SBÍRKA ZÁKONŮ částka 57
rozeslána dne 30.7.1999
  

167

ZÁKON

ze dne 13. července 1999,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se mění takto:

1. Preambule zákona se zrušuje.

2. V § 1 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.

(2) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona není dovoleno činit nabídky zaměstnání, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1.".

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 31), 32) a 33) zní:

"§ 2

(1) Účastníky právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona jsou

a)   Ministerstvo práce a sociálních věcí a územní orgán práce (dále jen "úřad práce"),
b)   občané,
c)   právnické a fyzické osoby zaměstnávající občany, jakož i cizince a osoby bez státní příslušnosti (dále jen "zaměstnavatelé"); za zaměstnavatele se považují právnické osoby a fyzické osoby uvedené ve zvláštním právním předpise31) a dále organizační složky zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů,1)
d)   právnické a fyzické osoby, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání, rekvalifikaci a pracovní rehabilitaci,

pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Občané jako účastníci právních vztahů podle tohoto zákona jsou občané České republiky. Stejné právní postavení mají cizinci a osoby bez státní příslušnosti (dále jen "cizinci"); zaměstnání na území České republiky však mohou cizinci vykonávat jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu,32) pokud zákon nestanoví jinak. Udělení povolení k zaměstnání cizinci podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.33)

(3) Povolení k zaměstnání a povolení k pobytu se vyžaduje též, má-li cizinec vykonávat práci na území České republiky v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k výkonu této práce vyšle na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.


31)   § 8 zákoníku práce.
1)   Například § 7, 21 a 29 obchodního zákoníku.
32)   Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákona č. 150/1996 Sb. a nálezů Ústavního soudu uveřejněných pod č. 159/1998 Sb. a pod č. 160/1998 Sb.
33)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.".

4. Za § 2 se vkládají nové § 2a, 2b, 2c a 2d, které včetně poznámek pod čarou č. 2), 34), 35), 36), 37) a 38) znějí:

"§ 2a

(1) Povolení k zaměstnání může vydat cizinci úřad práce,2) v jehož obvodu bude zaměstnávání vykonáváno, s přihlédnutím k situaci na trhu práce a za předpokladu, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak.

(2) Povolení k zaměstnání obsahuje místo výkonu práce, druh práce, označení (jméno) a sídlo (místo pobytu) zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, a dobu, na kterou se vydává. Povolení k zaměstnání se vydává nejdéle na dobu jednoho roku. O povolení k zaměstnání je možno žádat opakovaně. Po třech letech zaměstnání cizince na území České republiky je možné vydat tomuto cizinci nové povolení k zaměstnání nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců, pokud mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, nestanoví jinak. Podmínka, že nové povolení k zaměstnání cizinci lze vydat nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců, se rovněž nevztahuje na občany zemí, jejichž seznam stanoví vláda nařízením.

(3) Platnost povolení k zaměstnání zaniká

a)   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b)   skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
c)   uplynutím doby, na kterou bylo povolení k pobytu cizinci32) vydáno, nebo zánikem oprávnění k pobytu z jiného důvodu.

(4) Povolení k zaměstnání může úřad práce odejmout, jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání.

§ 2b

(1) Povolení k zaměstnání za podmínek uvedených v § 2a může vydat úřad práce též cizinci, který bude

a)   zaměstnán v příhraniční oblasti České republiky a nejméně jednou za kalendářní týden se vrací do státu sousedícího s Českou republikou, kde má své bydliště a jehož je příslušníkem; příhraniční oblastí České republiky se rozumí území okresu přiléhajícího ke státním hranicím. Na tyto cizince se nevztahuje omezení uvedené v § 2a odst. 2 větě čtvrté,
b)   sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu šesti měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně šesti měsíců,
c)   zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném povolání (stáž), avšak na dobu nejdéle jednoho roku; toto období zaměstnání může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v České republice.

