SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 41
rozeslána dne 20.9.2000

96

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. července 1999 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002).*)

*)  Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Rozhodnutí č. 1/99 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dne 1. srpna 1999.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTĺ č. 1/99
Rady přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Českou republikou na straně druhé
ze dne 30. července 1999
o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002)

Rada přidružení

majíc na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen "Evropská dohoda");

majíc na zřeteli Dodatkový protokol k Evropské dohodě týkající se účasti České republiky v programech Společenství a zvláště články 1 a 2 tohoto Dodatkového protokolu;

(1) vzhledem k tomu, že podle článku 1 řečeného Dodatkového protokolu se může Česká republika účastnit rámcových programů Společenství, specifických programů, projektů nebo jiných akcí Společenství speciálně v oblasti výzkumu a technologického rozvoje;

(2) vzhledem k tomu, že Evropská rada ve svých závěrech na zasedání v Lucemburku ve dnech 12. a 13. prosince 1997 vyzvala k otevření některých programů Společenství (např. v oblasti výzkumu) vůči kandidátským státům, aby se mohly seznamovat s politikami a pracovními metodami Unie, přičemž od každého kandidátského státu se očekává, že bude rovnoměrně vzrůstat jeho finanční příspěvek (PHARE se může, pokud to bude třeba, částečně finančně podílet na národním příspěvku kandidátského státu);

(3) vzhledem k tomu, že shora uvedené závěry rovněž vyzývají k účasti kandidátských států jako pozorovatelů ve výborech sloužících Komisi při realizaci programů, do nichž finančně přispívají; a sice v bodech, které se jich týkají;

(4) vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí č. 182/1999/EC, Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly rámcový program Evropského společenství v oblasti vyzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002)1) dále jen "Pátý rámcový program";

(5) vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí č. 1999/64/Euratom Rada Evropské unie přijala rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002)2) dále jen "Pátý rámcový program Euratom";

(6) vzhledem k tomu, že podle článku 2 řečeného Dodatkového protokolu podmínky pro účast České republiky v aktivitách uvedených v jeho článku 1 budou podléhat rozhodnutí Rady přidružení,

rozhodla takto:

Článek 1

Česká republika se může účastnit ve specifických programech Pátého rámcového programu a ve specifických programech Pátého rámcového programu Euratom podle podmínek, zásad a pravidel stanovených v Přílohách I, II a III, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí bude v platnosti po dobu trvání Pátého rámcového programu a Pátého rámcového programu Euratom.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vejde v platnost prvního dne měsíce následujícího po jeho přijetí.

Příloha I

PODMĺNKY PRO ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY VE SPECIFICKÝCH PROGRAMECH
PÁTÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU A PÁTÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU EURATOM

1. Výzkumné a vývojové subjekty se sídlem v České republice se mohou účastnit všech specifických programů Pátého rámcového programu a Pátého rámcového programu Euratom. Vědečtí pracovníci a výzkumné a vývojové subjekty z České republiky se mohou účastnit aktivit Společného výzkumného centra (Joint Research Center), a to v rozsahu, který není zahrnut první větou shora. "Výzkumné a vývojové subjekty" zmiňované v tomto Rozhodnutí budou zahrnovat mimo jiné: vysoké školy, výzkumné organizace, průmyslové podniky včetně malých a středních podniků a fyzické osoby.

2. Odstavec 1 bude znamenat následující:

- Účast výzkumných a vývojových subjektů se sídlem v České republice při realizaci všech specifických programů přijatých v Pátém rámcovém programu, v souhlase s podmínkami stanovenými v "Pravidlech pro účast podniků, výzkumných center a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu pro implementaci Pátého rámcového programu Evropského společenství (1998 - 2002)".

- Účast výzkumných a vývojových subjektů se sídlem v České republice při realizaci všech specifických programů přijatých v Pátém rámcovém programu Euratom, v souhlase s podmínkami stanovenými v "Pravidlech pro účast podniků, výzkumných center a vysokých škol při implementaci Pátého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (1998 - 2002)".

