SBÍRKA ZÁKONŮ částka 54
rozeslána dne 13.7.1998
 

157

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Předmětem zákona je

a)   stanovení práv a povinností právnických osob a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh,
b)   vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a stanovení působnosti orgánů odborného dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.

(2) Tento zákon se nevztahuje na léčiva,1) krmiva,2) potraviny,3) kosmetické prostředky,4) nerostné suroviny,5) střelivo,6) výbušniny,7) radionuklidové zářiče a jaderné materiály,8) přípravky na ochranu rostlin,9) omamné a psychotropní látky,4) chemické zbraně a jejich prekurzory10) a látky poškozující ozonovou vrstvu Země,11) pokud nakládání s nimi je upraveno zvláštními právními předpisy.

(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti při přepravě nebezpečných chemických látek a chemických přípravků po železnici,12) po silničních komunikacích,13) po vodě14) a vzduchem,15) při tranzitu látek a přípravků, které jsou pod celním dohledem,16) pokud není součástí tranzitu jejich úprava nebo zpracování, nakládání s odpady17) a odpadními a zvláštními vodami.18)

§ 2
Základní pojmy

(1) Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přirozeném stavu nebo získané výrobním postupem včetně přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přirozeného původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability, (dále jen "látky").

(2) Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více chemických látek (dále jen "přípravky").

(3) Polymer je látka, jejíž molekuly jsou tvořeny řetězcem jednoho nebo více druhů monomerních jednotek, která obsahuje více než poloviční hmotnostní podíl molekul s nejméně třemi monomerními jednotkami spojenými kovalentní vazbou s další nejméně jednou monomerní jednotkou nebo jiným reaktantem a obsahuje méně než poloviční hmotnostní podíl molekul stejné molekulové hmotnosti. Hmotnost molekul látky se pohybuje v určitém rozmezí, přičemž hmotnostní rozdíly mezi molekulami souvisí především s rozdíly v počtu monomerních jednotek. Monomerní jednotka ve smyslu této definice je zreagovaná forma monomeru v polymerní molekule.

(4) Klasifikace je zhodnocení, zda látky nebo přípravky mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a jejich zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti.

(5) Distributor je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která látky nebo přípravky poskytuje dalším osobám a svou činností vlastnosti látek nebo přípravků přímo neovlivňuje.

(6) Uvádění na trh je zpřístupnění látky jiné právnické osobě nebo fyzické osobě. Dovoz na území České republiky se považuje ve smyslu tohoto zákona za uvedení na trh.

(7) Nakládání s látkami a přípravky je každá činnost, jejímž předmětem jsou látky a přípravky, zejména jejich výroba, dovoz, vývoz, používání, skladování, balení, označování, vnitropodniková přeprava a zneškodňování.17)

(8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených tímto zákonem jako

a)   výbušné, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě,
b)   oxidující, které při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci,
c)   extrémně hořlavé, které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0 oC a bod varu nižší než 35 oC nebo které v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku,
d)   vysoce hořlavé, které
1.   se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie,
2.   se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají,
3.   mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21 oC a nejsou extrémně hořlavé,
4.   při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr . kg-1 . hod-1,
e)   hořlavé, které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21 oC do 55 oC,
f)   vysoce toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
g)   toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
h)   zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
i)   žíravé, které při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení,
j)   dráždivé, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět,
k)   senzibilizující, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky,
l)   karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny,
m)   mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození,
n)   toxické pro reprodukci, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo ženy,
o)   nebezpečné pro životní prostředí, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí.

(9) Registrace je zapsání látky Ministerstvem zdravotnictví do Registru látek (dále jen "Registr") na podkladě předloženého souboru písemných informací o látce podle tohoto zákona.

(10) Bezpečnostní list je souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí.

(11) Správná laboratorní praxe je mezinárodně dohodnutý systém zabezpečení a kontroly kvality práce laboratoří, který se ověřuje a jeho splnění se potvrzuje vydáním osvědčení.

(12) Oznamování je předložení tímto zákonem stanoveného souboru písemných informací o nebezpečných látkách Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

HLAVA II
KLASIFIKACE A ZKOUŠENÍ LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

§ 3
Klasifikace látek a přípravků

(1) Výrobce a dovozce jsou povinni ověřit před uvedením neklasifikované látky nebo přípravku na trh, zda látka nebo přípravek mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, a podle výsledku zhodnocení je zařadit do jednotlivých skupin nebezpečnosti podle § 2 odst. 8.

(2) Vláda stanoví nařízením postup hodnocení nebezpečnosti látek a přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek.

(3) Při klasifikaci přípravků se nezohledňují složky, příměsi, přísady nebo nečistoty, jejichž koncentrace je

a)   nižší než 0,02 % obj., jestliže se jedná o látky v plynných přípravcích, klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f),
b)   nižší než 0,1 % hm., jestliže se jedná o látky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. g), k), l), m) a n), a v jiných než plynných přípravcích také písmeno f),
c)   nižší než 1 % hm., jestliže se jedná o látky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. h), i) a j).

(4) Výrobce a dovozce jsou povinni provést novou klasifikaci přípravku známého složení

a)   jestliže pro absolutní hodnotu změny původní koncentrace jedné nebo více nebezpečných složek přípravku platí nerovnost uvedená v příloze č. 1 tohoto zákona,
b)   při změně složení přípravku provedené přidáním látky nebo náhradou některé složky přípravku látkou jinou bez ohledu na to, zda jde o látky nebezpečné či nikoliv.

(5) Výrobce a dovozce přípravku jsou povinni poskytnout jiné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tento přípravek použije jako jednu ze složek nového přípravku, veškeré informace potřebné ke klasifikaci nového přípravku.

§ 4
Zkoušení látek a přípravků

(1) Vlastnosti látek a přípravků pro účely tohoto zákona mohou být zkoušeny pouze stanovenými metodami. Metody, které jsou založeny na použití pokusných zvířat, mohou být povoleny pouze po ověření, že při současném stavu nelze zajistit poznatky nebo jejich využití jinými metodami nebo postupem, a pouze za dodržení zásad ochrany pokusných zvířat.19) Metody pro zjišťování nebezpečných vlastností stanoví vyhláškou

a)   Český báňský úřad pro látky mající vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. a),
b)   Ministerstvo vnitra pro látky mající vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. b) až e),
c)   Ministerstvo zdravotnictví pro látky mající vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. f) až n),
d)   ministerstvo pro látky mající vlastnost uvedenou v § 2 odst. 8 písm. o) a pro fyzikálně chemické vlastnosti a pro chemické vlastnosti.

