SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64
rozeslána dne 2.9.1999
  

191

ZÁKON

ze dne 29. července 1999

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU, VÝVOZU A ZPĚTNÉHO VÝVOZU ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO NĚKTERÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Tento zákon stanoví podmínky, za nichž celní úřad přijímá opatření, má-li důvodné podezření, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu u zboží, které je

a)   navrženo do volného oběhu,1) do režimu vývozu2) nebo je podána žádost o jeho zpětný vývoz,3) propuštěno do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla4) nebo umísťováno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,5)
b)   odhaleno při provádění celního dohledu a celní kontroly v jiných případech.

(2) Zákon rovněž stanoví oprávnění celních úřadů nařídit zničení nebo jiné znehodnocení zboží, které bylo soudem uznáno za padělek nebo nedovolenou napodobeninu, a projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   padělkem
1.   zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky nebo ochranné známky všeobecně známé umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou zapsanou pro zboží, které tím poškozuje práva majitele ochranné známky,6) a veškeré věci nesoucí stejné nebo obdobné označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jestliže byly celnímu úřadu předloženy samostatně bez příslušného zboží nebo jestliže je celní úřad samostatně bez příslušného zboží odhalil,
2.   obal, na němž je umístěno označení uvedené v bodu 1, a to i tehdy, jestliže byl celnímu úřadu předložen samostatně bez příslušného zboží nebo jestliže ho celní úřad samostatně bez příslušného zboží odhalil,
3.   forma nebo raznice speciálně určená nebo upravená k výrobě ochranné známky padělané nebo zboží, které je touto známkou označeno, nebo její počítačový model,
4.   zboží porušující práva majitele nebo spolumajitele patentu nebo práva majitele autorského osvědčení,7)
b)   nedovolenou napodobeninou zboží, včetně jeho obalu, přímo nebo nepřímo vyrobené bez souhlasu majitele nebo spolumajitele patentu, majitele autorského osvědčení, majitele autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitele práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo bez souhlasu osoby oprávněné k výrobě tohoto zboží, které je kopií nebo v němž je kopie zahrnuta, jestliže pořízení kopie porušuje tato práva podle zvláštního právního předpisu,8) dále i forma nebo raznice zvlášť určená nebo upravená k výrobě nedovolené napodobeniny, jestliže použití takové formy nebo raznice poškozuje nebo by mohlo poškodit práva majitele podle zvláštního právního předpisu,
c)   oprávněnou osobou majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru, zástupce oprávněné osoby9) nebo jiná oprávněná osoba.

§ 3

Tento zákon se nevztahuje na zboží, které

a)   je označeno ochrannou známkou se souhlasem majitele této ochranné známky, je chráněno patentem, autorským právem nebo právem příbuzným autorskému právu nebo právem vztahujícím se k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru, je vyrobeno se souhlasem majitele tohoto práva, ale bez souhlasu majitele tohoto práva je navrženo nebo propuštěno do některého z celních režimů uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) nebo je podána žádost o jeho zpětný vývoz, anebo je umísťováno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,
b)   je vyrobeno nebo označeno ochrannou známkou za jiných podmínek, než které jsou dohodnuty s majitelem příslušného práva,
c)   nemá obchodní charakter, je dováženo cestujícím a je osvobozeno od dovozního cla.10)

HLAVA II
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU

§ 4
Podání žádosti

(1) Oprávněná osoba může písemně požádat, aby celní úřad, v jehož územním obvodu je zboží v některé ze situací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), přijal opatření, která zabrání porušování jejího práva.

(2) Žádost se podává celnímu ředitelství, v jehož územním obvodu11) má oprávněná osoba trvalé bydliště nebo sídlo. Nemá-li oprávněná osoba trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky, lze žádost podat kterémukoliv celnímu ředitelství.

(3) Žádost obsahuje

a)   přesný popis zboží umožňující jeho identifikaci,
b)   skutečnosti odůvodňující podezření, že zboží porušuje příslušné právo k tomuto zboží,
c)   lhůtu, ve které má být opatření celního úřadu (dále jen "opatření") prováděno,
d)   označení celního úřadu, který má přijmout opatření.

