SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 57
rozeslána dne 7.12.2005

127

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. února 2005 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 3. prosince 2005.

Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu této Dohody v platnost končí platnost Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsané v Praze dne 23. května 2000 a vyhlášené pod č. 89/2000 Sb. m. s.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY
O VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTĺ

Vláda České republiky
a
vláda Slovenské republiky

(dále jen "smluvní strany")

vycházejíce z potřeby vytvoření pravidel vzájemné ochrany vyměňovaných utajovaných skutečností,

a majíce v úmyslu zajistit ochranu utajovaných skutečností, které byly v souladu s právními předpisy státu jedné ze smluvních stran takto označeny a předány do státu druhé smluvní strany prostřednictvím oprávněných orgánů nebo subjektů v souladu s potřebou vyhovět požadavkům státní správy a samosprávy, nebo v rámci smluv o spolupráci, obchodních kontraktů a objednávek uzavřených mezi orgány státní správy a orgány samosprávy, právnickými osobami a fyzickými osobami obou států,

se dohodly takto:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a)   "Utajované skutečnosti" jsou informace, bez ohledu na jejich nosič a formu, které je třeba v souladu s právními předpisy států smluvních stran chránit proti neoprávněnému nakládání a které byly v souladu s těmito předpisy náležitě označeny stupněm utajení.
b)   "Příslušné orgány" jsou orgány států smluvních stran, uvedené v článku 12 této Dohody, odpovídající v souladu s právními předpisy států smluvních stran za ochranu a vzájemné předávání utajovaných skutečností.
c)   "Pověřené orgány" jsou takové státní orgány a orgány samosprávy, které v souladu s právními předpisy států smluvních stran zajišťují ochranu předávaných utajovaných skutečností; kontrolu činnosti pověřených orgánů vykonávají příslušné orgány.
d)   "Utajovaný kontrakt" je právní vztah mezi dvěma či více kontrahenty, ve kterém jsou definována jejich vymahatelná práva a povinnosti a jehož součástí jsou nebo mohou být utajované skutečnosti.
e)   "Kontrahent" je fyzická nebo právnická osoba, která je právně způsobilá uzavírat kontrakty.
f)   "Třetí strana" je státní orgán, organizace nebo kontrahent, jenž je subjektem jiného státu či mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Dohody.

Článek 2
Porovnatelnost stupňů utajení

Smluvní strany se dohodly na vzájemné srovnatelnosti uvedených stupňů utajení:

Česká republika Slovenská republika
Přísně tajné Prísne tajné
Tajné Tajné
Důvěrné Doverné
Vyhrazené Vyhradené

Článek 3
Vzájemné uznávání bezpečnostních prověrek

Smluvní strany budou navzájem uznávat osvědčení o bezpečnostních prověrkách osob (dále jen "osvědčení") druhého státu, vydaná v souladu s jeho právními předpisy. Potvrzení o průmyslové bezpečnosti právnických osob (dále jen "potvrzení") druhého státu vydaná v souladu s jeho právními předpisy mohou smluvní strany uznat, pokud o to byly požádány druhou smluvní stranou. Příslušné orgány jsou povinny si navzájem sdělovat informace o změnách osvědčení a potvrzení, které souvisejí s činnostmi vykonávanými na základě této Dohody, zejména pokud došlo k jejich odnětí nebo ke snížení stupně jejich utajení.

Článek 4
Označování utajovaných skutečností

(1) Předané utajované skutečnosti musí být příslušným orgánem státu přijímající smluvní strany nebo na jeho podnět označeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy srovnatelným stupněm utajení podle článku 2 této Dohody.

(2) Příslušný orgán státu přijímající smluvní strany změní nebo zruší stupeň utajení, popřípadě zabezpečí změnu či zrušení stupně utajení jen na základě písemného oznámení nebo žádosti příslušného orgánu státu předávající smluvní strany. Změnu nebo zrušení stupně utajení si příslušné orgány sdělí bez zbytečného odkladu.

Článek 5
Vnitrostátní opatření

(1) Příslušné a pověřené orgány přijmou, v souladu s právními předpisy států smluvních stran, všechna nezbytná opatření potřebná k zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předávány podle této Dohody nebo se kterými se kontrahent seznámí v souvislosti s utajovaným kontraktem.

(2) Utajované skutečnosti lze užívat pouze pro účel, pro který byly předány, a mohou být zpřístupněny jen osobám, u nichž byla provedena bezpečnostní prověrka na příslušný stupeň utajení a které se s nimi potřebují seznamovat kvůli plnění svých pracovních úkolů. Žádná jiná osoba není pouze na základě své hodnosti, funkce nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce oprávněna seznamovat se s předanými utajovanými skutečnostmi.

(3) Předané utajované skutečnosti nesmí být zpřístupněny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany.

Článek 6
Kontrakty

(1) Před uzavřením utajovaného kontraktu si příslušný orgán státu předávající smluvní strany vyžádá od příslušného orgánu státu přijímající smluvní strany písemnou informaci o tom, že kontrahent má potvrzení příslušného stupně.

(2) Příslušný orgán státu předávající smluvní strany doručí příslušnému orgánu státu přijímající smluvní strany seznam utajovaných skutečností předávaných v rámci utajovaného kontraktu včetně jejich stupňů utajení.

(3) Příslušný orgán státu přijímající smluvní strany písemně potvrdí příjem seznamu předávaných utajovaných skutečností.

Článek 7
Předávání utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti jsou přepravovány ze státu jedné smluvní strany do státu druhé smluvní strany diplomatickou cestou.