(2) Údaje o vlastnostech nebezpečných látek a přípravků může výrobce nebo dovozce předložit též formou protokolů o zkouškách provedených v zahraničí za stejných podmínek, které stanoví vyhlášky vydané podle odstavce 1 a vyhláška vydaná podle § 5 odst. 10.

(3) V případě, že jsou k dispozici spolehlivé údaje o působení chemické látky nebo přípravku na lidský organismus (údaje z databází toxikologických dat, údaje z vyšetření osob zasažených či otrávených touto látkou či přípravkem, výsledky předchozích testů na lidských dobrovolnících, informace získané z expertizních prací, údaje z odborné literatury, informace získané na základě praktických zkušeností apod.), nebo výsledky testů provedených pomocí metod nahrazujících pokusy na zvířatech, mohou být tyto údaje použity pro účely klasifikace látky podléhající povinnosti registrace místo výsledků toxikologických zkoušek vyžadovaných podle tohoto zákona.

(4) Ministerstvo vede registr, do kterého shromažďuje a ve kterém uchovává veškeré informace o metodách nahrazujících pokusy na zvířatech. Údaje z tohoto registru jsou veřejně přístupné.

§ 5
Správná laboratorní praxe

(1) Zkoušet nebezpečné vlastnosti látek a přípravků podle tohoto zákona mohou pouze právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou držiteli osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe.

(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle odstavce 1 jsou povinny prokázat ministerstvu dodržování zásad správné laboratorní praxe.

(3) Ministerstvo vydá právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání osvědčení o dodržení zásad správné laboratorní praxe na základě žádosti a po ověření splnění podmínek podle odstavců 4 a 5 a po úhradě nákladů spojených s ověřením dodržování zásad správné laboratorní praxe.

(4) Žádost o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe musí obsahovat

a)   jméno, příjmení (název), bydliště (sídlo), identifikační číslo žadatele,
b)   jméno, příjmení a rodné číslo statutárního zástupce zkušebního zařízení,
c)   výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního zástupce zkušebního zařízení, ne starší než 3 měsíce,
d)   prohlášení, že žadatel umožní ministerstvu ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle odstavce 1 musí prokázat ministerstvu, že mají vypracovaný program zabezpečení systému jakosti podle zásad správné laboratorní praxe, který dodržují.

(6) V případě ověření splnění podmínek dodržování zásad správné laboratorní praxe vydá ministerstvo osvědčení o dodržení těchto zásad do 30 dnů po ukončení ověření.

(7) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým bylo vydáno osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, jsou povinny kontrolním orgánům umožnit vstup na pozemky a do staveb užívaných zkušebním zařízením a poskytnout požadované informace v rámci kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe.

(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou držiteli osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, jsou povinny při předkládání výsledků zkoušek potvrdit, že zkoušky byly provedeny ve shodě se zásadami správné laboratorní praxe.

(9) Ministerstvo odejme osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokud neplní některou z podmínek, pro které bylo osvědčení vydáno.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup vydávání a odnímání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe.

(11) Na území České republiky se považuje za rovnocenné osvědčení o dodržení zásad správné laboratorní praxe udělené mimo území České republiky, které bylo vydáno při dodržení stejných požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcími předpisy.

(12) Ministerstvo vede seznam držitelů osvědčení o dodržení zásad správné laboratorní praxe a zveřejňuje jej k 30. červnu a 31. prosinci kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

HLAVA III
REGISTRACE LÁTEK

§ 6
Povinnost registrace

(1) Výrobce a dovozce jsou povinni zaregistrovat látku, kterou uvádějí na trh, a to i v případě, kdy je látka obsažena v jiné látce jako přísada, příměs, nečistota nebo je obsažena v přípravku jako jedna z jeho složek.

(2) Povinnosti registrace podle tohoto zákona nepodléhají látky, které jsou

a)   uvedeny v seznamu látek, který vydá ministerstvo nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)   uváděny na trh jedním výrobcem a dovozcem v množství nepřevyšujícím 10 kg za kalendářní rok, registrovány podle zvláštního zákona,1)až9) pokud požadavky na registraci odpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem,
c)   složkami přípravků, příměsmi, přísadami nebo nečistotami, jejichž koncentrace nepřevyšuje hodnoty uvedené v § 3 odst. 3,
d)   uváděny na trh jedním výrobcem a dovozcem v množství nepřevyšujícím 100 kg za kalendářní rok výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu a vývoje nebo za účelem zjištění jejich vlastností nebo výhradně k použití v laboratořích,
e)   uváděny na trh jedním výrobcem a dovozcem v množství nepřevyšujícím 1 000 kg za kalendářní rok výhradně pro potřeby aplikovaného výzkumu a vývoje, a to 1 rok od uskutečnění první dodávky. Za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví je možné požádat Ministerstvo zdravotnictví o prodloužení tohoto období o 1rok,
f)   registrované v zahraničí za srovnatelných podmínek s tímto zákonem; výrobce a dovozce takových látek informují písemně Ministerstvo zdravotnictví podle § 7 odst. 1 písm. a) až e),
g)   polymery, pokud neobsahují v kombinované formě 2 % nebo více jakéhokoliv monomeru neregistrovaného v souladu s tímto zákonem.

(3) Výrobce a dovozce v případě, že množství látky podléhající povinnosti registrace je nižší než 1000 kg za kalendářní rok od jednoho výrobce a dovozce, předkládají v závislosti na množství látky uváděném na trh registrační podklady v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

§ 7
Žádost o registraci

(1) Výrobce a dovozce před uvedením látky podléhající povinnosti registrace na trh podávají žádost o registraci Ministerstvu zdravotnictví písemně v českém jazyce. Žádost o registraci musí obsahovat zejména

a)   jméno, příjmení, státní občanství, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání; obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu oprávněnou k podnikání,
b)   obchodní jméno (název) a sídlo zahraničního výrobce dovážené látky podléhající povinnosti registrace,
c)   základní údaje o látce podléhající povinnosti registrace,
d)   klasifikaci látky podléhající povinnosti registrace,
e)   bezpečnostní list nebezpečné látky podléhající povinnosti registrace (§ 14).

(2) Další náležitosti obsahu žádosti o registraci a způsob jejího zpracování Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou.

(3) Změny údajů uvedených v žádosti o registraci jsou výrobce a dovozce povinni neprodleně oznámit Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Ministerstvo zdravotnictví vede Registr, ve kterém uchovává veškeré údaje poskytnuté pro registraci. Údaje z tohoto Registru poskytuje Ministerstvo zdravotnictví, s výjimkou údajů obsahujících obchodní tajemství.

(5) Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nejméně jedenkrát ročně seznam registrovaných látek ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

(6) Údaje, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit výrobce a dovozce, mohou být jimi označeny v rámci registrace za předmět obchodního tajemství a poskytují se na vyžádání pouze správním úřadům.

(7) Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech označených výrobcem a dovozcem za předmět obchodního tajemství se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří provádějí zkoušky vlastností látek.

(8) Předmětem obchodního tajemství nemohou být

a)   obchodní název látky,
b)   jméno a příjmení (název), bydliště (sídlo), identifikační číslo výrobce nebo dovozce látky,
c)   fyzikálně chemické vlastnosti látky,
d)   pokyny pro omezení nebezpečných účinků látky,
e)   výsledky toxikologických a ekotoxikologických zkoušek látky,
f)   stupeň čistoty a identifikace nečistot nebo příměsí, které mají nebezpečné vlastnosti podle § 2 odst. 8, pokud je to potřebné pro klasifikaci a označení látky,
g)   pokyny pro případ úniku látky,
h)   informace obsažené v bezpečnostním listu,
i)   analytické metody pro nebezpečné látky, umožňující zjištění nebezpečné látky při jejím uvolnění do životního prostředí a stanovení přímé expozice na člověka,
j)   množství vyráběné a dovážené chemické látky s nebezpečnými vlastnostmi,
k)   použité metody toxikologických a ekotoxikologických zkoušek látky,
l)   případy týrání zvířat během toxikologických a ekotoxilogických zkoušek látky.

§ 8
Doplňkové údaje

(1) Ministerstvo zdravotnictví může nařídit výrobci a dovozci, aby předložili doplňkové údaje o vlastnostech nebezpečné látky podléhající registraci, které jsou potřebné pro posouzení její nebezpečnosti, (dále jen "doplňkové údaje") včetně případu, kdy je látka obsažena v jiné látce jako příměs, přísada, nečistota nebo je obsažena v přípravku jako jedna z jeho složek.

(2) Ministerstvo zdravotnictví může nařídit výrobci a dovozci, aby předložili doplňkové údaje I. stupně, je-li množství látky uváděné na trh jedním výrobcem a dovozcem rovno nebo větší než 10 t za kalendářní rok a menší než 100 t za kalendářní rok nebo celkové množství takové látky uvedené na trh jedním výrobcem a dovozcem dosáhne 50 t.

(3) Předložení doplňkových údajů I. stupně nebo pouze některého z nich nařídí Ministerstvo zdravotnictví vždy, je-li množství látky podléhající povinnosti registrace uváděné na trh jedním výrobcem a dovozcem rovno 100 t za kalendářní rok, nebo je-li větší než toto množství a menší než 1 000 t za kalendářní rok, nebo celkové množství takové látky uvedené na trh jedním výrobcem a dovozcem dosáhne 500 t.

(4) Předložení doplňkových údajů II. stupně nebo pouze některého z nich nařídí Ministerstvo zdravotnictví vždy, je-li množství látky podléhající povinnosti registrace uváděné na trh jedním výrobcem a dovozcem rovno 1 000 t za kalendářní rok, nebo je-li větší než toto množství, nebo celkové množství takové látky uvedené na trh jedním výrobcem a dovozcem dosáhne 5000 t.

(5) V odůvodněných případech může Ministerstvo zdravotnictví nařídit výrobci a dovozci předložit doplňkové údaje I. nebo II. stupně o vlastnostech látky podléhající povinnosti registrace, i když množství takové látky uváděné na trh jedním výrobcem a dovozcem nedosahuje hodnot uvedených v odstavcích 2 až 4.

(6) Postup při provádění registrace látek a rozsah doplňkových údajů Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou.

(7) Pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 6 a 7, Ministerstvo zdravotnictví zapíše látku do Registru do 60 dnů ode dne podání žádosti a uvědomí o tom žadatele. Ministerstvo zdravotnictví žádost o registraci zamítne, jestliže nebudou splněny podmínky pro registraci.

(8) Výrobce a dovozce jsou povinni neprodleně oznámit Ministerstvu zdravotnictví, že množství nebezpečné látky uvedené na trh dosáhlo hodnot stanovených v odstavcích 2 až 4.

(9) Výrobce a dovozce látky podléhající povinnosti registrace mohou předložit protokoly o zkouškách požadovaných podle tohoto zákona zpracované pro jinou osobu, pokud zároveň předloží písemný souhlas této osoby s využitím těchto údajů.

HLAVA IV
NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

§ 9
Hodnocení rizika nebezpečných látek pro zdraví člověka a životní prostředí

(1) Na základě údajů oznámených podle § 22 odst. 2 výrobcem a dovozcem stanoví ministerstvo vyhláškou nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona seznam nebezpečných látek, které svým charakterem představují závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí.

(2) Ministerstvo s Ministerstvem zdravotnictví zabezpečují hodnocení rizika pro zdraví člověka a životní prostředí u látek uvedených v seznamu podle odstavce 1 a u nebezpečných látek registrovaných podle § 6 až 8.

(3) Postup hodnocení rizika nebezpečných látek pro zdraví člověka Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou.

(4) Postup hodnocení rizika nebezpečných látek pro životní prostředí ministerstvo stanoví vyhláškou.

(5) Ministerstvo na základě výsledků hodnocení rizika nebezpečných látek na národní i mezinárodní úrovni stanoví vyhláškou podmínky k jejich uvádění na trh podle § 15 tohoto zákona.

§ 10
Obecné podmínky nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky

(1) Při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou nebezpečnost a bezpečnostními pokyny pro nakládání.

(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou nakládat s nebezpečnými látkami a přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d), f), l), m), n) a o), které je používají při výkonu své činnosti v množství větším než 10 t za kalendářní rok, pouze na základě souhlasu okresního úřadu vydaného správním rozhodnutím.

(3) Podmínkou pro udělení souhlasu okresního úřadu pro nakládání se stanovenými nebezpečnými látkami podle odstavce 2 je zejména udělení autorizace podle § 18 až 20.

(4) Fyzické osoby smějí nakládat s látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. g), i), l), m) a n) po dovršení 18 let, jestliže nejsou zcela nebo zčásti zbaveny způsobilosti k právním úkonům.

(5) Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m) a n) jen v rámci přípravy na povolání pod přímým dohledem osob, které prokáží odbornou způsobilost podle § 19 odst. 2 a 3.

(6) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny umožnit kontrolním a dozorovým úřadům vstup na pozemky a do staveb užívaných k nakládání s látkami a přípravky a poskytnout všechny potřebné údaje o jejich činnosti.

HLAVA V
BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ A BEZPEČNOSTNÍ LIST

§ 11
Balení nebezpečných látek a přípravků

(1) Výrobce, dovozce a distributor smějí uvést na trh nebezpečné látky a přípravky jen tehdy, je-li jejich obal uzpůsoben tak, že nemůže při stanoveném používání dojít k úniku nebezpečné látky nebo přípravku a k ohrožení nebo poškození zdraví člověka nebo životního prostředí.

(2) Výrobce, dovozce a distributor jsou povinni používat obaly na nebezpečné látky a přípravky, které musí vyhovovat následujícím požadavkům, a to zejména

a)   musí být konstruovány tak, aby z nich jejich obsah nemohl samovolně unikat,
b)   materiál použitý na zhotovení obalů a uzávěrů nesmí být obsahem porušován a nesmí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,
c)   obal při běžném způsobu zacházení musí být odolný proti poškození a nesmí docházet k samovolnému uvolnění uzávěru,
d)   uzávěry určené k opakovanému použití musí být konstruovány tak, že po otevření lze uzávěr opět zavřít tak, aby obsah neunikal,
e)   obaly nebezpečných látek a přípravků označených jako vysoce toxické, toxické a žíraviny určené pro prodej v maloobchodě, musí být opatřeny uzávěry odolnými proti otevření dětmi a hmatatelnými výstrahami pro nevidomé,
f)   obaly nebezpečných látek a přípravků označených jako zdraví škodlivé, extrémně hořlavé a vysoce hořlavé určené pro prodej v maloobchodě musí být opatřeny hmatatelnými výstrahami pro nevidomé,
g)   obaly nebezpečných látek a přípravků se musí lišit od obalů běžně používaných k balení poživatin, pitné vody a léků a nesmí mít tvar hraček.

§ 12
Označování nebezpečných látek a přípravků

(1) Výrobce, dovozce a distributor smějí uvést na trh nebezpečné látky a přípravky pouze tehdy, jestliže jsou označeny podle svých nebezpečných vlastností podle tohoto zákona.

(2) Označení obalů nebezpečných látek a přípravků uváděných na trh musí být provedeno výrazně a čitelně v českém jazyce a musí obsahovat tyto údaje:

a)   chemický nebo obchodní název nebezpečné látky nebo přípravku,
b)   jméno, příjmení (název), bydliště (sídlo) a identifikační číslo výrobce, dovozce a té osoby, která uvádí nebezpečnou látku nebo přípravek na trh, pokud se nejedná o totožnou osobu,
c)   výstražné symboly nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečné látky nebo přípravku,
d)   označení specifické rizikovosti nebezpečné látky nebo přípravku,
e)   pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem,
f)   návod k použití a pokyny pro předlékařskou první pomoc, pokud se jedná o nebezpečné látky nebo přípravky určené pro prodej v maloobchodě.

(3) Označení obalů nebezpečných látek a přípravků nesmí obsahovat jiné nápisy týkající se nebezpečnosti, než stanoví odstavec 2.

(4) Pokud jsou nebezpečná látka a přípravek uloženy pro účely přepravy ve více obalech, označení vnějšího obalu se považuje ve smyslu tohoto zákona za vyhovující, pokud je provedeno podle zvláštních předpisů.12)až15)

§ 13

(1) Nebezpečné látky a přípravky klasifikované, balené a označené podle tohoto zákona výrobcem, dovozcem nebo distributorem mohou být jinou právnickou osobou a fyzickou osobou oprávněnou k podnikání dále uvedeny na trh buď pouze v původním obalu a s původním označením od výrobce a dovozce, nebo nově zabalené a označené distributorem v souladu s tímto zákonem.

(2) Výrobce, dovozce a distributor při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky je povinen uvádět znaky a symboly podle jejich nebezpečných vlastností uvedených v § 2 odst. 8.

(3) Požadavky na způsob provedení a označení obalů nebezpečných látek a přípravků Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou.

§ 14
Bezpečnostní list

(1) Výrobce a dovozce nebezpečné látky a přípravku uváděných na trh jsou povinni zpracovat bezpečnostní list. Výrobce, dovozce a distributor jsou povinni poskytnout bezpečnostní list jiné právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání nejpozději při prvním předání nebezpečné látky a přípravku. Jsou povinni před prvním uvedením nebezpečné látky a přípravku na trh jej poskytnout Ministerstvu zdravotnictví (Toxikologickému informačnímu středisku) a na vyžádání příslušnému správnímu úřadu.

(2) Výrobce a dovozce jsou povinni neprodleně poskytnout příjemci bezpečnostního listu nové závažné informace o nebezpečné látce a přípravku.

(3) Bezpečnostní list obsahuje identifikační údaje o výrobci a dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku, o zkoušení nebezpečné látky nebo přípravku na zvířatech a údaje potřebné pro ochranu zdraví člověka a životního prostředí. Obsah a formu bezpečnostního listu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou.

HLAVA VI
UVÁDĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ NA TRH

§ 15

(1) Výrobce, dovozce a distributor nesmějí uvádět na trh nebezpečné látky a přípravky uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona.

(2) Výrobce, dovozce a distributor smějí nebezpečné látky a přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zákona,

a)   vyrábět, uvádět na trh nebo používat pouze pro stanovené účely nebo ve stanovené kvalitě,
b)   používat pouze stanoveným způsobem nebo za stanovených podmínek,
c)   předávat jen určeným osobám,
d)   vyrábět, uvádět na trh nebo používat po oznámení a se souhlasem okresního úřadu, nebo splňují-li prokazatelně stanovené požadavky na jejich spolehlivost a bezpečnost.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam látek a přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání jsou podle odstavce 2 omezeny.

§ 16

(1) Nikdo nesmí prodávat ani darovat spotřebitelům20) ani jiným nepodnikajícím fyzickým osobám nebezpečné látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), l), m) a n).

(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmějí prodávat nebo darovat také nebezpečné látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. g) a i)

a)   osobám mladším 18 let,
b)   osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

(3) V případě pochybností o splnění podmínek uvedených v odstavci 2 jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání oprávněny požadovat k nahlédnutí osobní průkaz totožnosti.

(4) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmějí prodávat nebezpečné látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. g) a i) ve stáncích, pojízdných prodejnách, v prodejních automatech a do přinesených nádob.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny při prodeji nebezpečných látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. g) a i) zajistit oddělené uložení těchto látek a přípravků od ostatního zboží. Tyto látky a přípravky musí být uchovávány pouze v originálních, uzavřených a neporušených obalech. Při samoobslužném prodeji nesmějí být vystaveny na místech volně přístupných kupujícím a musí být vydávány jen prodavačem.

§ 17

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny nebezpečné látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m) a n)

a)   skladovat tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými nebezpečnými látkami a přípravky,
b)   zajistit vybavení skladu vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob a asanaci skladovacích prostor stanovenými zvláštními předpisy.1)až4)

HLAVA VII
AUTORIZACE K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

§ 18

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání smějí nakládat s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 pouze tehdy, je-li pro ně tato činnost zajištěna fyzickými osobami autorizovanými podle tohoto zákona (dále jen "autorizované osoby"). Autorizovanou osobou podle tohoto zákona může být i právnická osoba oprávněná k podnikání.

(2) Autorizace se nevyžaduje, pokud právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nakládají s nebezpečnými látkami a přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8 písm. e), h), i), j) a k) v množství nižším než 1 t za kalendářní rok.

§ 19

(1) Ministerstvo udělí autorizaci na základě žádosti fyzické osobě, která splňuje podmínky bezúhonnosti, odborné a zdravotní způsobilosti, jakož i plné způsobilosti k právním úkonům a která má trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Odborná způsobilost pro nakládání se stanovenými nebezpečnými látkami a přípravky se prokazuje

a)   dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání příslušného oboru, nebo
b)   dokladem o středoškolském vzdělání příslušného směru ukončeném maturitou, nebo
c)   dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

(3) Ministerstvo udělí autorizaci fyzické osobě pro nakládání s látkami nebo přípravky klasifikovanými

a)   podle § 2 odst. 8 písm. a) na základě souhlasného vyjádření Českého báňského úřadu,
b)   podle § 2 odst. 8 písm. b), c), d) a e) na základě souhlasného vyjádření Ministerstva vnitra,
c)   podle § 2 odst. 8 písm. f), g), h), i), j), k), l), m) a n) na základě souhlasného vyjádření okresního hygienika.

(4) Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne staršího než 3 měsíce, kterým se prokáže, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti, postup při jejich ověřování, prokazování zdravotní způsobilosti a postup při udělování a odnímání autorizace.

§ 20

(1) Žádost o udělení autorizace podávají fyzické osoby písemně ministerstvu.

(2) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Platnost autorizace může být prodloužena vždy o dalších 5 let, pokud ministerstvo obdrží žádost o její prodloužení nejpozději do 3 měsíců před skončením platnosti. Ministerstvo rozhodne o prodloužení platnosti autorizace nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy žádost obdrželo, a v této lhůtě ověří, zda jsou splněny podmínky stanovené pro její udělení. Pokud zjistí, že některá z podmínek splněna není, žádost o prodloužení autorizace zamítne.

(3) Autorizované osoby jsou povinny zejména

a)   zajistit, aby autorizovanou činnost vykonávaly osoby řádně zaškolené,
b)   zajistit, aby zařízení používaná k výkonu autorizované činnosti splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti,
c)   poskytnout dozorovým a kontrolním orgánům informace o výkonu autorizované činnosti.

(4) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu.

(5) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud závažným způsobem poruší tento zákon, pokud opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí ministerstva nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla autorizace udělena.

(6) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

a)   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nedojde-li k prodloužení platnosti autorizace,
b)   rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,
c)   smrtí fyzické osoby.

HLAVA VIII
DOVOZ A VÝVOZ VYBRANÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

§ 21

(1) Dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látek a přípravků je možný pouze se souhlasem ministerstva. Seznam těchto látek a přípravků ministerstvo stanoví vyhláškou.

(2) Dovozce a vývozce, kteří dovážejí nebo vyvážejí vybrané nebezpečné látky a přípravky stanovené vyhláškou ministerstva vydanou podle odstavce 1, jsou povinni požádat ministerstvo o souhlas s jejich dovozem nebo vývozem nejpozději 60 dnů před termínem, kdy hodlají dovoz nebo vývoz uskutečnit. Obsah žádosti o souhlas ministerstva s vývozem a dovozem nebezpečné látky nebo přípravku podle odstavce 1 ministerstvo stanoví vyhláškou.

(3) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na vybrané nebezpečné látky a přípravky, které mají být dovezeny nebo vyvezeny v množství nepřevyšujícím 1 kg za kalendářní rok pro jednu právnickou osobu a fyzickou osobu oprávněnou k podnikání za účelem vědeckého výzkumu a vývoje.

(4) Ministerstvo vede evidenci žádostí o dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látek a přípravků, udělených souhlasů a zabezpečuje mezinárodní výměnu informací o těchto látkách.

(5) Balení a označení dovážených a vyvážených vybraných nebezpečných látek a přípravků musí splňovat podmínky uvedené v § 11 až 13; vývozce je povinen vybrané nebezpečné látky a přípravky označit v jazyku země určení nebo oblasti předpokládaného užívání.

(6) Dovozce a vývozce jsou povinni předložit celním orgánům ke kontrole průvodní doklady týkající se vybraných nebezpečných látek a přípravků.

(7) Souhlas k dovozu a vývozu vybraných nebezpečných látek a přípravků udělený podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k dovozu nebo vývozu vydané podle zvláštních předpisů.21)

HLAVA IX
VEDENÍ EVIDENCE A OZNAMOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

§ 22

(1) Výrobce, dovozce a distributor nebezpečné látky nebo přípravku jsou povinni vést evidenci o druhu, množství a vlastnostech látky nebo přípravku. Evidence se vede za každou provozovnu odděleně. Způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování ministerstvo stanoví vyhláškou.

(2) Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t za kalendářní rok, je povinen písemně oznámit ministerstvu údaje o druhu nebezpečné látky, množství a jejích vlastnostech za každý kalendářní rok vždy k 15. únoru následujícího roku.

(3) Údaje, jejichž rozšiřování by mohlo způsobit výrobní nebo obchodní poškození výrobce nebo dovozce, mohou být v rámci oznamovacích povinností označeny výrobcem nebo dovozcem za předmět obchodního tajemství a mohou být ministerstvem poskytovány na vyžádání pouze dotčeným správním úřadům. Za předmět obchodního tajemství nelze označit údaje uvedené v § 7 odst. 8.

(4) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f) a g) jsou povinny do 15 dnů ode dne převzetí dodávky písemně oznámit okresnímu hygienikovi příslušnému podle místa činnosti převzetí dodávky těchto látek a maximální skladované množství a zaslat tomuto okresnímu hygienikovi bezpečnostní listy těchto látek. Tato povinnost se nevztahuje na látky, které jsou určeny výhradně pro účely vědeckého výzkumu a vývoje.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provádějí hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů, jsou povinny při použití nebezpečných látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. f) a g) písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti okresnímu hygienikovi a obecnímu úřadu příslušných podle místa provádění činnosti. Do lhůty 48hodin se nezapočítávají státní svátky, dny pracovního klidu a volna.

(6) Okresní hygienik může nejpozději do 24 hodin před zahájením činnosti oznámené podle odstavce 5 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

HLAVA X
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

§ 23
Výkon státní správy

Státní správu v oblasti registrace, oznamování, klasifikace a nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky vykonávají

a)   ministerstvo,
b)   Ministerstvo zdravotnictví,
c)   Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"),
d)   okresní úřady,
e)   celní orgány,
f)   okresní hygienik.

§ 24
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo

a)   je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany životního prostředí před účinky nebezpečných látek a přípravků,
b)   vykonává vrchní státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí před účinky nebezpečných látek a přípravků,
c)   zabezpečuje přípravu postupů pro hodnocení rizika pro životní prostředí při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
d)   zajišťuje zpracování a zveřejňování seznamů nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh a nakládání s nimiž je v České republice zakázáno nebo omezeno,
e)   zajišťuje zpracování a zveřejnění seznamu látek podle § 6 odst. 2 písm. a),
f)   uděluje souhlas s dovozem a vývozem vybraných nebezpečných látek a přípravků,
g)   zabezpečuje výměnu informací při dovozu a vývozu nebezpečných látek a přípravků se zahraničními správními úřady a mezinárodními organizacemi,
h)   uděluje a odnímá autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,
i)   pozastavuje na dobu nejvýše 30 dnů výkon autorizované činnosti za podmínek stanovených tímto zákonem,
j)   uděluje a odnímá osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe,
k)   vede seznam držitelů osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,
l)   vytváří a provozuje informační systém státní správy o nebezpečných látkách a přípravcích,
m)   vede evidenci udělených a odňatých autorizací podle § 19.

§ 25
Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví

a)   zajišťuje registraci látek podle hlavy třetí tohoto zákona,
b)   vede Registr a poskytuje informace z tohoto Registru podle § 7 odst. 4, 5 a 6 a zabezpečuje zpracování a zveřejnění seznamu registrovaných látek,
c)   zajišťuje sběr, zpracování a zveřejňování bezpečnostních listů oznámených podle § 14 odst. 1,
d)   spolupracuje s ministerstvem při přípravě postupů hodnocení rizika v rozsahu stanoveném vyhláškou a při udělování autorizací k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.

§ 26
Česká inspekce životního prostředí

(1) Inspekce

a)   dozírá, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti ochrany životního prostředí při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
b)   stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při dozorové činnosti závady při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
c)   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
d)   navrhuje ministerstvu pozastavení výkonu autorizované činnosti na dobu nejvýše 30 dnů; zjistí-li, že autorizovaná osoba neplní podmínky autorizace, nebo nesplňuje-li podmínky k udělení autorizace, navrhne její odnětí,
e)   dává ministerstvu podněty k výkonu vrchního státního dozoru v oblasti ochrany životního prostředí při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
f)   spolupracuje s okresními úřady, okresním hygienikem, celními orgány a poskytuje jim odbornou pomoc.

(2) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při dozorové činnosti prokazují průkazy inspekce.

Okresní úřady

§ 27

(1) Okresní hygienik

a)   kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí na úseku ochrany zdraví člověka v oblasti nakládání s látkami a přípravky, které mají vlastnosti nebezpečné pro zdraví člověka, a jak jsou plněny povinnosti stanovené pro registraci látek,
b)   vyzývá právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v oblasti nakládání s látkami a přípravky, které mají vlastnosti nebezpečné pro zdraví člověka, a při plnění povinností stanovených k registraci látek; současně stanoví lhůtu pro zjednání nápravy,
c)   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám pokuty,
d)   vydává stanovisko při udělování autorizace k nakládání s látkami klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f), g), h), i), j), k), l), m) a n),
e)   spolupracuje s inspekcí, celními orgány a poskytuje jim odbornou pomoc.

(2) Kontrolní činností podle odstavce 1 písm. a) může okresní úřad pověřit zaměstnance odborného zařízení (např. okresní hygienické stanice), které řídí.

§ 28

(1) Okresní úřad na úseku ochrany životního prostředí

a)   uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky stanovenými podle § 10 odst. 2,
b)   vyzývá právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků, zjistí-li, že neplní podmínky souhlasu nebo autorizace; současně stanoví lhůtu pro zjednání nápravy,
c)   odnímá souhlas udělený podle písmene a) v případě, že
1.   nejsou plněny podmínky souhlasu a ve lhůtě určené okresním úřadem nedojde ke zjednání nápravy,
2.   souhlas je využíván nad stanovený rozsah nebo v rozporu s právními předpisy, jejichž splnění je nutné k udělení souhlasu,
3.   došlo ke změně podmínek k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky stanovenými podle § 10 odst. 2, a tím došlo nebo by mohlo dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života člověka nebo poškození životního prostředí,
d)   navrhuje ministerstvu pozastavení výkonu autorizované činnosti na dobu nejvýše 30 dnů v případech, kdy nejsou plněny podmínky souhlasu nebo autorizace a autorizovaná osoba byla vyzvána ke zjednání nápravy,
e)   vyjadřuje se k povolování staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, pokud se mají užívat zcela nebo zčásti k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky stanovenými podle § 10 odst. 2,
f)   vyjadřuje se k připravovaným změnám výroby, které souvisejí s nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky stanovenými podle § 10 odst. 2,
g)   kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení tohoto zákona, prováděcích předpisů vydaných k jeho provedení, zvláštních právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
h)   informuje živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání o závažných porušeních tohoto zákona a prováděcích předpisů,
i)   nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, hrozí-li poškození zdraví nebo ohrožení života člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže k němu již došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky nebo přípravku na náklady jejich vlastníka, popřípadě uživatele, není-li vlastník znám,
j)   zakazuje nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, jestliže nejsou splněny podmínky pro toto nakládání stanovené právními předpisy a rozhodnutími a v důsledku toho došlo nebo by mohlo dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života člověka anebo poškození životního prostředí,
k)   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Vyjádření podle odstavce 1 písm. e) a f) není rozhodnutím podle obecných předpisů o správním řízení.22)

(3) Výkon státní správy podle tohoto ustanovení vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost.23)

§ 29
Celní orgány

(1) Celní orgány kontrolují zboží, které je při přechodu státní hranice deklarováno jako nebezpečná látka nebo přípravek, k jehož dovozu nebo vývozu je potřebný souhlas ministerstva.

(2) V případě porušení tohoto zákona nebo v případě pochybností celní orgány zboží zadrží. O porušení zákona informují inspekci a v případě pochybností požádají inspekci o odbornou pomoc.

(3) Celní orgány vedou evidenci všech zásilek nebezpečných látek a přípravků propuštěných přes hranice. Do této evidence umožní pracovníkům ministerstva a inspekce nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie, včetně umožnění digitálního přenosu dat.

HLAVA XI
POKUTY

§ 30

(1) Okresní úřad, okresní hygienik nebo inspekce uloží pokutu do výše 200 000 Kč fyzické osobě, která nemá oprávnění k podnikání, jestliže

a)   neplní obecné podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky (§ 10 odst. 1, 4 a 5),
b)   prodá nebo daruje nebezpečnou látku nebo přípravek klasifikovaný podle § 2 odst. 8 písm. f), l), m) a n) (§ 16 odst. 1).

(2) Okresní úřad, okresní hygienik nebo inspekce uloží pokutu do výše 500 000 Kč dovozci a výrobci, kteří

a)   neklasifikují látky a přípravky před jejich uvedením na trh a neplní povinnosti podle zvláštních předpisů (§ 3 odst. 1 a 4),
b)   neposkytují jiné právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání informace potřebné ke klasifikaci nového přípravku (§ 3 odst. 5).

(3) Okresní úřad, okresní hygienik nebo inspekce podle závažnosti porušení povinnosti uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

a)   zkouší vlastnosti látek a přípravků v rozporu se stanovenými metodami (§ 4 odst. 1),
b)   nedodržuje zásady správné laboratorní praxe (§ 5 odst. 1),
c)   neplní stanovené podmínky autorizace k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky (§ 19),
d)   neplní obecné podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky (§ 10),
e)   prodá nebo daruje nebezpečnou látku nebo přípravek klasifikovaný podle § 2 odst. 8 písm. f), l), m) a n) (§ 16 odst. 1),
f)   nevede evidenci a neoznamuje nebezpečné látky a přípravky (§ 22).

(4) Okresní úřad nebo okresní hygienik uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která uvedla na trh neregistrovanou látku, na kterou se vztahuje povinnost registrace (§ 6 až 8).

(5) Okresní úřad, okresní hygienik nebo inspekce podle závažnosti porušení povinnosti uloží pokutu do výše 5 000 000 Kč výrobci a dovozci, kteří

a)   neplní stanovené požadavky na balení a označování nebezpečných látek a přípravků a poskytování bezpečnostních listů (§ 11 až 14),
b)   neplní stanovené podmínky uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh (§ 15 a 16),
c)   neplní stanovené podmínky pro dovoz nebo vývoz vybraných nebezpečných látek a přípravků (§ 21),
d)   nepravdivě deklarují dodržování zásad správné laboratorní praxe (§ 5 odst. 8),
e)   poskytují údaje, které jsou požadovány tímto zákonem, nepravdivě.

(6) Pokutu do výše dvojnásobku uvedených částek může uložit příslušný správní úřad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání za opětovné porušení povinnosti.

(7) Za opětovné se považuje takové porušení povinnosti, k níž došlo do 2 let ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta.

(8) Pokutu ukládá ten správní úřad, který jako první zahájil řízení. V případě, že bylo zahájeno řízení ve stejný den více správními úřady současně, provede řízení o uložení pokuty inspekce. Pokuty vymáhá příslušný finanční úřad. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.24)

(9) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty inspekcí, okresním hygienikem a okresním úřadem s výjimkou pokut uložených podle odstavce 4, rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce 4 rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.

(10) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.25)

(11) Pokuty uložené okresním úřadem a okresním hygienikem jsou příjmem státního rozpočtu.

(12) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1roku ode dne, kdy se správní úřad oprávněný k uložení pokuty dověděl o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba porušila nebo nesplnila stanovenou povinnost, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo nebo kdy měla být povinnost splněna.

ČÁST DRUHÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 31

(1) Výrobce a dovozce látky nebo přípravku jsou povinni splnit povinnosti

a)   podle hlavy druhé do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)   podle hlavy třetí do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Ustanovení hlavy páté, šesté, sedmé a osmé musí být splněna do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Fyzické osoby odborně způsobilé pro zacházení s jedy podle dosavadních právních předpisů se považují za odborně způsobilé podle § 19 odst. 3 tohoto zákona pro nakládání s látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f) a g) po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání provozující vázanou živnost "Výroba jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvlášť nebezpečných" nebo "Prodej jedů, žíravin a pesticidů" na základě živnostenského oprávnění získaného do nabytí účinnosti tohoto zákona mohou provozovat tyto živnosti po dobu 1roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona doložit splnění podmínky autorizace podle tohoto zákona. Živnostenský úřad provede změnu v živnostenském listu, zjistí-li, že podmínky odborné způsobilosti jsou splněny.

(6) Pokud právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání ve stanovené lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu splnění podmínek, oprávnění k provozování živnosti zaniká uplynutím lhůty 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad tuto skutečnost oznámí právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání a zároveň i správním úřadům podle § 48 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(7) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání provozující koncesované živnosti "Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" nebo "Výroba zvlášť nebezpečných jedů" na základě živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mohou pokračovat v provozování těchto živností nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doložit živnostenskému úřadu splnění podmínek autorizace podle tohoto zákona. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky jsou splněny, rozhodne o změně koncesní listiny.

(9) Pokud právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání pro živnost "Výroba zvlášť nebezpečných jedů" ve stanovené lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu splnění podmínek, oprávnění k provozování živnosti zaniká do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad tuto skutečnost oznámí právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání a zároveň i správním úřadům podle § 48 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(10) Pokud právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání pro živnost "Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" ve stanovené lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu splnění podmínek pro "Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy", oprávnění k provozování živnosti v této části zanikne. Živnostenský úřad tuto skutečnost oznámí právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání a zároveň i správním úřadům podle § 48 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Má-li živnostenský úřad k dispozici doklady o odborné způsobilosti pro částečný rozsah živnosti, rozhodne o změně koncesní listiny.

(11) Ustanovení hlavy desáté musí být splněna do 1roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(12) Není-li výslovně stanoveno jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení.22)

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

§ 32

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1991 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupina 207: Chemická výroba zní:

Skupina 207: Chemická výroba

Obor
1
Průkaz způsobilosti
2
Poznámka
3
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako
-   hořlavé,*)
-   zdraví škodlivé,*)
-   žíravé,*)
-   dráždivé,*)
-   senzibilizující*)
Odborná způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
*)    Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

2. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupina 214: Ostatní obor živnosti "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" zní:

Skupina 214: Ostatní

Obor
1
Průkaz způsobilosti
2
Poznámka
3
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin Odborná způsobilost podle § 5 a 6 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a odborná způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů  

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin obor "Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" zní:

Skupina 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin

Obor Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Poznámka
1 2 3 4 5
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče*) Odborná způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů   Okresní hygienik jako příslušný správní úřad k ochraně zdraví člověka Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
*)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 307: Výroba chemických výrobků obor "Výroba zvlášť nebezpečných jedů" zní:

Skupina 307: Výroba a prodej chemických výrobků

 

Obor Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Poznámka
1 2 3 4 5
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako
-   výbušné,*)
-   oxidující,*)
-   extrémně hořlavé,*)
-   vysoce hořlavé,*)
-   vysoce toxické,*)
-   toxické,*)
-   karcinogenní,*)
-   mutagenní,*)
-   toxické pro reprodukci,*)
-   nebezpečné pro životní prostředí*)
Odborná způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů   Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo vnitra,
Český báňský úřad
 
*)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

§ 33

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se mění takto:

V Sazebníku správních poplatků se za položku 131 vkládá položka 131a, která zní:

"Položka 131a

a)   za podání žádosti o registraci nebezpečné látky Kč 20 000,-
b)   za podání žádosti o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Kč 10 000,-
c)   za podání žádosti o udělení autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Kč 5 000,-
d)   za podání žádosti o souhlas s dovozem nebo vývozem nebezpečné chemické látky nebo nebezpečného chemického přípravku Kč 20 000,-".

ČÁST PÁTÁ

§ 34

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.


1)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
2)   Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech.
3)   Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
4)   Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.
7)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
9)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
10)   Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.
12)   Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.Příloha I. k vyhlášce č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
13)   Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
14)   Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
15)   Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
16)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.
18)   Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
21)   Např. zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
22)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
23)   Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
24)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb.

Příloha č. 1 k zákonu č. 157/1998 Sb.

Limity pro změnu klasifikace chemických přípravků

Pro absolutní hodnotu změny původní koncentrace, která se vyjadřuje jako hmotnostní procento pro pevné nebo kapalné látky nebo jako objemové procento pro plynné látky, platí:

|c2 - c1| > K . c1,

kde

|c2 - c1|   absolutní hodnota změny původní koncentrace složky (v %)
K   koeficient dle dále uvedené tabulky
c1   původní koncentrace složky (v %)>
c2   nová koncentrace složky (v %)

 

Původní koncentrace
c1
Koeficient
K
c1 <= 2,5 %
2,5 % < c1 <= 10 %
10 % < c1 <= 25 %
25 % < c1 <= 50 %
50 % < c1 <= 100 %
0,150
0,100
0,060
0,050
0,025

Příloha č. 2 k zákonu č. 157/1998 Sb.

Látky, jejichž výroba, dovoz, vývoz a distribuce jsou v České republice zakázány

Název látky Číslo CAS
Polychlorované bifenyly (PCB) a přípravky, které je obsahují v množství vyšším než 0,005 % hm.
(s výjimkou monochlorovaných a dichlorovaných bifenylů)
1336 - 36 - 3
Polychlorované terfenyly (PTC) a přípravky, které je obsahují v množství vyšším než 0,005 % hm. 61788 - 88 - 8
Azbestová vlákna
a)   krokydolit
b)   amosit
c)   anthofylit
d)   aktinolit
e)   tremot
12001 - 28 - 4
12172 - 73 - 5
77536 - 67 - 5
77536 - 66 - 4
77536 - 68 - 6
Monomethyltetrachlordifenylmethan
(obchodní název: Ugilec 141)
76523 - 60 - 6
Monomethyldichlordifenylmethan
(obchodní název: Ugilec 121)
 
Monomethyldibromdifenylmethan
(obchodní název: DBBT)
99688 - 47 - 8

Vysvětlivky: CAS - Chemical Abstract Service