SBÍRKA ZÁKONŮ částka 11
rozeslána dne 24.2.1998

25

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 16. ledna 1998

o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 11 písm. b), § 50a odst. 4 a § 54 odst. 3 zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 326/1993 Sb.:

Čl. I
ODDÍL PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a)   způsob vnějšího označení a odznaky Policie České republiky (dále jen "policie"), vzory služebních stejnokrojů příslušníků policie (dále jen "policisté") a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie,1)
b)   podrobnosti o prokazování příslušnosti k policii,2)
c)   další podrobnosti o prokazování příslušnosti vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů policie.3)

ODDÍL DRUHÝ
VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE

§ 2
Způsob vnějšího označení policistů

(1) Policisté, kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem "POLICIE" v bílém orámování na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen "rukávový znak"). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1.

(2) Policisté, kteří nosí služebně-pracovní stejnokroj 92 a kombinézu 92, jsou, vedle označení rukávovým znakem uvedeným v odstavci 1, dále označeni na bundě a kombinéze 92 žlutým nápisem "POLICIE", který tvoří žlutá písmena na tmavém podkladě. Vzor žlutého nápisu "POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 2.

(3) Policisté ochranné služby policie zajišťující ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident, (dále jen "útvar ochrany prezidenta") jsou označeni nápisem "HRADNÍ POLICIE", který tvoří bílá písmena ve světlomodrém orámování na tmavém podkladě. Vzor nápisu "HRADNÍ POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 4.

§ 3
Odznaky policie

(1) Odznaky policie jsou

a)   identifikační číslo, které tvoří kovové plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo; vzor identifikačního čísla je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 5,
b)   symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicípou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slova "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY"; vzor symbolu policie je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 6,
c)   odznak služby kriminální policie, který tvoří kovové plastické znázornění meče s váhami, slov "KRIMINÁLNÍ POLICIE" a čtyřmístného čísla. Ve střední části odznaku je velký státní znak. Vzor odznaku služby kriminální policie je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 7.

(2) Odznaky policistů útvaru ochrany prezidenta jsou

a)   látkový znak útvaru ochrany prezidenta se slovy "SEMPER FIDELIS"; vzor tohoto znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 8,
b)   kovový znak útvaru ochrany prezidenta se slovy "SEMPER FIDELIS"; vzor tohoto znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 9.

§ 4
Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení policistů. Vnější vzhled služebních stejnokrojů je charakterizován barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením a odznaky policie a hodnostním označením policistů.

(2) Služební stejnokroje se podle účelu použití vyskytují v různých druzích a různých sestavách součástí služební výstroje. Vzory služebních stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 2.

§ 5
Umístění vnějšího označení a odznaků policiena služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 92 je rukávový znak na levém rukávu a identifikační číslo na levé straně prsou policisty.

(2) Při nošení služebně-pracovního stejnokroje 92 a kombinézy 92 jsou rukávový znak a identifikační číslo umístěny obdobně, jak je uvedeno v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech bundy a kombinézy 92 policisty je žlutý nápis "POLICIE".

(3) Při nošení služebního stejnokroje policistů útvaru ochrany prezidenta jsou kovový znak útvaru ochrany prezidenta a nápis "HRADNÍ POLICIE" umístěny na levé straně prsou policisty. Na služebním stejnokroji policistek uvedeného útvaru se uvedený znak a nápis nenosí. Na obou rukávech služebních stejnokrojů policistů a policistek útvaru ochrany prezidenta je látkový znak tohoto útvaru.

§ 6

(1) Ke služebním stejnokrojům uvedeným v § 5 odst. 1 a 2 se mohou používat další součásti služební výstroje, např. k použití na motocyklu, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým nebo černobílým nápisem "POLICIE"; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem "POLICIE" na podkladě zelené barvy.

(2) Ke služebnímu stejnokroji uvedenému v § 5 odst. 3 se mohou používat doplňkové součásti se znakem útvaru ochrany prezidenta, např. pláštěnka do deště.

