SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 43
rozeslána dne 1.9.2005

93

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2004 byly v Praze podepsány Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. září 2005. Ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 současně s Dohodou.

Novozélandská strana Dohodu a Ujednání předběžně prováděla v souladu s článkem 14 odst. 2 Dohody od 1. března 2005.

Počínaje dnem 1. července 2005 zvýšila novozélandská strana jednostranně počet pracovních víz (článek 1 odst. 2 Ujednání), která jsou na základě Dohody vydávána občanům České republiky, ze 100 na 1000.

Česká znění Dohody a Ujednání se vyhlašují současně.

Dohoda
o programu pracovní dovolené
mezi
vládou České republiky
a
vládou Nového Zélandu

Vláda České republiky a vláda Nového Zélandu (dále jen "strany") se ohledně provádění programu pracovní dovolené ("Program") mezi oběma státy dohodly takto: 

Povinnosti novozélandské strany

Článek 1

Novozélandská strana vydá, s výhradou článku 2, prostřednictvím vízového úřadu na žádost občana České republiky pracovní vízum použitelné po dobu jednoho roku od data vydání jakékoliv osobě splňující všechny následující požadavky:

(a)   je občanem České republiky s trvalým pobytem v České republice v době podání žádosti;
(b)   uspokojivě vysvětlí vízovému úředníkovi, že jejím prvotním zájmem je strávit dovolenou na Novém Zélandě s tím, že zaměstnání zde bude spíše vedlejším než hlavním účelem pobytu;
(c)   je v době podání žádosti ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;
(d)   nedoprovázejí ji děti;
(e)   je držitelem platného cestovního pasu České republiky;
(f)   má zpáteční jízdenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové jízdenky;
(g)   má podle posouzení příslušných úřadů dostatečné prostředky k úhradě životních nákladů po dobu pobytu na Novém Zélandě;
(h)   zaplatí předepsaný poplatek za žádost o pracovní vízum;
(i)   souhlasí s tím, že bude mít po celou dobu svého pobytu na Novém Zélandě platné zdravotní pojištění a sdružené pojištění pro případ hospitalizace; a
(j)   splní veškeré zdravotní požadavky pro vstup na území Nového Zélandu.

Článek 2

Novozélandská strana každoročně vydá občanům České republiky pracovní víza uvedená v článku 1 až do počtu stanoveného v samostatném ujednání sjednaném stranami za tímto účelem.

Článek 3

S výhradou článku 2 udělí novozélandská strana občanovi České republiky bezplatně pracovní povolení, pokud má pracovní vízum vydané podle článku 1 a splňuje všechny požadavky uvedené v článku 1. Pracovní povolení bude takové osobě uděleno při jejím příjezdu na Nový Zéland a bude platné po dobu nejvýše jednoho roku od data vstupu na území Nového Zélandu.

Článek 4

Každý občan České republiky, který vstoupil na území Nového Zélandu na základě této dohody, je povinen dodržovat právní předpisy Nového Zélandu a podmínky Programu. Účastníci Programu nemají povoleno být během svého pobytu trvale zaměstnáni a nesmí během svého pobytu pracovat pro téhož zaměstnavatele déle než tři měsíce. Během svého pobytu na Novém Zélandu se mohou zapsat do jednoho nejvýše tříměsíčního vzdělávacího či studijního kurzu.

Povinnosti české strany

Článek 5

Česká strana vydá, s výhradou článku 6, prostřednictvím vízového úřadu na žádost občana Nového Zélandu dlouhodobé vízum, použitelné po dobu 1 roku od data vydání, jakékoliv osobě splňující všechny následující požadavky:

(a)   je občanem Nového Zélandu s trvalým pobytem na Novém Zélandu;
(b)   hodlá strávit dovolenou v České republice s tím, že zaměstnání zde bude spíše vedlejším než hlavním účelem pobytu;
(c)   je v době podání žádosti ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;
(d)   nedoprovázejí ji děti;
(e)   je držitelem platného novozélandského cestovního pasu;
(f)   má zpáteční jízdenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové jízdenky;
(g)   má podle posouzení příslušných úřadů dostatečné prostředky k úhradě životních nákladů po dobu pobytu v České republice;
(h)   předloží podepsané prohlášení o tom, že nikdy nebyla odsouzena pro trestný čin na Novém Zélandu;
(i)   předloží 2 fotografie;
(j)   zaplatí předepsaný poplatek za udělení víza;
(k)   předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu stanoveném vnitrostátním právem České republiky; a
(l)   splní veškeré zdravotní požadavky nezbytné pro vstup na území České republiky.

