SBÍRKA ZÁKONŮ částka 22
rozeslána dne 30.3.1999
 

55

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 15. března 1999

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy nebo škody (dále jen "škoda"), které vznikají

a)   na lesním pozemku v důsledku
1.   trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále jen "produkční funkce"),
2.   dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,
3.   trvalého poškození plnění produkční funkce,
4.   dočasného poškození plnění produkční funkce,
b)   na lesním porostu v důsledku
1.   zničení lesního porostu,
2.   předčasného smýcení lesního porostu,
3.   snížení přírůstu lesního porostu,
4.   snížení produkce lesního porostu,
5.   snížení kvality lesního porostu,
6.   krádeže dřevní hmoty na pni,
c)   z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích.

(2) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství.

(3) Výše škod na produktech s výjimkou dřeva, na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, na sadebním materiálu lesních dřevin, na porostech semenných plantáží a jejich produkci, na vyrobených sortimentech surového dříví apod. se zjistí podle zvláštního předpisu.1)

§ 2

(1) Celková škoda se vypočítá jako součet jednotlivých škod.

(2) Výše jednotlivých škod se pro účely této vyhlášky zjistí pomocí dále uvedených vzorců a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

(3) Tabulkové hodnoty lesního porostu ve věku a (dále jen "Thlpa") pro účely této vyhlášky se pro zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu zjistí podle přílohy č. 1. Hodnoty lesního porostu ve věku a (dále jen "Hlpa") v jednotlivých vzorcích se vypočtou vynásobením Thlpa hodnotou aktuálního zakmenění lesního porostu, případně se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 2 se zdůvodněním a vynásobí se plochou skupiny dřevin v m2, na které k poškození došlo.

(4) Jednotlivé lesní dřeviny jsou sdruženy do vymezených skupin dřevin podle přílohy č. 3.

(5) Údaje o souborech lesních typů, zastoupení dřevin v lesním porostu (porostní skupině), o jejich věku, bonitách a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy2) nebo z oblastních plánů rozvoje lesů3) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu.

(6) Obmýtí se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.2) Je-li skutečný věk skupiny dřevin v porostu (porostní skupině) nebo obmýtí vyšší než maximální obmýtí skupiny dřevin uvedené v příloze č. 3, použijí se maximální hodnoty této přílohy.

ČÁST DRUHÁ
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD

HLAVA 1
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POZEMKU

§ 3
Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce

Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce se jednorázově vypočte podle vzorce

S1 = r.(1-K) / 0,02,

kde

S1 =   škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce,
r =   celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,
K =   koeficient rozsahu omezení, který se určí jako podíl omezeného plnění produkční funkce lesa a obvyklého plnění produkční funkce lesa.

§ 4
Škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení produkční funkce

Škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce

S2 = r . (1 - K),

kde

S2 =   roční škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,
r =   celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,
K =   koeficient rozsahu omezení, který se určí jako podíl omezeného plnění produkční funkce lesa a obvyklého plnění produkční funkce lesa.

§ 5
Škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce

Škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce se jednorázově vypočte podle vzorce

S3 = (rSLT1 - rSLT2) / 0,02,

kde

S3 =   škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce,
rSLT1 =   celková upravená potenciální renta z lesa pro původní soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa původních plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,
rSLT2 =   celková upravená potenciální renta z lesa pro změněný soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa změněných plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4.

§ 6
Škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce

Škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce

S4 = rSLT1 - rSLT2,

kde

S4 =   roční škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce,
rSLT1 =   celková upravená potenciální renta z lesa pro původní soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa původních plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,
rSLT2 =   celková upravená potenciální renta z lesa pro dočasně změněný soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa dočasně plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4.

HLAVA 2
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POROSTU

§ 7
Škoda z předčasného smýcení lesního porostu

Škoda z předčasného smýcení lesního porostu se jednorázově vypočte podle vzorce

S5 = Hlpa . Mn/100,

kde

S5 =   škoda z předčasného smýcení lesního porostu,
Hlpa =   hodnota lesního porostu v roce předčasného smýcení lesního porostu,
Mn =   procento mýtní nezralosti, jehož hodnota se zjistí podle přílohy č. 5.

§ 8
Škoda ze zničení lesního porostu

(1) Škoda ze zničení lesního porostu se jednorázově vypočte podle vzorce

S6 = Hlpa - Aa,

kde

S6 =   škoda ze zničení lesního porostu,
Hlpa =   hodnota lesního porostu před zničením,
Aa =   hodnota mýtní výtěže, která se rovná rozdílu mezi výnosem z prodeje dříví a úplnými vlastními náklady na těžbu a soustřeďování dříví ze zničeného lesního porostu vypočtená podle vzorce

Aa = Hm . (Cs - Tn),kde

Hm =   objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m3,
Cs =   cena surového dříví na odvozním místě v Kč/m3, zjištěná podle zvláštního předpisu,4)
Tn =    hospodárně vynaložené úplné vlastní náklady na těžbu a soustřeďování dříví po odvozní místo v Kč/m3.

(2) Při výpočtu škody podle odstavce 1 se škoda z předčasného smýcení lesního porostu podle § 7 samostatně nevypočítává.