- Finanční příspěvek České republiky do rozpočtu programů přijatých k realizaci v Pátém rámcovém programu a Pátém rámcovém programu Euratom na základě poměru hrubého národního produktu České republiky k součtu hrubých národních produktů členských států Evropské unie a České republiky.

3. Výzkumné a vývojové subjekty se sídlem v České republice účastnící se výzkumných programů Společenství budou požívat, pokud jde o vlastnictví, využití a šíření informací a o duševní vlastnictví, vznikajících jako důsledek této účasti, stejných práv a budou mít stejné povinnosti jako výzkumné a vývojové subjekty se sídlem ve Společenství, přičemž platí ustanovení uvedená v Příloze II.

4. Příslušný podvýbor zřízený Radou přidružení podle Evropské dohody bude, pravidelně a nejméně jednou za rok, přezkoumávat a vyhodnocovat implementaci tohoto Rozhodnutí.

5. Finanční příspěvek České republiky odvozovaný z účasti na realizaci specifických programů bude stanoven úměrně a dodatečně k částce dostupné každý rok v celkovém rozpočtu Evropských společenství na plnění finančních povinností Komise pramenících z provedené práce ve formách nutných pro implementaci, řízení a činnost těchto programů.

 - Koeficient poměrné výše příspěvku České republiky bude získán určením poměru mezi hrubým domácím produktem České republiky v běžných cenách a součtem hrubých domácích produktů v běžných cenách členských států Evropské unie a České republiky. Poměr bude vypočítáván na základě nejnovějších dat náležejících danému roku ze Statistického úřadu Evropského společenství (Eurostat), dostupných v okamžiku zveřejnění předběžného návrhu rozpočtu Evropských společenství.

 - K usnadnění účasti České republiky ve specifických programech bude příspěvek České republiky implementován následujícím způsobem:

1999: příspěvek podle koeficientu poměrné výše určený podle předchozího odstavce násobený činitelem 0,4,

2000: příspěvek podle koeficientu poměrné výše určený podle předchozího odstavce násobený činitelem 0,6,

2001: příspěvek podle koeficientu poměrné výše určený podle předchozího odstavce násobený činitelem 0,8,

2002: příspěvek podle koeficientu poměrné výše určený podle předchozího odstavce.

 - Pravidla finanční účasti Evropského společenství jsou stanovena v Příloze IV Rozhodnutí č. 182/1999/EC a pravidla finanční účasti Euratomu jsou stanovena v Příloze III Rozhodnutí č. 1999/64 Euratom.

 - Pravidla pro finanční příspěvek České republiky jsou stanovena v Příloze III tohoto Rozhodnutí.

6. Výzkumné a vývojové subjekty se sídlem v České republice účastnící se Pátého rámcového programu a Pátého rámcového programu Euratom budou mít stejná smluvní práva a povinnosti jako výzkumné a vývojové subjekty se sídlem ve Společenství, aniž by to bylo na újmu ustanovení odstavce 3, přičemž bude brán v úvahu oboustranný zájem Společenství a České republiky.

Pro výzkumné a vývojové subjekty se sídlem v České republice budou podmínky platné pro podávání a vyhodnocování návrhů a podmínky pro udělování a uzavírání smluv pro účast v programech Společenství stejné jako termíny a podmínky přijaté pro udělování a uzavírání smluv pro účast ve stejných programech s výzkumnými a vývojovými subjekty ze Společenství, přičemž bude brán v úvahu oboustranný zájem Společenství a České republiky.

Experti z České republiky budou bráni v úvahu spolu s experty Společenství při výběru hodnotitelů nebo expertů pro výzkumné a technologické vývojové a demonstrační programy Společenství a jako členové poradních skupin a dalších poradních orgánů, které napomáhají Komisi při implementaci Pátého rámcového programu a Pátého rámcového programu Euratom.

