SBÍRKA ZÁKONŮ částka 4
rozeslána dne 19.1.1999
 

10

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky a podle § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:

§ 1

(1) Zrušuje se:

1.   Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
2.   Nařízení vlády č. 182/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
3.   Nařízení vlády č. 33/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.
4.   Nařízení vlády č. 278/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády č. 33/1992 Sb.

(2) Na fyzické a právnické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podléhaly režimu nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují dosavadní právní předpisy, a to do dne, kdy tyto osoby splní ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem1) povinnosti, které jsou v tomto zvláštním právním předpise stanoveny.

§ 2

Za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. David, CSc. v. r.


1)   § 31 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 10/1999 Sb.

SEZNAM ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JEDŮ

1. Zvláště nebezpečné jedy

a)   Acetonkyanhydrin
2-Amino-3-nitropyridin
2-Amino-5-nitropyridin
Aminopterin
Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
Arsen a jeho anorganické i organické sloučeniny
Benzaldehydkyanhydrin
Benzylrhodanid
Benzyltrimethylamonium chlorid
Brombenzylkyanid
Bromkyan
Brucin
Butyronitril
2,4-Dinitrofenol a 2,4-dinitrofenolát sodný
Ethylester kys. kyanmravenčí
Ethylrhodanid
N-Fenylthiomočovina
Fluoracetamid
Fluoroctan sodný
Fosfidy
Fosfor bílý (žlutý)
3-Chlorakrylonitril
4-Chlorbutyronitril
bis(2-Chlorethyl) sulfid
4 Chlorfenyldiazothiomočovina
Chlorpikrin
3-Chlorpropionitril
Jodkyan
Kyanacetamid
Kyanidy kovů
Kyselina fluoroctová
Malonitril
Methanol a tetradeuteromethanol
Methylbis(2-chlorethyl)amin
Methylester kys. kyanmravenčí
alfa-Naftylthiomočovina
Oxid osmičelý
Oxid seleničitý
Pentaboran
Pentakarbonyl železa
Propionitril
Pyrrolidindithyokarbamát sodný
Rtuti alkylsloučeniny
Selenan sodný
Strychnin
Teluričitany
Tetraethylolovo
Tetraisopropylfosforamid
Tetrajoddifosfan
Tetrakarbonyl niklu
Tetramethylendisulfotetramin
Tetramethylolovo
Thalium a jeho sloučeniny
Thyokarbonyltetrachlorid
Trialkylolovičité soli
Tris(o-kresyl)fosfát
Tris(2-chlorethyl)amin
Vínan amtinomylodraseln
Amid kyseliny monojoctové
2-Chlorbenzylidenmalononitril
Tetrakyanoethylen
b)    Arsenovodík
Ethylenoxid
Fosforovodík
Fosgen
Kyanovodík
Methylbromid
Selenovodík

Plyny uvedené pod písmenem b) se považují za zvláště nebezpečné jedy tehdy, pokud jsou vyráběny, dodávány nebo k určitému účelu používány. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečištění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za zvláště nebezpečné jedy ve smyslu tohoto nařízení.

2.  Zvláště nebezpečné jedy - účinné látky pesticidů

       Aldicarb
Brodifacoum
Bromophos-ethyl
Carbofuran
Carbosulfan
Crimidine
Dichlorvos
4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC)
Dinoseb
Dinoseb acetate
Disulfoton
Endrin
Fenamiphos
Flucythrinate
Fonofos
Furathiocarb
Heptenophos
Hexachlorbenzen
Methamidophos
Methidathion
Methomyl
Mevinphos
Monocrotophos
Omethoate
Oxamyl
Parathion
Parathion-methyl
Phorate
Phosphamidon
Pirimiphos-ethyl
Propetamphos
Scilliroside
Sulfotep
Thiofanox
Triazophos
bis-Tributylcinoxid

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 10/1999 Sb.

SEZNAM OSTATNÍCH JEDŮ

1.   Ostatní jedy

a)   Acetanilid
Acetonitril
N-acetylfenylhydrazin
Adiponitril
Akrylonitril
Allylalkohol
Allylchlorid
Allylkyanid
Allylthiomočovina
p-Aminofenol
Anilin a jeho N-alkyl a N-dialkylderiváty Antimonu sloučeniny s výjimkou sirníku antimonitého (není jedem) a vínanu antimonylodraselného (je zvláště nebezpečným jedem)
Barya sloučeniny s výjimkou síranu barnatého (není jedem)
Benzonitril
Benzidin a jeho deriváty
Benzylkyanid
Beryllia sloučeniny
Bromacetofenol
Bromaceton
Bromfenylhydrazin
Bromoform
Cínu organické sloučeniny (s výjimkou bistributylcinoxidu - je zvláště nebezpečným jedem)
Dekaboran
2,4-Diaminotoluen
2,5-Diaminotoluen
1,2-Dibromethan
2,6-Dibrom-4-nitrofenol
Dicyklohexylamin a jeho soli
Dicyklopentadien
Diethylenglykol
Diethylester kys. šťavelové
N, N'-Diethylthiomočovina
Difenylguanidin
Dichlorbenzeny
1,1-Dichlorethylen
Dichlormethan
1,3-Dichlor-2-propanol
2,3-Dichlor-1-propanol
N, N-Dimethylbenzylamin
Dinitrobenzeny
2,4-Dinitrofenylhydrazin
Dinitrochlorbenzeny
2,4-Dinitrotoluen
Dusičnan stříbrný
Dusitany
1,2-Epoxy-3-chlorpropan (epichlorhydrin)
1,2-Ethandiol (ethylenglykol)
Ethylenglykoldipropionitril
N-Ethylthiomočovina
o-Fenantrolin
p-Fenetidin
Fenylhydrazin
Fluoraniliny
Fluoridy s výjimkou fluoridu hlinitého a fluoridových minerálů (např. kryolit, kazivec) - nejsou jedy
Fluorokřemičitany
Hexachlorethan
Hydrazin a jeho soli
Hydrazin hydrát
Hydroxylamin a soli hydroxylamonné
Chinoin
Chloracetofenon
Chloraceton
Chloraconitril
Chloraniliny
2-Chlorethanol (ethylenchlorhydrin)
Chlornitraliny
3-Chlor-1,2-propandiol
1-Chlor-2-propanol
2-Chlorpyridin
Chlortoluidiny
2-Jodethanol
Jodičnany
Kapronitril
Kyselina akrylová
Kyselina bromoctová
Kyselina chlormravenčí
Kyselina metakrylová
Kyselina šťavelová
Kyselina thyoglykolová
Kyselina trifluoroctová
Laktonitril
Methoxyacetonitril
Methylester kyseliny akrylové
Methyljodid
Methyltrifenylfosfoniumjodid
Nikotin
Nitraniliny
Nitrobenzen
Nitrofenoly
Nitroglycerin
Nitroglykol
1-Nitropropan
Olova sloučeniny s výjimkou sirníku olovnatého (není jedem), tetraethylolova (je zvláště nebezpečným jedem), tetramethylolova (je zvláště nebezpečným jedem) a solí trialkylolovičitých (jsou zvláště nebezpečným jedem)
Oxalylchlorid
Pentachlorfenol a jeho soli
Platiny sloučeniny anorganické i organické
Rtuti anorganické sloučeniny s výjimkou sirníku rtuťnatého (není jedem)
Rtuti arylsloučeniny
Seleničitany
Síran měďnatý
Stříbro koloidní
Sulfurylchlorid
Teluru sloučeniny s výjimkou teluričitanů (jsou zvláště nebezpečnými jedy)
1,1,2,2-Tetrabromethan
1,1,2,2-Tetrachlorethan
2,3,4,6-Tetrachlorfenol
Tetrarchlormethan
Tetranitromethan
Tetranitrotoluen
Thionylbromid
Thionylchlorid
Thiosemikarbazid
o-Toluidin
Tolylhydraziny
Trichloracetonitril
1,3,5-Trinitrobenzen
2,4,6-Trinitrofenol (kys. pikrová)
2,4,6-Trinitro-3-kresol
2,4,6-Trinitrotoluen
Amid kyseliny thioctové
Cyklohexanthiol
alfa-D-Glukochloralosa
Chlorid měďný
Kyselina jodooctová
Toluylendiisokyanáty
2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid
Uranu sloučeniny
b)   Antimonovodík
Diazomethan
Diboran
Ethylchlorid
Chlorkyan
Methylchlorid
Oxid uhelnatý
Sirovodík

Plyny uvedené pod písmenem b) se považují za jedy tehdy, pokud jsou vyráběny, dodávány nebo k určitému účelu používány. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečištění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za jedy ve smyslu tohoto nařízení.

2.  Ostatní jedy - účinné látky pesticidů

      Alfacypermethrin
Allylisothyokyonát
Azocyclotin
Bendiocarb
Bioallethrin
Bromoxynil
Buminafos
Camphechlor
Carbaryl
Cartap
Cyanazine
Cyfluthrin
Cyhalothrin
Cyhalothrin L
Cyhexatin
Cypermethrin
2,4-D (2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina)
Dazomet
Deltamethrin
Diazinon
Difenzoquat
Dimethoate
Dioxacarb
Diquat
Endosulfan
EPTC
Ethiofencarb
Ethion
Etrimfos
Fenaminosulf
Fenitrothion
Fenpropathrine
Fentin acetate
Fevalerate
Formothion
Guazatine
Heptachlor
Chlorfenprop-methyl
Chlormequat
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Imazalin
Ioxynil
Lambda-cyhalotrin
Lindane
Merkaptodimethur
Metam-Na
Methiocarb
Paraquat
Pebulate
Phosalone
Phosmet
Pirimicarb
Pirimphos-methyl
Profenofos
Propachlor
Propiconazole
Propoxur
Pyrazophos
Pyrethriny
Quinalphos
Terbumeton
Thiazafluron
Thiocyclam
Thiram
Triadimefon
Triallate
Tridemorph
2,4,5-Trichlorfenoxyoctová kyselina(2,4,5-T)
Vernolate
Warfarin