SBÍRKA ZÁKONŮ částka
rozeslána dne 12.2.1999
 

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. ledna 1999,

kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství :

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona1) nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát na rok 1999 finanční podporu nebo pomoc (dále jen "podpora nebo pomoc") podle kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které

a)   zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, loukách, pastvinách a ostatních plochách3) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra
1.   je nejméně 5 ha, nebo
2.   jde-li o zemědělské pozemky v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech (dále jen "zvláště chráněná území")4) nebo v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,5) je nejméně 2 ha, nebo
3.   jde-li o zemědělské hospodaření ekologickým způsobem na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách a ovocných sadech, je nejméně 1 ha,

nebo

b)   zalesní v souladu se zvláštními právními předpisy6) zemědělské pozemky, na nichž se zemědělsky hospodařilo, na základě vlastnického práva.

(2) Zemědělské hospodaření na ostatních plochách3) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí podpory nebo pomoci, uvedeném v přílohách č. 19 a 20 k tomuto nařízení, příslušný územní odbor Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"), ve vojenských újezdech pověřený orgán Ministerstva obrany.

(3) Podporu nebo pomoc nelze poskytnout státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, s výjimkou státních podniků a rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva obrany.

§ 2

(1) Podporu nebo pomoc poskytne ministerstvo nebo Ministerstvo obrany na základě žádosti osoby uvedené v § 1 (dále jen "žadatel") při splnění dále stanovených kritérií.

(2) Podpora nebo pomoc náleží při plnění stanovených kritérií po celý rok 1999. Podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) lze uvolňovat zálohově.

(3) Podpory a pomoci lze při splnění stanovených kritérií poskytnout i na více podpůrných programů nebo programů pomoci podle tohoto nařízení.

§ 3

(1) Žádost o poskytnutí podpory nebo pomoci (dále jen "žádost") podává žadatel příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o právnickou osobu v jeho působnosti. Žádost se podává

a)   do 26. února 1999 u podpory nebo pomoci uvedené v § 1 odst. 1 písm. a),
b)   do 30. června 1999 u podpory nebo pomoci uvedené v § 1 odst. 1 písm. b).

Není-li žádost příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany v těchto lhůtách doručena, podpora nebo pomoc se neposkytne.

(2) Žádost musí být doložena příslušnými doklady podle příloh č. 1 až 20 k tomuto nařízení. Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí podpory nebo pomoci, uvedené v přílohách č. 19 a 20 k tomuto nařízení, podává žadatel nejpozději do 29. října 1999; potvrzení odborného lesního hospodáře uvedené v příloze č. 11 k tomuto nařízení podává žadatel nejpozději do 15. listopadu 1999.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný územní odbor ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a podpora nebo pomoc se neposkytne.

(4) Žadatel o podporu podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo o pomoc podle § 16 písm. a), b) nebo d) poskytne při podání žádosti příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby podpory nebo pomoci uvedené v příloze č. 18 k tomuto nařízení.

(5) Informace o poskytnuté podpoře nebo pomoci mohou být zveřejněny.

§ 4

(1) Podpora nebo pomoc se poskytne, jestliže

a)   žádost splňuje kritéria stanovená tímto nařízením, je doložena příslušnými doklady a je podána ve stanovených lhůtách,
b)   žadatel má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky ke Státnímu fondu tržní regulace, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu,
c)   žadatel splnil povinnost, jejíž splnění ve stanovené lhůtě bylo uloženo pravomocným správním rozhodnutím vydaným na základě porušení právních předpisů upravujících ochranu složek životního prostředí,7) k němuž došlo v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, a za předpokladu, že
1.   správní pravomocné rozhodnutí bylo vydáno v posledních 2 letech přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo
2.   správní pravomocné rozhodnutí bylo vydáno do 29. října 1999.

(2) Podpora nebo pomoc se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. c), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 29. října 1999.

§ 5

(1) Výše podpory nebo pomoci se určí

a)   pro podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) ve finančním ocenění 1 bodu,
b)   pro podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. b) v sazbách v Kč za technickou jednotku provedeného výkonu, na který se podpora nebo pomoc vztahuje.

(2) Finanční ocenění podpory nebo pomoci se vyjádří v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů.

(3) Částka připadající na 1 bod se stanoví podílem částky uvedené ve státním rozpočtu na rok 1999 v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva a počtu bodů zjištěného na základě oprávněných žádostí podaných ve lhůtě.

(4) Sazba za technickou jednotku provedeného výkonu je uvedena v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

§ 6

(1) Nejsou-li splněna kritéria pro poskytnutí podpory nebo pomoci, podpora nebo pomoc se neposkytne.

(2) Ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí o skutečnosti uvedené v odstavci 1 žadatele a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze podporu nebo pomoc poskytnout.

§ 7

(1) Ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany provádí podle zvláštních právních předpisů8) kontrolu využití finančních prostředků poskytnutých podle tohoto nařízení. Zjištěné nedostatky, pokud z nich vyplynula povinnost žadatele vrátit poskytnutou podporu nebo pomoc, oznámí příslušnému finančnímu úřadu.

(2) Jestliže žadatel dosáhl poskytnutí podpory nebo pomoci na základě nepravdivých údajů jím uvedených, vrátí v souladu se zvláštními právními předpisy9) poskytnutou podporu nebo pomoc v plné výši.

(3) Jestliže žadatel

a)   v průběhu roku 1999 nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory nebo pomoci vázáno, nebo
b)   nesplnil ve stanovené lhůtě povinnosti, které mu byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím [§ 4 odst. 1 písm. c) a odst. 2] v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků,

je povinen v souladu se zvláštními právními předpisy9) vrátit poskytnuté finanční prostředky v důsledku skutečností v tomto odstavci uvedených na celý program podpory nebo pomoci, kterého se tyto skutečnosti týkají.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. b) se nevztahuje na opatření k nápravě ekologických závad vzniklých před privatizací a uložených pravomocným správním rozhodnutím.

(5) Jestliže žadatel nesplnil v průběhu roku 1999 pouze některé z kritérií, na které bylo vázáno poskytnutí podpory nebo pomoci na údržbu zemědělských pozemků [§ 10 odst. 1 písm. a) nebo § 16 písm. a)] z mimořádných a zvláštních zřetelehodných důvodů, může ministerstvo nebo Ministerstvo obrany, požádá-li o to žadatel, omezit vrácení prostředků jen na tyto zemědělské pozemky.

§ 8

(1) Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce podpory nebo pomoci. Příjemce podpory nebo pomoci je účtuje podle zvláštních předpisů.10)

(2) Odvody podpor nebo pomocí z minulých let a penále za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu se odvádějí přímo do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu, odvody podpor nebo pomocí v běžném roce se odvádějí na účet, ze kterého byly podpory nebo pomoci poskytnuty, penále se odvádí na účet příslušného finančního úřadu.

ČÁST DRUHÁ
PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE AKTIVIT PODÍLEJÍCÍCH SE NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINY

§ 9
Finanční vyjádření podpory

Podpora ze státního rozpočtu (dále jen "podpora") se poskytuje ve finančních částkách odvozených od bodového hodnocení, jehož výše je uvedena v § 12 odst. 1 až 4, a podle sazeb uvedených v § 12 odst. 5.

§ 10
Druhy podpůrných programů

(1) Podpůrné programy se stanoví na

a)   údržbu zemědělských pozemků přispívající k udržování krajiny, jde-li o zemědělské pozemky v katastrálním území s přiřazenou průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštních právních předpisů11) (dále jen "zemědělský pozemek s průměrnou cenou") 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší, nejde-li o zemědělské pozemky ve zvláště chráněných územích,4) v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů,7)
b)   chov skotu masných plemen na zemědělských pozemcích s průměrnou cenou v rozmezí od 4,01 do 5,00 Kč za 1 m2, nejde-li o zemědělské pozemky ve zvláště chráněných územích,4)
c)   vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele ekologickým způsobem na zemědělských pozemcích s průměrnou cenou 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší, nejde-li o zemědělské pozemky ve zvláště chráněných územích,4)
d)   vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s průměrnou cenou 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší a půdní reakcí do 5,5 pH, nejde-li o zemědělské pozemky ve zvláště chráněných územích,4)
e)   změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků s průměrnou cenou 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší včetně ochrany lesních porostů takto vzniklých do jejich zajištění,12) nejde-li o zemědělské pozemky ve zvláště chráněných územích.4)

(2) Podpora na podpůrné programy podle odstavce 1 se neposkytne na zemědělské pozemky ve zvláště chráněných územích.4)

§ 11
Kritéria pro poskytnutí podpory

(1) Kritériem pro poskytnutí podpory na podpůrné programy podle § 10 je:

a)   udržování celé výměry zemědělských pozemků žadatele uvedených v § 1 odst. 1 v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů;7) do celkové výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků se nezapočítá výměra zemědělských pozemků s výskytem náletů dřevin nebo zemědělsky neobdělávaných mokřadů, jestliže je to v souladu s nezemědělskými záměry využívání pozemků doloženými potvrzením ministerstva nebo Ministerstva obrany podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení; na tyto zemědělské pozemky se podpora neposkytne,
b)   skutečnost, že žadatel není zařazen do seznamu zpracovaného příslušným okresním úřadem, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí při obhospodařování zemědělských pozemků [§ 4 odst. 1 písm. c) a odst. 2], které jim byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím; seznamy se předávají ministerstvu a Ministerstvu obrany v termínech k 26. únoru 1999 a k 29. říjnu 1999,
c)   skutečnost, že žadatel nepožádá v roce 1999 též o udělení jiné podpory nebo pomoci na tentýž zemědělský pozemek nebo účel v rámci podpor nebo pomocí poskytovaných ministerstvem na obnovu vinic, chmelnic nebo sadů ani v rámci podpor nebo pomocí k využití zemědělských pozemků k nepotravinářským účelům, ani mu nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na stejný účel jiným orgánem státní správy.

(2) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. b) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   odchování nejméně 5 telat, která se narodila v období od 1. září 1998 do 31. srpna 1999 a byla odchována jejich matkami v chovu bez tržní produkce mléka, ve vegetačním období pastevním způsobem, na zemědělských pozemcích s průměrnou cenou od 4,01 do 5,00 Kč za 1 m2,
b)   minimální podíl krve telete masného plemene je 50 %,
c)   otcem telete je plemenný býk.13)

(3) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. c) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   zařazení žadatele do seznamu, v němž jsou uvedeni zemědělci, kteří zemědělsky hospodaří zvláště šetrným způsobem a dbají o ochranu všech složek životního prostředí, (dále jen "ekologičtí zemědělci"); tento seznam pro rok 1999 zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství,
b)   jde-li o zemědělské pozemky podle § 10 odst. 1 písm. c) s trvalými travními porosty obhospodařované ekologickými zemědělci, též ekologický chov hospodářských zvířat ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu; intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat14) uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení v tabulce a chovaných na zemědělských pozemcích podle § 10 odst. 1 písm. c) stanovená podle této přílohy a dosažená v přepočtu na průměr za celý rok musí být minimálně 0,1 velké dobytčí jednotky vztažená na 1 ha takových trvalých travních porostů; pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat může žadatel započítat i výměry trvalých travních porostů a zvířata chovaná na zemědělských pozemcích podle § 14, přiléhajících k zemědělským pozemkům uvedeným v § 10 odst. 1 písm. c), pokud jsou obhospodařovány ekologickými zemědělci, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zvířat a zemědělských pozemků; tyto zemědělské pozemky a zvířata nelze započítávat vícekrát.

(4) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. d) je kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 10 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o nákupu mletého vápence, dolomitického vápence15) nebo páleného vápna nebo daňového dokladu o provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 - 2,0 t dolomitického vápence, mletého vápence anebo nejméně 0,75 - 1,0 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou, nejpozději do 29. října 1999; podpora se poskytne nejvýše na 20 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(5) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. e) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   použití stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,16) dodržení zájmů ochrany zemědělského půdního fondu17) a provedení všech prací uvedených v projektu zalesnění,
b)   30 % a vyšší zastoupení melioračních dřevin18) na oplocených plochách a výška plotu nejméně 160 cm, jsou-li zřizovány oplocenky na pozemcích zalesněných v letech 1998 a 1999.

(6) Při opakovaném zalesnění se poskytne podpora do výše 30 % počtu sazenic použitých při zalesnění v letech 1997 a 1998 při splnění kritéria podle odstavce 5 písm. a).

§ 12
Bodové ohodnocení plnění kritérií

(1) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. a) je hospodaření na 1 ha

a)   zemědělských pozemků s trvalými travními porosty s průměrnou cenou
1.   v rozmezí od 4,01 do 5,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3 body,
2.   5,01 Kč a vyšší za 1 m2 ohodnoceno 2,5 body,
b)   zemědělských pozemků neuvedených pod písmenem a) s průměrnou cenou
1.   v rozmezí od 4,01 do 6,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3,5 body,
2.   v rozmezí od 6,01 do 8,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3 body,
3.   8,01 Kč a vyšší za 1 m2 ohodnoceno 2 body.

(2) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. b) je chov 1 kusu telete na zemědělských pozemcích s průměrnou cenou v rozmezí od 4,01 do 5,00 Kč za 1m2 hodnocen 5 body.

(3) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. c) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků kromě ohodnocení podle odstavce 1 ohodnoceno

a)   u sadů, vinic nebo chmelnic dalšími 15 body,
b)   u orné půdy dalšími 10 body,
c)   u trvalých travních porostů dalšími 5 body.

(4) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. d) je vápnění na 1 ha zemědělských pozemků s ornou půdou ohodnoceno 1,5 body.

(5) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. e) jsou provedené výkony ohodnoceny sazbou v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá podpora vztahuje.

§ 13
Výpočet podpory

Výše podpory se vypočte

a)   u podpory podle § 10 odst. 1 písm. a) až d) jako násobek bodového ohodnocení plnění kritérií podpůrných programů podle § 12 a výše finančního ocenění 1 bodu,
b)   u podpory podle § 10 odst. 1 písm. e) jako násobek počtu technických jednotek provedeného výkonu a sazby v Kč na technickou jednotku podle § 5 odst. 4.

ČÁST TŘETÍ
PROGRAMY POMOCI MÉNĚ PŘÍZNIVÝM OBLASTEM

§ 14
Vymezení méně příznivé oblasti

Méně příznivou oblastí jsou

a)   katastrální území s průměrnou cenou zemědělských pozemků do 4,00 Kč za 1 m2,
b)   zvláště chráněná uzemí.4)

§ 15
Finanční vyjádření podpory

Pomoc méně příznivým oblastem (dále jen "pomoc") ze státního rozpočtu se poskytuje ve finančních částkách odvozených od bodového hodnocení, jehož výše je uvedena v § 18 odst. 1 až 6, a podle sazeb uvedených v § 18 odst. 7.

§ 16
Druhy programů pomoci

Programy pomoci se stanoví na

a)   údržbu zemědělských pozemků v méně příznivé oblasti přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů;7) na zemědělských pozemcích ve zvláště chráněných územích4) na úhradu dalších nákladů spojených s údržbou těchto pozemků v jednotlivých zónách ochrany přírody; pomoc nebude poskytnuta na zemědělské pozemky využívané jako orná půda v rozporu se zvláštním zákonem,3) s výjimkou zemědělských pozemků s trvalými travními porosty, na kterých je prvním rokem prováděna jejich obnova rozoráním a osetím osivem s převahou travin; pomoc bude poskytnuta i na zemědělské pozemky evidované jako orná půda a ostatní plochy,3) na nichž jsou trvalé travní porosty,
b)   chov skotu masných plemen v méně příznivé oblasti,
c)   vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele ekologickým způsobem v méně příznivé oblasti,
d)   chov ovcí v méně příznivé oblasti na zemědělských pozemcích s průměrnou cenou do 3,10 Kč za 1 m2,
e)   vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH v méně příznivé oblasti,
f)   změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků v méně příznivé oblasti včetně ochrany lesních porostů takto vzniklých do jejich zajištění.12)

§ 17
Kritéria pro poskytnutí pomoci

(1) Kritériem pro poskytnutí pomoci na programy pomoci podle § 16 je

a)   udržování celé výměry zemědělských pozemků žadatele uvedených v § 1 odst. 1 v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů;7) do celkové výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků se nezapočítá výměra zemědělských pozemků s výskytem náletů dřevin nebo zemědělsky neobdělávaných mokřadů, jestliže je to v souladu s nezemědělskými záměry využívání zemědělských pozemků doloženými potvrzením ministerstva nebo Ministerstva obrany podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení; na tyto zemědělské pozemky se pomoc neposkytne,
b)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích ve zvláště chráněných územích4) nebo o hospodaření na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,5) předložení potvrzení příslušné správy chráněné krajinné oblasti nebo národního parku anebo příslušného vodohospodářského orgánu podle příloh č. 13 až 17 k tomuto nařízení, že zemědělské pozemky žadatele se nacházejí ve výše uvedených územích,
c)   skutečnost, že žadatel není zařazen do seznamu zpracovaného příslušným okresním úřadem, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí při obhospodařování zemědělských pozemků [§4 odst. 1 písm. c) a odst. 2], které jim byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím; seznamy se předávají ministerstvu a Ministerstvu obrany v termínech k 26. únoru 1999 a k 29. říjnu 1999,
d)   skutečnost, že žadatel nepožádá v roce 1999 též o udělení jiné podpory nebo pomoci na tentýž zemědělský pozemek nebo účel v rámci podpor nebo pomocí poskytovaných ministerstvem na obnovu vinic, chmelnic nebo sadů ani v rámci podpor nebo pomocí k využití zemědělských pozemků k nepotravinářským účelům, ani mu nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na stejný účel jiným orgánem státní správy.

(2) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 písm. a), b) a d) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 14 písm. a), intenzita chovu hospodářských zvířat14) uvedených v příloze č. 5 bodu 2 části B tabulky k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat na základě smlouvy o odchovu stanovená podle této přílohy a dosažená v přepočtu na průměr za celý rok, je v rozsahu 0,25 až 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělských pozemků uvedených v § 14 písm. a) v rámci okresu; podíl chovaných prasat a drůbeže stanovený podle přílohy č. 5 bodu 2 části A tabulky k tomuto nařízení může dosahovat maximálně 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek; při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat se zohledňují zemědělské pozemky uvedené v § 14 písm. a) a hospodářská zvířata na nich chovaná v rámci okresu; pro výpočet může žadatel zohlednit veškeré přiléhající zemědělské pozemky, nejde-li však o zemědělské pozemky podle § 14 písm. b) a veškerá hospodářská zvířata chovaná na přiléhajících zemědělských pozemcích, a to i v přilehlém okresu, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zemědělských pozemků a zvířat; tato hospodářská zvířata a zemědělské pozemky nelze započítávat vícekrát; přepočet druhů a kategorií pro tyto účely započitatelných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení v tabulce,
b)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 14 písm. b), intenzita chovu hospodářských zvířat14) uvedených v příloze č. 6 bodu 2 části B tabulky k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat na základě smlouvy o odchovu stanovená podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení dosažená v přepočtu na průměr za celý rok, je v rozsahu 0,1 až 1,0 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělských pozemků uvedených v § 14 písm. b) v rámci okresu; podíl chovaných prasat a drůbeže stanovený podle přílohy č. 6 tabulky část A k tomuto nařízení může dosahovat maximálně 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek; při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat se zohledňují zemědělské pozemky uvedené v § 14 písm. b) a hospodářská zvířata na nich chovaná v rámci okresu; pro výpočet může žadatel zohlednit zemědělské pozemky uvedené v § 14 písm. b) v přilehlém okresu a hospodářská zvířata chovaná na veškerých přiléhajících zemědělských pozemcích, a to i v přilehlém okresu, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zvířat; tato hospodářská zvířata nelze započítávat vícekrát; přepočet druhů a kategorií pro tyto účely započitatelných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení v tabulce.