Výzkumné a vývojové subjekty z České republiky se mohou stát koordinátory projektů za stejných podmínek přijatých pro subjekty se sídlem ve Společenství. V souhlase s finančními předpisy Společenství, smlouvy uzavřené s výzkumnými a vývojovými subjekty z České republiky nebo uzavřené jimi zajistí, aby bylo možné provádět kontrolu a audit, který bude prováděn Komisí nebo Účetním dvorem auditorů nebo pod jejich pravomocí. Pokud jde o finanční audity, mohou být prováděny za účelem kontroly takových příjmů a výdajů výzkumných a vývojových subjektů, které se vztahují ke smluvním povinnostem vůči Společenství. V duchu spolupráce a oboustranného zájmu zajistí příslušné orgány České republiky veškerou přiměřenou a vhodnou podporu této kontroly a auditu, jež bude za daných okolností nutná nebo užitečná pro provádění takovéto kontroly a auditu.

7. Společenství a Česká republika vyvinou veškeré úsilí v rámci existujících platných ustanovení k usnadnění volného pohybu a pobytu výzkumných pracovníků účastnících se v České republice a ve Společenství aktivit, které zahrnuje toto Rozhodnutí, a budou usnadňovat přeshraniční pohyb zboží, které je určeno pro užití v těchto aktivitách.

Aktivity v rámci tohoto Rozhodnutí nebudou podléhat nepřímým daním, clu, zákazům a omezením pro dovoz a vývoz v České republice, pokud jde o zboží a služby, které jsou určeny pro užití v aktivitách v rámci tohoto Rozhodnutí.

8. Zástupci z České republiky se budou v bodech, které se jich týkají, účastnit jako pozorovatelé v programových výborech Pátého rámcového programu a v poradních výborech Pátého rámcového programu Euratom. Tyto výbory budou však zasedat bez zástupců České republiky při hlasování. Česká republika bude informována. Účast, které se týká tento odstavec, bude mít stejnou formu, včetně procedur pro poskytování informací a dokumentace, která se užívá pro účastníky z členských států.

9. Společenství a Česká republika mohou ukončit aktivity podle tohoto Rozhodnutí kdykoliv s tím, že tento úmysl jsou zavázány oznámit písemně dvanáct měsíců předem. Projekty a aktivity, které nejsou k datu ukončení uzavřeny, budou pokračovat až do jejich uzavření za podmínek stanovených tímto Rozhodnutím.

Pokud se Společenství rozhodne přepracovat jeden nebo více programů Společenství, aktivity podle tohoto Rozhodnutí mohou být ukončeny za vzájemně přijatých podmínek. České republice bude oznámen přesný obsah přepracovaných programů nejpozději do jednoho týdne po jejich přijetí Společenstvím. Společenství a Česká republika si navzájem oznámí, nejpozději do jednoho měsíce po přijetí rozhodnutí Společenství, úmysl ukončit aktivity.

Pokud Společenství přijme nový víceletý rámcový program výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací a/nebo výzkumu a vzdělávání, Rada přidružení může rozhodnout o podmínkách účasti České republiky v tomto programu.

Příloha II

Principy nabývání práv vyplývajících z duševního vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví vzniklá nebo daná k dispozici na základě tohoto Rozhodnutí budou nabývána podle této Přílohy.

I. Použití

Této Přílohy se bude užívat pro výzkum uskutečňovaný ve shodě s tímto Rozhodnutím (dále jen "společný výzkum"), s výjimkou případů, kdy je Českou republikou a Společenstvím (dále jen "strany") výslovně dohodnuto jinak.

II. Vlastnictví, nabývání a užívání práv

1. Pro účely tohoto Rozhodnutí "duševním vlastnictvím" se bude rozumět to, co je uvedeno v článku 2 Dohody ustavující Světovou organizaci duševního vlastnictví, sjednané ve Stockholmu, dne 14. července 1967.

2. Tato Příloha se týká nabývání práv, podílů a poplatků stran a jejich účastníků. Každá ze stran a její účastníci zajistí, že druhé straně a jejím účastníkům umožní nabytí práv k duševnímu vlastnictví v souhlase s touto Přílohou. Tato Příloha nemění nebo není na újmu nabývání práv, podílů a poplatků mezi stranami a jejich státními příslušníky a účastníky, které vyplývá ze zákonů a praktik platných v každé ze stran.

3. Platí následující principy, které budou obsaženy ve smlouvách:

a)  Odpovídající ochrana duševního vlastnictví. Strany, jejich agentury a/nebo jejich účastníci, podle vhodnosti, zajistí, aby si vzájemně oznamovaly, a to bez zbytečných průtahů, vznik jakéhokoliv duševního vlastnictví vzniklého jako důsledek užití tohoto Rozhodnutí nebo jako důsledek implementačních ujednání, a budou usilovat o včasnou ochranu takového duševního vlastnictví.

b)  Při určení práv a zájmů stran a účastníků budou brány v úvahu příspěvky stran nebo jejich účastníků.

c)  Účinné využívání výsledků.

d)  Nediskriminační jednání s účastníky z druhé strany oproti jednání s účastníky vlastními.

e)  Ochrana obchodně důvěrných informací.

4. Účastníci jsou povinni společně připravovat a sjednávat Technicko-organizační plány (Technology Management Plan - dále jen TMP) s ohledem na vlastnictví a užití informací a duševního vlastnictví včetně jejich zveřejňování, které vznikne během společného výzkumu. Indikativní hlavní části TMP jsou uvedeny v Dodatku k této Příloze. TMP musí být schvalován odpovědnou financující agenturou nebo orgánem strany majícím na starosti financování výzkumu, a to před uzavřením specifické výzkumné a vývojové dohody o spolupráci, ke které je TMP připojen.

TMP musí být připravovány s ohledem na cíle společného výzkumu, podíl finančních nebo jiných příspěvků stran nebo účastníků, výhody a nevýhody udělování licencí podle teritoria nebo oblasti užití, s ohledem na požadavky vyplývající z platných zákonů stran včetně těch, které se týkají duševního vlastnictví a jiných faktorů, které považují účastníci za přiměřené. Práva a povinnosti týkající se výzkumu, jehož původci jsou hostující výzkumní pracovníci, a týkající se duševního vlastnictví musí být zahrnuty do společných Technicko-organizačních plánů.

5. Informace nebo duševní vlastnictví, které byly vytvořeny v souvislosti se společným výzkumem a nejsou zahrnuty do Technicko-organizačních plánů, budou nabývány, se souhlasem obou stran, na základě principů stanovených v Technicko-organizačním plánu. V případě neshody budou takové informace nebo duševní vlastnictví společným vlastnictvím všech účastníků zapojených do společného výzkumu, jehož výsledkem je informace a duševní vlastnictví. Každý z účastníků, pro něhož toto ustanovení platí, bude mít právo na tuto informaci nebo duševní vlastnictví pro své vlastní obchodní využití bez geografického omezení.

6. Každá strana zajistí, že druhá strana a její účastníci mohou nabýt práva k duševnímu vlastnictví v souhlase s těmito principy.

7. I když budou dodržovány podmínky pro zachování konkurenčního prostředí v oblastech, jichž se týká toto Rozhodnutí, každá strana podnikne vše, aby zajistila, že s právy nabytými tímto Rozhodnutím a dohodami sjednanými v jeho rámci bude zacházeno takovým způsobem, aby bylo podporováno zejména:

(i)  šíření a užití informací vzniklých, zveřejněných a nebo jinak zpřístupněných v rámci tohoto Rozhodnutí, a

(ii)  přijetí a implementace mezinárodních standardů.

