SBÍRKA ZÁKONŮ částka 85
rozeslána dne 30.10.1998

245

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 15. října 1998

o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 22 odst. 4, § 33 odst. 8 a § 47 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1
Zjišťování osobnostní způsobilosti

(1) Navrhovaná osoba žádající o vydání posudku o osobnostní způsobilosti před psychologickým vyšetřením písemně prohlašuje, že není pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

(2) Psycholog provádějící psychologické vyšetření předem seznamuje navrhovanou osobu s organizací a metodami psychologického vyšetření.

(3) Při psychologickém vyšetření sleduje vyšetřující psycholog

a)    intelekt,   
b)    strukturu a dynamiku osobnosti,   
c)    motivaci,   
d)    chování,   
e)    postoje a hodnoty.   

(4) K provedení psychologického vyšetření se používají

a)    pro bezpečnostní prověrku I. a II. stupně orientační metody skládající se z osobnostního dotazníku, intelektového testu a pohovoru,   
b)    pro bezpečnostní prověrku III. stupně standardní metody a závěrečný rozhovor,   
c)    pro bezpečnostní prověrku IV. stupně v rámci komplexního vyšetření projektivní metody a hloubkový rozhovor.   

§ 2
Posudek

(1) Posudek o osobnostní způsobilosti navrhované osoby obsahuje

a)    totožnost navrhované osoby,   
b)    způsob ověření totožnosti,   
c)    označení, pro který stupeň bezpečnostní prověrky je vydán,   
d)    popis osobnosti navrhované osoby,   
e)    výsledky vyšetření,   
f)    datum vyšetření,   
g)    razítko orgánu státu nebo organizace vydávajícího posudek,   
h)    jméno a podpis vyšetřujícího psychologa.   

(2) Posudek o osobnostní způsobilosti neobsahuje závěr vztahující se ke schopnosti navrhované osoby utajovat skutečnosti.

§ 3
Podmínky akreditace odborných pracovišť

(1) Podmínkou pro vydání akreditace je písemné prohlášení, že

a)    vyšetřujícím psychologem odborného pracoviště bude absolvent jednooborového studia psychologie na vysoké škole s praxí delší 5 let, z níž nejméně polovina musí být tvořena psychodiagnostikou, který byl proškolen Národním bezpečnostním úřadem (dále jen "Úřad") k metodám, technikám a vyhodnocování psychologického vyšetření,   
b)    odborné pracoviště sdělí Úřadu předpokládanou výši nákladů na vydání posudku o osobnostní způsobilosti pro jednotlivé stupně bezpečnostní prověrky,   
c)    odborné pracoviště v případě změny vyšetřujícího psychologa oznámí tuto skutečnost Úřadu a v oznámení doloží odbornou způsobilost dalšího vyšetřujícího psychologa,   
d)    odborné pracoviště písemné materiály, které vznikly v rámci psychologického vyšetření a sloužily k vydání posudku o osobnostní způsobilosti navrhované osoby, uchová po dobu nejméně 6 let a zabezpečí je před neoprávněným nakládáním, po uplynutí této doby materiály zničí skartací nebo o provedení skartace požádá Úřad,   
e)    odborné pracoviště se bude řídit metodickým dohledem Úřadu směřujícím k jednotnému provádění psychologického vyšetření, užívání diagnostických metod a technik,   
f)    odborné pracoviště souhlasí, aby Úřad nahlížel do materiálů, na jejichž základě byl posudek vypracován,   
g)    při zániku odborného pracoviště nebo po uplynutí doby platnosti akreditace odevzdá odborné pracoviště Úřadu písemné materiály, které vznikly v rámci provedených psychologických vyšetření a sloužily k vydání posudku o osobnostní způsobilosti navrhované osoby.   

(2) Přílohou žádosti odborného pracoviště o vydání akreditace je písemné prohlášení podle odstavce 1 a doklad o vzdělání vyšetřujícího psychologa.

(3) Žádost se písemně podává řediteli Úřadu a akreditace se vydává na dobu 1 roku. Před uplynutím této doby je možno o prodloužení platnosti akreditace opětovně zažádat.

