SBÍRKA ZÁKONŮ částka 54
rozeslána dne 23.7.1999
 

161

ZÁKON

ze dne 1. července 1999,

kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1
Národní park České Švýcarsko

(1) K zajištění ochrany přírody a krajiny v nejcennější části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce1) se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko2) (dále jen "národní park"). Posláním národního parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny.

(2) Územní vymezení národního parku je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zákona, grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zákona. Základní mapa, v níž je zakresleno území národního parku v měřítku 1 : 25 000, je uložena na Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), mapy z ní odvozené jsou uloženy na okresních úřadech a obecních úřadech obcí, na jejichž území se národní park rozkládá, na správě národního parku a na příslušných katastrálních úřadech.3)

(3) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, platí na území národního parku zákon o ochraně přírody a krajiny.4)

§ 2
Správa národního parku

(1) Zřizuje se správní úřad Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen "Správa") se sídlem v Krásné Lípě, který je podřízen ministerstvu.

(2) V čele Správy stojí ředitel, kterého jmenuje aodvolává ministr životního prostředí.

(3) Správa vykonává na území národního parku působnost stanovenou zvláštním zákonem5) a tímto zákonem.

Bližší ochranné podmínky

§ 3

(1) Na celém území národního parku je zakázáno:

a)   zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda značného rozsahu na majetku,
b)   používat hospodářských zvířat k tahu a jezdit na nich mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená Správou; tento zákaz se nevztahuje na běžné obhospodařování pozemků se souhlasem jejich vlastníka či nájemce,
c)   nocovat ve volné přírodě mimo místa vyhrazená Správou,
d)   používat biologicky neodbouratelné hydraulické kapaliny a mazací oleje při hospodaření v lesích.

(2) Na území první a druhé zóny je dále zakázáno volné pobíhání domácích zvířat.

(3) Na území první zóny je dále zakázáno skladování pohonných hmot a chemických přípravků.

(4) V případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, může ministerstvo správním rozhodnutím povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavcích 1 až 3.

§ 4

(1) Na celém území národního parku lze jen s předchozím souhlasem Správy:

a)   zřizovat nové turistické cesty, nové vyhlídky a zpřístupňovat skalní útvary schodišti a žebříky nebo tato zařízení odstraňovat,
b)   stavět nové lesní cesty a svážnice,
c)   vydat povolení ke geologickým pracím,6)
d)   umísťovat informační, reklamní a propagační zařízení,
e)   otevírat zemníky,
f)   provádět drobné stavby a terénní úpravy.

(2) Na území národního parku lze provádět změny kultur7) zemědělské a nezemědělské půdy jen s předchozím souhlasem Správy.

(3) Předchozí souhlas vydaný podle odstavců 1 a 2 je správním rozhodnutím, kterým nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů.

§ 5
Péče o les

(1) Vlastníci a uživatelé lesa jsou povinni hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo dosaženo:

a)   na území první zóny přirozených lesních ekosystémů, odpovídajících růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů,
b)   na území druhé a třetí zóny přirozené skladby porostů, odpovídající danému stanovišti.

(2) Při hospodaření v lesích v první zóně národního parku se nepoužijí ustanovení zvláštního předpisu o lhůtách k zalesnění lesních holin a o zajištění lesních porostů na nich ani ustanovení o přednostním zpracování nahodilé těžby.8)

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

§ 6

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 24) zní:


"24)   § 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.".

2. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou po projednání s dotčenými obcemi. Hranice první zóny vyznačí správa národního parku v terénu vhodným způsobem.".

3. V § 19 odst. 1 větě první se slova "mimo zastavěné části obcí" nahrazují slovy "mimo současně zastavěné území obcí".

4. V § 27 odst. 1 věta druhá zní: "Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou po projednání s dotčenými obcemi.".

5. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Správy přezkoumávají rozhodnutí orgánů obcí vydaná ve správním řízení na úseku ochrany přírody a krajiny.".

6. V § 87 odst. 3 v písmenu m) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)   vykonává ve zvláště chráněném území činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu.".

7. V § 88 odst. 2 v písmenu m) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)   vykonává ve zvláště chráněném území činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu.".

8. V § 90 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Dosavadní ochranu zvláště chráněného území, vyhlášeného podle dřívějších předpisů před účinností tohoto zákona ústředním orgánem státní správy, jež přešlo do kategorie přírodní rezervace nebo přírodní památka, může Ministerstvo životního prostředí zrušit obecně závazným právním předpisem v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno zvláště chráněné území okresním úřadem nebo správou podle tohoto zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.".

9. V příloze k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se do seznamu národních parků doplňují tato slova:

"Národní park České Švýcarsko       zákon č. 161/1999 Sb.       Krásná Lípa".

ČÁST TŘETÍ

§ 7
Přechodná ustanovení

(1) Části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, jež leží na území Národního parku České Švýcarsko, se zrušují.

(2) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Závěrečné ustanovení

§ 8
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Výnos Ministerstva kultury č. j. 4946/72-II/2, reg. v částce 22/1972 Sb., a příloha k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2)   § 15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 1 až 24 a § 28 až 90 zákona č. 114/1992 Sb.
5)   § 78 zákona č. 114/1992 Sb.
6)   Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 31 odst. 6 a § 33 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Příloha č. 1 k zákonu č. 161/1999 Sb.

Územní vymezení (popis hranic) Národního parku České Švýcarsko

Hranice Národního parku České Švýcarsko vede od hraničního mezníku č. 14 ve Hřensku okrajem lesa nad křižovatku silnic I/62 a III/25861 a dále okrajem lesa k parkovišti nad hotelem Klepáč. Zde přechází silnici Hřensko - Mezní Louka a po ní se vrací zpět do Hřenska k mostu na silnici Hřensko - Janov, po této silnici až k průseku elektrovodu pod Janovem, dále po průseku k cestě zvané Mühlweg, po ní k vodárně v Janově a odtud po okraji lesa jihovýchodním směrem až k elektrovodu za lokalitou Hájenky. Dále po tomto elektrovodu vlevo překračuje Kachní potok až na okraj lesa nad Divokou soutěskou. Po okraji lesa pokračuje vlevo kolem osady Kamenická Stráň, za níž se napojuje na silnici Kamenická Stráň - Růžová. Po této silnici jde až na odbočku žluté turistické cesty a po této turistické cestě pokračuje vlevo až k hranici Národní přírodní rezervace Růžák. Po západním a jižním svahu Růžovského vrchu sleduje hranici rezervace až k žluté turistické cestě, po které pokračuje vpravo na kraj lesa. Dále pak odbočuje vlevo a po kraji lesa vede k průseku elektrovodu nad soutokem Kamenice a Chřibské Kamenice. Po tomto průseku k říčce Kamenici, překračuje ji na pravý břeh, který sleduje po proudu, a po 700 metrech odbočuje vpravo vzhůru údolím (východním směrem) až k okraji lesa.

Zde uhýbá vlevo a po kraji lesa obchází lokalitu "Na Všemilské Planině" až k lesní cestě, po které odbočuje do údolí potoka Jetřichovické Bělé, po jejímž levém břehu jde proti proudu až k Jetřichovickému mlýnu, který obchází, a přechází na silnici III/25861 Jetřichovice - Vysoká Lípa. Pokračuje po ní směrem do Vysoké Lípy. V místě, kde silnice opouští les, přechází vlevo na kraj lesa a po něm obchází osadu Vysoká Lípa až k silnici do Zadních Jetřichovic, po ní směrem k Zadním Jetřichovicím až po křižovatku se starou Českou silnicí. Po této silnici pokračuje směrem k obci Jetřichovice, a dále 50 metrů za křižovatkou se zpevněnou lesní cestou (k lesním školkám "Na bídě") doleva. Lesní cestou pokračuje do sedla a doleva po okraji lesa až k Jetřichovické ozdravovně. Za ní vede po okraji lesa a přes cestu Haťového dolu, po této cestě do Jetřichovic a vždy po okraji lesa k silnici Jetřichovice - Rynartice.

Po této silnici probíhá vzhůru až k elektrovodnímu průseku a jím do Rynartic. Vlevo po okraji lesa obchází Rynartice až k jeho východnímu okraji k vyústění lesní cesty na silnici Rynartice - Dolní Chřibská. Dále pokračuje po silnici III/25861 okolo rekreačního zařízení "Na Potokách" směrem do Dolní Chřibské. Krajem lesa odbočí vlevo k lesní asfaltové cestě pod Českým vrchem, po ní a dále okrajem lesa kolem Českého vrchu až k silnici III/2653 Dolní Chřibská - Doubice. Po této silnici pokračuje až k místu, kde silnice opouští les, před obcí Doubice odbočuje vlevo na kraj lesa a jím obchází západní okraj obce Doubice až na silnici Doubice - Kyjov.

Po této silnici pokračuje do Kyjova, po kraji lesa okolo Kyjovské přehrady a po Kyjovském potoku dolů ke Křinici, 100 metrů proti jejímu proudu, přes tok a okrajem lesa ke zpevněné lesní cestě vedoucí z jihu ke Kamennému vrchu a po této cestě směrem na Vlčí Horu. V místě, kde cesta opouští les, vede doleva okrajem lesa k Vlčímu potoku. Po proudu Vlčího potoka pokračuje k cestě parcelní číslo 1584 a po ní na Šternberk. Odtud vede vlevo po okraji lesa k cestě parcelní číslo 1577/1 a po ní k Brtnickému potoku. Proti proudu Brtnického potoka pokračuje až k cestě parcelní číslo 464, po ní a dále po cestě parcelní číslo 466. Pak po cestě parcelní číslo 467 až k místu, kde se stýká s cestou parcelní číslo 278. Odtud vede po hranici mezi parcelami číslo 336 a 390, pak po hranici mezi parcelami číslo 366 a 381, dále po hranici mezi parcelami číslo 368 a 381 a po hranici parcel číslo 368 a 390. Poté se napojí na hranici katastrálních území Mikulášovice a Kopec. Po této hranici směřuje ke státní hranici k hraničnímu mezníku číslo 21 a odtud po státní hranici do Hřenska.

Příloha č. 2 k zákonu č. 161/1999 Sb.

Národní park České Švýcarsko

mapa