8. Ukončení spolupráce neovlivní práva a povinnosti vyplývající z této Přílohy.

III. Mezinárodní úmluvy

S duševním vlastnictvím, jehož vlastníky jsou strany nebo jejich účastníci, bude nakládáno v souhlase s příslušnými mezinárodními úmluvami, které platí pro strany, včetně dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví spravovaná Světovou obchodní organizací), Bernské úmluvy (pařížské znění 1971) a Pařížské úmluvy (stockholmské znění - 1967).

IV. Vědecká díla

Aniž to je na újmu části V a pokud není v Technicko-organizačním plánu dohodnuto jinak, výsledky společného výzkumu budou zveřejňovány společně stranami nebo jejich účastníky. Pro toto obecné pravidlo budou užity následující postupy:

1. V případě, že strana nebo veřejná organizace této strany zveřejní vědecké nebo technické časopisy, články, zprávy, knihy, včetně videozáznamů nebo software, které vznikly při společném výzkumu podle tohoto Rozhodnutí, druhá strana je oprávněna k celosvětové, nevýlučné, neodvolatelné, nezpoplatněné licenci k překladu, reprodukci, úpravě, přenosu a veřejnému šíření těchto prací.

2. Strany zajistí, že díla mající vědecký charakter, která vznikla ze společného výzkumu podle tohoto Rozhodnutí a byla zveřejněna nezávislými nakladateli, budou šířena tak široce, jak je možné.

3. Všechny kopie prací podléhajících autorskému právu, které mají být šířeny veřejně a jsou připraveny podle těchto opatření, budou uvádět jména všech autorů práce, pokud některý z autorů neodmítne výslovně uvedení svého jména. Zveřejněná práce ponese rovněž jasně viditelně poděkování za podporu spolupráce oběma stranám.

V. Informace neurčené ke zveřejnění

A. Informace neurčené ke zveřejnění listinně prokazatelně

1. Každá strana, její agentury nebo její účastníci, podle vhodnosti, identifikují v nejkratší možné době, nejlépe v Technicko-organizačním plánu, informace, o nichž si přejí, aby zůstaly nezveřejněny, přičemž budou brát v úvahu mezi jiným následující kritéria:

a)  důvěrnost informací v tom smyslu, že tyto informace nejsou, buď jako takové nebo v přesné konfiguraci nebo uspořádání jejich součástí, expertům v dané oblasti obecně známy nebo snadno dostupné zákonnými prostředky;

b)  skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informace jako důsledek její důvěrnosti;

c)  předchozí ochrana informací v tom smyslu, že byly vystaveny zákonně oprávněnou osobou krokům, které byly za daných okolností rozumné za účelem zachování jejich důvěrnosti.

Každá strana, respektive její agentury nebo její účastníci mohou v určitých případech souhlasit s tím, že, pokud není uvedeno jinak, část nebo celá informace získaná pro společný výzkum, vyměněná nebo vytvořená během společného výzkumu nesmí být zveřejněna.

2. Každá strana zajistí, že strana a její účastníci jasně identifikují informace, které nemají být zveřejněny, např. pomocí vhodného označení nebo omezujícího vysvětlení. To platí rovněž pro jakoukoliv reprodukci řečené informace jako celku nebo její části.

Strana a účastník, který obdrží informaci, která nemá být zveřejněna, budou respektovat výsadní charakter této informace. Toto omezení automaticky skončí v okamžiku, kdy informace je zveřejněna vlastníkem do veřejné sféry.

3. Nezveřejněná informace sdělená na základě tohoto Rozhodnutí může být šířena přijímající stranou nebo její organizací osobám z přijímací strany nebo osobám zaměstnávaným touto stranou nebo organizaci oprávněné pro zvláštní účely probíhajícího společného výzkumu, pokud jakákoliv z nezveřejněných informací takto šířených bude vyplývat z dohody o důvěrnosti a bude okamžitě rozpoznatelná jako taková, jak stanoveno shora.

4. Za předpokladu předchozího písemného souhlasu strany poskytující informaci neurčenou ke zveřejnění může přijímající strana šířit takovou informaci šířeji, než jak je povoleno v odstavci 3 shora. Strany budou spolupracovat při přípravě postupů při vyžadování a získávání předchozího písemného souhlasu pro takové širší šíření a každá strana udělí souhlas v rozsahu, který jí umožňují její vnitřní politiky, předpisy a zákony.

B. Informace neurčené ke zveřejnění listinně neprokazatelně

S informacemi neurčenými ke zveřejnění listinně neprokazatelně nebo s jinými důvěrnými informacemi, uvedenými na seminářích nebo jiných setkáních uspořádaných v rámci spolupráce probíhající podle tohoto Rozhodnutí, nebo s informacemi jako důsledek přijímání zaměstnanců, použití zařízení nebo společných projektů bude stranami nebo jejich účastníky zacházeno podle principů specifikovaných v tomto Rozhodnutí pro informace listinně prokazatelně určené k nezveřejnění; ovšem za předpokladu, že příjemce takové nezveřejněné informace nebo jiné důvěrné nebo výsadní informace byl uvědoměn o důvěrném charakteru informace jemu sdělené v době, kdy toto sdělení bylo učiněno.

C. Kontrola

Každá strana podnikne vše k zajištění, aby informace určená k nezveřejnění, kterou obdrží na základě tohoto Rozhodnutí, byla kontrolována, jak je zde uvedeno. Jestliže jedna ze stran si bude vědoma, že nebude schopna dodržet opatření pro nešíření podle částí A a B, nebo lze-li ze závažných důvodů očekávat, že toho nebude schopna, bude o tom okamžitě informovat druhou stranu. Strany se budou poté radit o vhodných opatřeních.

DODATEK K PŘĺLOZE II

Indikativní hlavní části Technicko-organizačního plánu (TMP)

TMP je zvláštní dohoda, která se uzavírá mezi účastníky o implementaci společného výzkumu a příslušných právech a povinnostech účastníků.

S ohledem na duševní vlastnictví, TMP obvykle obsahuje, mezi jiným, stanovení vlastnictví, ochranu, práva uživatelů pro výzkumné a vývojové účely, využití a šíření, včetně uspořádání pro společné zveřejňování, práva a povinnosti hostujících výzkumných pracovníků a procedury pro urovnávání sporů. TMP může rovněž obsahovat základní a okrajové informace, způsoby udělování licencí a informace o prezentaci výsledků.

Příloha III

Finanční pravidla pro finanční příspěvek České republiky podle - Přílohy I odstavce 5

1. Komise Evropských společenství sdělí České republice co nejdříve, a ne později než 1. září každého finančního roku, níže uvedené informace spolu s příslušným podkladovým materiálem a bude o nich informovat podvýbor zmíněný v Příloze I odstavci 4:

- výše částek určených na plnění finančních závazků ve výkaze výdajů předběžného návrhu rozpočtu Evropských společenství na Pátý rámcový program a Pátý rámcový program Euratom;

- odhad příspěvku odpovídajícího účasti České republiky v Pátém rámcovém programu a Pátém rámcovém programu Euratom odvozený z předběžného návrhu rozpočtu.

Pro usnadnění vnitřních rozpočtových postupů ovšem služby Komise poskytnou odpovídající indikativní hodnoty nejpozději do 30. května každého roku.

Jakmile bude celkový rozpočet schválen, Komise sdělí České republice výši shora uvedených částek ve výkaze výdajů odpovídajících účasti České republiky.

2. Komise vydá nejpozději k 1. lednu a 15. červnu každého finančního roku výzvu České republice k uhrazení částky odpovídající jejímu příspěvku podle tohoto Rozhodnutí. Tyto výzvy k uhrazení zajistí opatření vedoucí k: úhradě

- šesti dvanáctin příspěvku České republiky ne později než 20. února,

- šesti dvanáctin jejího příspěvku ne později než 15. července.