(4) K žádosti musí být přiložen doklad prokazující, že žadatel je oprávněnou osobou podle § 2 písm. c). Za takový doklad se považuje

a)   doklad o zápisu práva do příslušného rejstříku vydaný u práv podléhajících tomuto zápisu orgánem stanoveným zvláštním právním předpisem,12)
b)   doklad prokazující, že se jedná o majitele nezapsaného práva k průmyslovému vzoru nebo k užitnému vzoru,
c)   doklad opravňující užívat práva uvedená v § 2 písm. a) a b),
d)   doklad opravňující k podání žádosti, případně doklad uvedený v písmenech a) a b), předkládá-li žádost zástupce oprávněné osoby nebo jiná oprávněná osoba.

(5) Kromě údajů a dokladů uvedených v odstavcích 3 a 4 je oprávněná osoba povinna poskytnout celnímu ředitelství další informace potřebné k posouzení žádosti, má-li je k dispozici. Dalšími informacemi jsou zejména údaje o zvláštních vlastnostech chráněného zboží, doklady o celní hodnotě nebo ceně zboží, doklady o obalu, doklady umožňující rozeznat padělek nebo nedovolenou napodobeninu od zboží, které je chráněno.

(6) Vztahuje-li se žádost na nedovolenou napodobeninu, musí oprávněná osoba kromě údajů uvedených v odstavci 3 uvést následující údaje, má-li je k dispozici, a to

a)   místo, kde se zboží nalézá, nebo místo předpokládaného určení,
b)   údaje o totožnosti zásilky nebo jednotlivých balení,
c)   datum předpokládaného příchodu nebo odeslání zboží,
d)   dopravní prostředek použitý k přepravě zásilky,
e)   údaje o dovozci, vývozci nebo držiteli zboží.

(7) Žádost se podává v českém jazyce. Je-li žádost podána v jiném jazyce než českém, musí být k žádosti současně přiložen její úřední překlad do českého jazyka. To platí i pro doklady, informace a další údaje uvedené v odstavcích 4 až 6.

§ 5

(1) Splňuje-li žádost podmínky uvedené v § 4, vyzve celní ředitelství oprávněnou osobu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy složila přiměřenou jistotu (dále jen "jistota") uvedenou v § 6 a uhradila paušální částku uvedenou v § 7. Nevyhoví-li celní ředitelství žádosti, sdělí žadateli tuto skutečnost písemně s uvedením důvodů.

(2) Po splnění podmínek uvedených v odstavci 1 celní ředitelství sdělí ve lhůtě 15 dnů celnímu úřadu označenému v žádosti, že má přijmout opatření, včetně lhůty, po kterou má být opatření přijato, a tyto skutečnosti současně sdělí oprávněné osobě.

(3) Nesouhlasí-li oprávněná osoba s vyřízením žádosti, požádá ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení zamítavého sdělení nebo výzvy podle odstavce 1 o posouzení správnosti postupu celního ředitelství Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo posoudí správnost postupu celního ředitelství a výsledek svého posouzení sdělí oprávněné osobě ve lhůtě jednoho měsíce ode dne požádání o posouzení.

(4) Oprávněná osoba je povinna bezodkladně informovat celní ředitelství o tom, že její právo již není zapsáno v příslušném rejstříku nebo že doba trvání práva uplynula z jiného právního důvodu.

(5) Na podání žádosti podle § 4 a postup podle odstavců 1 až 4 se nevztahuje správní řád.13)

§ 6
Složení jistoty k zajištění náhrady nákladů a případně způsobené škody

(1) Jistota k zajištění náhrady nákladů a případně způsobené škody se použije k zajištění

a)   škody způsobené osobám, vůči nimž celní úřad přijal opatření, jestliže zrušil rozhodnutí o zajištění zboží z důvodů uvedených v § 13 odst. 1 nebo jestliže se později ukázalo, že takto zajištěné zboží není padělkem nebo nedovolenou napodobeninou,
b)   náhrady nákladů účelně vynaložených celním úřadem podle § 7 odst. 1.

(2) Výši předpokládané škody podle odstavce 1 písm. a) určí celní ředitelství z celní hodnoty nebo ceny chráněného zboží uvedené v žádosti osoby podané podle § 4 odst. 5.

(3) Složení jistoty uvedené v odstavci 1 může být provedeno

a)   bankovní zárukou,14)
b)   složením hotovosti na účet celního ředitelství; za rovnocenné složení hotovosti se považuje předložení šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou.

§ 7
Náhrada nákladů

(1) Přijal-li celní úřad opatření v souvislosti se žádostí a poté zrušil rozhodnutí o zajištění zboží, případně o přerušení celního řízení z důvodů uvedených v § 13 odst. 1 nebo jestliže se později ukázalo, že předmětné zboží není padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, je oprávněná osoba povinna nahradit náklady účelně vynaložené celním úřadem na to, že měl zboží pod celním dohledem.

(2) Za přijetí opatření se platí paušální částka. Paušální částka je tvořena v úvahu přicházejícími náklady, které v průměru vynaloží jeden celní úřad za rok, byť i započatý, v souvislosti s přijetím opatření. Prodlouží-li celní ředitelství na žádost oprávněné osoby lhůtu pro přijetí opatření, zvyšuje se náhrada nákladů za každý další rok na dvojnásobek paušální částky. Paušální částku stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Bylo-li prokázáno, že předmětné zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, je povinen náhradu nákladů uhradit při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce a v ostatních případech osoba, u které bylo takové zboží zjištěno.

(4) Celní ředitelství rozhodne o výši náhrady nákladů. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

§ 8
Náhrada škody

(1) Přijal-li celní úřad opatření v souvislosti se žádostí a poté zrušil rozhodnutí o zajištění zboží z důvodů uvedených v § 13 odst. 1 nebo jestliže se později ukázalo, že předmětné zboží není padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, je oprávněná osoba povinna nahradit škodu způsobenou vlastníkovi, dovozci, vývozci, příjemci nebo odesílateli zboží, která vznikla v důsledku zajištění zboží.

(2) Pro uplatnění náhrady škody se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.15)

HLAVA III
ODHALENÍ PADĚLKU NEBO NEDOVOLENÉ NAPODOBENINY PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY V JINÝCH PŘÍPADECH

§ 9

(1) Zjistí-li celní úřad při

a)   celní kontrole zboží dopravovaného přes státní hranice,16)
b)   pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu,17)
c)   celní kontrole18) zboží propuštěného do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla, nebo
d)   kontrole zboží umístěného ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu19)

v době, kdy ještě nebyla podána žádost o přijetí opatření nebo celní ředitelství nesdělilo, že je možno opatření přijmout, zboží, o kterém lze mít důvodně za to, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, vydá rozhodnutí o zajištění tohoto zboží a bez zbytečného odkladu o tom informuje celní ředitelství. Současně celní úřad sdělí oprávněné osobě, pokud je mu známa, zjištěnou skutečnost o možném porušení jejího práva, aby mohla podat žádost podle § 4.

(2) Zjistí-li celní úřad při ověřování celního prohlášení20) prováděném v době, kdy ještě nebyla podána žádost o přijetí opatření, nebo celní ředitelství nesdělilo, že je možno opatření přijmout, zboží, o kterém lze mít důvodně za to, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, vydá rozhodnutí o zajištění tohoto zboží a bez zbytečného odkladu o tom informuje celní ředitelství. Současně celní úřad sdělí oprávněné osobě, pokud je mu známa, zjištěnou skutečnost o možném porušení jejího práva, aby mohla podat žádost podle § 4.

(3) Celní úřad může zajistit zboží podle odstavců 1 a 2 bez ohledu na práva třetích osob. Celní úřad vydá o zajištění zboží rozhodnutí a doručí je osobě, které bylo zboží zajištěno. Proti rozhodnutí o zajištění zboží se může osoba, které bylo zboží zajištěno, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

(4) V rozhodnutí o zajištění zboží se uvedou důvody, pro které se zboží zajišťuje, a poučení o právech a povinnostech osoby, jíž se rozhodnutí týká. Zboží, které lze zajistit, může celní úřad ponechat osobě a uložit jí, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat.

(5) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění zboží, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat. Není-li zajištěné zboží na výzvu celnímu úřadu vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo o odnětí zajištěného zboží se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též popis zboží. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí zboží.

(6) Není-li zajištěné zboží k dalšímu řízení již třeba a nepřichází v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o přestupku nebo o správním deliktu nebo jeho zničení podle § 14, vrátí se osobě, které bylo zajištěno.

(7) Uplatní-li právo na zajištěné zboží jiná osoba než ta, které bylo zboží zajištěno, a celní úřad má pochybnosti o tom, zda zboží patří této osobě, nebo má-li celní úřad pochybnosti o tom, zda zboží patří osobě, které bylo zboží zajištěno, celní úřad zboží nevydá a odkáže tyto osoby, aby svůj nárok uplatnily v řízení soudním.

§ 10

Pokud v případech uvedených v § 9 odst. 1 a 2 oprávněná osoba nepředloží žádost uvedenou v § 4 do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o zajištění zboží, její právo zaniká.

HLAVA IV
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍM ÚŘADEM

§ 11

(1) Zjistí-li celní úřad, kterému celní ředitelství sdělilo, že je možno přijmout opatření, po případném jednání s oprávněnou osobou, že v jeho územním obvodu je zboží v některé ze situací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), které odpovídá popisu padělku nebo nedovolené napodobeniny uvedenému ve sdělení, přeruší rozhodnutím již zahájené celní řízení o propuštění předmětného zboží do navrženého celního režimu nebo ke zpětnému vývozu na 10 pracovních dnů, vydá rozhodnutí o zajištění tohoto zboží a bez zbytečného odkladu o tom informuje celní ředitelství. Za účelem usnadnění dalšího řízení je celní úřad oprávněn odebírat vzorky zajištěného zboží a pořizovat dokumentaci.

(2) Zjistí-li celní úřad skutečnosti uvedené v odstavci 1 při provádění celního dohledu v jiných případech, než uvedených v odstavci 1, vydá rozhodnutí o zajištění tohoto zboží a bez zbytečného odkladu o tom informuje celní ředitelství; ustanovení odstavce 1 o odebrání vzorků a pořizování dokumentace se použijí přiměřeně.

(3) Celní úřad, který přijal opatření podle odstavce 1 nebo 2, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oprávněné osobě, aby mohla uplatnit ochranu svého práva. Oprávněná osoba je povinna informovat celní úřad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo sděleno celním úřadem, že bylo zajištěno zboží, případně, že bylo přerušeno celní řízení, zda soud nařídil předběžné opatření nebo zda bylo u soudu zahájeno řízení ve věci vedoucí k rozhodnutí soudu, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu. Informace musí být učiněna písemně nebo ústně do protokolu. Lze ji učinit i telegraficky, dálnopisem nebo faxem s tím, že nejpozději do 3 dnů bude doplněno písemně nebo ústně do protokolu. Bylo-li rozhodnutí soudu ve věci kladné, sdělí celní úřad oprávněné osobě na její písemnou žádost jméno a adresu deklaranta a jméno příjemce daného zboží, jsou-li mu známy.

(4) Celní úřad povolí oprávněné osobě a osobám, jejichž práv se opatření dotýká, prohlédnout si zajištěné zboží.

(5) Ustanovení § 9 odst. 3 až 7 o zajištění zboží se použijí obdobně.

§ 12
Zákaz propuštění zboží

(1) Rozhodl-li soud, že zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, nesmí celní úřad toto zboží propustit do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu, vydá o tom rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu21) a naloží s ním podle tohoto zákona.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně v případech, kdy celní úřad postupoval podle § 9 odst. 1 a 2, celní ředitelství sdělilo celnímu úřadu, že má přijmout opatření a v soudním řízení bylo prokázáno, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu.

§ 13
Zrušení rozhodnutí o zajištění zboží nebo o přerušení celního řízení

(1) Jestliže oprávněná osoba ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo podle § 11 odst. 3 sděleno, že bylo zajištěno zboží, případně přerušeno celní řízení, neinformovala příslušný celní úřad o tom, že

a)   soud nařídil předběžné opatření, nebo
b)   bylo u soudu zahájeno řízení o určení, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu,

zruší celní úřad rozhodnutí o zajištění zboží, pokračuje v celním řízení a zboží může propustit do navrženého celního režimu, ke zpětnému vývozu nebo povolit jeho umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu za předpokladu, že byly splněny všechny podmínky stanovené celními předpisy. Z důvodů hodných zřetele může celní úřad na písemnou žádost oprávněné osoby prodloužit lhůtu o dalších 10 pracovních dnů.

(2) Jde-li o zboží, o němž se má důvodně za to, že poškozuje právo z patentu, právo k ochranné známce nebo k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru, může vlastník, dovozce, vývozce, příjemce nebo odesílatel zboží požádat celní úřad o zrušení rozhodnutí o zajištění tohoto zboží, případně rozhodnutí o přerušení celního řízení a zboží může být propuštěno do navrženého celního režimu, ke zpětnému vývozu nebo může být povoleno jeho umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu, pokud vlastník, dovozce, vývozce, příjemce nebo odesílatel zboží podal žalobu na ochranu svých práv, a za předpokladu, že

a)   byly splněny všechny podmínky stanovené celními předpisy,
b)   žadatel složil celnímu úřadu jistotu k zajištění náhrady škody případně způsobené oprávněné osobě, rozhodl-li následně soud o tom, že zboží poškozuje právo z patentu, k ochranné známce nebo k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru, (dále jen "složení jistoty"),
c)   ve lhůtě uvedené v odstavci 1 oprávněná osoba vyrozuměla celní ředitelství nebo celní úřad o zahájení řízení ve věci vedoucího k rozhodnutí soudu, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu,
d)   po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebylo vydáno rozhodnutí o předběžném opatření.

(3) Proti rozhodnutí, jímž bylo podle odstavců 1 a 2 zrušeno rozhodnutí o zajištění zboží nebo rozhodnutí o přerušení celního řízení, se nelze odvolat.

(4) Jistota složená podle odstavce 2 písm. b) musí být dostatečná na ochranu oprávněné osoby proti porušení jejího práva. Složením jistoty není dotčeno právo oprávněné osoby na použití ostatních právních prostředků, které může na ochranu svých práv uplatnit. Složená jistota bude uvolněna v případě, že vlastník, dovozce, vývozce, příjemce nebo odesílatel zboží nepodal žalobu na ochranu svých práv do 20 pracovních dnů od data, ke kterému byl uvědoměn o přerušení celního řízení nebo o zajištění zboží.

(5) Pokud celní úřad prodloužil lhůtu podle odstavce 1, může celní úřad na žádost vlastníka, dovozce, vývozce, příjemce nebo odesílatele zboží lhůtu uvedenou v odstavci 4 prodloužit nejvýše na celkem 30 pracovních dnů.

(6) Pro uskladnění předmětného zboží v době přerušení celního řízení, nebo kdy je toto zboží zajištěno, platí obdobně ustanovení o dočasném uskladnění podle zvláštního právního předpisu.22)

(7) Složení jistoty může být provedeno

a)   bankovní zárukou,14)
b)   složením hotovosti na účet celního úřadu; za rovnocenné složení hotovosti se považuje předložení šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou.

§ 14
Zničení padělku nebo nedovolené napodobeniny

(1) Bylo-li soudem pravomocně rozhodnuto, že se jedná o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, vlastník nebo držitel padělek nebo nedovolenou napodobeninu sám nezničil23) a nebylo-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání tohoto zboží, celní úřad rozhodnutím na návrh oprávněné osoby nebo i z vlastního podnětu uloží vlastníku nebo držiteli padělku nebo nedovolené napodobeniny

a)   zničit toto zboží ve lhůtě stanovené celním úřadem, a to pod celním dohledem na jeho náklady, nebo
b)   vyřadit toto zboží z obchodování, aby nebyla poškozena práva oprávněné osoby, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody.

Tím nejsou dotčeny jiné právní prostředky, které na ochranu svých práv může oprávněná osoba uplatnit.

(2) Padělky a nedovolené napodobeniny mohou být přenechány ve prospěch státu za podmínky, že tím státu nevzniknou žádné náklady. V takovém případě platí ustanovení odstavce 1 písm. a).

(3) Celní úřad rozhodne o zničení dovážených nebo vyvážených padělků a nedovolených napodobenin a zajistí jejich zničení, není-li mu jejich vlastník nebo držitel znám nebo není-li zjištěn. O zničení padělků a nedovolených napodobenin sepíše celní úřad úřední záznam.

(4) Nesplní-li vlastník nebo držitel padělku nebo nedovolené napodobeniny povinnost uloženou rozhodnutím podle odstavce 1, je celní úřad oprávněn vydat rozhodnutí o odnětí a zničení předmětného zboží na náklady jeho vlastníka nebo držitele. Náklady na odnětí a zničení zboží jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního úřadu, jímž byly předepsány.

(5) Za opatření směřující k vyřazení padělku nebo nedovolené napodobeniny z obchodování podle odstavce 1 písm. b) se nepovažuje

a)   zpětný vývoz padělku nebo nedovolené napodobeniny v nezměněném stavu,
b)   prosté odstranění ochranných známek, kterými je neoprávněně označeno padělané zboží, kromě výjimečných případů,
c)   přidělení jiného celně schváleného určení předmětnému zboží.

(6) Za výjimečný případ odstranění ochranných známek podle odstavce 5 písm. b) se považuje prosté odstranění ochranných známek se souhlasem oprávněné osoby, jestliže ochranná známka byla umístěna na zboží jiné třídy než zboží, pro které byla ochranná známka zapsána. Ochranné známky budou odstraněny a zničeny na náklady vlastníka nebo držitele padělku.

(7) Kromě informací uvedených v § 11 odst. 3 sdělí celní úřad oprávněné osobě na její písemnou žádost jména a adresy odesílatele, dovozce nebo vývozce a výrobce zboží, které je uznáno za padělek nebo za nedovolenou napodobeninu, jakož i množství padělků nebo nedovolených napodobenin.

HLAVA V
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 15

Tento zákon poruší ten, kdo

a)   podal celní prohlášení na propuštění padělků nebo nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu nebo do režimů s podmíněným osvobozením od cla,
b)   dosáhl porušením celních předpisů propuštění padělků nebo nedovolených napodobenin nebo jejich umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu,
c)   podal žádost na propuštění padělků nebo nedovolených napodobenin ke zpětnému vývozu nebo požádal o jejich umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,
d)   dovezl nebo vyvezl padělky nebo nedovolené napodobeniny,
e)   vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky padělky nebo nedovolené napodobeniny,
f)   nedodržel podmínky pro nakládání se zbožím zajištěným podle tohoto zákona.

Díl 1
Přestupky

§ 16
Přestupky

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, nejde-li o podnikatele, která byť i z nedbalosti porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15.

(2) Za přestupek lze uložit tyto sankce:

a)   pokutu,
b)   propadnutí zboží.

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednávají celní úřady.

(4) Za přestupek uvedený v § 15 písm. a) až e) lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Za přestupek uvedený v § 15 písm. f) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

(5) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

§ 17

(1) Pokutu za přestupek podle § 15 písm. a) až e) lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad dozvěděl o tom, že se jedná o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

(2) Pokutu za přestupek podle § 15 písm. f) lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad dozvěděl o porušení podmínek pro zboží zajištěné podle tohoto zákona, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení došlo.