(2) Cizinci vykonávajícímu v České republice soustavnou vzdělávací činnost jako pedagogický pracovník34) nebo akademický pracovník vysoké školy35) lze vydat povolení k zaměstnání bez omezení uvedeného v § 2a odst. 2 větě čtvrté.

§ 2c

Bez ohledu na situaci na trhu práce úřad práce vydá povolení k zaměstnání cizinci

a)   o němž to stanoví mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů,36)
b)   do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami.

§ 2d

Povolení k zaměstnání se nevyžaduje k zaměstnání cizince

a)   kterému bylo přiznáno postavení uprchlíka,37) nebo který o přiznání tohoto postavení požádal,
b)   kterému bylo uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky,
c)   který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky, pokud je mezinárodní smlouvou zaručena vzájemnost,
d)   jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka,34) akademického pracovníka vysoké školy,35) vědeckého pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce, osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
e)   o němž to stanoví mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů,38)
f)   který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelných pohrom a v případech humanitární pomoci,
g)   zaměstnávaného v mezinárodní hromadné dopravě,
h)   akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,
i)   který je příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky smluvní strany Severoatlantické smlouvy.

2)   Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.
34)   § 50 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
35)   § 70 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
36)   Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 188/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů.
37)   Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. a zákona č. 150/1996 Sb.
38)   Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 227/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů.".

5. V § 3 odst. 1 se slova "federální ministerstvo práce a sociálních věcí a v působnosti republik státní orgány, o nichž to stanoví zákony národních rad.2)" nahrazují slovy "Ministerstvo práce a sociálních věcí a příslušné úřady práce.2)".

6. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Zprostředkováním zaměstnání se pro účely tohoto zákona rozumí činnost zaměřená na vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se o práci uchází, a na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Součástí zprostředkování zaměstnání je též činnost informační a poradenská.".

7. V § 4 odst. 2 se slova "územní státní orgány práce, do jejichž působnosti podle zákona národní rady tato činnost patří (dále jen "územní orgán práce")" nahrazují slovy "úřady práce".

8. V § 4 odst. 3 se slova "Územní orgány práce" nahrazují slovy "Úřady práce", v § 6 odst. 2 větě druhé se slova "územní orgány práce" nahrazují slovy "úřady práce", v § 6 odst. 1 a odst. 2 větě první, § 7 odst. 1, § 9 odst. 2, § 19 odst. 3 větě první se slova "územního orgánu práce" nahrazují slovy "úřadu práce", v § 7 odst. 2, § 12 odst. 2, § 19 odst. 2 větě první, § 20 odst. 4 písm. c), § 24 odst. 1 písm. a) a c) se slova "územnímu orgánu práce" nahrazují slovy "úřadu práce", v § 7 odst. 3, § 10 odst. 2 větě první, § 14 odst. 1 písm. e), § 20 odst. 3 a 4, § 22 odst. 2, § 24 odst. 1 písm. c) a d) se slova "územním orgánem práce" nahrazují slovy "úřadem práce", v § 16 odst. 2 větě první, § 20 odst. 1 větě druhé, § 20 odst. 2 a § 24 odst. 2 se slova "územní orgán práce" nahrazují slovy "úřad práce" a v § 19 odst. 1 se slova "územních orgánů práce" nahrazují slovy "úřadů práce".

9. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 39) zní:

"(1) Zprostředkování zaměstnání může provádět za úhradu právnická nebo fyzická osoba, jestliže má k takové činnosti povolení;39) zprostředkování zaměstnání za úhradu lze vykonávat i za účelem dosažení zisku.


39)   § 11 písm. k) zákona č. 9/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb.".

10. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

11. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Za zprostředkování zaměstnání za úhradu podle odstavce 1 se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání ve sdělovacích prostředcích nebo prostřednictvím elektronických médií, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli a občany.".

12. Za § 5 se vkládají nové § 5a, 5b a 5c, které znějí:

"§ 5a

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby na tři roky; povolení lze vydat opakovaně.

(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu fyzickým osobám je jejich bezúhonnost, odborná způsobilost a trvalý pobyt na území České republiky; u právnických osob musí uvedené podmínky splňovat fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání, nebo statutární orgán nebo některý z členů statutárního orgánu odpovědný za zprostředkování zaměstnání. U zahraniční právnické osoby plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání za úhradu vedoucí organizační složky umístěné v České republice.

(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin majetkové povahy. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který není starší šesti měsíců, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než tři měsíce.

(4) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání za úhradu povoleno, anebo která má ukončené středoškolské vzdělání a nejméně pětiletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. Není-li fyzická osoba občanem České republiky, je nutno prokázat pohovorem před orgánem vydávajícím povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu znalost českého jazyka.

(5) Znalost českého jazyka se prokáže, jestliže fyzická osoba

a)   je schopna plynně a jazykově správně odpovídat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a k činnosti související se zprostředkováním zaměstnání,
b)   umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku a obsah textu týkajícího se pracovněprávních předpisů.

(6) Právnická nebo fyzická osoba žádající o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu je povinna doložit skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích při podání žádosti o toto povolení. Případné změny, které nastanou později, je právnická nebo fyzická osoba povinna oznamovat nejpozději do jednoho měsíce od jejich vzniku orgánu, který povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává.

§ 5b

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu musí obsahovat zejména:

a)   u fyzické osoby její jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a není-li jí uděleno, datum narození, sídlo zprostředkovatelny, územní obvod a okruh profesí, pro které bude zprostředkování povoleno, dobu, na kterou je povolení vydáno,
b)   u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, jméno a příjmení osoby odpovědné podle § 5a odst. 2 za zprostředkování zaměstnání, sídlo zprostředkovatelny, územní obvod a okruh profesí, pro které bude zprostředkování povoleno, dobu, na kterou je povolení vydáno.

(2) Povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu se odejme, jestliže fyzická nebo právnická osoba

a)   přestane splňovat podmínky uvedené v § 5a odst. 2,
b)   vykonává zprostředkování zaměstnání v rozporu s podmínkami stanovenými pro zprostředkování zaměstnání v tomto zákoně nebo v rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání.

§ 5c

Údaje o občanech, kterým fyzická nebo právnická osoba zprostředkovává zaměstnání za úhradu, lze získávat a sdělovat jen pro účely zprostředkování zaměstnání.".

13. V § 6 odst. 1 se slova "za pomoci příslušného úřadu práce, pokud si je nezabezpečí sám" nahrazují slovy "sám nebo za pomoci příslušného úřadu práce".

14. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Požádá-li občan o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání.".

15. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání úřadu práce; změny těchto skutečností ohlašuje nejpozději do sedmi kalendářních dnů.".

16. V § 7 odst. 4 se slova "na střední škole nebo vysoké škole19) nebo jiné škole, na které se podle obecně závazných právních předpisů taková příprava provádí," nahrazují slovy "na střední škole nebo vyšší odborné škole, na vysoké škole nebo jiné škole, na které se podle právních předpisů taková příprava provádí,".

17. V § 9 odst. 1 větě první se slova "mateřské poslání" nahrazují slovy "péči o dítě".

18. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo "příslušné" zrušuje.

19. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Hmotné zabezpečení náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podle § 7 odst. 1.".

20. V § 14 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 7) a 40) zní:

"a)   splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod, s výjimkou podmínek pro nárok na starobní důchod, na nějž vzniká nárok před dosažením potřebného věku,7) v období do dosažení tohoto věku, nebo pro nárok na plný invalidní důchod, s výjimkou plného invalidního důchodu občana, který je plně invalidní proto, že je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek,40)

7)   § 32, 74, § 76 odst. 1 a § 94 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.
40)   § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.".

21. V § 16 odst. 3 se věta první nahrazuje větou: "Hmotné zabezpečení se poskytuje uchazeči o zaměstnání i v době pracovní neschopnosti, kdy nemá nárok na nemocenské anebo jeho výplatu, a to nejdéle po dobu, po kterou by nemocenské náleželo.".

22. V § 16 se v odstavci 6 poznámka pod čarou č. 9) zrušuje a odstavec 7 zní:

"(7) Uchazeči o zaměstnání, kterému neuplynula v poslední evidenci podpůrčí doba a v době mezi poslední a novou evidencí nebyl zaměstnán (§ 13 odst. 1), anebo byl zaměstnán po dobu kratší než jeden měsíc, a zároveň splňuje podmínku celkové doby předchozího zaměstnání podle § 13, se poskytne hmotné zabezpečení po zbývající část podpůrčí doby.".

23. V § 16 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Uchazeči o zaměstnání po uplynutí podpůrčí doby náleží opět hmotné zabezpečení podle tohoto zákona, pokud po této době nastoupil do zaměstnání, které trvalo alespoň šest měsíců, a zároveň splňuje podmínku celkové doby předchozího zaměstnání podle § 13. Doba zaměstnání v délce šesti měsíců se nevyžaduje v případech uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) a c).".

24. § 16a včetně poznámek pod čarou č. 21) a 22) se zrušuje.

25. V § 17 odst. 8 se číslice "1,5" nahrazuje číslicí "2,5" a číslice "1,8" se nahrazuje číslicí "2,8".

26. V § 17a odst. 1 a 3 se slova "Kčs" nahrazují slovy "Kč".

27. V § 18 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 25) zní:

"(4) Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit hmotné zabezpečení nebo jeho část,

a)   bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že rozvázání pracovního nebo služebního poměru uchazeče o zaměstnání je neplatné nebo že jeho zaměstnání trvá a zaměstnavatel je povinen za dobu nepřidělování práce poskytnout náhradu mzdy25) nebo peněžní náhradu,
b)   bylo-li dodatečně zjištěno, že splňoval podmínky pro nárok na důchod, které brání poskytování hmotného zabezpečení [§ 14 odst. 1 písm. a)].

Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí i zde.


25)   Například § 61 a 130 zákoníku práce.".

28. V § 19 odst. 3 ve větě první se slova "československého státního" zrušují a na konci odstavce 3 se doplňuje tato věta: "Povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.33)".

29. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

"§ 19a

Nastoupí-li do zaměstnání cizinec, u něhož se podle § 2d písm. c) a d) nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnavatel o tom informuje úřad práce nejpozději do osmi kalendářních dnů od jeho nástupu do zaměstnání.".

30. V § 20 odst. 4 se slova "příslušnými státními orgány republik, o nichž to stanoví zákony národních rad2)" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem (§ 31 odst. 4)".

31. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců stanoveného nařízením vlády (dále jen "povinný podíl").".

32. V § 24 se vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel

a)   zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu, nebo
b)   odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 55 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům, nebo
c)   odvodem do státního rozpočtu; výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se změněnou pracovní schopností, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 0,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Českým statistickým úřadem za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn.

(4) Zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Nesplnil-li zaměstnavatel povinný podíl způsobem uvedeným v odstavci 3 písm. a) nebo b), je povinen jej splnit podle odstavce 3 písm. c). Výši tohoto odvodu je povinen stanovit a odvést jej do státního rozpočtu nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, za který povinnost odvodu vznikla. Zaplacení prokáže při plnění oznamovací povinnosti podle věty první.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

33. V § 24 odst. 5 se slova "zvláštní předpisy.13)" nahrazují slovy "zvláštní právní předpisy.13)" a poznámka pod čarou č. 13) zní:


"13)   § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb.".

34. V § 25 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 41) znějí:

"(3) Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o odnětí hmotného zabezpečení a proti rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nemá odkladný účinek.

(4) Pro počítání času podle tohoto zákona platí obdobně úprava o počítání času stanovená v zákoníku práce.41)


41)   § 266 zákoníku práce.".

35. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Místně příslušným je úřad práce, v jehož obvodu bude zaměstnání vykonáváno, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

36. V § 26 odstavec 1 zní:

"(1) Kontrolní činnost podle tohoto zákona jsou oprávněny vykonávat státní orgány práce, o nichž to stanoví zákon.2) Činnost orgánů kontroly se zaměřuje na dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů a v jejich organizačních jednotkách, s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro účely kontrolní činnosti se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákony upravující mzdy, platy a cestovní náhrady a právní předpisy vydané k provedení těchto zákonů.".

37. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Orgány kontroly jsou oprávněny při kontrolní činnosti podle odstavce 1 zjišťovat totožnost osob zdržujících se na pracovištích zaměstnavatele; tyto osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a předložit povolení k zaměstnání, pokud k výkonu zaměstnání jim mělo být povolení vydáno.".

38. V § 31 odst. 1, 2 a 3 se slovo "vyhláškami" nahrazuje slovem "vyhláškou", v § 31 odst. 2 se slova "České republiky" a slova "a ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky" zrušují.

39. V § 31 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu může vyhláškou stanovit bližší podmínky postupu při sjednávání dohod podle § 20 odst. 3 a 4.".

40. Pokud zákon používá názvu "vláda České a Slovenské Federativní Republiky" a názvu "vláda České republiky a vláda Slovenské republiky", nahrazuje se tento název názvem "vláda", název "Federální ministerstvo práce a sociálních věcí" se nahrazuje názvem "Ministerstvo práce a sociálních věcí", název "Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské republiky" se nahrazuje názvem "Ministerstvo práce a sociálních věcí", název "federálních ústředních orgánů" se nahrazuje názvem "ústředních orgánů" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a "Českou a Slovenskou Federativní Republiku" se nahrazují slovy "České republiky" a "Českou republiku".

Čl. II

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   úřady práce.".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Úřady práce jsou úřady, jejichž sídla a územní obvody jsou totožné se sídlem a územními obvody okresních úřadů působících v České republice,2) na území hlavního města Prahy je úřadem práce Úřad práce hlavního města Prahy.".

3. V § 8 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"(3) Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je oprávněn kontrolovat,8) je zaměstnanec orgánu kontroly pověřený provedením kontroly povinen vyžadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě k tomu určené a od zaměstnavatele je oprávněn vyžadovat si písemné podání zprávy o přijatých opatřeních.


8)   § 26 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb.".

4. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

5. V § 9 odst. 1 se ve větě první slova "vyplývajících z obecně závazných právních předpisů uvedených v § 8 odst. 3" nahrazují slovy ", jejichž dodržování je oprávněn kontrolovat,".

6. V § 11 písm. k) se slova "a stanoví výši poplatku za toto zprostředkování" zrušují.

7. V § 13 odst. 2 se písmeno e) zrušuje a písmeno f) se označuje jako písmeno e).

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto:

1. V části I přílohy v položce 22 se na konci textu doplňují písmena h) až l), která znějí:

"h)   Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničíKč 2 000,-
i)   Vydání povolení k zaměstnání cizinciKč 500,-
j)   Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republiceKč 10 000,-
k)   Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničíKč 10 000,-
l)   Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republiceKč 1 000,-.".

2. V části I přílohy v poznámkách k položce 22 se na konci textu doplňují body 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

"5.   Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
6.   Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)

4a)   Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.".

Čl. IV

V zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb. a zákona č. 138/1996 Sb., v § 30 odst. 2 písm. c) se čárka na konci nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

Čl. V
Přechodná ustanovení

1. Práva a povinnosti právnických nebo fyzických osob, jimž bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání před 1. říjnem 1999, se posuzují podle dosavadních předpisů do uplynutí platnosti tohoto povolení.

2. Cizincům, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání před 1. říjnem 1999, počíná běžet tříletá lhůta podle § 2a odst. 2 věty čtvrté zákona č. 1/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, od 1. října 1999.

Čl. VI

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VII
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1999, s výjimkou čl. I bodů 31 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.