Přitom šest dvanáctin splatných ne později než 20. února jsou vypočteny na základě částky uvedené ve výkaze příjmů předběžného návrhu rozpočtu; oprava takto uhrazené částky se projeví s platbou šesti dvanáctin splatných ne později než 15. července.

V prvním roce implementace tohoto Rozhodnutí Komise vydá první výzvu k provedení platby do 30 dnů po vstupu tohoto Rozhodnutí v platnost. Pokud bude tato výzva vydána po 15. červnu, bude vydána ve výši dvanáct dvanáctin příspěvku České republiky se splatností do 30 dnů a výše příspěvku bude vypočtena podle částky uvedené ve výkaze příjmů rozpočtu.

Příspěvek České republiky bude vyjadřován a hrazen v měně euro.

Česká republika bude hradit svůj příspěvek podle tohoto Rozhodnutí podle lhůt uvedených v tomto odstavci. Jakékoliv zpoždění úhrady se projeví jako úhrada úroku ve výši rovné jednoměsíční mezibankovní nabídkové sazbě (IBOR), v euro, jak je uváděno International Swap Dealers' Association na stránce ISDA Reuters. Tato sazba bude zvýšena o 1,5 % za každý měsíc zpoždění. Tato zvýšená sazba bude použita na celé období zpoždění. Avšak úrok bude povinný, jen pokud bude příspěvek uhrazen více než třicet dnů po určeném datu splatnosti zmíněném v tomto odstavci.

Cestovní výdaje, které vzniknou reprezentantům a expertům České republiky pro účely účasti na práci skupin a orgánů zmíněných v Příloze I odstavci 6 a na práci výborů zmíněných v Příloze I odstavci 8 a těm, kteří jsou zapojeni do implementace Pátého rámcového programu a Pátého rámcového programu Euratom, budou hrazeny Komisí na stejném základě a v souladu s procedurami platnými pro reprezentanty a experty z členských států Evropské unie.

3. Finanční příspěvek České republiky do Pátého rámcového programu a Pátého rámcového programu Euratom podle Přílohy I odstavce 5 se zpravidla nebude v příslušném finančním roce měnit.

Komise v době uzávěrky účtů vztažených ke každému finančnímu roku (n), v rámci stanovení příjmové a výdajové stránky účtů, provede opravu účtů s ohledem na účast České republiky, přitom vezme v úvahu změny, které nastaly buď přenosem, zrušením, převedením, zrušením závazků, nebo dodatečným a doplněným rozpočtem během finančního roku. Tato oprava se projeví v době druhé úhrady pro rok n+1. Další opravy se projeví každý rok až do července roku 2006.

Úhrady Českou republikou budou připisovány ve prospěch komunitárních programů jako rozpočtové příjmy pod příslušnou rozpočtovou kapitolou ve výkaze příjmů celkového rozpočtu Evropských společenství.

Pro správu plateb bude užita finanční regulace platná pro celkový rozpočet Evropských společenství.

4. Nejpozději 31. května každého finančního roku (n+1) bude připraven a předán České republice pro informaci pro Pátý rámcový program a Pátý rámcový program Euratom výkaz finančních prostředků z předchozího finančního roku (n), a to na základě účtů příjmů a výdajů Komise.

Společné prohlášení České republiky a Společenství

Česká republika a Společenství souhlasí s tím, že navíc k ustanovením obsaženým v tomto Rozhodnutí Rady přidružení výzkumné programy a aktivity České republiky odpovídající výzkumným programům a aktivitám Pátého rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002) a výzkumným programům a aktivitám Pátého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002) by měly být zpřístupněny výzkumným a vývojovým subjektům ze Společenství a že se uskuteční zvláštní výměna dopisů mezi Českou republikou a Společenstvím v tomto smyslu.

Dáno v Bruselu, dne 30. července 1999.

Za Radu přidružení
T. Halonen v. r.
předseda
G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci


1)  OJL 26, 1. 2. 1999, str. 1

2)  OJL 26, 1. 2. 1999, str. 34