§ 18
Splatnost pokuty

Pokuta uložená za přestupek podle tohoto zákona je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

§ 19
Propadnutí zboží

(1) Vedle pokuty nebo i samostatně lze též uložit propadnutí zboží, které náleží pachateli a

a)   bylo ke spáchání přestupku užito nebo určeno, nebo
b)   bylo přestupkem získáno nebo bylo nabyto za zboží přestupkem získané.

(2) Propadnutí zboží nelze uložit, je-li jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze a závažnosti přestupku.

(3) Vlastníkem propadlého zboží se stává stát.

(4) Propadnutí zboží lze uložit jen ve lhůtách uvedených v § 17.

§ 20
Zabrání zboží

(1) Nebyla-li za přestupek uložena sankce propadnutí zboží, rozhodne celní úřad, že se takové zboží zabírá, jestliže

a)   náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat,
b)   nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela

a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

(2) O zabrání zboží nelze rozhodnout, jestliže od spáchání přestupku uplynulo 6 let.

§ 21
Místní příslušnost

Přestupek projedná celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek zjištěn, i když byl spáchán v územním obvodu jiného celního úřadu.

§ 22

Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na přestupky a jejich projednávání obecné předpisy o přestupcích.24)

Díl 2
Správní delikty

§ 23
Správní delikt

(1) Správního deliktu se dopustí právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, jednáním uvedeným v § 15.

(2) Správní delikty podle tohoto zákona projednávají celní úřady.

§ 24
Sankce za správní delikty

(1) Za správní delikt lze uložit tyto sankce:

a)   pokutu,
b)   propadnutí zboží.

(2) Pokutu lze uložit až do výše

a)   10 000 000 Kč za porušení povinností uvedených v § 15 písm. a) až e),
b)   15 000 000 Kč za porušení povinností uvedených v § 15 písm. a) až e) opakovaně nebo ve větším rozsahu,
c)   20 000 000 Kč za porušení povinností uvedených v § 15 písm. a) až e) opakovaně ve větším rozsahu.

(3) Za jednání uvedené v § 15 písm. f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(4) Za opakované se považuje takové porušení povinností, k němuž došlo v době do 2 let ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla právnické osobě uložena sankce za porušení tohoto zákona.

(5) Za porušení povinností ve větším rozsahu se považuje zboží porušující právo oprávněné osoby, jehož celní hodnota přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené, přesahuje částku 1 000 000 Kč ceny pro vývoz uplatněné podle zvláštního právního předpisu.25)

(6) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(7) Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty.

(8) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

§ 25

(1) Pokutu za správní delikt podle § 24 odst. 2 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad dozvěděl o tom, že se jedná o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

(2) Pokutu za správní delikt podle § 24 odst. 3 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad dozvěděl o porušení podmínek pro zboží zajištěné podle tohoto zákona, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení došlo.

§ 26
Splatnost pokuty za správní delikt

Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

§ 27
Propadnutí zboží

Pro uložení sankce propadnutí zboží platí obdobně § 19. Propadnutí zboží lze uložit jen ve lhůtách uvedených v § 25.

§ 28
Zabrání zboží

(1) Nebyla-li za správní delikt uložena sankce propadnutí zboží, rozhodne celní úřad, že se takové zboží zabírá, jestliže nenáleží pachateli správního deliktu a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) O zabrání zboží nelze rozhodnout, jestliže od spáchání správního deliktu uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabraného zboží se stává stát.

§ 29
Místní příslušnost

(1) Správní delikt projedná celní úřad, v jehož územním obvodu má příslušná osoba sídlo nebo trvalé bydliště.

(2) Nemá-li tato osoba sídlo nebo trvalé bydliště v České republice, projedná správní delikt celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt zjištěn.

HLAVA VI
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

§ 30

Stát neodpovídá za škodu, která vznikla osobám v souvislosti s přijetím opatření podle tohoto zákona.