§ 4
Vzor bezpečnostního dotazníku

Vzor bezpečnostního dotazníku je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 5
Vzory dalších tiskopisů

V oblasti personální bezpečnosti se používají tiskopisy uvedené v přílohách č. 2 až 5 této vyhlášky.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1998.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ DOTAZNÍK
(základní část)

DOTAZNÍK PRO BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKU
FYZICKÉ OSOBY

Potvrzuji, že jsem byla(a) seznámen(a) s podmínkami a způsobem provedení bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení*):

"VYHRAZENO", "DŮVĚRNÉ", "TAJNÉ", "PŘÍSNĚ TAJNÉ",

která bude prováděna k mé osobě statutárním orgánem a Národním bezpečnostním úřadem podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zásadách ochrany utajovaných skutečností, svých právech, povinnostech a následcích porušení ochrany utajovaných skutečností podle výše uvedeného zákona a dávám tímto souhlas k provedení bezpečnostní prověrky k mé osobě podle výše uvedeného zákona.

Zároveň potvrzuji, že souhlasím se shromažďováním a vedením údajů k mé osobě v souladu se zákonem č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

V .....................................dne ..................

............................................................................

(Jméno, příjmení a rodné číslo navrhované osoby)

.....................................................

(Statutární orgán, razítko a podpis)   

...........................................

(Podpis navrhované osoby)   

*) Nehodící se škrtněte (platná je pouze jedna možnost)

Pokyny pro vyplnění dotazníku:

1)    Vše vyplňte pečlivě čitelným hůlkovým písmem, nejlépe plnicím perem, případně modrou nebo černou propisovací tužkou tak, že do jedné buňky vpisujte pouze jeden znak.   
2)    Nevyplněné kolonky proškrtněte vodorovně nebo úhlopříčně.   
3)    Volba odpovědi se v okénku vyznačuje křížkem takto: X, v případě omylu chybný údaj zakroužkujte.   
4)    Veškeré omyly, jenž v dotazníku budete opravovat, musí být Vámi podepsány. Chyby neopravujte (nepřepisujte), ale přeškrtněte jedenkrát.   
5)    Časové údaje (datum narození, vydání dokladů apod.) zapisujte osmi číslicemi takto: 01061998.   
6)    Rodná čísla vyplňujte bez lomítka.   
7)    Akademické tituly uvádějte s tečkou (MUDr., Ing.).   
8)    U telefonu uvádějte pouze číslo účastnické stanice (bez ÚTO).   
9)    U Vámi nezjistitelných údajů napište "neznám" nebo "nelze zjistit". U zemřelých osob rodné číslo v kolonce vyplňte nulami, ostatní údaje uveďte.   
10)    Každou stránku na vyznačeném místě vlastnoručně podepište a označte datem.   
11)    Při nedostatku místa v předepsaných kolonkách napište potřebné údaje v oddílech "Pokračování" základní , případně doplňující části.   
12)    V případě, že jste občanem jiného státu s povolením k trvalému pobytu cizince, použijte tento doklad pro zapsání údajů k totožnosti v kolonce Občanský průkaz.   

BEZPEČNOSTNÍ DOTAZNÍK

ukázka tiskopisu

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).

BEZPEČNOSTNÍ DOTAZNÍK
(doplňující část)

DOTAZNÍK PRO BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKU
FYZICKÉ OSOBY

Pokyny pro práci s doplňující částí dotazníku:

S obsahem doplňující částí Bezpečnostního dotazníku není statutární orgán oprávněn se seznámit. Řiďte se proto, prosím, následujícími pokyny.

13)    Doplňující část vyplňte pečlivě a v souladu s pokyny pro vyplnění dotazníku v základní části.   
14)    Po vyplnění doplňující části nalepte Váš hologram, na místo pro něj vyznačené.   
15)    Do připravené obálky vložte černý papír, doplňující část a černý papír tak, aby doplňková část byla v obálce mezi černými papíry.   
16)    Na obálku napište své jméno, příjmení a rodné číslo.   
17)    Obálku zalepte.   
18)    Nalepte na obálku bezpečnostní hologramy dle obrázku.   
19)    Obálku odevzdejte spolu s ostatními podkladovými materiály Vašemu statutárnímu orgánu.   

Ukázka tiskopisu

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

Čestné prohlášení
o bezúhonnosti

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

Žádost o vydání osvědčení pro styk
s utajovanými skutečnostmi

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

Záznam o určení

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

Záznam o zániku určení

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě).