SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 13
rozeslána dne 1.4.2003

42

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2003 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. dubna 2004.

Článek 17 odst. 2 stanoví, že pokud se kterákoli ze Stran stane členským státem Evropské unie, tato Dohoda končí v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení kterékoliv ze Stran. Dohoda tak přestane platit dne 1. května 2004.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU MAĎARSKÉ REPUBLIKY
O POSUZOVÁNĺ SHODY A AKCEPTACI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA MAĎARSKÉ REPUBLIKY, dále jen "Strany",

MAJĺCE NA ZŘETELI svůj společný závazek dodržovat zásady volného pohybu zboží a podporovat jakost výrobků, tak aby zajistily zdraví a bezpečnost svých občanů a ochranu životního prostředí, a to i prostřednictvím technické pomoci a dalších forem vzájemné spolupráce,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Strany požádaly o členství v Evropské unii a toto členství předpokládá účinné provádění acquis Evropského společenství,

UZNÁVAJĺCE postupné přijímání a provádění práva Evropského společenství,

MAJĺCE NA ZŘETELI, ŽE v sektorech, na které se vztahuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (dále jen "Dohoda"), jak české, tak maďarské národní právo podstatně přejímá právo Evropského společenství,

MAJĺCE NA VĚDOMĺ úzký vztah Stran k Evropskému společenství a skutečnost, že Strany uzavřely Evropskou dohodu, zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a příslušným státem na straně druhé (dále jen "Evropská dohoda"), a Protokoly k těmto Evropským dohodám o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (dále jen "PECA"), které se vztahují na řadu sektorů,

VEDENY PŘÁNĺM uzavřít tuto Dohodu zajišťující uplatňování vzájemné akceptace průmyslových výrobků, které splňují požadavky pro to, aby byly podle zákona uvedeny na trh na území státu jedné ze Stran, a vzájemného uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje národní právo, a na základě sektorů zařazených v jejich PECA, se kterými je tato Dohoda paralelní,

MAJĺCE NA MYSLI své postavení smluvních stran Dohody o zřízení Světové obchodní organizace uzavřené v Marrakeshi dne 15. dubna 1994, a zejména u vědomí svých závazků vyplývajících z Dohody o technických překážkách obchodu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Účel

Účelem této Dohody je usnadnit odstraňování technických překážek obchodu mezi Stranami u průmyslových výrobků. Prostředkem k tomuto cíli je postupné přijímání a provádění práva Evropského společenství do národních práv států Stran, která jsou ekvivalentní s právem Evropského společenství.

Tato Dohoda upravuje:

(1) vzájemnou akceptaci průmyslových výrobků, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na území státu jedné ze Stran;

(2) vzájemné uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje národní právo odpovídající právu Evropského společenství, seznam obojích právních předpisů je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody.

Článek 2
Definice

Pro účely této Dohody

- "průmyslovými výrobky" se rozumějí výrobky, jež jsou uvedeny v článku 9 Evropské dohody mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsané v Luxemburgu dne 4. října 1993, a v Protokolu 3 k této Dohodě, a v článku 8 Evropské dohody mezi Maďarskou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 16. prosince 1991, a v Protokolu 3 k této Dohodě, ustanovení v obou výše uvedených Dohodách jsou identická (dále jen "Evropské dohody");
- "právem Evropského společenství" se rozumí jakékoliv právní předpisy a prováděcí postupy Evropského společenství, které se vztahují na konkrétní situaci, riziko či kategorii průmyslových výrobků;
- "národním právem" se rozumí jakékoliv právní předpisy a prováděcí postupy, jimiž Strana přejímá právo Evropského společenství, které se vztahuje na konkrétní situaci, riziko či kategorii průmyslových výrobků;
- výrazem "PECA" se společně rozumí Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaný v Bruselu dne 26. února 2001, a Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Maďarskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaný v Bruselu dne 26. února 2001.

Pojmy používané v této Dohodě mají význam daný národním právem.

Článek 3
Vzájemná akceptace průmyslových výrobků

Strany se za účelem vzájemné akceptace dohodly, že průmyslové výrobky, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na území státu jedné Strany, mohou být uvedeny na trh druhé Strany bez dalšího omezení. Tímto nejsou dotčeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodu veřejné morálky, veřejného pořádku nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Takové zákazy a omezení se však nesmí stát nástrojem svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi státy Stran.

Článek 4
Vzájemné uznávání výsledků postupů posuzování shody

Strany souhlasí s tím, že budou uznávat výsledky postupů posuzování shody provedených v souladu s národním právem, jehož seznam je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody. Pro účely takového uznávání shody nebudou Strany vyžadovat opakování postupů, ani nebudou klást dodatečné požadavky.

Článek 5
Ochranná doložka

Jestliže Strana zjistí, že průmyslový výrobek, který byl uveden na trh na území jejího státu na základě této Dohody a je používán v souladu s jejím předpokládaným užitím, může ohrozit bezpečnost nebo zdraví uživatelů či jiných osob, či jakýkoli jiný oprávněný zájem chráněný právními předpisy uvedenými v přílohách, může učinit vhodná opatření vedoucí ke stažení takového výrobku z trhu, k zákazu jeho uvádění na trh, uvádění do provozu či používání, nebo k omezení jeho volného pohybu. Přílohy stanoví postup, který se v takových případech použije.

Článek 6
Rozšíření působnosti

Strany mohou změnit přílohy nebo doplnit nové, v případě rozšíření rozsahu PECA, v souladu s postupem stanoveným v článku 13.

Článek 7
Původ

Ustanovení této Dohody se vztahují na průmyslové výrobky bez ohledu na jejich původ.

Článek 8
Závazky Stran týkající se jejich správních úřadů a osob

1. Strany zajistí, aby správní úřady pod jejich jurisdikcí, odpovědné za účinné zavádění národního práva, trvale tyto právní předpisy uplatňovaly. Dále zajistí, aby tyto správní úřady mohly, kde to bude na místě, provádět notifikaci osob, pozastavovat či obnovovat pozastavenou notifikaci nebo ji rušit, zajišťovat shodu průmyslových výrobků s národním právem, nebo požadovat jejich stažení z trhu.

2. Strany zajistí, aby osoby notifikované pod jejich jurisdikcí k posuzování shody podle požadavků národního práva uvedeného v přílohách trvale vyhovovaly požadavkům národního práva. Dále provedou všechna opatření potřebná proto, aby si tyto osoby udržely nezbytnou způsobilost k provádění činností, pro něž jsou notifikovány.

Článek 9
Notifikované osoby

Osobami notifikovanými pro účely této Dohody budou v počátečním stadiu osoby uvedené v seznamech, které si Strany vyměnily před ukončením postupů pro vstup této Dohody v platnost. Poté se bude pro notifikování osob pro posuzování shody podle požadavků národního práva uvedeného v přílohách používat následující postup:

(a)   jedna ze Stran písemně předloží druhé Straně svou notifikaci;
b)   po písemném potvrzení jejího přijetí druhou Stranou bude osoba od toho data považována za notifikovanou a způsobilou pro posuzování shody podle požadavků uvedených v přílohách.

Jestliže se jedna ze Stran rozhodne zrušit notifikaci osoby pod svou jurisdikcí, uvědomí o tom písemně druhou Stranu. Osoba přestane provádět posuzování shody podle požadavků uvedených v přílohách nejpozději od data, kdy byla notifikace zrušena. Posuzování shody provedené před tímto datem však zůstane v platnosti, pokud Společný výbor nerozhodne jinak.

Pouze osoby notifikované a přijaté v rámci PECA mohou jednat jako notifikovaná osoba podle této Dohody.

Článek 10
Ověřování notifikovaných osob

1. Každá ze Stran může požádat druhou Stranu, aby ověřila technickou způsobilost notifikované osoby pod její jurisdikcí a plnění stanovených požadavků touto osobou. Taková žádost bude zdůvodněna tak, aby umožnila Straně odpovědné za notifikaci provést požadované ověření a urychleně informovat druhou Stranu. Strany mohou také přezkoumat osobu společně, za účasti příslušných správních úřadů. Za tímto účelem Strany zajistí plnou spolupráci osob pod svou jurisdikcí. V zájmu vyřešení všech zjištěných problémů Strany učiní všechny příslušné kroky a využijí jakékoliv potřebné dostupné prostředky.

2. Pokud nelze problémy vyřešit ke spokojenosti obou Stran, mohou Strany oznámit předsedovi Společného výboru svůj rozpor s uvedením důvodů. Společný výbor může rozhodnout o vhodném postupu.

3. Pokud a dokud Společný výbor nerozhodne jinak, notifikace osoby a uznání její způsobilosti provádět posuzování shody podle požadavků národního práva uvedeného v přílohách budou částečně či zcela pozastaveny od data, kdy byla neshoda Stran oznámena předsedovi Společného výboru.

Článek 11
Výměna informací a spolupráce

V zájmu zajištění správného a jednotného uplatňování a výkladu této Dohody se Strany, jejich správní úřady a notifikované osoby zavazují:

(a)   vyměňovat si všechny relevantní informace týkající se provádění práva a prováděcích postupů, včetně zejména informací o postupech, které zajišťují plnění stanovených požadavků notifikovanými osobami;
(b)   zapojit se, kde to bude na místě, do příslušných informačních a koordinačních mechanismů a dalších souvisejících činností Stran;
(c)   vést své osoby ke spolupráci s cílem dosáhnout ujednání o vzájemném uznávání v dobrovolné sféře.

V případě nutnosti si Strany mohou navzájem poskytovat technickou spolupráci a konzultace, aby podpořily spolupráci mezi svými notifikovanými osobami.

Článek 12
Důvěrnost

Představitelé, odborníci a další zástupci Stran jsou povinni i po ukončení výkonu svých povinností nesdělovat informace získané v rámci této Dohody, které mají povahu služebního tajemství. Tyto informace nesmějí být použity pro jiné účely než ty, které předpokládá tato Dohoda.

Článek 13
Správa Dohody

1. Tímto se zřizuje Společný výbor, který se skládá ze zástupců Stran. Je odpovědný za účinné provádění této Dohody.

2. Společný výbor činí svá rozhodnutí a přijímá doporučení na základě konsensu.

3. Společný výbor určí svůj jednací řád.

4. Společný výbor může posuzovat jakoukoliv záležitost týkající se této Dohody. Zvláště má pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se:

a)   změn příloh, aniž by byly dotčeny příslušné vnitrostátní postupy;
b)   připojování nových příloh, aniž by byly dotčeny příslušné vnitrostátní postupy;
c)   jmenování společného týmu nebo týmů odborníků k prověření technické způsobilosti notifikované osoby a plnění stanovených požadavků touto osobou;
d)   výměny informací o navrhovaných a provedených změnách českého a maďarského národního práva uvedených v přílohách;
e)   zvážení nových nebo dodatečných postupů posuzování shody týkajících se sektoru, na který se vztahuje některá z příloh;
f)   vyřešení jakýchkoliv otázek souvisejících s prováděním této Dohody;
g)   rozšíření působnosti této Dohody na třetí státy.

Článek 14
Řešení sporů

1. Kterákoliv ze Stran může předložit spor vztahující se k výkladu nebo provádění této Dohody Společnému výboru. Společný výbor bude usilovat o urovnání sporu a musí mu být předloženy veškeré informace, které mohou pomoci k plnému posouzení situace a nalezení vzájemně přijatelného řešení. K tomuto účelu zváží Společný výbor veškeré možné prostředky pro hladké provádění Dohody.

2. Pokud spor nelze vyřešit v souladu s odstavcem 1 v průběhu 6 měsíců od oznámení Společnému výboru, může být na žádost kterékoliv ze Stran předán k rozhodčímu řízení. Každá ze Stran může notifikovat druhé Straně jmenování rozhodce; druhá Strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Společný výbor jmenuje třetího rozhodce. Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů. Každá strana sporu musí učinit opatření, jež si žádá provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 15
Dohody s třetími státy

Dohody o vzájemném uznávání postupů posuzování shody uzavřené jednou ze Stran se státem, který není Stranou této Dohody, nezakládají povinnost druhé Strany přijmout výsledky postupů posuzování shody provedených v tomto třetím státě, pokud o tom neexistuje výslovná dohoda mezi Stranami v rámci Společného výboru.

Článek 16
Přílohy

Přílohy k této Dohodě jsou její nedílnou součástí.

Článek 17
Vstup v platnost a doba trvání

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni přijetí pozdější diplomatické nóty, potvrzující ukončení příslušných vnitrostátních postupů potřebných pro vstup Dohody v platnost.

2. Každá ze Stran může ukončit Dohodu písemným oznámením druhé Straně. Ukončení se stane účinným prvního dne třetího měsíce po dni, kdy druhá Strana oznámení obdržela. Pokud se kterákoliv ze Stran stane členským státem Evropské unie, tato Dohoda končí v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení kterékoliv ze Stran.

V Budapešti dne 10. října 2003 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky

Hana Hubáčková v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky v Maďarské republice
Za vládu Maďarské republiky

Pongorné dr. Marianna Csákvári v. r.
náměstkyně ministra průmyslu a dopravy
Maďarské republiky

PŘĺLOHY

(Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě)