f) nahrazují definice pojmů E20/F14, E19/F8, E7/F3, E26/F17 a E23/F22 kapitoly 2 obecné přílohy Dodatku II, normy 7, 8, 11, 17, 18, 22, doporučené praxe 9, 10 a 21, nahrazují normy 3.9, 3.44, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 9.1, a přechodná norma 3.45 obecné přílohy Dodatku II.
2. V příloze A.3 Úmluvy definice uvedené pod písmeny a), c), d), e) a f) nahrazují definice E9/F16, E12/F25, E7/F3, E20/F14 a E23/F22 kapitoly 2 obecné přílohy Dodatku II, normy 4, 5, 13, 33, 34, doporučené praxe 7, 14, 15, 16, 24, 31 nahrazují normy 3.1, 3.2, 3.3, 3.11, 3.44, 5.4, 6.1, 9.1 a přechodné normy 3.4, 3.5 obecné přílohy Dodatku II.
3. V příloze C.1 Úmluvy definice uvedené pod písmeny c), d), e), f) a g) nahrazují definice E12/F25, E18/F13, E19/F8, E17/F27 a E23/F22 kapitoly 2 obecné přílohy Dodatku II, normy 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, a doporučené praxe 9, 11, 12 a 23 nahrazují normy 3.2, 3.11, 3.15, 3.16, 3.38, 3.40, 4.18, 4.19, 4.21 až 4.24, 7.1, 9.1, a přechodná norma 4.20 obecné přílohy Dodatku II.

Anglické znění Protokolu a Dodatků I a II a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

PROTOKOL O ZMĚNĚ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O ZJEDNODUŠENÍ A SLADĚNÍ CELNÍCH REŽIMŮ

(v Bruselu dne 26. června 1999)

Smluvní strany Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů (která byla podepsána v Kjótu dne 18. května 1973 a vstoupila v platnost dne 25. září 1974), dále jen "úmluva", která byla vyhotovena pod záštitou Rady pro celní spolupráci, dále jen "Rada",

S OHLEDEM NA to, že k dosažení těchto cílů:

-

odstranění nesouladu mezi celními režimy a praxemi smluvních stran, který může být překážkou mezinárodního obchodu a jiných mezinárodních výměn,

-

uspokojení požadavků mezinárodního obchodu a celních orgánů se zřetelem na usnadnění, zjednodušení a sladění celních režimů a praxí,

-

zajištění odpovídajících norem celní kontroly, a

-

umožnění toho, aby celní orgány čelily významným změnám v obchodu a správních metodách a postupech,

musí být úmluva pozměněna,

S OHLEDEM NA to, že pozměněná úmluva:

-

musí zajistit, aby základní zásady takového zjednodušení a sladění byly závazné pro smluvní strany pozměněné úmluvy,

-

musí zajistit celním orgánům účinné postupy podpořené odpovídajícími a účinnými kontrolními metodami, a

-

umožní dosažení vysokého stupně zjednodušení a sladění celních režimů a praxí, který je jedním ze základních cílů Rady, a významně tedy přispěje k usnadnění mezinárodního obchodu,

se dohodly na tomto:

Článek 1

Preambule a články úmluvy se mění tak, jak je stanoveno ve znění dodatku I tohoto protokolu.

Článek 2

Přílohy úmluvy se nahrazují obecnou přílohou obsaženou v dodatku II a zvláštními přílohami obsaženými v dodatku III tohoto protokolu.

Článek 3

1. Každá smluvní strana úmluvy může vyjádřit svůj souhlas být vázána tímto protokolem včetně dodatků I a II:
a) podpisem bez výhrady ratifikace;
b) uložením ratifikačních listin po jeho podpisu s výhradou ratifikace; nebo
c) přistoupením k němu.
2. Tento protokol je otevřen k podpisu do 30. června 2000 v sídle Rady v Bruselu smluvním stranám úmluvy. Poté bude otevřen k přistoupení.
3. Tento protokol včetně dodatků I a II vstupuje v platnost tři měsíce po dni, kdy 40 smluvních stran podepíše tento protokol bez výhrady ratifikace nebo uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.
4. Poté, co 40 smluvních stran vyjádří svůj souhlas být vázáno tímto protokolem v souladu s odstavcem 1, přijme smluvní strana úmluvy změny úmluvy pouze tím, že se stane stranou tohoto protokolu. Pro takovou smluvní stranu tento protokol vstoupí v platnost tři měsíce po dni, kdy podepíše tento protokol bez výhrady ratifikace nebo uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

Článek 4

Každá smluvní strana úmluvy může, jestliže vyjádří svůj souhlas být vázána tímto protokolem, přijmout některou ze zvláštních příloh obsažených v dodatku III tohoto protokolu nebo některou z kapitol těchto příloh a oznámit generálnímu tajemníkovi Rady toto přijetí a doporučené praxe, ohledně kterých vznáší výhrady.

Článek 5

Poté, co tento protokol vstoupí v platnost, nepřijme generální tajemník Rady žádné ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k úmluvě.

Článek 6

Ve vztazích mezi stranami tohoto protokolu tento protokol se svými dodatky nahrazuje úmluvu.

Článek 7

Generální tajemník Rady je depozitářem tohoto protokolu a vykonává funkce stanovené v článku 19 obsaženém v dodatku I tohoto protokolu.

Článek 8

Tento protokol je otevřen k podpisu smluvním stranám úmluvy od 26. června 1999 v sídle Rady v Bruselu.

Článek 9

V souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů bude tento protokol a jeho dodatky na žádost generálního tajemníka Rady registrován v sekretariátu Organizace spojených národů.

Na důkaz čehož níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.

V Bruselu dvacátého šestého června devatenáct set devadesát devět, v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo u generálního tajemníka Rady, který předá ověřené opisy všem subjektům uvedeným v čl. 8 odst. 1 obsaženým v dodatku I tohoto protokolu.

DODATEK I
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O ZJEDNODUŠENÍ A SLADĚNÍ CELNÍCH REŽIMŮ
(ve znění pozdějších předpisů)

PREAMBULE

Smluvní strany této úmluvy vyhotovené pod záštitou Rady pro celní spolupráci,

USILUJÍCE o odstranění nesouladu mezi celními režimy a postupy smluvních stran, který může být překážkou mezinárodního obchodu a jiných mezinárodních výměn,

PŘEJÍCE si účinně přispět k rozvoji tohoto obchodu a výměn prostřednictvím zjednodušení a sladění celních režimů a postupů a prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce,

UVĚDOMUJÍCE si, že může být dosaženo významného přínosu usnadnění mezinárodního obchodu, aniž by byly dotčeny příslušné normy celní kontroly,

UZNÁVAJÍCE, že takového zjednodušení a sladění může být dosaženo zejména prostřednictvím uplatňování následujících zásad:

• provádění programů zaměřených na nepřetržitou modernizaci celních režimů a postupů, a tedy i zvyšování účinnosti a účelnosti,
• uplatňování celních režimů a postupů předvídatelným, důsledným a přehledným způsobem,
• poskytování všech nezbytných informací týkajících se celních předpisů, nařízení, obecných správních zásad, režimů a jednání zúčastněným stranám,
• přijímání moderních technik, jakými jsou řízení rizik a kontroly založené na auditu, a nejvyšší možné využití informační technologie,
• spolupráce, pokud je účelná, s ostatními vnitrostátními orgány, ostatními celními správami a obchodními společenstvími,
• provádění příslušných mezinárodních norem,
• snadný přístup dotčených stran k správnímu a soudnímu přezkumu,

PŘESVĚDČENY o tom, že mezinárodní nástroj začleňující výše uvedené cíle a zásady, který se smluvní strany zaváží provádět, povede k vysokému stupni zjednodušení a sladění celních režimů a postupů, což je důležitým cílem Rady pro celní spolupráci, a bude tak významným příspěvkem k usnadnění mezinárodního obchodu,

se dohodly na tomto:

Kapitola I
Definice

Článek 1

Pro účely této úmluvy se:

a) "normou" rozumí ustanovení, jehož provádění je uznáváno za nezbytné pro dosažení sladění a zjednodušení celních režimů a praxí;
b) "přechodnou normou" rozumí norma v obecné příloze, ohledně které je povolena delší lhůta pro provedení;
c) "doporučenou praxí" rozumí ustanovení ve zvláštní příloze, které je uznáváno za žádoucí, a postupy, jejichž nejširší možné uplatnění je za žádoucí považováno;
d) "vnitrostátními právními předpisy" rozumí právní a správní předpisy a jiná opatření, které jsou zavedeny příslušným orgánem smluvní strany a jsou platné na území dotyčné smluvní strany, nebo platné smlouvy, kterými je tato strana vázána;
e) "obecnou přílohou" rozumí soubor ustanovení vztahujících se na všechny celní režimy a postupy uvedené v této úmluvě;
f) "zvláštní přílohou" rozumí soubor ustanovení vztahujících se na jeden nebo více celních režimů a postupů uvedených v této úmluvě;
g) "obecnými zásadami" rozumí soubor vysvětlivek k ustanovením obecné přílohy, zvláštní přílohy a kapitol v nich uvedených, který naznačuje některé z možných pravidel chování, které mají být dodržovány při používání norem, přechodných norem a doporučených praxí, a zejména popisuje nejlepší praxi a příklady pro větší usnadnění;
h) "Stálým technickým výborem" rozumí Stálý technický výbor Rady;
ij) "Radou" rozumí organizace založená Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, uzavřenou v Bruselu dne 15. prosince 1950;
k) "celní nebo hospodářskou unií" rozumí unie založená státy, ze kterých se skládá, která má pravomoc přijímat své vlastní předpisy, které jsou, pokud jde o oblasti upravené touto úmluvou, pro tyto státy závazné, a která má pravomoc v souladu se svými vnitřními postupy rozhodovat o podepsání nebo ratifikaci této úmluvy nebo o přistoupení k ní.

Kapitola II
Oblast působnosti a struktura

Oblast působnosti úmluvy
Článek 2

Každá smluvní strana se zavazuje podporovat zjednodušení a sladění celních režimů a za tímto účelem se v souladu s ustanoveními této úmluvy přizpůsobit normám, přechodným normám a doporučeným praxím v přílohách této úmluvy. Nic však smluvní straně nebrání poskytovat úlevy větší, než jaké jsou stanoveny v této úmluvě, a všem smluvním stranám se doporučuje, aby tyto větší úlevy poskytovaly v největší možné míře.

Článek 3

Ustanovení této úmluvy nebrání uplatňování vnitrostátních právních předpisů, pokud jde o zákazy nebo omezení ve vztahu ke zboží, které podléhá celní kontrole.

Struktura úmluvy
Článek 4

1. Úmluva obsahuje hlavní část, obecnou přílohu a zvláštní přílohy.
2. Obecná příloha a všechny zvláštní přílohy této úmluvy se v zásadě skládají z kapitol, které přílohu dále dělí a obsahují:
a) definice a
b) normy, z nichž některé v obecné příloze jsou přechodnými normami.
3. Každá zvláštní příloha dále obsahuje doporučené praxe.
4. Každou přílohu doplňují obecné zásady, které nejsou pro smluvní strany závazné.

Článek 5

Pro účely této úmluvy jsou všechny zvláštní přílohy nebo kapitoly těchto příloh, kterými je smluvní strana vázána, chápány jako nedílná součást úmluvy, přičemž ve vztahu k této smluvní straně se při jakémkoli odkazu na úmluvu má za to, že je odkazováno i na tyto přílohy nebo kapitoly.

Kapitola III
Řízení úmluvy

Řídící výbor
Článek 6

1. Zřizuje se řídící výbor, který posuzuje provádění této úmluvy, všechna opatření pro zajištění jejího jednotného výkladu a použití, jakož i všechny navrhované změny této úmluvy.
2. Smluvní strany jsou členy řídícího výboru.
3. Příslušný správní orgán každého subjektu způsobilého stát se smluvní stranou této úmluvy podle ustanovení článku 8 nebo každého člena Světové obchodní organizace je oprávněn účastnit se schůzí řídícího výboru jako pozorovatel. Postavení a práva takových pozorovatelů stanoví rozhodnutí Rady. Výše uvedená práva nemohou být vykonávána před vstupem uvedeného rozhodnutí v platnost.
4. Řídící výbor může přizvat zástupce mezinárodních vládních a nevládních organizací, aby se jako pozorovatelé účastnili zasedání řídícího výboru.
5. Řídící výbor:
a) doporučuje smluvním stranám:
i) změny hlavní části této úmluvy,
ii) změny obecné přílohy, zvláštních příloh a jejich kapitol a začlenění nové kapitoly do obecné přílohy, a
iii) začlenění nových zvláštních příloh a nových kapitol do zvláštních příloh;
b) může rozhodnout o změně doporučených praxí nebo o začlenění nových doporučených praxí do zvláštních příloh nebo jejich kapitol v souladu s článkem 16;
c) posuzuje provádění ustanovení této úmluvy v souladu s čl. 13 odst. 4;
d) přezkoumává a aktualizuje obecné zásady;
e) posuzuje všechny další otázky týkající se této úmluvy, které jsou mu předloženy;
f) informuje Stálý technický výbor a Radu o svých rozhodnutích.
6. Příslušné správní orgány smluvních stran sdělují generálnímu tajemníkovi Rady návrhy podle odst. 5 písm. a), b), c) nebo d) tohoto článku a důvody pro ně, společně se všemi žádostmi o zařazení bodů do programu jednání zasedání řídícího výboru. Generální tajemník Rady předkládá návrhy příslušným správním orgánům smluvních stran a pozorovatelům uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.
7. Řídící výbor se schází alespoň jedenkrát ročně. Řídící výbor každoročně volí předsedu a místopředsedu. Generální tajemník Rady rozesílá pozvání a návrh programu jednání příslušným správním orgánům smluvních stran a pozorovatelům uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku alespoň šest týdnů před schůzí řídícího výboru.
8. Pokud se nepodaří dosáhnout rozhodnutí konsensem, rozhoduje se o otázkách předložených řídícímu výboru prostřednictvím hlasování přítomných smluvních stran. Návrhy podle odst. 5 písm. a), b) nebo c) tohoto článku se schvalují dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. O všech ostatních otázkách rozhoduje řídící výbor většinou odevzdaných hlasů.
9. V případě použití čl. 8 odst. 5 této úmluvy, mají celní nebo hospodářské unie, které jsou smluvními stranami, v případě hlasování pouze počet hlasů rovnající se celkovému počtu hlasů přidělených jejich členům, kteří jsou smluvními stranami.
10. Před ukončením zasedání přijme řídící výbor zprávu. Tato zpráva se doručuje Radě a smluvním stranám a pozorovatelům uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4.
11. Pokud tento článek neobsahuje příslušná ustanovení, použijí se ustanovení jednacího řádu Rady za předpokladu, že řídící výbor nerozhodne jinak.

Článek 7

V řídícím výboru se o každé zvláštní příloze a každé kapitole zvláštní přílohy hlasuje samostatně.

a) Každá smluvní strana má právo hlasovat o otázkách týkajících se výkladu, provádění nebo změn hlavní části a obecné přílohy úmluvy.
b) Pokud jde o otázky týkající se již platné zvláštní přílohy nebo již platné kapitoly zvláštní přílohy, mají právo hlasovat jen ty smluvní strany, které dotyčnou zvláštní přílohu nebo kapitolu zvláštní přílohy již přijaly.
c) Každá smluvní strana má právo hlasovat o návrzích nových zvláštních příloh nebo nových kapitol zvláštní přílohy.