§ 9
Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu

(1) Škoda ze snížení přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let včetně se vypočte podle vzorce

S7.1.1 = Z . (1 - K1),

kde

S7.1.1 =   roční škoda ze snížení přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let včetně,
Z =   hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin, uvedená v příloze č. 6,
K1 =   koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

(2) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let se vypočte podle vzorce

S7.1.2 = (Hlpa+1 - Hlpa) . (1 - K1),

kde

S7.1.2 =   roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let,
Hlpa+1 =   hodnota nepoškozeného lesního porostu v následujícím roce po poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1,
HlpA =   hodnota nepoškozeného lesního porostu v roce poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1,
K1 =   koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

(3) Pro škody působené imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem ohrožení5) a stupňů poškození v příloze č. 7. V případě výpočtu výše škody pro více lesních porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří soubory lesních porostů podle skupin lesních dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro takto vytvořené soubory lesních porostů se aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte průměrná bonita, zakmenění, věk apod.

(4) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty se vypočte podle vzorce

S7.2 = Z . K2 . Np/N,

kde

S7.2 =   roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty,
Z =   hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin uvedená v příloze č. 6,
K2 =   koeficient vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození, jehož hodnota se určí podle přílohy č. 8,
Np =    počet poškozených sazenic, maximálně však 1,3násobek minimálního počtu,6)
N =    skutečný počet jedinců, maximálně do výše 1,3násobku minimálního počtu.6)

§ 10
Škoda ze snížení produkce lesního porostu

(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce

S8 = Hlpu1 / u1 - Hlpu2 / u2,

kde

S8 =   roční škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin,
Hlpu1 / u1 =   hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s cílovou skladbou dřevin (bez uplatnění srážek),
Hlpu2 / u2 =   hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu se současnou (zaměněnou nebo náhradní) skladbou dřevin (bez uplatnění srážek).

(2) Srážku je možné uplatnit pouze v případě lesa nízkého.

§ 11
Škoda ze snížení kvality lesního porostu

(1) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. se uplatňuje za obmýtí pouze jednou na každém jednotlivém stromě a vypočte se podle vzorce

S9.1 = Hlpu.K3 . (1/1,02n) . Np/N,

kde

S9.1 =   škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod.,
Hlpu =   hodnota lesního porostu ve věku u zjištěná podle přílohy č. 1 redukovaná předpokládaným zakmeněním ve věku u,
K3 =   koeficient uvedený v příloze č. 9,
n =   obmýtí u mínus věk porostu a v době vzniku škody,
Np =   počet poškozených stromů,
N =   počet stromů celkem.

(2) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. se vypočítává za předpokladu, že souvislá plocha mechanického poškození je větší než 25 cm2 nebo poškození přesahuje 10 % obvodu kmene. U škody způsobené mechanickým poškozením stromů s výjimkou škod zvěří se v případě prokázaného účinného ošetření odpovídajícím přípravkem sníží škoda až o 30 %.

(3) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená poškozením stromů požárem, provozem střelnic, imisemi apod. se vypočte podle vzorce

S9.2 = Hlpa . (1 - Ks),

kde

S9.2 =   škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená poškozením stromů požárem, provozem střelnic, imisemi apod.,
Hlpa =   hodnota lesního porostu v roce poškození,
Ks =   koeficient, který se určí jako podíl realizovaného a obvyklého zpeněžení v čase a místě poškození.

§ 12
Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného

V porostech lesa hospodářského způsobu výběrného nebo v porostech blízkých hospodářskému způsobu výběrnému se škody stanoví na základě roztřídění lesního porostu do věkových skupin podle vpředu v této vyhlášce uvedených způsobů.

§ 13
Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni

Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni se vypočte jednorázově podle jednotlivých dřevin podle vzorce

S10 = Aa,

kde

S10 =   škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni,
Aa =   hodnota mýtní výtěže odcizené dřevní hmoty vypočtená způsobem uvedeným v § 7 odst. 1.

HLAVA 3
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD Z MIMOŘÁDNÝCH A NÁKLADOVĚ NÁROČNĚJŠÍCH OPATŘENÍ

§ 14
Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření

(1) Škoda z mimořádných opatření se vypočte jednorázově podle vzorce

S11.1 = Km,

kde

S11.1 =   škoda z mimořádných opatření,
Km =   ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na mimořádná opatření.

(2) Škoda z nákladově náročnějších opatření se vypočte jednorázově podle vzorce

S11.2 = Kz - Ko,

kde

S11.2 =   škoda z nákladově náročnějších opatření,
Kz =   ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na nákladově náročnější opatření,
Ko =   ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na obvyklý způsob hospodaření.

(3) Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury způsobeném např. okusem zvěří a imisemi. Náleží sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky.

(4) Nákladově náročnějšími opatřeními jsou zejména těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Seznam příloh:

(Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě).

Příloha č. 1: Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu v Kč/m2
Příloha č. 2: Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa
Příloha č. 3: Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin
Příloha č. 4: Upravená potenciální renta z lesa r v Kč/m2
Příloha č. 5: Procenta mýtní nezralosti Mn
Příloha č. 6: Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu
Příloha č. 7: Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí
Příloha č. 8: Koeficient K2 vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození okusem zvěří
Příloha č. 9: Koeficient K3 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod.
Příloha č. 10: Převodní tabulky bonit lesních dřevin

1)   § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
2)   § 24 až 27 zákona č. 289/1996 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
4)   Zákon č. 151/1997 Sb.
5)   Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
6)   Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.