§ 7
Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel policie

(1) Služební vozidlo policie zvláštního barevného provedení a označení (dále jen "vozidlo") je bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem na bočních stranách vozidla. Vozidlo je označeno na bočních stranách a zadní části černobílým nápisem "POLICIE". Tento nápis tvoří černá písmena na podkladě bílé barvy. Na přední části vozidla je symbol policie nebo černobílý nápis "POLICIE". Vzor černobílého nápisu "POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 3.

(2) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo policie, je označeno černobílým nápisem "POLICIE" na přední části a na bočních stranách vozidla. V případě, že takové vozidlo je zaparkované, může být označeno uvedeným nápisem jen za čelním sklem vozidla.

(3) Pro zvláštní barevné provedení motocyklů platí přiměřeně odstavec 1 s tím, že rozsah tohoto provedení je omezen konstrukcí daného typu motocyklu. Stanovená barevná kombinace musí zůstat zachována.

§ 8
Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel policie

(1) Služební plavidlo policie zvláštního barevného provedení a označení (dále jen "plavidlo") je bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem kolem celého obvodu plavidla. Plavidlo je na bocích označeno černobílým nápisem "POLICIE", který může být dále i na přední části plavidla.

(2) Služební plavidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební plavidlo policie, je označeno černobílým nápisem "POLICIE" na bocích a za čelním sklem plavidla. V případě, že takové plavidlo je zakotvené, může být označeno uvedeným nápisem jen za čelním sklem.

§ 9
Zvláštní označení služebních letadel policie

Služební letadlo policie je na trupu nebo kýlové ploše označeno symbolem státní vlajky České republiky ve tvaru sférického trojúhelníku. Na spodní straně a bočních stranách trupu služebního letadla policie je nápis "POLICIE" s písmeny takové barvy, která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu.

ODDÍL TŘETÍ
PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K POLICII A K PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE

§ 10
Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem a odznakem služby kriminální policie

Policista při prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií nebo přední stranu odznaku služby kriminální policie, aniž jej vydá z ruky. Policista při výkonu služby v civilním oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že si umístí služební průkaz nebo odznak služby kriminální policie na levou stranu prsou tak, aby byla viditelná jeho přední strana. Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 3 obr. 1.

§ 11
Prokazování příslušnosti vojáků povolaných k plnění úkolů policie

(1) Voják v činné službě povolaný k plnění úkolů policie4) (dále jen "voják") prokazuje příslušnost k plnění úkolů policie (dále jen "příslušnost") svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením "POLICIE" (dále jen "stejnokroj"), popř. i ústním prohlášením nebo průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie (dále jen "průkaz").

(2) Voják při prokazování příslušnosti použije ústní prohlášení "policie" jen tehdy, pokud podmínky a okolnosti při plnění konkrétního úkolu policie neumožňují vojáku prokázat příslušnost stejnokrojem.

(3) Při prokazování příslušnosti průkazem voják předkládá k nahlédnutí přední stranu průkazu, aniž jej vydá z ruky.

(4) Zevním označením "POLICIE" uvedeným v odstavci 1 je rukávová páska s černobílým nápisem "POLICIE". Tento nápis je obdobný jako černobílý nápis "POLICIE" uvedený v § 7 odst. 1. Vzor průkazu vojáka je vyobrazen v příloze č. 3 obr. 2.

Čl. II
§ 12

Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se vypouštějí slova "a 54".

2. § 2 a 3 včetně poznámek č. 6), 7) a 8) se vypouštějí.

3. Příloha vyhlášky se vypouští.

Čl. III
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Ministr:
Svoboda v. r.


1)   § 54 odst. 3 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb.
2)   § 11 písm. b) zákona ČNR č. 283/1991 Sb.
3)   § 50a odst. 4 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb.
4)   § 50a odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 25/1998 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 25/1998 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 25/1998 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)