Článek 6

Česká strana každoročně vydá občanům Nového Zélandu víza uvedená v článku 5 až do počtu stanoveného v samostatném ujednání sjednaném stranami za tímto účelem.

Článek 7

Každý občan Nového Zélandu, kterému bylo uděleno vízum podle článku 5 a splňuje všechny požadavky uvedené v článku 5, může v průběhu svého pobytu na území České republiky být zaměstnán bez pracovního povolení po dobu nejvýše jednoho roku.

Článek 8

Každý občan Nového Zélandu, který vstoupil na území České republiky na základě této dohody je povinen dodržovat právní předpisy České republiky a podmínky Programu. Účastníci Programu nemají povoleno být během svého pobytu trvale zaměstnáni a nesmí během svého pobytu pracovat pro téhož zaměstnavatele déle než tři měsíce. Během svého pobytu v České republice se mohou zapsat do jednoho nejvýše tříměsíčního vzdělávacího či studijního kurzu.

Obecná ustanovení

Článek 9

Platnost víza vydaného v rámci Programu není možné prodloužit a vízum není možné vydat opakovaně téže osobě.

Článek 10

1. Každá ze stran muže odmítnout jakoukoliv konkrétní žádost, kterou obdrží.

2. Každá ze stran může v souladu se svým právním řádem odepřít vstup na své území jakékoliv osobě účastnící se Programu, kterou by považovala za nežádoucí, či vyhostit ze země jakoukoliv takovou osobu, které byl povolen vstup na základě této dohody.

Článek 11

Příslušné orgány obou stran budou vydávat příslušná víza a pracovní povolení bez zbytečného prodlení. Strany si navzájem diplomatickou cestou oznámí administrativní postupy a podmínky související s prováděním Dohody. Strany se budou vzájemně informovat o relevantních změnách svých příslušných právních předpisů souvisejících s prováděním Dohody.

Článek 12

Kterákoliv ze stran může dočasně pozastavit provádění této dohody, úplně či částečně, z důvodů veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, při nebezpečí přistěhovalectví nebo za účelem řešení závažných porušení rovnováhy na trhu práce. Jakékoliv takové pozastavení a datum nabytí jeho účinnosti bude druhé straně oznámeno diplomatickou cestou.

Článek 13

1. Každá ze stran si může kdykoliv diplomatickou cestou vyžádat konzultace týkající se výkladu nebo provádění ustanovení této dohody, včetně jakýchkoliv otázek, vztahujících se k možné neslučitelnosti jakýchkoli změn jejich příslušných právních předpisů, nebo administrativních postupů a podmínek s ustanoveními této dohody, nebo týkající se jakýchkoliv návrhů změn této dohody. Druhá strana odpoví na takovou žádost do 60 dní.

2. Dohoda bude přezkoumána po uplynutí dvou (2) let od data jejího vstupu v platnost a poté na žádost kterékoliv ze stran.

Článek 14

1. Každá ze stran oznámí druhé straně písemně diplomatickou cestou splnění vnitrostátních právních podmínek nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po obdržení pozdějšího z oznámení.

2. Každá strana muže oznámit druhé straně své rozhodnutí předběžně provádět Dohodu až do splnění podmínek uvedených v odstavci 1.

3. Každá strana může ukončit platnost této dohody na základě výpovědi, oznámené druhé straně písemně diplomatickou cestou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. V případě ukončení platnosti se ustanovení této dohody budou nadále aplikovat na osoby, kterým již bylo vydáno vízum na základě Dohody až do skončení platnosti víza v každém jednotlivém případě.

Dáno v Praze dne 11. října 2004 ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu České republiky

PhDr. Petr Kolář v. r. 
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Nového Zélandu

Peter William Hamilton v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Ujednání
mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu

Vláda České republiky a vláda Nového Zélandu (dále jen "účastníci") se na základě Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsané v Praze dne 11. října 2004, (dále jen "Dohoda") dohodly takto:

Článek 1

1. Český účastník vydá občanům Nového Zélandu při splnění podmínek Dohody víza do celkového počtu 100 v jednom kalendářním roce.

2. Novozélandský účastník vydá občanům České republiky při splnění podmínek Dohody pracovní víza do celkového počtu 100 v jednom kalendářním roce.

Článek 2

Účastníci mohou kdykoli výměnou diplomatických nót dohodnout jiný počet víz, která mohou být v jednom kalendářním roce vydána podle Dohody.

Článek 3

1. Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu, nejdříve však dnem, kdy vstoupí v platnost Dohoda.

2. Platnost tohoto ujednání skončí společně s platností Dohody.

Dáno v Praze dne 11. října 2004 ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky

PhDr. Petr Kolář v. r. 
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Nového Zélandu

Peter William Hamilton v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec