SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 25
rozeslána dne 2.5.2005

52

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. října 2002 byla v Bruselu a v Praze podepsána Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dne 19. června 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je autentickým zněním Dohody, se vyhlašují současně.

Zvláštní vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova v České republice
roční finanční dohoda pro rok 2001
mezi
Českou republikou
a
Komisí evropských společenství
jménem Evropského společenství
roční finanční dohoda pro rok 2001

"Česká republika"

na straně jedné, a

Komise Evropských společenství, dále jen "Komise", jednající za Evropské společenství a jeho jménem, dále jen "Společenství",

na straně druhé,

dále společně nazývané jako "smluvní strany",

Vzhledem k tomu, že

(1) Nařízením Rady (ES) č. 1268/1999, o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období, byl založen Zvláštní vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen "SAPARD"), který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství1);

(2) Plán předložený Českou republikou byl schválen jako Program rozvoje zemědělství a venkova rozhodnutím přijatým v souladu s článkem 4 odst. 5 Nařízení (ES) č. 1268/1999 dne 26. října 2000;

(3) Dne 10. prosince 2001 byla uzavřena Víceletá finanční dohoda mezi Společenstvím a Českou republikou, kde se stanoví v článku 2, že finanční závazek Společenství se stanoví v ročních finančních dohodách;

(4) Je nezbytné stanovit finanční závazek Společenství na rok 2001 pro provádění Programu rozvoje zemědělství a venkova a jakýchkoli dodatků k tomuto Programu (dále jen "Program") v České republice a stanovit dobu platnosti tohoto závazku;

(5) Roční finanční dohoda pro rok 2000 mezi Společenstvím a Českou republikou stanoví datum 31. prosince 2002 jako časové omezení platnosti ročního závazku z roku 2000. Protože v roce 2000 nebylo přijato žádné rozhodnutí Komise, svěřující řízení nástroje SAPARD agenturám v České republice, je potřebné změnit článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2000 tak, že se prodlouží doba trvání závazku až do 31. prosince 2003;

(6) Na základě mimořádných přírodních katastrof způsobujících záplavy v srpnu 2002, zkušeností získaných od podpisu Víceleté finanční dohody mezi Společenstvím a Českou republikou se jeví nezbytným učinit určité změny této dohody;

se dohodly takto:

Článek 1
Účel

Tato dohoda stanoví finanční závazek Společenství vůči České republice pro rok 2001. Mění také Víceletou finanční dohodu, podepsanou dne 5. února 2001, jakož i Roční finanční dohodu pro rok 2000, podepsanou dne 5. února 2001.

Článek 2
Závazek

Finanční příspěvek Společenství na rok 2001 je omezen částkou 22 896 727 EUR. Tento závazek je platný pro provádění Programu v souladu s Víceletou finanční dohodou, uzavřenou mezi Společenstvím a Českou republikou.

Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2003.

Článek 4
Změna Roční finanční dohody pro rok 2000

Článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2000, uzavřené mezi Komisí a Českou republikou, se upravuje následujícím způsobem:

"Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, uvedeného v článku 2, který nebyl vypořádán platbou na účet, nebo pro nějž nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2003.".

Článek 5
Úprava Víceleté finanční dohody

Víceletá finanční dohoda, uzavřená mezi Komisí a Českou republikou, se mění takto:

1. V článku 8 se první věta nahrazuje následujícím:

"Korespondence týkající se jakýchkoliv otázek spadajících do působnosti této Víceleté finanční dohody a nebo do působnosti ročních finančních dohod, jak je stanoveno v článku 2, případně s uvedením čísla a názvu Programu, se zasílá na následující adresy:

pro Společenství:
Commission of the European Communities
Directorate General Agriculture
SAPARD Unit
Rue de la Loi, 130, B - 1049 Brussels
Telephone: 00 32 2 2967 337
Fax: 00 32 2 29 51746
E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int

pro Českou republiku:
Ministerstvo financí
Náměstek ministra
Národní schvalující úředník
Odbor Národního fondu
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Česká republika.".

2. V oddíle A

- Článek 3 odst. 3 se nahrazuje následujícím:

"3. Rozhodnutí o pověření Agentur v ČR může být prozatímního charakteru za předpokladu splnění podmínek a příslušných ustanovení uvedených v prvním pododstavci odstavce 1.".

- Článek 7 odst. 2 se nahrazuje následujícím:

"2. Platba Komise z příspěvku Společenství se vyplácí v souladu s Roční finanční dohodou(-ami) uvedenou v článku 2 této Dohody na SAPARD EURO účet za podmínky, že při ověřováních uvedených v článku 9 tohoto oddílu nebyly zjištěny žádné problémy.".

- V článku 7 odst. 4 se první věta nahrazuje následujícím:

"4. Pokud není v Roční finanční dohodě stanoveno jinak, Komise se automaticky zprostí.".

- V článku 14 bod 2.6, poznámka pod čarou č. 4 se nahrazuje následujícím:

"SEC (1999) 1801/2".

- V článku 14 se bod 2.9 nahrazuje následujícím:

"2.9 Agentura SAPARD zajistí, aby byla podána přiměřená publicita o dostupnosti podpory. Při zveřejnění bude zmíněno spolufinancování Společenství a pozornost bude zaměřena na potenciální manažery projektu a jeho realizátory tak, aby byl získán co nejširší výběr potenciálních manažerů projektů a realizátorů projektů. Standardní formuláře žádostí s jasným návodem k vyplnění a podmínkami přijatelnosti budou stanoveny dříve, než bude zveřejněna podoba Programu. Žádné poplatky nesmí být uloženy potenciálním příjemcům nebo těm, kteří požádají o informace, včetně formulářů žádostí vztahujících se k Programu. Tímto ustanovením není dotčeno ukládání poplatků, jež jsou věcně ukládány v jiných odvětvích hospodářství.".

- Se vkládá následující článek:

"Článek 16
Mimořádné přírodní katastrofy

Za předpokladu, že nařízení Rady 1268/1999 bylo příslušně upraveno, může v souladu s tím Komise v případě, že určí, že Českou republiku postihla mimořádná přírodní katastrofa, a na základě odůvodněné žádosti České republiky, zvýšit podíl spolufinancování Společenství celkové veřejné pomoci pro příslušné projekty v postiženém regionu a na určitou dobu nad míru stanovenou v rámci Programu, maximálně však do 85 %. Kromě toho, Komise může povolit odchýlení se od následujících ustanovení této části Dohody:

a)   bylo-li příslušně upraveno nařízení Rady 1268/1999, může být v souladu s tím limit 50 %, jak je uveden v čl. 5 odst. 6 a 7, nahrazen limity až do 75 %,
b)   v článku 7 odst. 5 druhý pododstavec, žádosti o dodatečné platby na účet mohou být založeny také na odhadech potřeb způsobených očekávaným dopadem mimořádné přírodní katastrofy,
c)   v článku 8 odst. 1 (b)

požadavek výkazů výdajů vynaložených příjemcem doložených přijatými fakturami může být nahrazen řádným rozhodnutím Agentury SAPARD o podpoře projektu. Kritéria pro taková rozhodnutí musí být uvedena v odůvodněné žádosti České republiky a schválena Komisí. Příjemce se musí zavázat, že v období nepřesahujícím jeden rok předloží výkazy výdajů skutečně vynaložených, jak je stanoveno v článku 8 odst. 1 (b). Žádná platba jakémukoliv příjemci nesmí dle této derogace přesáhnout 20 % všech nákladů investice schválených Agenturou SAPARD. Platba je předmětem odpovídajících záruk

ustanovení omezující výkazy výdajů na události, které se nevyskytly dříve než v den, kdy byla uzavřena smlouva, kterou se žadatel stal příjemcem, je nahrazeno dnem, kdy nastalo postižení mimořádnou přírodní katastrofou,

d)   v článku 14 bod 2.6, povinnost pro zadávání zakázek na služby, práce a dodávky veřejnými orgány být v souladu s příručkou Komise, může být nahrazena méně náročnými ustanoveními, včetně těch, která povolují sjednané postupy, kdy veřejné orgány osloví dodavatele dle svého výběru a sjednají podmínky smlouvy s jedním nebo více z nich.".

3. V oddílu B

- V článku 4 odst. 3 bod (c) se nahrazuje následujícím:

"(c) Výdaje, s výjimkou infrastruktury a lidských zdrojů, vynaložené příjemcem, kdy více než 25 % kapitálu příjemce vlastní veřejný orgán nebo organizace.".

- Do článku 4 se vkládá následující nový odstavec:

"6. Rozhodne-li Komise, že Českou republiku postihla mimořádná přírodní katastrofa, může na základě odůvodněné žádosti České republiky schválit pro příslušné projekty v postižené oblasti a na stanovenou dobu odchýlení se od ustanovení odst. 2 (e), 3 (b), 3 (c) a 4 shora uvedených.".

4. V oddílu D

- Výkaz výdajů a žádost o platbu na formuláři D-1 se nahrazují formulářem ve formě uvedené v příloze této Dohody.

- Formulář D-3 (finanční identifikace) se vypouští.

- Tabulka A1 doplňuje formulář D-1.

Článek 6
Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy se obě smluvní strany navzájem informují o splnění všech formálních náležitostí nezbytných pro její uzavření.

Článek 7
Podpis

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích v anglickém jazyce a v českém jazyce, pouze anglický text je autentický.

V Bruselu a v Praze, v tomto pořadí, třicátý den měsíce října roku dva tisíce dva.

Za Českou republiku:
Mgr. Bohuslav SOBOTKA
Ministr financí

Za Komisi Evropských společenství:
Franz FISCHLER
člen Komise

(Příloha)