(2) Předávání utajovaných skutečností elektromagnetickým přenosem se uskutečňuje s použitím certifikovaných kryptografických prostředků.

(3) Příslušné orgány mohou dohodnout jiné způsoby předávání utajovaných skutečností.

Článek 8
Překlady a reprodukce

(1) Překlady utajovaných skutečností mohou provádět pouze osoby, u nichž byla provedena bezpečnostní prověrka odpovídající stupni utajení originálu. Překlad musí být označen stejným stupněm utajení jako originál.

(2) V případě reprodukce utajovaných skutečností musí být reprodukován rovněž jejich původní stupeň utajení. Reprodukce utajovaných skutečností je možné vyhotovit pouze v nevyhnutně potřebném množství.

(3) Překlad a reprodukce utajovaných skutečností označených jako PŘĺSNĚ TAJNÉ a TAJNÉ/PRĺSNE TAJNÉ a TAJNÉ je možné provést pouze na základě písemného povolení příslušného orgánu státu předávající smluvní strany.

Článek 9
Likvidace

(1) Utajované skutečnosti a jejich nosiče musí být zničeny nebo modifikovány tak, aby se zabránilo jakékoliv možnosti jejich obnovy.

(2) Utajované skutečnosti označené jako PŘĺSNĚ TAJNÉ a TAJNÉ/PRĺSNE TAJNÉ a TAJNÉ nesmí být příjemcem zničeny bez písemného souhlasu příslušného orgánu státu předávající smluvní strany. Kopie záznamu o zničení těchto utajovaných skutečností se doručí příslušnému orgánu státu předávající smluvní strany.

Článek 10
Návštěvy

(1) Návštěvám, které vyžadují přístup k utajovaným skutečnostem státu druhé smluvní strany, musí být příslušným orgánem tohoto státu nebo, jsou-li k tomu zmocněny, také jeho pověřenými orgány uděleno povolení.

(2) Žádost o povolení návštěvy zašle příslušný nebo pověřený orgán státu návštěvníka příslušnému nebo pověřenému orgánu navštíveného státu zpravidla ve lhůtě deseti pracovních dní před uskutečněním návštěvy.

(3) Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat následující údaje:

a)   jméno a příjmení, datum a místo narození a číslo cestovního dokladu návštěvníka,
b)   státní příslušnost návštěvníka,
c)   funkci návštěvníka a název subjektu, který zastupuje, popřípadě název a další bližší identifikaci utajovaného kontraktu, na kterém se podílí,
d)   informaci o stupni bezpečnostní prověrky návštěvníka,
e)   účel návštěvy a předpokládané datum příjezdu a odjezdu,
f)   údaje týkající se subjektu, který má být navštíven.

(4) V případě opakovaných návštěv jsou příslušné nebo pověřené orgány oprávněny schválit seznamy pravidelných návštěvníků. Platnost těchto seznamů je nejdéle dvanáct měsíců.

Článek 11
Porušení ochrany utajovaných skutečností

(1) Došlo-li k neoprávněnému přístupu k utajovaným skutečnostem předaným ze státu druhé smluvní strany nebo nelze-li takový přístup vyloučit, je nutné to bezodkladně sdělit příslušnému orgánu státu předávající smluvní strany.

(2) Porušením ochrany utajovaných skutečností podle odstavce 1 se zabývají orgány státu, na jehož území k porušení došlo. O výsledku je nutné informovat příslušný orgán státu druhé smluvní strany.

Článek 12
Náklady

Výdaje vzniklé při provádění této Dohody hradí ta smluvní strana, které výdaje vznikly.

Článek 13
Příslušné orgány

(1) Příslušné orgány jsou:

  V České republice:

  Národní bezpečnostní úřad

  Ve Slovenské republice:

  Národný bezpečnostný úrad

(2) Změny příslušných orgánů si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou.

(3) K provádění této Dohody mohou příslušné orgány sjednávat prováděcí ujednání.

Článek 14
Vztah k jiným smlouvám

Touto Dohodou nejsou dotčeny závazky v oblasti ochrany utajovaných skutečností vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 15
Konzultace a inspekce

(1) Příslušné orgány se budou navzájem informovat o platných právních předpisech týkajících se ochrany utajovaných skutečností a o jejich změnách a doplňcích.

(2) K zabezpečení spolupráce při provádění této Dohody si budou příslušné orgány na požádání navzájem poskytovat konzultace.

(3) Příslušné orgány budou spolupracovat při ověřování dostatečné ochrany předávaných utajovaných skutečností a při provádění inspekcí.

Článek 16
Řešení rozporů

Případné rozdílnosti týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním mezi příslušnými orgány a nebudou řešeny žádným národním či mezinárodním soudem nebo třetí stranou.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost šedesátého dne následujícího po dni přijetí pozdějšího oznámení, kterým si smluvní strany diplomatickou cestou navzájem sdělí splnění podmínek nezbytných k jejímu vstupu v platnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

(2) Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

(3) Dnem vstupu této Dohody v platnost končí platnost Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsané dne 23. května 2000 v Praze.

(4) Utajované skutečnosti předané na základě Dohody uvedené v odstavci 3 budou ode dne vstupu této Dohody v platnost chráněny podle jejích ustanovení.

(5) Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu kdykoliv písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení platnosti této Dohody se bude s utajovanými skutečnostmi předanými nebo vzniklými na jejím základě nakládat v souladu s principy této Dohody, dokud to jejich charakter a utajení budou vyžadovat.

Dáno v Bratislavě dne 3. února 2005, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Mgr. Jan Mareš v. r. 
ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Za vládu
Slovenské republiky
Ing. Aurel Ugor v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu