SBÍRKA ZÁKONŮ částka 10
rozeslána dne 13.2.1998

23

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 1996 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody.

Na základě článku 12 odst. 2 Dohody se ustanovení jejích článků 4, 5, 6, 8 a 9 předběžně prováděla třicátým dnem po datu podpisu Dohody a Dohoda vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dnem 2. července 1997. Dnem vstupu v platnost Dohody pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou články 3, 3a a příloha č. 1 Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice ze dne 8. července 1971, vyhlášeného včetně změn a doplňků pod č. 50/1972 Sb., č. 18/1974 Sb., č. 72/1975 Sb. a č. 466/1991 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen "smluvní strany",

-    vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji vzájemných přátelských vztahů,
-    projevujíce přání rozšiřovat spolupráci v oblasti mezinárodního obchodu, dopravy a pohybu osob,
-    usilujíce o usnadnění překračování státních hranic v turistickém ruchu,
-    sledujíce zajištění vhodných podmínek pro přestup osob, dopravních prostředků a zboží přes státní hranice,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Překračování státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou se uskutečňuje na otevřených hraničních přechodech, pokud nejde o výjimku, připuštěnou touto Dohodou a jinými smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

2. Seznam otevřených hraničních přechodů včetně rozsahu jejich provozu je uveden v příloze č. 1 této Dohody.

Článek 2

1. Smluvní strany budou v odůvodněných případech otevírat další hraniční přechody.

2. Seznam hraničních přechodů, plánovaných k otevření, je uveden v příloze č. 2 této Dohody.

3. Výstavba nových objektů na hraničních přechodech se uskutečňuje po vzájemné dohodě příslušných orgánů států obou smluvních stran.

Článek 3

1. Každá ze smluvních stran může pozastavit nebo omezit provoz na jednotlivých hraničních přechodech z důvodů ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku, závažných hygienicko-epidemiologických důvodů, živelní pohromy, jakož i závažného ohrožení životního prostředí, způsobeného provozem na přechodu.

2. Smluvní strana, která hodlá pozastavit nebo omezit provoz na hraničním přechodu, vyrozumí o svém záměru druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů před plánovaným pozastavením nebo omezením hraničního provozu.

3. V neodkladných případech musí být vyrozumění, uvedené v odst. 2, uskutečněno nejpozději do 24 hodin před plánovaným pozastavením nebo omezením provozu.

4. O pozastavení nebo omezení provozu, v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí objektů na hraničních přechodech nebo komunikací, se smluvní strany vzájemně vyrozumějí nejpozději do tří měsíců před zahájením rekonstrukčních prací a současně uvedou předpokládaný termín ukončení těchto prací.

Článek 4

1. Překračovat státní hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice je dovoleno pouze za účelem provozování turistiky.

2. Seznam přechodů na turistických stezkách, protínajících státní hranice, včetně rozsahu jejich provozu, je uveden v příloze č. 3 této Dohody.

3. Příslušné orgány obou států označí přechody na turistických stezkách protínajících státní hranice a zajistí na těchto přechodech stálou informaci o podmínkách překračování státních hranic.

Článek 5

Překračovat státní hranice podle článku 4 odst. 1, na základě platných cestovních dokladů, mohou občané států obou smluvních stran a občané třetích států, uvedených v příloze č. 4 k této Dohodě.

Článek 6

1. Osoby, které překračují státní hranice na přechodech uvedených v příloze č. 3 této Dohody, podléhají pohraniční a celní kontrole.

2. Osoby, uvedené v odst. 1, mohou bez povolení, cla, daní a jiných poplatků, v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany, dovážet a vyvážet

1/   věci k osobní potřebě a spotřebě nezbytné na dobu cesty a pobytu,
2/   sportovní a turistické potřeby s podmínkou jejich zpětného vývozu.

3. Dovoz a vývoz zboží, které má z hlediska jeho množství, druhu a celní hodnoty obchodní charakter, není dovolen.

Článek 7

1. Příslušné orgány České republiky a Polské republiky mohou po vzájemné dohodě a se souhlasem orgánů svých států v případech zdůvodněných ekonomickými potřebami nebo společenskými potřebami vydat souhlas k překračování státních hranic

1/   přes hraniční přechody, které nejsou pro požadovaný druh hraničního provozu určeny,
2/   mimo hraniční přechody.

2. Žádost o udělení souhlasu k překročení státních hranic podle odstavce 1 bude podána nejpozději 30 dnů přede dnem předpokládaného překročení státních hranic.

3. Osoby, kterým byl udělen souhlas podle odstavce 1, se při překročení státních hranic prokáží platným cestovním dokladem a vydaným souhlasem.

Článek 8

Způsob součinnosti při provádění ustanovení článků 5 a 6 mohou stanovit příslušné orgány smluvních stran na základě vzájemné dohody.

Článek 9

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o tom, které orgány smluvních stran se považují za příslušné orgány ve smyslu této Dohody.

Článek 10

Ustanovení příloh č. 1, 2, 3 a 4 této Dohody mohou být měněna formou výměny nót.

Článek 11

Dnem vstupu v platnost této Dohody ve vztazích mezi smluvními stranami pozbývají platnosti články 3, 3a a příloha č. 1 Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, které bylo podepsáno v Praze dne 8. července 1971.

Článek 12

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostáními právními předpisy každé ze smluvních stran, což bude potvrzeno formou výměny nót, a vstoupí v platnost třicátého dne po doručení pozdější nóty o tomto schválení.

2. Smluvní strany souhlasí s předběžným prováděním ustanovení článků 4, 5, 6, 8 a 9 této Dohody třicátým dnem po datu jejího podpisu.

3. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět cestou výměny nót. V tomto případě Dohoda pozbude platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne obdržení nóty o jejím vypovězení.

Dáno ve Varšavě dne 22. listopadu 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky:
PhDr. Karel Štindl v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Za vládu
Polské republiky:
Dariusz Rosati v. r.
ministr zahraničních věcí

Příloha č. 1

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM
otevřených hraničních přechodů

a) silniční přechody

Poř.

č.

Hraniční
přechod
charakt.
přechodu
rozsah
provozu
disl. Poznámka
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Bukovec - Jasnowice 1, 3 P, C, M, OA PR  
2. Horní Lištná - Leszna Górna 1, 3 P, C, M, OA PR  
3. Český Těšín (Most Svobody,
Most Družby) -
Cieszyn (Most Wolnosci,
Most Przyjazni)
1, 3 P, C, M, OA ČR/PR  
4. Chotěbuz - Cieszyn 1, 3 P, C, M, OA, B, N ČR/PR  
5. Dolní Marklovice -
Marklowice Górne
1, 3 P, C, M, OA ČR  
6. Bohumín - Chalupki 1, 3 P, C, M, OA, B, N PR N do celk.
hmotnosti
20 t
7. Sudice - Pietraszyn 1, 3 P, C, M, OA, B, N PR N do celk.
hmotnosti
12 t
8. Krnov - Pietrowice 1, 3 P, C, M, OA, B, N1 ČR  
9. Zlaté Hory - Konradów 1, 3 P, C, M, OA, N1 ČR  
10. Mikulovice - Glucholazy 1, 3 P, C, M, OA, B, N2 ČR  
11. Bílý Potok - Paczków 1, 3 P, C, M, OA, N1 ČR  
12. Dolní Lipka - Boboszow 1, 3 P, C, M, OA, B, N1 ČR  
13. Náchod - Kudowa Slone 1, 3 P, C, M, OA, B, N PR  
14. Otovice - Tlumaczów 1, 3 P, C, M, OA, B ČR/PR  
15. Starostín - Goliňsk 1, 3 P, C, M, OA, B PR  
16. Královec - Lubawka 1, 3 P, C, M, OA, B ČR  
17. Pomezní Boudy -
Przelecz Okraj
1, 3 P, C, M, OA ČR  
18. Harrachov - Jakuszyce 1, 3 P, C, M, OA, B, N ČR  
19. Srbská - Miloszów 2, 3 P, C, M PR M do 50 ccm
20. Habartice - Zawidów 1, 3 P, C, M, OA, B, N1 PR  
21. Hrádek n. Nisou -
Porajów
1, 3 P, C, M, OA ČR  

b) železniční přechody

Poř.
č.
Hraniční
přechod
charakt.
přechodu
rozsah
provozu
Dislokace Poznámka
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Český Těšín - Cieszyn 1, 3 ŽOS
ŽN
Český Těšín (ČR)
Český Těšín (ČR)
Zebrzydowice (PR)
 
2. Petrovice u Karviné
- Zebrzydowice
1, 3 ŽOS
ŽN
Petrovice u Karviné (ČR),
jakož i v úseku trati
Ostrava (ČR) -
Katowice (PR)
Petrovice u Karviné (ČR)
Zebrzydowice (PR)
 
3. Bohumín - Chalupki 1, 3 ŽOS
ŽN
Bohumín (ČR)
Chalupki (PR)
 
4. Mikulovice - Glucholazy 1 ŽN Glucholazy (PR)  
5. Lichkov - Miedzylesie 1, 3 ŽOS
ŽN
Miedzylesie (PR), jakož
i v úseku trati Hradec
Králové (ČR) - Kamieniec
Zabkowicki (PR)
Miedzylesie (PR)
 
6. Meziměstí - Mieroszów 1, 3 ŽOS, ŽN Meziměstí (ČR)  
7. Královec - Lubawka 1 ŽN Lubawka (PR)  
8. Frýdlant v Čechách -
Zawidów
1 ŽN Zawidów (PR)  

Význam zkratek přijatých pro účely této Dohody

Charakter přechodu

1 -   hraniční přechod pro občany všech států
2 -   hraniční přechod pro občany ČR a PR
3 -    hraniční přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17.1. 1995)

Rozsah provozu

P-   pěší
C-   cyklisté
M-   motocykly
OA-   osobní vozidla
B-   autobusy
N-   nákladní vozidla
N1-   nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR a PR, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů
N2-   nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník a ve Vojevodství Opole v PR
ŽOS   osobní doprava
ŽN-   nákladní doprava

Příloha č. 2

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM
hraničních přechodů navržených k otevření

Poř.
č.
Hraniční
přechod
charakt.
přechodu
rozsah
provozu
disl. Poznámka
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Závada - Golkowice 2, 3 P, C, M, OA PR  
2. Hať - Tworków 1, 3 P, C, M, OA, N1 ČR  
3. Bartultovice - Prudnik 1, 3 P, C, M, OA, N1 ČR  
4. Orlické Záhoří - Mostowice 1, 3 P, C, M, OA, N1 ČR  
5. Nové Město pod Smrkem -
Czerniawa Zdrój
1, 3 P, C, M, OA, N1 PR  
6. Kunratice - Bogatynia 1, 3 P, C, M, OA, N1 PR  

Význam zkratek přijatých pro účely této Dohody

Charakter přechodu

1 -   hraniční přechod pro občany všech států
2 -   hraniční přechod pro občany ČR a PR
3 -    hraniční přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995)

Rozsah provozu

P-   pěší
C-   cyklisté
M-   motocykly
OA-   osobní vozidla
B-   autobusy
N-   nákladní vozidla
N1-   nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR a PR, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů
ŽOS   osobní doprava
ŽN-   nákladní doprava

Příloha č. 3

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM
přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice

Poř.
č.
Název
přechodu
hran.
znak
charakter období
provozu
Provozní
doba
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Hrčava -
Jaworzynka
III/206 P, C, L,
voz.
celoročně 6.00 - 20.00
2. Velký Stožek - Stožek III/226/3 P, L, C 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
3. Nýdek - Wielka Czantorja III/244 P, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
4. Zlaté Hory (Biskupská kupa) -
Jarnoltówek (Biskupia Kopa)
IV/146 P, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
5. Travná - Lutynia V/15 P, C, L,
voz.
celoročně 6.00 - 22.00
6. Staré Město - Nowa Morawa V/59
V/60
P, C, L,
voz.
celoročně 6.00 - 22.00
7. Vrchol Král. Sněžníku -
Snieznik
V/69/10 P Sobota
Neděle
8.00 - 20.00
8. Horní Morava - Jodlów V/79/19 P, C 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
9. Mladkow (Petrovičky) -
Kamienczyk
V/95 P, C 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
10. Bartošovice v Orl. horách
Niemojów
V/102 P, C, L celoročně 6.00 - 22.00
11. Masarykova chata
- Zieleniec
V/122 P, L celoročně 8.00 - 20.00
12. Olešnice v Orl. horách
(Čihalka) -
Duszniki Zdrój
V/127 P, C, L,
voz.
1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
13. Machovská Lhota - Ostra Góra V/174
V/175
P, C, L,
voz.
1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
14. Janovičky - Gluszyca Górna V/207 P, C, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
15. Zdoňov - Laczna V/234 P, C, voz. 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
16. Soví Sedlo (Jelenka) -
Sowia Przelecz
VI/24 P, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
9.00 - 16.00
17. Luční bouda - Slaski Dom VI/29 P, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
9.00 - 16.00
18. Luční bouda -
Równia p. S.
VI/31 P, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
9.00 - 16.00
19. Vosecká bouda (Tvarožník)
- Szrenica
VI/43
VI/44
P 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
9.00 - 16.00
20. Smrk - Stóg Izerski VI/64 P, L 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31.3.
8.00 - 20.00
9.00 - 16.00

Rozsah provozu

P-   pěší
L-   lyžaři
C-   cyklisté
voz.-   uživatelé ekologických invalidních vozíků

Příloha č. 4

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM
států, jejichž občané jsou oprávněni k překračování státních hranic na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice

1.   Rakouská republika
2.   Belgické království
3.   Řecká republika
4.   Dánské království
5.   Estonská republika
6.   Finská republika
7.   Francouzská republika
8.   Španělské království
9.   Nizozemské království
10.   Stát Izrael
11.   Japonsko
12.   Irsko
13.   Islandská republika
14.   Kanada
15.   Lucemburské velkovévodství
16.   Litevská republika
17.   Lotyšská republika
18.   Spolková republika Německo
19.   Norské království
20.   Portugalská republika
21.   Slovenská republika
22.   Republika Slovinsko
23.   Spojené státy americké
24.   Švýcarská konfederace
25.   Švédské království
26.   Maďarská republika
27.   Spojené království Velké Británie a Severního Irska
28.   Italská republika