SBÍRKA ZÁKONŮ částka 26
rozeslána dne 9.4.1999
  

63

ZÁKON

ze dne 11. března 1999,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 202/1990 SB., O LOTERIÍCH A JINÝCH PODOBNÝCH HRÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 4 zní:

"(4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.".

2. V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 2 písm. f) se slovo ", dostizích" zrušuje.

4. V § 2 písm. h) se slovo ", dostizích" zrušuje.

5. V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.".

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo".

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "správní poplatky" vkládají slova ", místní poplatky" a za slovy "náklady státního dozoru" se doplňují tato slova: "(dále jen "část výtěžku")".

8. V § 4 odst. 2 se písmeno b) zrušuje a zároveň se ruší označení písmena a); čárka na konci se nahrazuje tečkou.

9. V § 4 odst. 3 se za slova "správní poplatek" vkládají slova ", místní poplatek, náklady státního dozoru".

10. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují tyto věty: "Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku.".

11. V § 4 se vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.".

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

12. Nadpis části první zní: "LOTERIE A TOMBOLY".

13. Nadpis pod § 6 zní: "Povolování loterií a tombol".

14. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

15. Nadpis pod § 13 zní: "Vyúčtování loterie a tomboly".

16. V § 13 odst. 1 větě druhé se za slova "nebyla ještě z" vkládá slovo "části".

17. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

18. V § 15 se slova "případného nespotřebovaného výtěžku" nahrazují slovy "případné nespotřebované části výtěžku".

19. V nadpisu pod § 16 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

20. V § 16 odst. 1 se slovo "Výtěžek" nahrazuje slovy "Část výtěžku".

21. V § 16 odst. 2 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

22. V § 16 odst. 3 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

23. V § 16 odst. 5 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

24. V § 18 odst. 4 se slovo "Výtěžek" nahrazuje slovy "Část výtěžku".

25. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ
DOSTIHOVÉ SÁZKY
§ 40

(1) K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.

(2) Výtěžek z dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely.".

26. V § 42 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

27. V § 43 odstavec 7 zní:

"(7) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.".

28. V § 48 odst. 1 písm. c) se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "část výtěžku".

29. V § 48 odst. 1 písm. c) se na konci textu písmena c) čárka vypouští a doplňují se tato slova: "nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4,".

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova ", s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)" včetně poznámky pod čarou č. 2c) zrušují.

2. V § 19 odst. 1 písm. g) se slova "písm. a)" zrušují.

3. V § 36 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "včetně spotřebitelské soutěže2c)" zrušují.

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., "Sazebník správních poplatků", se mění takto:

1. V položce 20 se písmeno g) zrušuje.

2. V položce 20 v poznámkách se bod 4 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, části druhé a části třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.