SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 26
rozeslána dne 11.5.2005

54

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. července 2003 byla v Bruselu a Praze podepsána Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství a Českou republikou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 2. července 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je autentickým zněním Dohody, se vyhlašují současně.

Zvláštní vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova v České republice roční fiannční dohoda pro rok 2003
mezi
Komisí Evropských společenství jménem Evproského společenství
a
Českou republikou roční finanční dohoda pro rok 2003

Komise Evropských společenství, dále jen "Komise", jednající za Evropské společenství a jeho jménem, dále jen "Společenství", na straně jedné, a "Česká republika"

na straně druhé, dále společně nazývané jako "smluvní strany".

Vzhledem k tomu, že:

(1) Nařízením Rady (ES) č. 1268/1999, o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období1) ve znění Nařízení (ES) č. 696/20032), byl založen Zvláštní vstupní Program pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen "SAPARD"), který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství;

(2) Plán předložený Českou republikou byl schválen jako Program rozvoje zemědělství a venkova rozhodnutím přijatým v souladu s článkem 4 odst. 5 Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 dne 26. října 2000. Program byl (naposledy) novelizován rozhodnutím ze dne 23. prosince 2002;

(3) Dne 10. prosince 2001 byla uzavřena Víceletá finanční dohoda mezi Komisí jednající jménem Společenství a Českou republikou, naposledy novelizována Roční finanční dohodou pro rok 2002 mezi Komisí Evropských společenství jednající jménem Evropského společenství a Českou republikou, (dále jen "VFD"), která stanoví v článku 2, že finanční závazek Společenství se stanoví v ročních finančních dohodách;

(4) Je nezbytné stanovit finanční závazek Společenství na rok 2003 pro provádění Programu rozvoje zemědělství a venkova a jakýchkoli dodatků k tomuto Programu (dále jen "Program") v České republice a stanovit dobu platnosti tohoto závazku. S ohledem na ustanovení Nařízení Komise (ES) 2222/2000 ze dne 7. června 2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období3), ve znění Nařízení (ES) 188/20034), je nezbytné prodloužit časovou platnost finančních závazků stanovených v Ročních finančních dohodách pro rok 2000, 2001 a 2002. Z téhož důvodu je také nezbytné upravit ustanovení ve Víceleté finanční dohodě týkající se předložení žádostí o platbu z Komise;

(5) Je třeba vzít v úvahu, že po určitou dobu poté, co se Česká republika stane členským státem, Agentura SAPARD může uzavírat smlouvy s příjemci. Ustanovení musí být přizpůsobeno tak, aby požadavky těchto smluv odrážely změny v postavení České republiky;

(6) Obecně platí, že postupy při zadávání veřejných zakázek musí být realizovány tak, aby zaručovaly transparentnost, nebyly diskriminační a nebyly příčinou žádných střetů zájmů. Příslušná ustanovení VFD by v souladu s tím měla být novelizována;

(7) Se objevily určité nesrovnalosti týkající se VFD, které musí být řešeny.

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Účel

Tato dohoda stanoví finanční závazek Společenství vůči České republice pro rok 2003. Mění také Víceletou finanční dohodu podepsanou dne 5. února 2001, v platném znění a také Roční finanční dohody pro rok 2000, 2001 a 2002.

Článek 2
Závazek

Finanční příspěvek Společenství na rok 2003 je omezen částkou 23 760 154 EUR. Tento závazek je platný pouze pro provádění Programu v platném znění, v souladu s Víceletou finanční dohodou, uzavřenou mezi Společenstvím a Českou republikou.

Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2006.

Žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nesmí být uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv Českou republikou týkajících se formy pomoci pro Rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.

Článek 4
Změna Roční finanční dohody pro rok 2000

Článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2000 uzavřené mezi Komisí a Českou republikou se mění takto:

"Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2004.

Žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nesmí být uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv Českou republikou týkajících se formy pomoci pro Rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.".

Článek 5
Změna Roční finanční dohody pro rok 2001

Článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2001 uzavřené mezi Komisí a Českou republikou se mění takto:

"Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2005.

Žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nesmí být uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv Českou republikou týkajících se formy pomoci pro Rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.".

Článek 6
Změna Roční finanční dohody pro rok 2002

Článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2002 uzavřené mezi Komisí a Českou republikou se mění takto:

"Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2006.

Žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nesmí být uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv Českou republikou týkajících se formy pomoci pro Rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.".

Článek 7
Změna Víceleté finanční dohody

Víceletá finanční dohoda se mění takto:

1. Článek 9 odstavec 1 v oddílu A se nahrazuje následujícím:

"1. Agentura SAPARD předkládá čtvrtletně Komisi žádosti o platby v souladu s formulářem D-1 podle oddílu D, jež jsou podepsány, ověřeny a předloženy Národním schvalujícím úředníkem jménem České republiky, a to nejpozději jeden měsíc po konci každého čtvrtletí. Dodatečné žádosti je možno předkládat, pouze pokud je to odůvodněno rizikem, že bude čistý zůstatek na SAPARD EURo účtu vyčerpán před zpracováním následující čtvrtletní žádosti, nebo pokud existuje riziko zproštění se závazku v souladu s ustanoveními příslušné Roční finanční dohody.".

2. V článku 11 oddílu A je v odstavci 7 odkaz "do 30. září" změněn na "před 30. zářím".

3. V článku 13 oddílu A se bod 1 (b) nahrazuje následujícím:

"(b) prevenci a řešení domnělých a skutečných případů podvodů a nesrovnalostí.".

4. V článku 14 oddílu A se bod 2.6 nahrazuje následujícím:

"2.6 Pravidla pro zadávání zakázek na služby, práce a dodávky v České republice musí být transparentní, nediskriminační a nesmí být příčinou střetů zájmů. Musí být v souladu s pravidly uvedenými v příručce Komise nazvané "Smlouvy o službách, dodávkách a dílech uzavírané v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi"5). Neuplatní se však požadavek na předběžné schválení ze strany Komise uvedený v této příručce. Obstarávané služby, díla a dodávky musí pocházet ze Společenství nebo ze zemí uvedených v bodu 8 oddílu F. Avšak postupy při zadávání veřejných zakázek, které budou započaty po vstupu do Evropské unie, musí být prováděny v souladu s legislativou Společenství.".

5. V článku 4 odstavci 2 oddílu B se bod (j) nahrazuje následujícím:

"(j) obecné náklady na daný projekt, jako jsou poplatky architektům, inženýrům, konzultantům a právní poplatky, studie proveditelnosti na přípravu a/nebo realizaci projektu a náklady na získání patentů a licencí přímo spojené s projektem, jež přesahují 12 % celkových přijatelných nákladů na projekt kromě těchto obecných nákladů;".

6. V příloze k oddílu E je poslední odstavec každého příkladu A až E včetně nahrazen následujícím:

Náš audit byl proveden v době od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR. Zpráva o našich zjištěních se zasílá ve stejný den jako toto potvrzení. Toto potvrzení zahrnuje také SAPARD EURo účet.".

7. Text v položce 5 oddílu F se nahrazuje následujícím:

f"Nesrovnalostí se rozumí jakékoli porušení této dohody a z ní vyplývajících smluv, vyplývající z jednání nebo opominutí provozovatele6), v jehož důsledku dojde, nebo by došlo, k újmě obecného rozpočtu Evropských společenství vyplývající z neodůvodněné položky výdajů.

Podvodem se rozumí jakýkoli úmyslný čin nebo opomenutí vztahující se k:

(i)  

použití nebo předložení nepravdivých, nepřesných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů, které mají nebo by mohly zapříčinit zneužití nebo chybné zadržení prostředků z obecného rozpočtu Evropských společenství;

(ii)  

neoznámení informací v rozporu s určitou povinností, se stejným účinkem, jak je uvedeno v (i);

(iii)  

nesprávné použití takových prostředků pro účely jiné, než pro které byly původně přiděleny.".

8. Text v položce 6 oddílu F je nahrazen následujícím:

"Správní opatření a sankce je možno uložit provozovatelům, pokud jejich činnost mohla vést formou nesprávné aplikace této dohody nebo z ní vyplývajících smluv k pokusu nebo způsobení újmy na příspěvku Společenství, a také fyzickým nebo právnickým osobám, které se účastnily nesprávného jednání nebo od kterých se očekává reakce na nesprávné jednání s cílem zamezit jeho uskutečnění.".

Článek 8
Účinnost

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy se obě smluvní strany navzájem informují o provedení všech formálních náležitostí nezbytných pro její uzavření.

Článek 9
Podpis

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích v anglickém jazyce a v českém jazyce, pouze anglický text je autentický.

V Bruselu a v Praze, v tomto pořadí, dvacátý druhý den měsíce července roku dva tisíce tři.

Za Komisi Evropských společenství
Franz FISCHLER v. r.
člen Komise
Za Českou republikou
Mgr. Bohuslav SOBOTKA v. r.
Ministr financí

1)   OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 87 - 93.
2)   OJ L 99, 17. 4. 2003, str. 24.
3)   OJ L 253, 7. 10. 2000, str. 5.
4)   OJ L 27, 1. 2. 2003, str. 14.
5)   SEC (1999) 1801/2.
6)   Pro účely tohoto bodu a bodu 8 se "provozovatelem" rozumí všechny fyzické nebo právnické osoby nebo jiné orgány uznávané vnitrostátním právem (soukromé osoby, podniky, veřejná zařízení nebo regionální a místní úřady státu).