(3) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 písm. b) jsou kromě kritérií uvedených v odstavcích 1 a 2 tato další kritéria:

a)   odchování nejméně 5 telat, která se narodila v období od 1. září 1998 do 31. srpna 1999 a byla odchována jejich matkami v chovu bez tržní produkce mléka, ve vegetačním období pastevním způsobem,
b)   minimální podíl krve telete masného plemene je 50 %,
c)   otcem telete je plemenný býk.13)

(4) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 písm. c) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   zařazení žadatele do seznamu uvedeného v § 11 odst. 3 písm. a),
b)   jde-li o zemědělské pozemky s trvalými travními porosty v méně příznivé oblasti obhospodařované ekologickými zemědělci, též ekologický chov hospodářských zvířat ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu; intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat14) uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení v tabulce a chovaných na zemědělských pozemcích podle § 14 písm. a) stanovená podle této přílohy a dosažená v přepočtu na průměr za celý rok musí být minimálně 0,1 velké dobytčí jednotky vztažená na 1 ha takových trvalých travních porostů; pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat může žadatel započítat i výměry trvalých travních porostů a zvířata chovaná na zemědělských pozemcích podle § 10 odst. 1 písm. c) přiléhajících k zemědělským pozemkům v méně příznivé oblasti, pokud jsou obhospodařovány ekologickými zemědělci, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zvířat a zemědělských pozemků; tyto zemědělské pozemky a hospodářská zvířata nelze započítávat vícekrát.

(5) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 písm. d) jsou kromě kritérií uvedených v odstavcích 1 a 2 tato další kritéria:

a)   pomoc se poskytuje na 1 kus zvířete - berana, bahnici, jehně bez dalšího členění - chovaného na zemědělských pozemcích s průměrnou cenou do 3,10 Kč za 1 m2,
b)   minimální počet odchovaných zvířat je 5 kusů.

(6) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 písm. e) je kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 10 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o nákupu mletého vápence, dolomitického vápence15) nebo páleného vápna nebo daňového dokladu o provedení vápnění na objednávku v dávce nejméně 1,5 - 2,0 t dolomitického vápence, mletého vápence anebo nejméně 0,75 - 1,0 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou nejpozději do 29. října 1999; pomoc se poskytne nejvýše na 20 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(7) Pro poskytnutí pomoci podle § 16 písm. f) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   použití stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,16) dodržení zájmů ochrany zemědělského půdního fondu17) a provedení všech prací uvedených v projektu zalesnění,
b)   30 % a vyšší zastoupení melioračních dřevin18) na oplocených plochách a výška plotu nejméně 160 cm, jsou-li zřizovány oplocenky na pozemcích zalesněných v letech 1998 a 1999.

(8) Při opakovaném zalesnění se poskytne pomoc do výše 30 % počtu sazenic použitých při zalesnění v letech 1997 a 1998 při splnění kritéria podle odstavce 7 písm. a).

