SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 49
rozeslána dne 14.10.2002

112

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2001 bylo v Bruselu přijato a jménem České republiky podepsáno Memorandum o porozumění mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA).

S Memorandem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 12.1 dne 15. května 2001. Pro Českou republikou vstoupilo v platnost podle ustanovení téhož článku dne 13. června 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

EUROPA
MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ

mezi

VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENOU SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY FINSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
a
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
a
MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY
a
VLÁDOU MAăARSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVĺ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA

ohledně

Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu,
programů a aktivit (EUROPA)

OBSAH

NÁZEV

PREAMBULE  

ODDĺL I  POJMY A ZKRATKY  *

ODDĺL II  ROZSAH  

ODDĺL III  ŘĺZENĺ  

ODDĺL IV  FINANČNĺ ZÁLEŽITOSTI 

ODDĺL V  KONTRAKTY A VZTAHY S PRŮMYSLEM  

ODDĺL VI  BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY  

ODDĺL VII  NÁROKY A ODPOVĚDNOST 

ODDĺL VIII  UVOLNĚNĺ A VYUŽITĺ INFORMACĺ  

ODDĺL IX  PRODEJE A PŘEVODY INFORMACĺ 

ODDĺL X  CELNĺ POPLATKY, DANĚ A PODOBNÉ DÁVKY 

ODDĺL XI  VSTUP NOVÝCH ČLENŮ  

ODDĺL XII  TRVÁNĺ, ZMĚNY, UKONČENĺ A ODSTOUPENĺ  

ODDĺL XIII  ŘEŠENĺ SPORŮ  

ODDĺL XIV  PODPISY

PREAMBULE

Vláda Rakouské republiky zastoupená spolkovým ministrem obrany, ministr národní obrany Belgického království, ministr obrany České republiky, ministr obrany Dánského království, ministr obrany Finské republiky, ministr obrany Francouzské republiky, spolkový ministr obrany Spolkové republiky Německo, ministr obrany Helénské republiky, vláda Maďarské republiky zastoupená ministrem obrany, ministr obrany Italské republiky, ministr obrany Lucemburského velkovévodství, ministr obrany Nizozemského království, ministr obrany Norského království, ministr obrany Portugalské republiky, ministr obrany Španělského království, vláda Švédského království zastoupená ministrem obrany, ministr národní obrany Turecké republiky a ministr obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, dále jen účastníci;

uznávajíce výhody spolupráce v oblasti obranného výzkumu a technologie (research and technology - R&T) v rámci WEAG;

přejíce si, aby mohli dosáhnout stanoveného cíle vytvořit z WEAG fórum pro volbu spolupráce v oblasti R&T v Evropě;

přejíce si vytvořit podmínky větší transparentnosti a flexibility pomocí nových mechanizmů v tomto memorandu;

přejíce si napomáhat větším možnostem pro spolupráci mezi všemi účastníky vytvořením evropských výzkumných seskupení (European Reasearch Groupings - ERG), která budou existovat vedle stávajících nástrojů v oblasti R&T v rámci WEAG a jiných fór a která budou v zásadě otevřená všem účastníkům;

uznávaje, že rostoucí spolupráce v oblasti R&T by též zvýšila možnosti společných vývojových programů;

usilujíce o co nejlepší využití svých vlastních vývojových kapacit v oblasti R&T, vyvarovat se duplikace práce, která není nezbytná, podporovat nezávislost a získat co nejefektivnější a cenově nejvýhodnější výsledky cestou spolupráce v rámci společných výzkumných aktivit ve svých státních výzkumných zařízeních a cestou státního nebo společného financování programů ve svých vlastních průmyslových podnicích;

přejíce si koordinovat své kooperativní obranné výzkumné aktivity organizovaným a systematickým způsobem, aby všichni účastníci měli větší možnost přístupu k informacím o navrhovaných R&T plánech ostatních účastníků, a tím zvýšili potenciál pro programy R&T s širší spoluprací;

přejíce si umožnit existujícím orgánům zabývajícím se oblastí R&T v rámci WEAG, aby hrály roli ve výše zmíněných aktivitách;

majíce výhody z kooperativního obranného výzkumu prováděného v rámci jiných ujednání o spolupráci, přejíce si, aby podle tohoto memoranda bylo možné pokračovat v provádění bilaterálních či multilaterálních programů se zúženým počtem účastníků, včetně práce, která by se jinak vykonávala podle jiného stávajícího ujednání v oblasti R&T, a přejíce si vytvořit možnost náhrady, pokud to bude vhodné, těchto jiných ujednání;