Kapitola IV
Smluvní strana

Ratifikace úmluvy
Článek 8

1. Každý člen Rady a každý člen Organizace spojených národů nebo jejích odborných organizací se může stát smluvní stranou této úmluvy:
a) podpisem bez výhrady ratifikace;
b) uložením ratifikačních listin po jejím podpisu s výhradou ratifikace; nebo
c) přistoupením k ní.
2. Tato úmluva je otevřena k podpisu do 30. června 1974 v sídle Rady v Bruselu členům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Poté bude těmto členům otevřena k přistoupení.
3. Každá smluvní strana uvede při podpisu, nebo ratifikaci této úmluvy nebo při přistoupení k ní, kterou ze zvláštních příloh nebo kapitol zvláštních příloh přijímá, přijímá-li nějakou. Poté může oznámit depozitáři, že přijímá jednu nebo více zvláštních příloh nebo kapitol zvláštních příloh.
4. Smluvní strany přijetí nové zvláštní přílohy nebo nové kapitoly zvláštní přílohy oznámí depozitáři v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.
5.
a) Každá celní nebo hospodářská unie se může stát v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku smluvní stranou této úmluvy. Taková celní nebo hospodářská unie sdělí depozitáři své pravomoci ohledně oblastí upravených touto úmluvou. Taková celní nebo hospodářská unie dále uvědomuje depozitáře o všech podstatných změnách v rozsahu svých pravomocí.
b) Celní nebo hospodářská unie, která je smluvní stranou této úmluvy, v otázkách v rámci své pravomoci vykonává svým vlastním jménem práva a plní závazky, které úmluva svěřuje členům této unie, kteří jsou smluvními stranami této úmluvy. V takovém případě členové této unie nejsou oprávněni samostatně uplatňovat tato práva, včetně hlasovacího práva.

Článek 9

1. Každá smluvní strana, která ratifikuje tuto úmluvu nebo k ní přistoupí, je vázána všemi změnami této úmluvy včetně obecné přílohy, které vstoupily v platnost ke dni uložení její ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.
2. Každá smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo kapitolu uvedenou ve zvláštní příloze, je vázána všemi změnami norem obsažených v této zvláštní příloze nebo kapitole, které vstoupily v platnost ke dni, kdy depozitáři oznámí své přijetí. Každá smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo kapitolu uvedenou ve zvláštní příloze, je vázána všemi změnami doporučených praxí obsažených v této zvláštní příloze nebo kapitole, které vstoupily v platnost ke dni, kdy depozitáři oznámí své přijetí, jestliže neučiní výhradu proti jedné nebo více z těchto doporučených praxí v souladu s článkem 12 této úmluvy.

Provádění úmluvy
Článek 10

1. Každá smluvní strana může při podpisu bez výhrady ratifikace nebo při ratifikaci nebo při přistoupení nebo kdykoli poté oznámit depozitáři, že tuto úmluvu rozšiřuje na všechna nebo některá území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá. Toto vyrozumění nabývá účinnosti tři měsíce po dni jeho obdržení depozitářem. Nicméně tato úmluva se na územích uvedených v oznámení nemůže provádět dříve, než tato úmluva vstoupí v platnost pro dotyčnou smluvní stranu.
2. Každá smluvní strana, která podala podle odstavce 1 tohoto článku oznámení rozšiřující tuto úmluvu na některé území, za jehož mezinárodní vztahy smluvní strana odpovídá, může postupem uvedeným v článku 19 této úmluvy oznámit depozitáři, že se na dotyčném území tato úmluva nebude již nadále provádět.

Článek 11

Pro účely provádění této úmluvy oznámí celní nebo hospodářská unie, která je smluvní stranou, generálnímu tajemníkovi Rady území, která tvoří celní nebo hospodářskou unii, a tato území jsou považována za jednotné území.

Přijímání ustanovení a výhrad
Článek 12

1. Všechny smluvní strany jsou vázány obecnou přílohou.
2. Smluvní strana může přijmout jednu nebo více ze zvláštních příloh nebo jednu nebo více z kapitol ve zvláštních přílohách obsažených. Smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo jednu nebo více z kapitol ve zvláštní příloze obsažených, je vázána všemi normami tam uvedenými. Smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo jednu nebo více z kapitol ve zvláštní příloze obsažených, je vázána všemi doporučenými praxemi tam uvedenými, ledaže v okamžiku přijetí nebo později oznámí depozitáři jednu nebo více doporučených praxí, vůči kterým činí výhrady, přičemž uvede rozdíly existující mezi svými vnitrostátními právními předpisy a dotyčnou doporučenou praxí nebo doporučenými praxemi. Každá smluvní strana, která učinila výhrady, je může kdykoli zcela nebo částečně odvolat oznámením depozitáři, ve kterém stanoví den, kdy toto odvolání nabývá účinnosti.
3. Každá smluvní strana, která je vázána zvláštní přílohou nebo jednou nebo několika z kapitol ve zvláštních přílohách obsažených, posoudí možnost odvolání výhrad vůči doporučeným praxím učiněných za podmínek stanovených v odstavci 2 a oznámí generálnímu tajemníkovi Rady výsledky tohoto přezkumu na konci každého období tří let, počínaje ode dne vstupu této úmluvy v platnost pro dotyčnou smluvní stranu, přičemž uvede vnitrostátní právní předpisy, které podle jejího stanoviska brání odvolání výhrady.

Provádění ustanovení
Článek 13

1. Každá smluvní strana provede normy v obecné příloze a ve zvláštních přílohách nebo kapitolách ve zvláštních přílohách obsažených, které přijala, do 36 měsíců ode dne, kdy tyto přílohy nebo kapitoly pro tuto smluvní stranu vstoupily v platnost.
2. Každá smluvní strana provede přechodné normy v obecné příloze do 60 měsíců ode dne, kdy obecná příloha pro tuto smluvní stranu vstoupila v platnost.
3. Každá smluvní strana provede doporučené praxe ve zvláštních přílohách nebo kapitolách ve zvláštních přílohách obsažených, které přijala, do 36 měsíců ode dne, kdy tyto zvláštní přílohy nebo kapitoly pro tuto smluvní stranu vstoupily v platnost, jestliže nebyly učiněny výhrady vůči jedné nebo více z těchto doporučených praxí.
4.
a) Pokud by lhůty stanovené v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku v praxi nepostačovaly k tomu, aby některá ze smluvních stran provedla ustanovení obecné přílohy, může tato smluvní strana před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku požádat řídící výbor o její prodloužení. Při podávání této žádosti uvede smluvní strana ustanovení obecné přílohy, ohledně kterých je prodloužení lhůty požadováno, a důvody takové žádosti.
b) Za výjimečných okolností může řídící výbor rozhodnout o povolení tohoto prodloužení. Všechna rozhodnutí řídícího výboru, která povolují prodloužení, uvádějí výjimečné okolnosti odůvodňující rozhodnutí, přičemž prodloužení nesmí být v žádném případě delší než jeden rok. Při uplynutí doby prodloužení uvědomí smluvní strana depozitáře o provádění ustanovení, ohledně kterých bylo povoleno prodloužení.

Řešení sporů
Článek 14

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této úmluvy se pokud možno vyřídí přímým jednáním mezi nimi.
2. Každý spor, který není vyřešen přímým jednáním, předloží dotyčné smluvní strany řídícímu výboru, který ho projedná a vydá doporučení k jeho vyřešení.
3. Dotyčné smluvní strany mohou předem souhlasit s tím, že přijmou doporučení řídícího výboru jako závazné.

Změny úmluvy
Článek 15

1. Znění každé změny doporučené řídícím výborem smluvním stranám v souladu s čl. 6 odst. 5 písm. a) body i) a ii) se sděluje generálnímu tajemníkovi Rady, všem smluvním stranám a těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami.
2. Změny hlavní části úmluvy vstupují v platnost pro všechny smluvní strany dvanáct měsíců po uložení listiny o přijetí těmi smluvními stranami, které se účastnily zasedání řídícího výboru, na kterém byly změny doporučeny, za předpokladu, že není některou ze smluvních stran ve lhůtě 12 měsíců ode dne oznámení této změny vznesena námitka.
3. Každá doporučená změna obecné přílohy nebo zvláštních příloh nebo kapitol ve zvláštních přílohách obsažených se považuje za přijatou šest měsíců po dni, kdy byla doporučená změna sdělena smluvním stranám, pokud:
a) nebyla vznesena námitka smluvní stranou nebo v případě zvláštní přílohy nebo kapitoly smluvní stranou vázanou dotyčnou zvláštní přílohou nebo kapitolou; nebo
b) některá ze smluvních stran neinformovala generálního tajemníka Rady o tom, že přestože má v úmyslu přijmout doporučenou změnu, nejsou dosud splněny nezbytné podmínky pro takovéto přijetí.
4. Jestliže smluvní strana zašle generálnímu tajemníkovi Rady sdělení uvedené v odst. 3 písm. b) tohoto článku, může do doby, než oznámí generálnímu tajemníkovi Rady své přijetí doporučené změny, vznést námitku k této změně ve lhůtě 18 měsíců od uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v odstavci 3 tohoto článku.
5. Pokud byla proti doporučené změně vznesena námitka v souladu s podmínkami odst. 3 písm. a) nebo odstavce 4 tohoto článku, má se za to, že změna nebyla přijata a nenabývá účinnosti.
6. Pokud některá ze smluvních stran odeslala sdělení v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku, má se za to, že změna byla přijata dřívějším dnem ze dvou následujících:
a) dnem, kdy všechny smluvní strany, které zaslaly taková sdělení, oznámily generálnímu tajemníkovi Rady své přijetí doporučené změny, přičemž pokud jsou všechna přijetí oznámena před uplynutím lhůty šesti měsíců uvedené v odstavci 3 tohoto článku, má se za to, že je tento den dnem uplynutí uvedené šestiměsíční lhůty;
b) dnem uplynutí osmnáctiměsíční lhůty uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
7. Každá změna obecné přílohy nebo zvláštních příloh, která je považována za přijatou, vstupuje v platnost buď šest měsíců po dni, od kterého je považována za přijatou, nebo v případě, že je v doporučené změně stanovena odlišná lhůta, po uplynutí této lhůty, která počíná dnem, od kterého je změna považována za přijatou.
8. Generální tajemník Rady bez zbytečného odkladu oznámí smluvním stranám této úmluvy všechny námitky proti doporučené změně vznesené v souladu s odst. 3 písm. a) a všechna sdělení přijatá v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku. Generální tajemník Rady následně uvědomí smluvní strany, zda smluvní strana nebo strany, které zaslaly sdělení, vznesly námitku proti doporučené změně, nebo ji přijaly.

Článek 16

1. Bez ohledu na pozměňovací postup stanovený v článku 15 této úmluvy může řídící výbor v souladu s článkem 6 rozhodnout o změně každé doporučené praxe nebo o začlenění nových doporučených praxí do některé zvláštní přílohy nebo do kapitoly ve zvláštní příloze obsažené. Každá smluvní strana je generálním tajemníkem Rady přizvána k účasti na jednání řídícího výboru. Znění každé změny nebo nové doporučené praxe, o kterých je takto rozhodnuto, sděluje generální tajemník Rady smluvním stranám a těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami této úmluvy.
2. Všechny změny nebo začlenění nových doporučených praxí, o kterých je rozhodnuto podle odstavce 1 tohoto článku, vstupují v platnost šest měsíců po jejich sdělení generálním tajemníkem Rady. Každá smluvní strana, která je vázána zvláštní přílohou nebo kapitolou ve zvláštní příloze obsažené a na kterou se vztahují tyto změny nebo začlenění nových doporučených praxí, se považuje za smluvní stranu, která přijala takové změny nebo nové doporučené praxe, jestliže neučiní výhradu postupem podle článku 12 této úmluvy.

Trvání přistoupení
Článek 17

1. Tato úmluva se sjednává na dobu neurčitou, nicméně každá smluvní strana ji může vypovědět kdykoli po dni jejího vstupu v platnost podle článku 18 této úmluvy.
2. Výpověď se oznamuje písemnou listinou, uloženou u depozitáře.
3. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po dni, kdy depozitář obdrží listinu o výpovědi.
4. Odstavce 2 a 3 tohoto článku se dále vztahují na zvláštní přílohy nebo kapitoly ve zvláštních přílohách obsažené, u nichž může každá smluvní strana vzít zpět své přijetí kdykoli po dni vstupu v platnost.
5. Každá smluvní strana, která vezme zpět své přijetí obecné přílohy, se považuje za smluvní stranu, která vypověděla úmluvu. V tomto případě se také uplatňují odstavce 2 a 3.

Kapitola V
Závěrečná ustanovení

Vstup úmluvy v platnost
Článek 18

1. Tato úmluva vstupuje v platnost tři měsíce po dni, kdy pět subjektů uvedených v odstavcích 1 a 5 článku 8 této úmluvy podepsalo úmluvu bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.
2. Pro každou smluvní stranu vstupuje tato úmluva v platnost tři měsíce po dni, kdy se stala smluvní stranou v souladu s čl. 8.
3. Zvláštní přílohy této úmluvy nebo kapitoly ve zvláštních přílohách této úmluvy obsažené vstupují v platnost tři měsíce po dni, kdy pět smluvních stran přijalo dotyčnou zvláštní přílohu nebo dotyčnou kapitolu.
4. Poté, co zvláštní příloha nebo kapitola ve zvláštní příloze obsažená vstoupila v platnost v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, vstupuje tato zvláštní příloha nebo kapitola ve zvláštní příloze obsažená pro každou smluvní stranu v platnost tři měsíce po dni, kdy smluvní strana oznámila své přijetí. Nicméně žádná zvláštní příloha nebo kapitola ve zvláštní příloze obsažená nevstoupí pro smluvní stranu v platnost dříve, než pro dotyčnou stranu vstoupí v platnost tato úmluva.

Depozitář úmluvy
Článek 19

1. Tato úmluva, všechny podpisy s výhradou nebo bez výhrady ratifikace a všechny ratifikační listiny nebo listiny o přístupu se ukládají u generálního tajemníka Rady.
2. Depozitář:
a) přijímá a uchovává původní znění této úmluvy;
b) vyhotovuje ověřené opisy původních znění této úmluvy a doručuje je smluvním stranám a těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami, jakož i generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů;
c) přijímá podpisy s výhradou nebo bez výhrady ratifikace, ratifikace nebo přístupy k této úmluvě a přijímá a uchovává všechny listiny, oznámení a sdělení týkající se této úmluvy;
d) posuzuje, zda podpis nebo listina, oznámení nebo sdělení týkající se této úmluvy je v náležité a řádné formě, a pokud je to zapotřebí, uvědomí o záležitosti dotyčnou smluvní stranu;
e) oznamuje smluvním stranám, těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami, a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů:
- podpisy, ratifikace, přístupy a přijetí příloh a kapitol podle článku 8 této úmluvy,
- nové kapitoly obecné přílohy a nové zvláštní přílohy nebo kapitoly obsažené ve zvláštních přílohách, které se řídící výbor rozhodl doporučit k začlenění do této úmluvy,
- den vstupu v platnost této úmluvy, obecné přílohy a každé zvláštní přílohy nebo kapitoly ve zvláštní příloze obsažené v souladu s článkem 18 této úmluvy,
- oznámení přijatá v souladu s články 8, 10, 11, 12 a 13 této úmluvy,
- odvolání přijetí příloh/kapitol smluvními stranami,
- výpověď podle článku 17 této úmluvy, a
- změny přijaté v souladu s článkem 15 této úmluvy a den jejich vstupu v platnost.
3. V případě rozporů mezi smluvní stranou a depozitářem ohledně výkonu funkcí depozitáře předloží depozitář nebo dotyčná smluvní strana otázku ostatním smluvním stranám a signatářům, popřípadě řídícímu výboru nebo Radě.