§ 18
Bodové ohodnocení plnění kritérií

(1) U programu pomoci podle § 16 písm. a) je hospodaření na 1 ha

a)   zemědělských pozemků podle § 14 písm. a) s trvalými travními porosty s průměrnou cenou
1.   do 2,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 17 body,
2.   v rozmezí od 2,01 do 3,10 Kč za 1 m2 ohodnoceno 14 body,
3.   v rozmezí od 3,11 do 3,50 Kč za 1 m2 ohodnoceno 9,5 body,
4.   v rozmezí od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 6 body,
b)   zemědělských pozemků podle § 14 písm. a) neuvedených pod písmenem a) s průměrnou cenou
1.   do 3,50 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3 body,
2.   v rozmezí od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 2,5 body.

(2) U programu pomoci podle § 16 písm. a) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků ve zvláště chráněných územích4) podle § 14 písm. b) s průměrnou cenou zemědělských pozemků

a)   do 4,00 Kč za 1 m2 kromě ohodnocení podle odstavce 1 ohodnoceno,
1.   jde-li o 1. nebo 2. zónu chráněné krajinné oblasti19) nebo o národní park,4) dalšími 1,5 body,
2.   jde-li o 3. zónu chráněné krajinné oblasti,19) dalším 0,5 bodem;
   není-li zóna v chráněné krajinné oblasti4) stanovena, další bodové hodnocení se neposkytne,
b)   4,01 Kč za 1 m2 a vyšší ohodnoceno,
1.   jde-li o 1. nebo 2. zónu chráněné krajinné oblasti19) nebo o národní park,4) 4 body,
2.   jde-li o 3. zónu chráněné krajinné oblasti,19) 3,5 body;
   není-li zóna v chráněné krajinné oblasti4) stanovena, poskytne se pomoc podle § 12 odst. 1.

(3) U programu pomoci podle § 16 písm. b) se chov 1 kusu telete chovaného

a)   na zemědělském pozemku s průměrnou cenou
1.   do 2,00 Kč za 1 m2 ohodnotí 30 body,
2.   od 2,01 do 3,10 Kč za 1 m2 ohodnotí 27 body,
3.   od 3,11 do 3,50 Kč za 1 m2 ohodnotí 22 body,
4.   od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 ohodnotí 7 body,
b)   na zemědělském pozemku podle § 14 písm. b) s průměrnou cenou od 4,01 do 5,00 Kč za 1 m2 ohodnotí 5 body.

(4) U programu pomoci podle § 16 písm. c) je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku kromě ohodnocení podle odstavce 1 nebo 2 ohodnoceno:

a)   jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, dalšími 15 body,
b)   jde-li o ornou půdu, dalšími 10 body,
c)   jde-li o trvalé travní porosty, dalšími 5 body.

(5) U programu pomoci podle § 16 písm. d) se chov 1 kusu ovce ohodnotí 4,5 body.

(6) U programu pomoci podle § 16 písm. e) je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 1,5 body.

(7) U programu pomoci podle § 16 písm. f) jsou provedené výkony ohodnoceny sazbou v Kč na technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá pomoc vztahuje.

§ 19
Výpočet pomoci

Výše pomoci se vypočte

a)   u pomoci podle § 16 písm. a) až e) jako násobek bodového ohodnocení plnění kritérií programů pomoci podle § 18 a výše finančního ocenění 1 bodu,
b)   u pomoci podle § 16 písm. f) jako násobek počtu technických jednotek provedeného výkonu a sazby na technickou jednotku podle § 5 odst. 4.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20
Přechodné ustanovení

Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 21
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 341/1997 Sb., kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.

§ 22
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
2)   Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
3)   § 2 odst. 3 a 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
4)   § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
5)   § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.
6)   Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
7)   Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
8)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb.§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.§ 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
9)   Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.
10)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
11)   Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb. a vyhlášky č. 262/1998 Sb.
12)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
13)   Zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.
14)   Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., zákona č. 437/1991 Sb., zákona č. 79/1997 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb.
15)   § 5 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
16)   Vyhláška č. 82/1996 Sb.
17)   § 14 až 17 zákona č. 334/1992 Sb.
18)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
19)   § 14 odst. 2 písm. b) a § 27 zákona č. 114/1992 Sb.

Přílohy č. 1 až 20 k nařízení vlády č. 24/1999 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).