uznávajíce nezbytnost účasti evropského průmyslu při spolupráci v oblasti R&T a výsledné výhody posilování obranné technologie a průmyslové základny a přejíce si řádně řídit oblast R&T na pozadí restrukturalizovaného obranného průmyslu a vhodně zacházet s takovými průmyslovými podniky, včetně nadnárodních průmyslových seskupení;

uznávajíce, že dialog s průmyslem v záležitostech oblasti R&T bude podstatným prvkem při vytváření Evropského trhu s obranným vybavením (European Defence Equipment Market - EDEM);

dosáhli následujícího porozumění:

ODDĺL I - POJMY A ZKRATKY

Výchozí informace  

znamená jakoukoli informaci, která není vytvořena nebo formulována v rámci konkrétního projektu v oblasti výzkumu a technologie podle tohoto memoranda.

DDI  

znamená Developing Defence Industry (rozvojový obranný průmysl).

Uvolňující účastník  

znamená účastník, který uvolňuje informace jinému účastníkovi podle tohoto memoranda, nebo jakékoli ERG podle tohoto memoranda.

ERG  

znamená European Research Grouping (Evropské výzkumné seskupení):

skupina účastníků, kteří si přejí provádět buď program v oblasti výzkumu a technologie anebo jednotlivý projekt v oblasti výzkumu a technologie.

Člen ERG  

znamená signatář ujednání o ERG podle tohoto memoranda.

Výstupní informace  

znamená jakoukoli informaci, která je vytvořena nebo formulována v rámci konkrétního projektu v oblasti výzkumu a technologie podle tohoto memoranda.

Informace  

znamená jakoukoli informaci, vědomost nebo údaj, bez ohledu na formu nebo charakteristiku včetně například těch, které: mají vědeckou nebo technickou povahu, jsou pokusnými nebo zkušebními údaji, návrhy, vylepšeními, fotografiemi, softwarem (včetně zdrojového kódu), zprávou, příručkou, specifikací, procesem, technikou, vynálezem (ať již patentovaných nebo ne), technickým výkresem, zvukovou nahrávkou, polovodičovou topografií, obrazovou reprodukcí, nákresem a jiným grafickým vypodobněním; ať na magnetickém pásku, v počítačové paměti nebo jakékoli jiné formě a podléhající nebo nepodléhající autorskoprávní či jiné právní ochraně.

Účastník  

znamená signatář tohoto memoranda.

Přijímající účastník  

namená účastník, který přijímá informaci od uvolňujícího účastníka.

Plán v oblasti výzkumu a technologie (R&T)  

znamená popis (který může existovat ve formě seznamu) práce v oblasti kooperativního výzkumu a technologie, kterou účastník zamýšlí provádět v daném časovém období, nebo popis oblastí výzkumu a technologie, ve kterých má účastník zájem na vytváření návrhů spolupráce.

Program v oblasti výzkumu a technologie (R&T)  

znamená rozsah kooperativních výzkumných aktivit v oblasti přípravných i pokročilých technologií, jejichž vyzrávání může vést k vývoji technologicky dokonalejších konvenčních vojenských systémů.

Projekt v oblasti výzkumu a technologie (R&T)  

znamená jednotlivá aktivita, která může probíhat v rámci programu v oblasti výzkumu a technologie a která má jasně definovaný cíl, trvání, náklady a očekávaný výsledek.

Technologická systematizace  

znamená společný rámec nebo systém společně akceptovaný všemi účastníky, který popisuje obsah plánu v oblasti výzkumu a technologie každého účastníka.

Třetí strana  

znamená jakákoli osoba, entita či stát, který není účastníkem. Státní úřady účastníka nejsou pokládány za třetí stranu.

WEAG  

znamená Western European Armaments Group (Západoevropská skupina pro vyzbrojování).

ODDĺL II - ROZSAH

2.1

Účastníci uznávají, že budou provádět všechna následující ustanovení tohoto memoranda v souladu s jejich příslušnými národními právními předpisy a postupy.

2.2

Toto memorandum je zastřešujícím ujednáním pro spolupráci v oblasti výzkumu a technologie. Na jeho základě mohou účastníci provádět bilaterální a multilaterální výzkum, předvádění technologií a testování konvenčních technologií vztahujících se k obraně cestou:

systematického a vyčerpávajícího studia teoretické a experimentální povahy, včetně technické a operační analýzy;

-

praktické aplikace strojírenství a vědeckých znalostí k obranným účelům;

-

rozvoje myšlenek, postupů a experimentálního hardwaru s aplikací v obranném sektoru, včetně plánování a realizace simulace, vědeckých procesů a předváděcích modelů technologií.

Účastníci vytvoří vhodné ujednání o ERG v souladu s ustanoveními tohoto memoranda za účelem provádění těchto aktivit v oblasti výzkumu a technologie.

2.3

Všichni účastníci se navzájem budou informovat o svých plánech v oblasti výzkumu a technologie s ohledem na zvýšené možnosti, aby bylo možné identifikovat potenciální oblasti další spolupráce. Účastníci zpřístupní nezbytné informace, aby bylo možné dosáhnout tento cíl, kromě těch případů, kdy citlivost potenciálních oblastí vyžaduje omezení co do množství uvolněných informací. Proto si mezi sebou účastníci vytvoří centrální databázi s informacemi o svých plánech v oblasti výzkumu a technologie, ke které bude mít přístup každý z účastníků a do které každý z účastníků bude včas a pravidelně přispívat. Bude rovněž dohodnut způsob včasného informování průmyslového sektoru o těchto plánech.

2.4

Centrální databáze informací bude používat technologickou systematizaci schválenou WEAG. Účastníci mohou ovšem své plány v oblasti výzkumu a technologie předkládat za použití jejich národní technologické systematizace.

2.5

Účastníci přezkoumají možnosti zefektivnění koordinace svých národních programů a projektů v oblasti výzkumu a technologie, aby snížili duplikaci úsilí, zvýšili své schopnosti a umožnili vzájemnou závislost.

2.6

Bilaterální nebo multilaterální obranný výzkum a technologie v rozsahu výše uvedeného odstavce 2.2 může být prováděna následujícími způsoby:

a)

výměnou informací;

b)

společným výzkumem a technologiemi, včetně předváděcích modelů technologií;

c)

prováděním společných zkoušek anebo experimentů;

d)

výměnou materiálů anebo vybavení;

e)

poskytnutím času ve zvláštních národních výzkumných zařízeních;

f)

vysláním nebo výměnou vědeckého personálu;

g)

jinými formami spolupráce v oblasti výzkumu a technologie po vzájemné dohodě.

ODDĺL III - ŘĺZENĺ OBECNĚ

3.1

Účastníci budou společně odpovídat za fungování tohoto memoranda a za zajištění dodržování jeho ustanovení.

3.2

Funkce účastníků s ohledem na fungování tohoto memoranda budou vykonávány cestou Panelu II WEAG, který bude mít obecný dohled nad tímto memorandem a bude odpovědný za řešení všech záležitostí obecné povahy, které v rámci memoranda vyvstanou. Panel II bude orgánem odpovědným za zřízení a údržbu databáze informací o plánech v oblasti výzkumu a technologie, zmiňovaných v odstavcích 2.3 a 2.4. To zahrnuje konverzi národních technologických systematizací na technologickou systematizaci WEAG a uspořádání k předání příslušných informací průmyslu. Panel II bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat informace vycházející z databáze, aby identifikoval příležitosti ke spolupráci, a učiní vše možné k převedení těchto příležitostí do společných programů nebo projektů v oblasti výzkumu a technologie. Panel II bude posuzovat jakékoliv věci s ohledem na soulad jakýchkoli ujednání o ERG s tímto memorandem. Pokud se bude jednat o výše uvedených věcech, zástupce každého účastníka v Panelu II bude mít jeden hlas a všechna rozhodnutí budou přijímána jednomyslně.EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ SESKUPENĺ (ERG)

3.3

ERG mohou vytvořit dva či více účastníků, kteří si přejí uskutečnit program v oblasti výzkumu a technologie nebo jednotlivý projekt v oblasti výzkumu a technologie. Ustanovení řídící činnost každého ERG budou stanovena ujednáním o ERG, které bude v souladu s tímto memorandem. Ujednání o ERG budou podepisována určenými zástupci každého ze zúčastněných účastníků.

3.4

Všichni účastníci musí být včas informováni o návrhu na vytvoření nového ERG, aby každý účastník, který má zájem, mohl vyjádřit své přání zúčastnit se. Taková informace musí minimálně obsahovat informace podle níže uvedených pododstavců 3.6 a) až c). V zásadě budou ERG otevřena všem účastníkům tohoto memoranda a v zájmu rozšiřování možností spolupráce v maximální míře budou všichni účastníci usilovat o členství ve všech ERG v co nejširším rozsahu. Měla by být přijata opatření k umožnění aktivní účasti zemí DDI. Účastníci však uznávají, že členství v každém ERG bude založeno případ od případu a proto se počet účastníků, kteří se nakonec k ERG připojí, může měnit.

3.5

Jakmile je vysloven návrh na vytvoření nového ERG, účastníci, kteří tak učinili (zakládající účastníci) a všichni ostatní případní členové, kteří vyjádřili pevný úmysl účastnit se od počátku, mohou zahájit projednávání příslušného ujednání o ERG. V průběhu projednávání mohou zakládající účastníci a jakýkoliv jiní případní členové, kteří jsou připraveni ujednání podepsat, tak učinit a pracovat podle něj. Budou ovšem pokračovat v rozhovorech s dalšími účastníky, kteří mají zájem vstoupit do ERG, a to kdykoli před nebo po podpisu ujednání.

3.6

Ujednání o ERG budou přinejmenším obsahovat:

a)

jména účastníků účastnících se daného ERG;

b)

cíle a rozsah daného ERG;

c)

ustanovení regulující přístup nových členů;

d)

uspořádání řízení daného ERG;

e)

podrobnosti týkající se výhod a odpovědností, které se budou vztahovat na členy daného ERG společně s těmi, které již byly stanoveny v tomto memorandu;

f)

ustanovení týkající se dělby práce, financování, uzavírání kontraktů, nároků a odpovědnosti a práv průmyslového vlastnictví, specifických pro dané ERG;

g)

specifická ustanovení pro práci se zeměmi DDI, včetně ujednání o dělbě práce a nákladů specifických pro DDI, bude-li to nutné;

h)

ustanovení upravující řešení sporů v rámci daného ERG, v souladu s ODDĺLEM XIII (Řešení sporů) tohoto memoranda;

i)

ustanovení upravující trvání a změny daného ujednání o ERG, jeho rozpuštění nebo odstoupení kteréhokoli z členů;

j)

ustanovení řešící záležitosti smluvní odpovědnosti v souladu s odstavcem 5.1.

3.7

Nehledě k ustanovením odstavce 3.2 výše budou rozhodnutí týkající se činnosti konkrétního ERG záležitostí pouze členů takového ERG a pouze členové takového ERG budou mít hlasovací právo.

ODDĺL IV - FINANČNĺ ZÁLEŽITOSTI

4.1

Každý z účastníků ponese své vlastní náklady spojené s řízením a správou tohoto memoranda. Náklady na provoz databáze informací o plánech v oblasti výzkumu a technologie, jak je požadováno výše v odstavcích 2.3, 2.4 a 3.2, budou rozděleny mezi účastníky podle klíče sdílení nákladů WEAG.

4.2

Každé ujednání o ERG bude obsahovat ustanovení, stanovená členy tohoto ERG, upravující jejich finanční odpovědnosti v rámci daného ERG. V zásadě se ovšem budou aplikovat následující ustanovení:

a)

každý účastník ponese své vlastní náklady stanovené v jakémkoli ujednání o ERG nebo jakémkoli projektu v oblasti výzkumu a technologie, včetně nákladů spojených s jeho kontrakty, ať již zadávaných v rámci jeho vlastního státu nebo zadávaných jeho jménem jiným účastníkem či mezinárodní organizací;

b)

účastník urychleně vyrozumí jakéhokoli jiného zainteresovaného účastníka, pokud nebudou k dispozici finanční prostředky ke splnění jeho závazků podle jakéhokoli ujednání o ERG či jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie; Zainteresovaní účastníci budou poté jednat a mohou pokračovat ve změněném nebo omezeném rozsahu, pokud si to budou přát.

4.3

Pokud jeden účastník bude mít smluvní závazky jménem jiného účastníka (účastníků), pak tento účastník (účastníci) budou platit svůj podíl na těchto závazcích a dají k dispozici finanční prostředky ve výši a v čase, které mohou být těmito závazky vyžadovány. Před splatností těchto závazků může být požadován přesun finančních prostředků účastníku, který příslušnou smlouvu sjednává.

4.4

Tam, kde se v rámci ERG předpokládá částečná finanční účast průmyslu, musí členové takového ERG začlenit do svého ujednání o ERG nezbytná ustanovení pokrývající všechny aspekty jejich práv a povinností vůči jejich průmyslovým partnerům.

ODDĺL V - KONTRAKTY A VZTAHY S PRŮMYSLEM

KONTRAKTY

5.1

Členové ERG se mohou rozhodnout, že kontrakty budou zadávány v rámci jejich vlastních států nebo zadávány jejich jménem jiným účastníkem či mezinárodní organizací, ke které mají vhodný právní vztah. Nezbytná ustanovení pro uzavírání kontraktů budou stanovena příslušným ujednáním o ERG. Tato ustanovení budou vždy zahrnovat otázky odpovědnosti vyplývající z takových kontraktů.

5.2

Jestliže se jakýkoli účastník rozhodne, že je nezbytné zadat kontrakt v rámci jeho státu, aby mohl naplnit svoji odpovědnost v ERG nebo v jakémkoli projektu v oblasti výzkumu a technologie, zadá tento účastník kontrakt v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a postupy jeho státu a s takovými výjimkami a odchylkami, které jeho postupy umožňují a které jsou považovány za nezbytné. Bude výhradně odpovědný za své vlastní kontrakty a žádný další účastník (účastníci) neponese žádnou odpovědnost plynoucí z takových kontraktů bez jeho předchozího písemného souhlasu.

5.3

Pokud se členové ERG rozhodnou, že jeden člen by měl zadat kontrakt jménem jiného člena (členů), zadá tento člen kontrakt v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a postupy svého státu a s takovými výjimkami a odchylkami, které jeho postupy umožňují a které jsou považovány za nezbytné.

5.4

Kontrakty se budou zásadně zadávat formou soutěže.

VZTAHY S PRŮMYSLEM

5.5

Účastníci budou usilovat o to, aby umožnili průmyslovému sektoru podílet se na procesu formulace evropské strategie v oblasti výzkumu a technologie a provádění kooperativních programů a projektů v oblasti výzkumu a technologie v následujících oblastech:

a)

zvážením celkové schopnosti evropské průmyslové obranné technologie na všech úrovních při přípravě ujednání o ERG nebo projektů v oblasti výzkumu a technologie;

b)

zajištěním toho, aby civilní technologie byly příslušným způsobem vyhodnoceny z pohledu řešení obranných problémů, včetně řízení technologií dvojího užití;

c)

zajištěním toho, aby byly komerční záležitosti obsažené v ujednáních o ERG řešeny vhodným způsobem. Tyto záležitosti budou zahrnovat, ale nikoliv výlučně:f Práva duševního vlastnictví;f  Uznání ekonomických zájmů;f  Přístup k informacím;f  Způsobilost ucházet se o práci;f  Soutěž;f Nadnárodní společnosti, jejich vlastnictví a řízení, umístění a přístup k výzkumným zařízením;f  Postupy při návštěvách;

d)

vyhledáváním poznatků o možném dopadu budoucí průmyslové restrukturalizace v Evropě uvnitř i mimo obrannou průmyslovou základnu.

ODDĺL VI - BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY

BEZPEČNOST

6.1

Všechny utajované informace vyměňované mezi účastníky při vedení, řízení a dohledu nad tímto memorandem a při jejich vzájemném informování se o plánech v oblasti výzkumu a technologie budou využívány, předávány, ukládány a zajišťovány a bude s nimi nakládáno v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy účastníků v oblasti bezpečnosti, a to v rozsahu, ve kterém poskytují úroveň ochrany ne méně přísnou, než je poskytována utajovaným informacím ZEU, jak stanoví Bezpečnostní směrnice ZEU (RS 100).

6.2

Při vytváření ERG mohou členové těchto ERG požadovat, aby byl utajovaný materiál chráněn v souladu s Bezpečnostními směrnicemi ZEU RS 100, nebo mohou požadovat, aby byl chráněn v souladu s ustanoveními jakékoli bilaterální či multilaterální bezpečnostní dohody přístupné všem členům konkrétního ERG. Takové bezpečnostní dohody, na které se bude odvolávat, budou vhodně popsány v příslušném ujednání o ERG.

6.3

Účastníci přijmou všechna dovolená opatření jim dostupná, aby prošetřili všechny případy, kdy je známo nebo kdy existuje důvodné podezření, že se utajované informace poskytnuté nebo vytvořené podle tohoto memoranda ztratily nebo byly uvolněny neoprávněným osobám. Každý z účastníků bude také urychleně a plně informovat ostatní účastníky o všech detailech takových jevů, o konečném výsledku šetření a o nápravě, aby se předešlo opětovnému výskytu. Členové ERG prošetří ztrátu a uvolnění utajovaných informací podobným způsobem v souladu s bezpečnostními dohodami nebo ujednáními, které jsou používány tímto ERG.

6.4

Nejvyšší stupeň utajení materiálu vyměňovaného mezi účastníky pro účely tohoto memoranda, jakéhokoli ujednání o ERG nebo jakéhokoliv projektu v oblasti výzkumu a technologie bude PŘĺSNĚ TAJNÉ (Focal TOP SECRET).

6.5

Všechny utajované informace vyměněné nebo vytvořené podle tohoto memoranda, jakéhokoli ujednání o ERG nebo jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie budou i nadále chráněny v případě odstoupení účastníka nebo po ukončení tohoto memoranda.

NÁVŠTĚVY

6.6

Veškerý navštěvující personál bude dodržovat bezpečnostní předpisy účastníka hostícího tuto návštěvu a bude podléhat ustanovením tohoto memoranda. S jakýmikoli informacemi, materiály nebo vybavením uvolněnými nebo zpřístupněnými návštěvníkům se bude nakládat, jako by byly dodány účastníkovi, který platí tento navštěvující personál, a bude podléhat ustanovením tohoto memoranda.

6.7

Žádosti o návštěvu personálu jednoho z účastníků v zařízení druhého účastníka budou v souladu se zavedenými návštěvními postupy účastníka hostícího tuto návštěvu. Žádosti o návštěvu ponesou název příslušného ujednání o ERG a jakéhokoli doplňkového dokumentu (např. projektové přílohy), který je příslušný na danou návštěvu. Takové žádosti budou předkládány v souladu s běžnými postupy při mezinárodních návštěvách, jak jsou popsány v Bezpečnostních předpisech ZEU (RS 100).

6.8

Seznamy příslušníků personálu účastníka, jejichž návštěva v zařízení druhého účastníka na trvajícím základě se vyžaduje, se budou předkládat oficiální cestou.

ODDĺL VII - NÁROKY A ODPOVĚDNOST

7.1

Kromě případů popsaných výše v odstavci 5.1 se každý účastník vzdává nároků, které může mít vůči jinému účastníku (účastníkům) ve vztahu ke ztrátám či poškozením způsobeným jeho personálu anebo jeho majetku ze strany personálu nebo zástupců (vyjma smluvních dodavatelů) jiného účastníka (účastníků), které vznikly prováděním či v souvislosti s prováděním tohoto memoranda, jakéhokoliv ujednání o ERG či projektu v oblasti výzkumu a technologie, jehož je členem. Pokud je však taková ztráta či poškození výsledkem nedbalého (culpa) jednání či opomenutí, úmyslného protiprávního chování (dolus malus) nebo hrubé nedbalosti (culpa lata) ze strany účastníka, jeho personálu nebo zástupců, ponese náklady z této odpovědnosti tento účastník sám.

7.2

Pokud nebude stanoveno jinak v ujednání o ERG, ponesou náklady spojené s uspokojováním nároků třetích stran za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto memoranda, jakéhokoliv ujednání o ERG či projektu v oblasti výzkumu a technologie, které způsobí někdo z personálu nebo zástupců jednoho z účastníků (vyjma smluvních dodavatelů), účastníci poměrně s ohledem na úroveň příspěvků těchto účastníků k dané aktivitě. Pokud je však taková ztráta či poškození výsledkem nedbalého (culpa) jednání či opomenutí, úmyslného protiprávního chování (dolus malus) nebo hrubé nedbalosti (culpa lata) ze strany účastníka, jeho personálu nebo zástupců, ponese náklady z této odpovědnosti tento účastník sám.

7.3

V případě ztráty či poškození způsobeného společnému majetku nebo společným majetkem účastníků, jestliže náklady na nápravu takové škody nemohou být získány od třetí strany, ponesou je účastníci stejným způsobem, jak je stanoveno výše v odstavci 7.2.

ODDĺL VIII - UVOLNĚNĺ A VYUŽITĺ INFORMACĺ

8.1

Účastníci si mohou vzájemně uvolňovat informace za účelem realizace ustanovení tohoto memoranda, jakéhokoli ujednání o ERG nebo projektu v oblasti výzkumu a technologie.

8.2

Pokud si účastníci vyměňují informace, aby se vzájemně informovali o svých plánech v oblasti výzkumu a technologie v souladu s odstavci 2.3 a 2.4 výše nebo aby se vzájemně informovali o vytvoření nových ERG v souladu s odstavci 3.3 a 3.4 výše anebo z jiných důvodů, určí uvolňující účastník množství informací, které bude uvolněno, a přijímající účastníci použijí informace výhradně k účelům rozhodnutí, zda si přejí požádat o připojení do konkrétního ERG nebo jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie. Uvolňující účastník bude odpovědný za označení dokumentovaných informací, které bude zahrnovat:

a) identitu uvolňujícího účastníka a vlastníka informací;

b) prohlášení o tom, zda informace mohou být uvolňovány smluvním dodavatelům nebo jejich personálu pracujícímu v zařízeních přijímajícího účastníka;

c) stupeň utajení daných informací.

8.3

Ujednání o ERG bude obsahovat podrobná ustanovení popisující práva a odpovědnosti členů tohoto ERG s ohledem na uvolňování a využití jak výchozích, tak výstupních informací, včetně ustanovení upravujících dispozici s právy vyplývajícími z vynálezů. Ujednání o ERG budou obsahovat ustanovení týkající se vlastnických práv smluvních dodavatelů berouce v úvahu ustanovení odstavce 4.4 výše.

ODDĺL IX - PRODEJE A PŘEVODY INFORMACĺ

9.1

Účastník, který přijal informaci v souladu s odstavci 2.3, 2.4 a 3.4 výše, nebude tuto informaci prodávat, převádět nárok na ni, převádět její držbu nebo jakkoli jinak ji uvolňovat třetí straně bez předchozího písemného souhlasu účastníka (účastníků), který tuto informaci poskytl. V případě, že se jedná o informaci týkající se plánů účastníků v oblasti výzkumu a technologie, může uvolňující účastník dát najevo svůj souhlas s dalším převodem této informace doplněním jakéhokoli nezbytného označení k informaci o daném souhlasu, a to vedle standardních označení uvedených v odstavci 8.2 výše. Uvolňující účastník může také specifikovat metodu a podmínky pro realizaci jakýchkoli převodů, které byly schváleny.

9.2

Ujednání o ERG budou obsahovat podrobná ustanovení o právech a odpovědnosti členů ERG s ohledem na prodej nebo převod výchozích nebo výstupních informací užívaných nebo vytvořených v průběhu aktivit v rámci tohoto ERG. Členové ERG rozhodnou, zda a za jakých okolností mohou být informace prodávány, převáděny nebo jinak uvolňovány ostatním účastníkům, kteří nejsou členy ERG. Ujednání o ERG budou rovněž obsahovat ustanovení týkající se prodeje a převodu informací třetím stranám.

9.3

Pokud členové ERG nerozhodnou jinak, nebude souhlas s prodejem a převodem výstupních informací ostatním účastníkům nebo třetím stranám odmítán z jiných důvodů než důvodů zahraniční politiky, národní bezpečnosti nebo vnitrostátního práva. Pokud bude člen ERG požádán o vyslovení souhlasu s prodejem či převodem jinému účastníku či třetí straně, neodmítne takový souhlas, pokud by sám byl ochoten takovou informaci prodat či převést.

ODDĺL X - CELNĺ POPLATKY, DANĚ A PODOBNÉ DÁVKY

10.1

Při jakýchkoli aktivitách realizovaných a kontraktech zadávaných Západoevropskou organizací pro vyzbrojování využívajíce právní subjektivity Západoevropské Unie (ZEU), budou účastníci uplatňovat všechna příslušná ustanovení Dohody o právním postavení ZEU, podepsané v Paříži 11. května 1955, na jakékoli ERG, uznávajíce, že všechny aktivity v oblasti výzkumu a technologie takto prováděné budou považovány za aktivity pro oficiální užití ZEU, aby se posílily ekonomické vazby, jimiž jsou jeho členové již spojeni, a aby spolupracovali a koordinovali své úsilí na vytvoření pevné technologické základny v souladu s cíli modifikované Bruselské smlouvy.

10.2

Pokud ustanovení odstavce 10.1 výše nebudou uplatněna a pokud nebude odlišně upraveno v ujednání o ERG, každý účastník se vynasnaží zajistit, aby snadno identifikovatelné daně, celní poplatky a podobné dávky nebo kvantitativní omezení dovozu a vývozu nebyly ukládány ve spojení s jakýmikoli aktivitami prováděnými podle tohoto memoranda.

10.3

Nebude-li stanoveno jinak v ujednání o ERG, budou účastníci spravovat všechny daně, poplatky anebo podobné dávky způsobem nejvýhodnějším pro uspokojivé plnění ujednání popsaných v tomto memorandu. Pokud budou uloženy celní poplatky, identifikovatelné daně nebo podobné dávky, ponese je ten účastník, v jehož zemi byly uloženy.

10.4

V případě, že budou uloženy daně nebo celní poplatky jménem Evropské unie, ponese náklady ten účastník, jehož země je místem určení. Komponenty a vybavení spojené s touto aktivitou budou vybaveny během převozu až do místa určení dokumenty, které umožní vyřešení poplatků.

ODDĺL XI - PŘIJETĺ NOVÝCH ČLENŮ

11.1

Kterákoli nezúčastněná strana, která si přeje stát se účastníkem tohoto memoranda, tak může učinit za předpokladu, že stávající účastníci vysloví jednomyslný souhlas. Nový účastník bude přijat podpisem dodatku k tomuto memorandu, který musí být podepsán stávajícími účastníky a novým (novými) účastníkem (účastníky).

ODDĺL XII - TRVÁNĺ, ZMĚNY, UKONČENĺ A ODSTOUPENĺ

TRVÁNĺ

12.1

Toto MOU nabude účinnosti dnem posledního podpisu. Při podpisu tohoto MOU může však účastník prohlásit, že ve vztahu k tomuto účastníkovi toto memorandum nabude účinnosti po oznámení, že došlo ke schválení parlamentem či byly provedeny nezbytné vnitrostátní právní postupy. Bude účinné, dokud nebude ukončeno jednomyslným písemným souhlasem účastníků. Účastníci budou hodnotit stav tohoto memoranda v pravidelných intervalech a při každém hodnocení rozhodnou, zda bude pokračovat nebo bude ukončeno.

ZMĚNY

12.2

Toto MOU může být kdykoli změněno jednomyslným písemným souhlasem účastníků.

UKONČENĺ

12.3

Pokud bude toto memorandum ukončeno, budou také ukončena všechna ERG vytvořená v jeho rámci. Za takových okolností účastníci společně projednají a rozhodnou o nejvhodnějším vypořádání jakýchkoli stávajících ERG a projektů v oblasti výzkumu a technologie.

ODSTOUPENĺ

12.4

Jestliže se jeden účastník rozhodne odstoupit od tohoto memoranda, vyrozumí o svém záměru písemně ostatní účastníky alespoň s předstihem šesti měsíců. Projedná také s ostatními členy jakýchkoli ERG, ve kterých je zapojen, nejuspokojivější vypořádání v rámci těchto ERG.

12.5

Ustanovení tohoto memoranda ohledně ODDĺLU VI (BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY), ODDĺLU VII (NÁROKY A ODPOVĚDNOST), ODDĺLU VIII (UVOLNĚNĺ A VYUŽITĺ INFORMACĺ), ODDĺLU IX (PRODEJE A PŘEVODY INFORMACĺ) a ODDĺLU XIII (ŘEŠENĺ SPORŮ) a jakýchkoli odpovědností, které mohou vyvstat podle odstavců 12.2 a 12.3 výše, zůstávají účinná bez ohledu na odstoupení, ukončení nebo vypršení platnosti tohoto memoranda.

ODDĺL XIII - ŘEŠENĺ SPORŮ

13.1

Jakékoli spory týkající se výkladu nebo aplikace tohoto memoranda budou řešeny jednáním mezi účastníky a nebudou předkládány k řešení žádnému národnímu či mezinárodnímu tribunálu nebo jakékoli jiné třetí straně.

ODDĺL XIV - PODPIS

14.1

Předcházející text představuje porozumění dosažené mezi účastníky a je podepsán účastníky ve dvou výtiscích, jeden ve francouzském jazyce a jeden v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

14.2

Původní znění si z administrativních důvodů ponechá výzkumná buňka Západoevropské organizace pro vyzbrojování. Potvrzená kopie obou znění bude zaslána všem účastníkům.