SBÍRKA ZÁKONŮ částka 107
rozeslána dne 27.12.1999
 

328

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1999

o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen "občan") a vedení evidence občanských průkazů.

§ 2
Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

(2) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

(3) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen "opatrovník").

(4) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

§ 3
Údaje zapisované do občanského průkazu

(1) Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené tímto zákonem, dále vyobrazení podoby občana a jeho podpis. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

(2) Povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu je

a)   jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a okres narození a u občanů narozených v cizině pouze stát narození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav a trvalý pobyt občana, doba platnosti občanského průkazu, datum jeho vydání a úřad, který jej vydal,
b)   strojově čitelná zóna, do níž se zapisují strojově čitelné údaje v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení a jméno občana, číslo a série občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, část rodného čísla za lomítkem a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(3) U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu tato skutečnost, a u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům též jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy,3) popřípadě jeho zařízení, uvede se jeho název a sídlo. U občana, kterému byl rozhodnutím soudu uložen trest zákazu pobytu,4) je povinným údajem uložení tohoto trestu.

(4) Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do občanského průkazu je

a)   označení absolventa vyšší odborné školy,5) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy (dále jen "titul") nebo vědecká hodnost;6) získal-li občan více titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hodnost podle výběru občana,
b)   jméno, příjmení a rodné číslo manžela,
c)   jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 15 let.

(5) Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.

(6) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

ČÁST DRUHÁ
VYDÁVÁNĺ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENĺ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

HLAVA I
PODMĺNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNĺ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 4
Vydání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz vydává okresní úřad, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak, (dále jen "okresní úřad"), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

(2) Občanovi, jemuž byl zápis údaje o trvalém pobytu úředně zrušen, vydá občanský průkaz okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu občana v době jeho narození, a jde-li o občana narozeného v cizině, vydá občanský průkaz Magistrát města Brna.

(3) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (dále jen "žádost") a doklady potřebné pro jeho vydání. Žádost s doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv okresního úřadu nebo obecního, městského nebo místního úřadu pověřeného vedením matrik,7) v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části pověřeného vedením matrik7) (dále jen "obecní úřad pověřený vedením matrik"), který zkontroluje správnost vyplnění žádosti, vrátí doklady občanovi, a není-li sám příslušný k vydání tohoto občanského průkazu, žádost postoupí příslušnému okresnímu úřadu. Zjistí-li okresní úřad rozpory v údajích uváděných v žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (§ 17), vyzve občana k jejich odstranění. Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít na obecním úřadu pověřeném vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si převzít občanský průkaz na okresním úřadu, který je příslušný k jeho vydání. Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce.

(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce8) nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.

(5) Občanský průkaz se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému okresnímu úřadu.

§ 5
Vydání prvního občanského průkazu

(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit

a)   rodný list,
b)   1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie"); požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláška Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"),
c)   doklad o státním občanství,
d)   případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit

a)   rodný list nebo rodný a křestní list,
b)   1 fotografii,
c)   doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d)   doklad o státním občanství,
e)   doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
f)   případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Vydání nového občanského průkazu
§ 6

(1) Občan je povinen předložit před vydáním nového občanského průkazu dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii.

(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

a)   rodný list nebo rodný a křestní list,
b)   1 fotografii,
c)   doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d)   potvrzení o občanském průkazu (§ 9),
e)   případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

(3) Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj.

(4) Občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinen předložit toto rozhodnutí spolu s doklady uvedenými v odstavci 1. Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádá za něho opatrovník, který je povinen předložit

a)   rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
b)   1 fotografii občana,
c)   dosavadní občanský průkaz občana,
d)   svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

(5) Opatrovník, který žádá o vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit

a)   rodný list nebo rodný a křestní list občana,
b)   1 fotografii občana,
c)   doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d)   doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
e)   rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
f)   případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,
g)   svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

(6) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před vydáním nového občanského průkazu předložit toto rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 1.

(7) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před vydáním občanského průkazu předložit toto rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) až d) a písm. f) a dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

(8) Byl-li občanu uložen trest zákazu pobytu, vykonal-li tento trest nebo bylo-li od výkonu trestu, případně jeho zbytku upuštěno, je povinen před vydáním občanského průkazu předložit rozhodnutí soudu, které uvedenou skutečnost potvrzuje.

§ 7

(1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.9) U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.10) Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.

(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriky Magistrátu města Brna,12) pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

§ 8
Převzetí občanského průkazu

(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti. Pokud se nemůže podepsat, uvede se tato skutečnost na žádosti.

(2) Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník.

(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu osobně ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí jeho předání okresní úřad, v jehož územním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu okresní úřad znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a zašle uvedené doklady okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí.

(4) Obdobně jako v odstavci 3 postupuje obecní úřad pověřený vedením matrik, předává-li občanský průkaz podle § 4 odst. 3.

HLAVA II
PODMĺNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNĺ POTVRZENĺ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 9
Potvrzení o občanském průkazu

(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při

a)   ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
b)   zadržení neplatného občanského průkazu,
c)   nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,
d)   odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
e)   odevzdání občanského průkazu za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům,
f)   odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává okresní úřad nebo obecní úřad pověřený vedením matrik. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu nebo že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz.

(3) Potvrzení o občanském průkazu obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a trvalý pobyt občana, datum vydání, dobu platnosti, úřad nebo orgán, který jej vydal, číslo a sérii občanského průkazu a úřad, který vydal občanský průkaz. Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou. Je-li vydáno pro občana podle odstavce 1 písm. a) až d), po dobu jeho platnosti nemá tento občan povinnost mít občanský průkaz.

ČÁST TŘETĺ
PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENĺ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 10
Doba platnosti občanského průkazu

Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání

a)   5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a
b)   10 let u občanů starších 20 let.

Skončení doby platnosti občanského průkazu
§ 11

(1) Doba platnosti občanského průkazu skončí, jestliže

a)   uplyne doba v něm vyznačená,
b)   je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost; postup podle § 12 odst. 1 první věty a § 12 odst. 2 se nepovažuje za porušení celistvosti občanského průkazu,
c)   obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v § 12,
d)   je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
e)   došlo u občana k podstatné změně podoby,
f)   byla občanovi rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu,
g)   byl občanovi rozhodnutím soudu uložen trest zákazu pobytu a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu,
h)   občan pozbyl státní občanství, zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O skončení platnosti občanského průkazu podle odstavce 1 písm. b), c) a e) rozhoduje okresní úřad, který občanský průkaz vydal, u občana narozeného v cizině Magistrát města Brna, pokud mu občanský průkaz vydal. Souhlasí-li občan s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu. V opačném případě se vydá rozhodnutí.

§ 12

(1) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat13) vyznačenou část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a číslo potvrzení ohlásí okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal.

(2) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.

§ 13
Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu

Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až c) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f) se vydává na dobu neomezenou.

ČÁST ČTVRTÁ
POVINNOSTI

§ 14
Povinnosti občana

(1) Občan je povinen

a)   chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a zneužitím,
b)   ohlásit neprodleně kterémukoliv okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z některého důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. a) až e),
d)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu z moci úřední,
e)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po obdržení oddacího listu,
f)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu,
g)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům,
h)   odevzdat do 10 dnů občanský průkaz okresnímu úřadu, který jej vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že není občanem České republiky,
i)   odevzdat dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu anebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v místě jeho trvalého pobytu při převzetí nového občanského průkazu,
j)   dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v místě jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý povinnosti podle odstavce 1 splnit, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. V případě občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům a má občanský průkaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 písm. a), b) a h) a povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz.

§ 15
Povinnosti dalších osob

(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, je povinen jej odevzdat do 10 dnů kterémukoli okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik.

(3) Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle místa trvalého pobytu občana.

§ 16
Působnost okresního úřadu, obecního úřadu a policie

(1) Okresní úřad příslušný k vydání občanského průkazu nebo obecní úřad pověřený vedením matrik podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.

(2) Okresní úřad, policie nebo obecní úřad pověřený vedením matrik jsou oprávněni zadržet občanovi neplatný občanský průkaz, povinni vydat mu o této skutečnosti potvrzení o občanském průkazu a občanský průkaz odeslat okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.

(3) Okresní úřad nebo obecní úřad pověřený vedením matrik, jemuž občan odevzdal občanský průkaz podle § 14 písm. h) nebo § 15, plní obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Okresní úřad nebo obecní úřad pověřený vedením matrik, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, je povinen oznámit tuto skutečnost a číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu.

(5) Ohlásí-li občan policii odcizení občanského průkazu, je policie povinna oznámit okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal, jeho odcizení a číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu.

(6) Policie je povinna bezodkladně odeslat občanský průkaz, odevzdaný jako nález, okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal; rovněž je povinna sdělit okresnímu úřadu číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu.

ČÁST PÁTÁ
EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 17

(1) Evidence občanských průkazů je vedena v informačním systému, jehož provozovatelem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů obsahuje

a)   jméno, příjmení a rodné číslo občana,
b)   číslo a sérii občanského průkazu,
c)   datum vydání občanského průkazu,
d)   úřad, který občanský průkaz vydal,
e)   dobu platnosti občanského průkazu,
f)   podobu a podpis občana,
g)   titul a vědeckou hodnost občana,
h)   čísla a série ztracených a odcizených občanských průkazů,
i)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,
j)   čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem,
k)   číslo žádosti.

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo a okresní úřady z evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, příjmení, případně jejich změnu, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změnu,
d)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresu místa trvalého pobytu, včetně adresy trvalého pobytu v době narození občana,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   zákaz pobytu a dobu jeho trvání,
k)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nemá rodné číslo, datum jeho narození,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny,
m)   rodné číslo manžela, popřípadě jméno a příjmení manžela cizince, pokud nemá přidělené rodné číslo,
n)   rodné číslo dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí a u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí.

(4) Okresní úřad je pro ministerstvo zprostředkovatelem15) údajů vedených v evidenci občanských průkazů.

(5) Evidence občanských průkazů se v informačním systému vede po dobu 15 let od úmrtí občana.

(6) Okresní úřad vede evidenci občanských průkazů, které vydal. Tato evidence je vedena

a)   na žádostech a obsahuje údaje uvedené v § 3 odst. 1 až 4,
b)   na tiskopisech a obsahuje čísla a série ztracených a odcizených občanských průkazů, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem.

(7) Evidence žádostí a tiskopisů uvedených v odstavci 6 se vede po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

(8) Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

§ 18
Poskytování údajů z informačního systému

(1) Ministerstvo a okresní úřady poskytují údaje z informačního systému, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném.

(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,

a)   nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,
b)   jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACĺ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 19
Kontrola

Okresní úřad je povinen nejméně jednou ročně provést kontrolu plnění úkolů stanovených tímto zákonem obcím.17)

§ 20
Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, okresních úřadů a obcí, zaměstnanci a příslušníci policie, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňování občanských průkazů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů.18)

§ 21
Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti občanských průkazů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.

§ 22

Útvary policie, které vydávaly občanské průkazy do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny předat spisovou dokumentaci občanských průkazů příslušným okresním úřadům nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech obyvatel, podle správního řádu.

§ 24
Platnost dosavadních občanských průkazů

(1) Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2001.

(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které budou vydány do 31. prosince 2001, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2005. K žádosti podané do 31. prosince 2001 je občan povinen přiložit 2 fotografie.

(3) Občanské průkazy vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2005.

§ 25

(1) V občanském průkazu vydaném před účinností tohoto zákona, ve vydaném potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem se nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy.

(2) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních desek a u občanských průkazů vydaných po 30. dubnu 1993, které neobsahují strojově čitelné údaje, levý dolní roh. Pro další postup platí ustanovení § 12 přiměřeně.

§ 26

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
b)   vzor potvrzení o občanském průkazu,
c)   vzor potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem,
d)   vzor žádosti.

§ 27
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

§ 28
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.


1)   § 134 občanského soudního řádu.
2)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
3)   § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
4)   § 57a trestního zákona, ve znění zákona č. 148/1969 Sb. a zákona č. 175/1990 Sb.
5)   § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
6)   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
7)   Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.
9)   Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 41/ /1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
10)   § 89 zákona č. 111/1998 Sb.
11)   § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.
12)   § 21 zákona č. 268/1949 Sb., ve znění zákona č. 68/1993 Sb.
13)   § 3 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.
14)   § 11 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
15)   § 13 zákona č. 256/1992 Sb.
16)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
17)   § 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 266/1991 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 254/1994 Sb. a zákona č. 18/1997 Sb.
18)   Například § 8 trestního řádu.