Registrace a závazná znění
Článek 20

V souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů bude tato úmluva na žádost generálního tajemníka Rady registrována v sekretariátu Organizace spojených národů.
Na důkaz čehož níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto úmluvu.
V Kjótu dne osmnáctého května devatenáct set sedmdesát tři, sepsáno v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo u generálního tajemníka Rady, který předá ověřené opisy všem subjektům uvedeným v čl. 8 odst. 1 této úmluvy.

Kapitola 1
Obecné zásady

1. 1. Norma
Definice, normy a přechodné normy v této příloze se uplatňují na celní režimy a praxe uvedené v této příloze a v použitelné míře také na postupy a praxe uvedené ve zvláštních přílohách.

1. 2. Norma
Podmínky, které mají být plněny, a celní formality, které mají být uskutečňovány v režimech a praxích uvedených v této příloze a ve zvláštních přílohách, jsou upřesněny vnitrostátními právními předpisy a jsou co možná nejjednodušší.

1. 3. Norma
Celní orgán zahájí a udržuje formální konzultativní vztahy s obchodem za účelem zvýšení spolupráce a usnadnění účasti při zavádění nejúčinnějších pracovních metod odpovídajících vnitrostátním právním předpisům a mezinárodním dohodám.

Kapitola 3
Odbavení a další celní formality

Příslušné celní úřady

3.1. Norma
Celní orgán stanoví celní úřady, kde může být zboží předloženo nebo odbaveno. Při určování pravomoci a umístění těchto úřadů a jejich úředních hodin musí být zohledněny zejména požadavky obchodu.

3.2. Norma
Na žádost dotyčné osoby a z důvodů uznaných celním orgánem za oprávněné, vykonává celní orgán za předpokladu dostupnosti zdrojů úkoly pro účely celního řízení a praxe i mimo stanovené úřední hodiny nebo mimo celní úřady. Všechny celním orgánem nárokovatelné výdaje se omezují na přibližné náklady poskytnutých služeb.

3.3. Norma
Pokud jsou celní úřady umístěny na společném hraničním přechodu, dotyčné celní správy sladí úřední hodiny a pravomoci těchto úřadů.

3.4. Přechodná norma
Na společných hraničních přechodech provádějí dotyčné celní správy, kdykoli je to možné, společné kontroly.

3.5. Přechodná norma
Pokud celní orgán má v úmyslu zřídit nový celní úřad nebo přeměnit stávající celní úřad na společném hraničním přechodu, spolupracuje v nejširší možné míře se sousedním celním orgánem na vytvoření sloučeného celního úřadu, aby bylo usnadněno provádění společných kontrol.

Deklarant

(a) Osoby oprávněné jednat jako deklarant

3.6. Norma
Vnitrostátní právní předpisy upřesní podmínky, za kterých je osoba oprávněna jednat jako deklarant.

3.7. Norma
Každá osoba, která má právo disponovat se zbožím, je oprávněna jednat jako deklarant.

(b) Odpovědnost deklaranta

3.8. Norma
Deklarant odpovídá celnímu orgánu za přesnost údajů uvedených v celním prohlášení a za zaplacení cel a poplatků.

(c) Práva deklaranta

3.9. Norma
Před podáním celního prohlášení je deklarantovi umožněno za podmínek stanovených celním orgánem:
(a) prohlédnout si zboží a
(b) odebrat si vzorky.

3.10. Norma
Celní orgán nepožaduje zvláštní celní prohlášení, pokud jde o vzorky, které bylo umožněno odebrat pod celním dohledem, za předpokladu, že tyto vzorky jsou zahrnuty v celním prohlášení týkajícím se příslušné dávky.

Celní prohlášení

(a) Forma a obsah celního prohlášení

3.11. Norma
Obsah celního prohlášení předepisuje celní orgán. Formulář celního prohlášení odpovídá předpisu OSN.
Pro postupy automatizovaného celního odbavení je forma elektronicky podaného celního prohlášení založena na mezinárodních normách pro elektronickou výměnu informací stanovených v doporučeních o informační technologii Rady pro celní spolupráci.

3.12. Norma
Celní orgán omezí údaje požadované v celním prohlášení pouze na takové údaje, které jsou považovány za nezbytné pro vyměření a výběr cel a poplatků, sestavení statistiky a provádění celních předpisů.

3.13. Norma
Pokud kvůli důvodům, které celní orgán uzná za oprávněné, nemá deklarant všechny údaje požadované k podání celního prohlášení, je povoleno podat prozatímní nebo neúplné celní prohlášení za předpokladu, že obsahuje údaje považované celním orgánem za nezbytné a že se deklarant zaváže prohlášení ve stanovené lhůtě doplnit.

3.14. Norma
Pokud celní orgán zaregistruje prozatímní nebo neúplné celní prohlášení, sazební zacházení uplatňované na zboží se neliší od sazebního zacházení, které by bylo uplatňováno, pokud by bylo okamžitě předloženo úplné a správné celní prohlášení.
Propuštění zboží nebude pozdržováno za předpokladu, že byla pro zabezpečení výběru všech platných cel a poplatků poskytnuta jistota.

3.15. Norma
Celní orgán požaduje předložení originálu celního prohlášení a pouze minimální počet nezbytných kopií.

(b) Podklady k celnímu prohlášení

3.16. Norma
Celní orgán požaduje přiložení pouze těch dokumentů k celnímu prohlášení, které jsou nezbytné k umožnění kontroly operace a k zajištění toho, aby byly splněny všechny požadavky související s prováděním celních předpisů.

3.17. Norma
Pokud určité podklady nemohou být kvůli důvodům uznaným celním orgánem za oprávněné předloženy s celním prohlášením, povolí celní orgán předložení těchto dokumentů ve stanovené lhůtě.

3.18. Přechodná norma
Celní orgán povolí předložení podkladů v elektronické formě.

3.19. Norma
Celní orgán nepožaduje překlad údajů v podkladech s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k umožnění zpracování celního prohlášení.
Předložení, registrace a kontrola celního prohlášení

3.20. Norma
Celní orgán povolí předložení celního prohlášení na kterémkoli stanoveném celním úřadě.

3.21. Přechodná norma
Celní orgán povolí předložení celního prohlášení elektronickou formou.

3.22. Norma
Celní prohlášení se předkládá v otevíracích hodinách stanovených celním orgánem.

3.23. Norma
Pokud vnitrostátní právní předpisy stanovují lhůtu pro předložení celního prohlášení, musí být lhůta dostatečná, aby deklarantovi umožnila vyhotovit celní prohlášení a získat požadované podklady.

3.24. Norma
Na žádost deklaranta a kvůli důvodům uznaným celním orgánem za oprávněné, celní orgán prodlouží lhůtu stanovenou pro předložení celního prohlášení.

3.25. Norma
Vnitrostátní právní předpisy obsahují ustanovení o předkládání a registraci nebo ověřování celního prohlášení a podkladů před dovezením zboží.

3.26. Norma
Pokud celní orgán nemůže celní prohlášení zaregistrovat, sdělí deklarantovi důvody.

3.27. Norma
Celní orgán deklarantovi povolí pozměnit celní prohlášení, které již bylo podáno, za předpokladu, že v okamžiku přijetí žádosti nebyla již celním orgánem zahájena kontrola celního prohlášení nebo kontrola zboží.

3.28. Přechodná norma
Celní orgán deklarantovi povolí pozměnit celní prohlášení i v případě přijetí žádosti po zahájení kontroly celního prohlášení, pokud jsou důvody uvedené deklarantem uznány celním orgánem za oprávněné.

3.29. Přechodná norma
Deklarantovi je povoleno stáhnout celní prohlášení zpět a žádat o jiný celní režim za předpokladu, že je žádost celnímu orgánu podána před propuštěním zboží a důvody jsou uznány celním orgánem za oprávněné.

3.30. Norma
Kontrola celního prohlášení se provádí současně s registrací celního prohlášení nebo co nejdříve po ní.

3.31. Norma
Pro účely kontroly celního prohlášení provádí celní orgán jen takové úkony, které považuje za podstatné pro zajištění souladu s celními předpisy.
Zvláštní postupy pro oprávněné osoby

3.32. Přechodná norma
Oprávněným osobám, které splňují kritéria stanovená celním orgánem včetně toho, že mají patřičný záznam o vyhovění celním požadavkům a uspokojivý systém správy svých obchodních záznamů, celní orgán umožní:
- propuštění zboží při poskytnutí nejnižšího množství informací nezbytných ke ztotožnění zboží a povolí pozdější doplnění konečného celní prohlášení,
- odbavení zboží v prostorách deklaranta nebo na jiném místě schváleném celním orgánem, a kromě toho v možném rozsahu další zvláštní postupy, jakými jsou:
- povolení jediného celního prohlášení pro všechny dovozy nebo vývozy v daném období, pokud je zboží stejnou osobou dováženo nebo vyváženo často,
- využití obchodních záznamů oprávněné osoby k tomu, aby si oprávněná osoba sama vyměřila svou celní a daňovou povinnost, a kde je to na místě, k zajištění splnění dalších celních požadavků,
- povolení předložení celního prohlášení prostřednictvím zápisu do záznamů oprávněné osoby, který je následně doplněn doplňkovým celním prohlášením.

Kontrola zboží

(a) Lhůta pro kontrolu zboží

3.33. Norma
Pokud celní orgán rozhodne, že zboží uvedené v celním prohlášení bude podrobeno kontrole, tato kontrola se uskuteční co možná nejdříve po registraci celního prohlášení.

3.34. Norma
Při plánování kontrol musí být dána přednost prohlídkám živých zvířat, zboží podléhajícího zkáze a jiného zboží, které vyžaduje celní prohlídku neodkladně.

3.35. Přechodná norma
Pokud zboží musí být zkontrolováno jinými příslušnými orgány a celní orgán rovněž plánuje kontrolu, celní orgán zajistí, aby prohlídky byly koordinovány a provedeny pokud možno současně.

(b) Přítomnost deklaranta při kontrole zboží

3.36. Norma
Celní orgán bere v úvahu požadavky deklaranta na možnost být přítomen nebo zastoupen při kontrole zboží. S výhradou zvláštních okolností se těmto požadavkům vyhoví.

3.37. Norma
Pokud to celní orgán považuje za užitečné, požádá deklaranta o přítomnost nebo zastoupení při kontrole zboží, aby celnímu orgánu mohla být poskytnuta součinnost nezbytná k usnadnění kontroly.

(c) Odběr vzorků prováděný celním orgánem

3.38. Norma
Vzorky se odebírají pouze tehdy, pokud je to celním orgánem považováno za nezbytné pro stanovení sazebního zařazení a/nebo hodnoty zboží uvedeného v celním prohlášení nebo pro zajištění provádění jiných ustanovení vnitrostátních právních předpisů. Odebrané vzorky musí být co nejmenší.
Chyby

3.39. Norma
Celní orgán neukládá významné pokuty za chyby, pokud je přesvědčen, že tyto chyby byly učiněny v dobré víře a že k nim nedošlo úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud celní orgán má za to, že je nezbytné odradit od opakování takových chyb, může být pokuta uložena, nicméně nesmí být vyšší, než je pro tento účel nezbytné.
Propuštění zboží

3.40. Norma
Zboží uvedené v celním prohlášení se propustí ihned poté, kdy celní orgán provedl kontrolu nebo rozhodl, že kontrolu neprovede, za předpokladu, že:
- nebylo shledáno žádné porušení předpisů,
- byly dodány dovozní nebo vývozní licence nebo ostatní požadované dokumenty,
- byla dodána všechna povolení vztahující se k dotyčnému režimu a
- byla zaplacena všechna cla a poplatky nebo byla přijata příslušná opatření pro zajištění jejich výběru.

3.41. Norma
Pokud se celní orgán ujistí, že deklarant následně doplní všechny formality týkající se odbavení, propustí zboží za předpokladu, že deklarant vydá obchodní nebo úřední dokument uvádějící hlavní údaje o dotyčné zásilce, který je přijatelný celním orgánem, a za předpokladu, že pro zajištění výběru všech uplatnitelných cel a poplatků byla poskytnuta jistota, pokud je požadováno.

3.42. Norma
Pokud se celní orgán rozhodne požadovat laboratorní rozbor vzorků, podrobné technické dokumenty nebo znalecký posudek, propustí zboží dříve, než jsou známy výsledky této kontroly, za předpokladu, že byla poskytnuta v případě potřeby jistota, a za předpokladu, že se ujistí, že zboží nepodléhá zákazům nebo omezením.

3.43. Norma
Pokud bylo zjištěno porušení předpisů, celní orgán nebude před propuštěním zboží čekat na ukončení správního nebo soudního řízení za předpokladu, že zboží nepodléhá zabavení nebo odnětí nebo nebude v některé pozdější fázi potřebné jako důkaz a že deklarant zaplatí cla a poplatky a poskytne jistotu pro zabezpečení výběru jakýchkoli dodatečných cel a daní a jakýchkoli pokut, které mohou být uloženy.
Přenechání nebo zničení zboží

3.44. Norma
Pokud zboží nebylo dosud propuštěno pro domácí spotřebu nebo pokud bylo propuštěno do jiného celního režimu, a za předpokladu, že nebylo zjištěno žádné porušení předpisů, nebude od dotyčné osoby požadováno zaplacení cel a poplatků nebo tato osoba bude mít právo na jejich navrácení:
- pokud je na její žádost takové zboží přenecháno ve prospěch státu nebo pod celním dohledem zničeno nebo znehodnoceno, a to podle toho, jak celní orgán rozhodne. Všechny náklady nese dotyčná osoba,
- pokud je takové zboží zničeno nebo nenávratně ztraceno kvůli nehodě nebo zásahu vyšší moci za předpokladu, že celní orgán má takové zničení nebo ztrátu za řádně prokázanou,
- při úbytcích způsobených povahou zboží, pokud celní orgán má takové úbytky za řádně prokázané.
Veškerý odpad nebo šrot, který zbude po zničení, pokud je propuštěn pro domácí spotřebu nebo vyvezen, podléhá clům a poplatkům, které by se vztahovaly na takový odpad nebo šrot v takovém stavu dovezený nebo vyvezený.

3.45. Přechodná norma
Pokud celní orgán prodává zboží, které nebylo předmětem celního prohlášení v povolené lhůtě nebo nemůže být propuštěno, ačkoli nebylo zjištěno žádné porušení předpisů, výtěžek prodeje je po odečtení všech cel a poplatků a všech dalších vzniklých poplatků a výloh postoupen osobám oprávněným zboží přijmout nebo v případě, že to není možné, je jim po stanovenou dobu držen k dispozici.

Kapitola 4
Cla a poplatky

A. VYMĚŘENÍ, VÝBĚR A PLATBA CEL A POPLATKŮ

4.1. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví okolnosti vzniku celní a daňové povinnosti.

4.2. Norma
Lhůtu, ve které se vyměřují platná cla a poplatky, upřesní vnitrostátní právní předpisy. K vyměření dojde co nejdříve poté, co je předloženo celní prohlášení nebo je jinak založena celní nebo daňová povinnost.

4.3. Norma
Faktory, na nichž je vyměření cel a poplatků založeno, a podrobnosti vymezení těchto faktorů stanoví vnitrostátní právní předpisy.

4.4. Norma
Sazby cel a daní se stanovují v úředních tiscích.

4.5. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví rozhodný okamžik pro účely stanovení sazeb cel a poplatků.

4.6. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví metody, kterých může být používáno k placení cel a poplatků.

4.7. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví osobu nebo osoby odpovědné za platbu cel a poplatků.

4.8. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví den splatnosti a místo, kde má být platba uskutečněna.

4.9. Norma
Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví, že den splatnosti může nastat po propuštění zboží, nastane tento den nejméně 10 dnů po propuštění. Za dobu mezi dnem propuštění a dnem splatnosti se nevybírá žádný úrok.

4.10. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví lhůtu, ve které celní orgán může vymáhat cla a daně nezaplacené do dne splatnosti.

4.11. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví sazbu úroku z prodlení a podmínky použití tohoto úroku v případě, že cla a poplatky nebyly zaplaceny v den splatnosti.

4.12. Norma
Pokud došlo k zaplacení cel a poplatků, vydá se plátci potvrzení osvědčující zaplacení, neexistují-li jiné důkazy o zaplacení.

4.13. Přechodná norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví minimální hodnotu a/nebo minimální částku, pod kterou se žádná cla a poplatky nevybírají.

4.14. Norma
Pokud celní orgán zjistí, že chyby v celním prohlášení nebo ve vyměření cla a poplatků způsobí nebo způsobily, že je vybírána nebo vymáhána částka cel a poplatků nižší, než je částka právně vymahatelná, opraví chyby a vybere nedoplacenou částku. Nicméně pokud je dotyčná částka nižší než minimální částka stanovená vnitrostátními právními předpisy, celní orgán tuto částku nevybírá nebo nevymáhá.

B. ODLOŽENÁ PLATBA CEL A POPLATKŮ

4.15. Norma
Pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují odloženou platbu cel a poplatků, upřesní podmínky, za kterých je tato možnost poskytnuta.

4.16. Norma
Odložená platba se umožní v nejvyšším možném rozsahu bez vyžadování úroku.

4.17. Norma
Lhůta pro odloženou platbu cel a daní činí přinejmenším 14 dnů.

C. NAVRACENÍ CEL A POPLATKŮ

4.18. Norma
K navracení dochází, pokud je prokázáno, že došlo k přeplatku na clech a poplatcích v důsledku chyby při jejich vyměření.

4.19. Norma
K navracení dochází, pokud jde o dovezené nebo vyvezené zboží, u kterého je shledáno, že v době dovozu nebo vývozu bylo vadné nebo jinak nebylo v souladu se sjednanými charakteristikami, a je vráceno buď dodavateli nebo jiné osobě určené dodavatelem, a to za následujících podmínek:
- zboží nebylo opracováno, opraveno nebo použito v zemi dovozu a je vyvezeno zpět v přiměřené lhůtě,
- zboží nebylo opracováno, opraveno nebo použito v zemi, do které bylo vyvezeno, a je dovezeno zpět v přiměřené lhůtě.
Použití zboží nicméně není překážkou navracení, pokud toto použití bylo nezbytné ke zjištění vad nebo jiných okolností, které způsobily zpětný vývoz nebo zpětný dovoz zboží.
Místo zpětného vývozu nebo zpětného dovozu může být zboží přenecháno ve prospěch státu nebo pod celním dohledem zničeno nebo znehodnoceno, a to podle toho, jak celní orgán rozhodne. Žádné náklady tohoto přenechání nebo zničení nenese stát.

4.20. Přechodná norma
Pokud celní orgán povolí, aby zboží, pro které byl původně v celním prohlášení uveden celní režim s platbou cel a poplatků, bylo propuštěno do jiného celního režimu, dojde k navrácení všech vybraných cel a poplatků přesahujících částku splatnou podle nového režimu.

4.21. Norma
Rozhodnutí o nárocích na navrácení jsou činěna a písemně oznamována dotyčným osobám bez zbytečného odkladu a navrácení přeplatků je provedeno co nejdříve po prověření vzniklých nároků.

4.22. Norma
Pokud celní orgán zjistí, že přeplatek je důsledkem pochybení ze strany celního orgánu při vyměřování cel a poplatků, bude navrácení provedeno přednostně.

4.23. Norma
Pokud jsou stanoveny lhůty, po jejichž uplynutí se nároky na navracení nepřijímají, musí být takové lhůty dostatečně dlouhé, aby zohlednily různé okolnosti související s každým typem případu, při kterém může dojít k navracení.

4.24. Norma
K navrácení nedojde, pokud je dotyčná částka nižší než minimální částka stanovená vnitrostátními právními předpisy.

Kapitola 5
Jistota

5.1. Norma
Vnitrostátní právní předpisy vyjmenují případy, ve kterých je požadována jistota, a vymezí formy, ve kterých má být jistota poskytována.

5.2. Norma
Celní orgán stanoví částku jistoty.

5.3. Norma
Každé osobě, od které je požadováno, aby poskytla jistotu, je umožněno zvolit si jakoukoli formu jistoty za předpokladu, že je přijatelná pro celní orgán.

5.4. Norma
V případech, kdy to vnitrostátní právní předpisy umožňují, nepožaduje celní orgán jistotu, pokud je přesvědčen, že závazek vůči celnímu orgánu bude splněn.

5.5. Norma
Pokud je požadována jistota pro zabezpečení toho, aby byly splněny závazky vzniklé v celním řízení, přijme celní orgán soubornou jistotu, a to zejména od deklarantů, kteří pravidelně činí celní prohlášení u různých úřadů na celním území.

5.6. Norma
Pokud je požadována jistota, je částka jistoty, která má být poskytnuta, co nejnižší a nepřekračuje částku možných vybraných cel a poplatků.

5.7. Norma
Pokud byla poskytnuta jistota, bude uvolněna co nejdříve poté, kdy se celní orgán přesvědčí, že závazky, pro které byla jistota požadována, byly řádně splněny.

Kapitola 6
Celní kontrola

6.1. Norma
Veškeré zboží včetně dopravních prostředků, které vstupuje na celní území nebo jej opouští, bez ohledu na to, zda podléhá clům a poplatkům, podléhá celní kontrole.

6.2. Norma
Celní kontrola je omezena na míru nezbytnou pro zajištění souladu s celními předpisy.

6.3. Norma
Při provádění celní kontroly celní orgán využívá řízení rizik.

6.4. Norma
Celní orgán využívá analýzu rizik ke stanovení toho, které osoby a které zboží včetně dopravních prostředků by měly být prohlédnuty, a ke stanovení rozsahu prohlídky.

6.5. Norma
Celní orgán za účelem podpory řízení rizik přijme strategii spočívající ve zjišťování stupně provádění předpisů.

6.6. Norma
Systémy celní kontroly zahrnují kontroly na základě auditu.

6.7. Norma
Celní orgán se snaží za účelem zlepšení celních kontrol spolupracovat s ostatními celními správami a uzavírat vzájemné dohody o správní pomoci.

6.8. Norma
Celní orgán se snaží za účelem zlepšení celních kontrol spolupracovat s obchodem a uzavírat memoranda o porozumění.

6.9. Přechodná norma
Celní orgán za účelem zlepšení celních kontrol využívá v nejvyšším možném rozsahu informační technologie a elektronického obchodu.

6.10. Norma
Aby bylo zajištěno vyhovění celním požadavkům, hodnotí celní orgán obchodní systémy podniků, pokud mají tyto systémy dopad na celní činnosti.

Kapitola 7
Použití informační technologie

7.1. Norma
Pokud je to pro celní orgán a obchod úsporné a efektivní, používá celní orgán k usnadnění celních činností informační technologii. Celní orgán stanoví podmínky jejího použití.

7.2. Norma
Celní orgán používá při zavádění počítačových aplikací příslušných mezinárodně přijatých norem.

7.3. Norma
Zavádění informační technologie je v nejvyšším možném rozsahu konzultováno s přímo dotčenými stranami.

7.4. Norma
Nové nebo změněné vnitrostátní právní předpisy upraví:
- metody elektronického obchodu jako alternativu k požadavkům na papírovou dokumentaci,
- elektronické, jakož i papírové metody ověření pravosti,
- právo celního orgánu ponechat si informace pro své vlastní použití, a je-li to vhodné, vyměnit takové informace prostřednictvím technik elektronického obchodu s jinými celními správami a všemi dalšími schválenými stranami za podmínek stanovených právními předpisy.

Kapitola 8
Vztah mezi celním orgánem a třetími osobami

8.1. Norma
Dotčené osoby mají na výběr jednat s celním orgánem buď přímo, nebo jmenovat třetí osobu, která jedná jejich jménem.

8.2. Norma
Vnitrostátní právní předpisy upřesní podmínky, za kterých může osoba jednat s celním orgánem na účet jiné osoby, a stanoví odpovědnost třetích osob vůči celnímu orgánu za cla a poplatky a za jakékoli nesrovnalosti.

8.3. Norma
Celní transakce, které se dotčená osoba rozhodne provádět na vlastní účet, nesmí být vyřizovány méně výhodně ani nesmí podléhat přísnějším požadavkům než ty celní transakce, které jsou vyřizovány třetí osobou na účet dotčené osoby.

8.4. Norma
Osoba určená jako třetí osoba má ve věcech týkajících se vyřizování záležitostí s celním orgánem stejná práva jako osoba, která ji určila.

8.5. Norma
Celní orgán třetím osobám umožní, aby se účastnily jejích formálních konzultací s obchodem.

8.6. Norma
Celní orgán stanoví okolnosti, za kterých není připraven záležitosti vyřizovat se třetí osobou.

8.7. Norma
Celní orgán třetí osobě písemně oznámí rozhodnutí nevyřizovat s ní záležitosti.

Kapitola 9
Informace a rozhodnutí celního orgánu

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE

9.1. Norma
Celní orgán zajistí, aby všechny důležité informace o obecném provádění celních předpisů byly snadno dostupné všem zúčastněným osobám.

9.2. Norma
V případě, že kvůli změnám celních předpisů, správních ujednání nebo požadavků musí být informace, která byla dána k dispozici, pozměněna, celní orgán učiní změněnou informaci snadno dostupnou v dostatečném předstihu před vstupem změn v platnost, aby bylo zúčastněným osobám umožněno změny zohlednit, pokud ovšem není vyloučeno podat oznámení předem.

9.3. Přechodná norma
Celní orgán pro podporu poskytování informací využívá informační technologii.

B. INFORMACE ZVLÁŠTNÍ POVAHY

9.4. Norma
Na žádost zúčastněné osoby celní orgán co nejrychleji a co nejpřesněji poskytuje informace týkající se specifických záležitostí, na které se dotazuje zúčastněná osoba a které souvisí s celními předpisy.

9.5. Norma
Celní orgán neposkytuje pouze informace výslovně vyžádané, ale také všechny další související informace, o kterých má za to, že by s nimi měla být zúčastněná osoba seznámena.

9.6. Norma
Pokud celní orgán poskytuje informace, zajistí, aby nebyly vyzrazeny údaje soukromé nebo důvěrné povahy týkající se celního orgánu nebo třetích stran, pokud není takové zveřejnění požadováno nebo povoleno vnitrostátními právními předpisy.

9.7. Norma
Pokud celní orgán nemůže poskytnout informace bezplatně, omezuje se jakýkoliv poplatek na výši přibližných nákladů poskytnutých služeb.

C. ROZHODNUTÍ

9.8. Norma
Na písemnou žádost dotčené osoby oznámí celní orgán ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy písemně své rozhodnutí. Je-li rozhodnutí pro dotčenou osobu nepříznivé, musí být odůvodněno a musí být připojeno poučení o právu podat opravný prostředek.

9.9. Norma
Za předpokladu, že celní orgán má všechny informace, které považuje za nezbytné, vydává na písemnou žádost zúčastněné osoby závazná rozhodnutí.

Kapitola 10
Opravné prostředky v celních věcech

A. PRÁVO NA PODÁNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

10.1. Norma
Vnitrostátní právní předpisy upravují právo na podání opravného prostředku v celních věcech.

10.2. Norma
Každá osoba, která je přímo dotčena rozhodnutím nebo opomenutím celního orgánu, má právo na podání opravného prostředku.

10.3. Norma
Osobě přímo dotčené rozhodnutím nebo opomenutím celního orgánu je rozhodnutí nebo opomenutí na žádost odůvodněno ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy. Poté následuje možnost podat opravný prostředek.

10.4. Norma
Vnitrostátní právní předpisy stanoví právo podat první opravný prostředek k celnímu orgánu.

10.5. Norma
Pokud je opravný prostředek podaný k celnímu orgánu zamítnut, má odvolatel právo na další opravný prostředek k orgánu nezávislému na celní správě.

10.6. Norma
V poslední instanci má odvolatel právo na opravný prostředek k soudnímu orgánu.

B. FORMA A ODŮVODNĚNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

10. 7. Norma
Opravný prostředek se podává písemně a uvádí důvody, na kterých se zakládá.

10.8. Norma
Pro předložení opravného prostředku proti rozhodnutí celního orgánu se stanoví lhůta, která musí být taková, aby byl odvolateli poskytnut dostatečný čas pro prostudování zpochybňovaného rozhodnutí a k přípravě opravného prostředku.

10.9. Norma
Pokud je opravný prostředek podáván k celnímu orgánu, celní orgán nepožaduje v každém jednotlivém případě, aby byly společně s opravným prostředkem předloženy důkazy, ale za odpovídajících okolností poskytne přiměřený čas pro předložení takových důkazů.

C. PŘEZKOUMÁNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

10.10. Norma
Celní orgán o opravném prostředku rozhodne co nejdříve a písemně své rozhodnutí oznámí odvolateli.

10.11. Norma
Pokud je opravný prostředek podaný k celnímu orgánu zamítnut, celní orgán své rozhodnutí písemně odůvodní a poučí odvolatele o jeho právu podat další opravný prostředek k správnímu nebo nezávislému orgánu a o všech lhůtách pro podání takového opravného prostředku.

10.12. Norma
Pokud je opravnému prostředku vyhověno, celní orgán co nejdříve uvede rozhodnutí nebo rozsudek nezávislého nebo soudního orgánu v účinnost, s výjimkou případů, kdy celní orgán podal proti rozsudku opravný prostředek.