HLAVA VII
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 31

Celní úřad na náklady pachatele přestupku nebo správního deliktu zajistí

a)   zničení propadlých nebo zabraných padělků nebo nedovolených napodobenin,
b)   odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků nebo nedovolených napodobenin, jestliže ochranné známky byly umístěny na zboží jiné třídy než zboží, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo
c)   provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích nebo nedovolených napodobeninách, aby je bylo možno prodat, aniž by tím byla narušena práva oprávněné osoby.

§ 32

Náklady podle § 31 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního úřadu o jejich výši.

§ 33

(1) Včas podané odvolání proti rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo správní delikt má odkladný účinek, který nelze vyloučit.

(2) Není-li stanoveno jinak, nemá odvolání proti rozhodnutí celních orgánů odkladný účinek. Celní orgány mohou z důvodů hodných zřetele odkladný účinek povolit, vyžadují-li to oprávněné zájmy osoby, jež je rozhodnutím dotčena, a neztíží-li se tím vymáhání nedoplatků nebo nebrání-li tomu obecný zájem.

(3) Není-li náhrada nákladů určená podle § 7 odst. 4, která byla zajištěna podle § 6 složením hotovosti, ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 4 dobrovolně nahrazena, použije se složená hotovost na její úhradu. Případný zbytek složené hotovosti se vrátí oprávněné osobě.

§ 34

Ve věcech placení a vymáhání náhrad nákladů za přijetí opatření, náhrad nákladů účelně vynaložených celními úřady, vyplývajících z povinnosti mít zboží pod celním dohledem a nákladů na odnětí a zničení zboží postupují celní úřady obdobně podle ustanovení předpisů o správě daní a poplatků.26)

§ 35

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení před celními orgány

a)   ve věcech placení, vybírání a vymáhání pokut předpisy o správě daní a poplatků,27)
b)   v ostatních věcech správní řád.13)

§ 36

Opatření celních orgánů stanovená zvláštním právním předpisem28) přijímaná na základě žádostí oprávněných osob, které byly podány přede dnem účinnosti tohoto zákona, budou celní orgány přijímat do 31. prosince 1999, nepožádala-li oprávněná osoba o přijetí opatření na dobu, která uplynula před tímto datem.

ČÁST DRUHÁ
Změna autorského zákona

§ 37

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 86/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 53a odst. 1 se za slova "(nenahrané nosiče záznamů)," vkládají slova "jakož i zboží, které má sloužit k pořízení reprografických rozmnoženin (kopírovací zařízení)".

2. V § 53a se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 53a odstavec 2 zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i při vývozu.".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákonao ochranných známkách

§ 38

V zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, se v § 14 odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna trestního řádu

§ 39

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 166/1998 Sb., se mění takto:

V § 12 odst. 2 písm. g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h), i) a j), která znějí:

"h)   porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 trestního zákona, pokud čin byl spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží,
i)   porušování průmyslových práv podle § 151 trestního zákona, pokud byl čin spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží,
j)   porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona, pokud byl čin spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží.".

ČÁST PÁTÁ
Změna trestního zákona

§ 40

V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 96/1999 Sb., se v § 150 odst. 1 za slovo "kdo" vkládají slova "doveze, vyveze nebo".

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 128 až 132 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
2)   § 214 až 216 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
3)   § 233 zákona č. 13/1993 Sb.
4)   § 133 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb.
5)   § 217 až 232 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
6)   Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.
7)   Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
8)   Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 527/1990 Sb., ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
   Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
9)   Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.
10)   § 46 až 48 vyhlášky č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, ve znění vyhlášky č. 125/1999 Sb.
11)   § 7 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
12)   Například zákon č. 527/1990 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., zákon č. 137/1995 Sb.
13)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
14)   § 313 až 322 obchodního zákoníku.
15)   § 420 až 445 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
16)   § 80 zákon č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
17)   § 37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
18)   § 48 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb.
19)   § 219 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.
20)   § 115 až 122 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
21)   § 104 odst. 7 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
22)   § 93 až 95 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
23)   § 233 zákona č. 13/1993 Sb.
24)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
26)   § 59, 73 a 73a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
27)   Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28)   § 53a zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 86/1996 Sb.
   § 14 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb.